Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 40 Modelowanie procesów i systemów logistycznych | 185-196
Tytuł artykułu

Zmiany w polityce obsługi logistycznej mieszkańców regionów UE na przykładzie Dolnej Saksonii

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz ze wzrostem znaczenia regionów w UE w kreowaniu rozwoju, istotne staje się poszukiwanie właściwych modeli wsparcia logistycznego dla procesów społeczno-gospodarczych, za które odpowiedzialne są władze regionalne. W formułowanych zadaniach dla władz regionalnych brakuje obowiązku prowadzenia odpowiedniej polityki logistycznej. W procesie kształtowania rozwoju regionalnego i koniecznego do tego budowania konkurencyjności konieczne jest zwrócenie uwagi władz regionalnych na możliwości jakie tkwią w logistyce. Zarówno w odniesieniu do procesów, za które same są odpowiedzialne, jak i tych, które są wykonywane na terenie regionu przez inne podmioty. Ilustracją takich możliwości jest przykład utworzenia nowego przedsiębiorstwa przewozowego Metronom przez w³adze Dolnej Saksonii w Niemczech. Przesunięcie na poziom regionalny pe³nych kompetencji w zakresie organizacji i finansowania pasażerskiego, regionalnego transportu kolejowego skutkuje poszukiwaniem nowych form sposobów dostarczania tych usług. Dotychczasowy system, polegający na obsłudze połączeń regionalnych przez centralnego przewoźnika, nie sprawdza się. Jednym z kierunków zmian jest powoływanie przez władze regionalne nowego przedsiębiorstwa przewozowego, skoncentrowanego wyłącznie na obsłudze potrzeb lokalnych. Oczekuje się,że taki model wsparcia logistycznego dla transportu kolejowego wpłynie na podniesienie jakości usługi oraz pozwoli zachować pełną kontrolę nad kosztami (fragment tekstu)
EN
With the growing importance of regions in the EU, it is important to seek appropriate models of logistical support for the socio-economic processes, which are responsible for the regional authorities. Transfer of competencies in the organization and financing and regional passenger rail transport on the regional level results in the search for new forms of ways to deliver these services. The current system of regional call-handling by the central carrier is not functioning well. One of the directions of changes is appointing the transport company by the regional authorities. Such company focuses exclusively on serving local needs. The author presented this direction of research on the example of the company Metronom from Lower Saxony in Germany. It is expected that such a model of logistical support for rail transport will improve quality of service and will maintain full control over costs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bąkowski W., Regulacja konkurencji w przewozach pasażerskich na poziomie wojewódzkim [w:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia, (red.) Bogusław Liberadzki, Warszawa. Poznań 2007.
 • Bergel I., Liberalizacja i deregulacja a obowiązek świadczenia usługi publicznej w autobusowym i kolejowym transporcie pasażerskim [w:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia, (red.) Bogusław Liberadzki, Warszawa. Poznań 2007.
 • Chaberek M., Liberalizacja i deregulacja kolei w koncepcji polityki transportowej Unii Europejskiej oraz w Polsce [w:] Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Oczekiwania i doświadczenia, (red.) Bogusław Liberadzki, Warszawa. Poznań 2007.
 • Chaberek M., Logistyka w pracach Unii Europejskiej na rzecz rozwoju zrównoważonej mobilności [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VIII, (red.) M. Chaberka i A. Jezierskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Chaberek M., Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Chaberek M., Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej jako podstawa kształtowania współczesnych strategii konkurencji, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, Gdańsk 2002.
 • Domański B., Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, Studia Regionalne i Lokalne 2004, nr 2.
 • Godlewska-Majkowska H., (red.), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Karpiński A., Paradysz S., Sektor publiczny w krajach Unii Europejskiej [w:] Sektor publiczny w Polsce i na świecie - między upadkiem a rozkwitem, pod red. Jerzego Kleera, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Kowalski B., Funkcjonowanie przewozów regionalnych w województwie mazowieckim - stan obecny i postulowany [w:] Finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce, Warszawa 2003.
 • Kotowska-Jelonek M., Dyr T., Mężyk A., Doświadczenia wybranych krajów europejskich w zakresie organizacji i finansowania przewozów regionalnych [w:] Finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce, Warszawa 2003.
 • Koźlak A., Dylematy polityki regionalnej w Polsce w świetle doświadczeń krajów UE [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, (red.) A. Stępniak, St. Umiński, A. Zabłocka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 • Kuciński K., Regionalna perspektywa przedsiębiorczości [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 • Ładysz I., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, Warszawa 2009.
 • Niedziółka M., Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny [w:] Przedsiębiorczość a rozwój regionalny, (red.) K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa 1994,
 • Skowrońska A., Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. II . zmienione, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Tłoczyński D., Znaczenie procesów logistycznych dla rozwoju regionalnych portów lotniczych [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. VIII, (red.) M. Chaberka i A. Jezierskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego nr 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej [w:] Konkurencyjność regionów, (red.) M. Klamut, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Żelazny W., Region w Unii Europejskiej, Przegląd Zachodni 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316335
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.