Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 6 | nr 1 | 79-101
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Suppliers' and Users' Responsibility for the Contents of Internet Pages under the Legal and Social Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie mapy zagrożeń w globalnej sieci oraz wskazanie podmiotów ponoszących odpowiedzialność za zawartość stron internetowych (dostawcy treści: Internet Content Providers, dostawcy usług internetowych: Internet Service Providers i użytkownicy globalnej sieci), analiza podstaw prawnych ich działalności i wynikająca z nich odpowiedzialność w tytułowym zakresie (Dyrektywa 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r., art. 12-15; Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., art. 14). Ponadto weryfikacja podejmowanych działań samoregulacyjnych (European Internet Service Providers Associations) oraz omówienie kodeksów dostawców treści i usług internetowych (m.in.: Spam code of conduct of ISPA - Austria, Evropska Asociace Statnich Loterii A Toto Spolecnosti - Czechy, Code of Conduct for search engines/Verhaltenssubkodex fur Suchmaschinenanbieter der FSM - Niemcy i inne). Artykuł zamyka analiza kodeksów internautów, czyli netykiety oraz podsumowujące wnioski i postulaty. Odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronach internetowych ponoszą trzy grupy podmiotów: dostawcy treści, dostawcy usług internetowych oraz użytkownicy internetu. Obowiązujące przepisy prawa nie zawsze są skuteczne. Po pierwsze, nie umożliwiają egzekwowania przepisów prawa krajowego w innych państwach. Jest to istotne przy transgra-nicznym charakterze internetu. Po drugie, zauważa się rozbieżności europejskich i amerykańskich regulacji prawnych. Po trzecie, wszelkie próby wprowadzenia blokowania szkodliwych czy nielegalnych treści spotykają sie z protestami w imię wolności słowa. Skuteczna odpowiedzialność wymaga łączenia doświadczeń z różnych państw na bazie wspólnego, ujednoliconego prawa globalnego. Netykiety sieciowe będące rodzajem przewodników, drogowskazów służą standaryzacji praktyk internautów. W szczególności odnoszą się do: komunikacji, wymogów dotyczących stron WWW, zasad korzystania z materiałów zamieszczonych w internecie i związanej z tym odpowiedzialności. Stąd niezbędna jest ciągła praca nad zasadami netykiety, ciągłe dostosowywanie ich do nowych realiów jakie niesie ze sobą, zmieniająca się rzeczywistość. Potrzebna jest nieustanna dyskusja na forum globalnym o zasadach netykiety, która będzie pobudzać świadomość społeczną o istnieniu zasad oraz wzmacniać konieczność ich przestrzegania dla dobra ogólnego. Konieczne jest pobudzenie globalnej świadomości o współodpowiedzialności wszystkich członków cyberświata za jego obecny oraz przyszły kształt. Kwestia ta jest istotna ze względu na wielonarodowy, wielokulturowy, zróżnicowany pod względem: wiekowym, rasowym, wyznania, światopoglądowym charakter tej społeczności. W publikacji zastosowano metodę analityczno-opisową. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a map of hazards for the global network and identify entities responsible for the content of web pages (Internet Content Providers, Internet Service Providers and users of global networks), an analysis of the legal basis of their activities and the responsibility resulting from them in the title field (Directive 2000/31/EC of 8 June 2000, Art. 12-15, Act of 18 July 2002, Art. 14). In addition, the verification of self-regulatory actions (European Internet Service Providers Associations) and a discussion on the codes of content providers and Internet Service Providers (among others: Spam code of Conduct of ISPA - Austria, Evropská Asociace Státnich Loterii A Toto Spolecnosti - the Czech Republic, Code of Conduct for search engines/Verhaltenssubkodex Suchmaschinenanbieter der FSM - Germany and others). The article is concluded by an analysis of the codes of Internet users, that is, Netiquette, and summarising conclusions and demands. The responsibility for the content found on websites is borne by three groups of entities: Internet Content Providers, Internet Service Providers and Internet users. The applicable law is not always effective. First, it does not allow for the enforcement of national laws in other countries. This is crucial for the cross-border nature of the Internet. Secondly, there is a divergence between European and American regulations. Third, any attempt to block of harmful or illegal content is met with protests calling for freedom of speech. Effective responsibility requires combining the experiences of various countries on the basis of a common, unified, global law. Network Netiquettes as some kind of guides and signposts are designed to standardise the practices of Internet users. In particular, they relate to communication, requirements for websites, rules for the use of any material contained on the Internet and the related liability. Hence it is necessary to continuously work on Netiquette, and strive to adapt to the new realities posed by the changing reality. There is a need for a constant global forum discussion on the principles of Netiquette, which will foster social awareness of the existence of rules and reinforce the necessity of perceiving them in the context of the general well-being. It is necessary to foster global awareness of the common responsibility of all the members of the cyberworld for its current and future shape. This issue is important because of the multinational, multicultural and diverse (in terms of: age, race, religion and world outlook) nature of this community. The paper uses the analytical descriptive method. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
79-101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • 1. Barta J., Markiewicz R. (1998], Internet a prawo. Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • 2. Barta J., Markiewicz R. (2002], Świadczenie usług drogą elektroniczną - nowa rzeczywistość dla prawników. "Radca Prawny", nr 4-5, s. 66-78.
 • 3. Brzozowski M. (1999], Biznesowa etyka. "WWW", nr 2, s. 36-39.
 • 4. Code for the Chat Check Badge, http://www.fdim. dk/?pageid=52, [23.10.2011].
 • 5. Code of Conduct for search engines/Verhaltenssubkodex fur Suchmaschinenanbieter der FSM, http://www.fsm.de/en/SubCoC_Search_Engines, [23.10.2011].
 • 6. Convenio de Autorregulación para promover el buen uso de Internet es Espańa, http://www. aui.es/. ./biblio/documentos/legislacion/pro- teccion_menores/convenio/tex_conv.htm, [23.10.2011].
 • 7. Código deontológico de la Agencia de Calidad de Internet, http://www.iqua.net/Codigos_de_conducta/Codigo_de_conducta/?go=WWiW6aW P3cIUyUj7fiM3LUP2TC+MOm3NphIdSA2vOC a_qmvpV3BPk GOo8, [23.10.2011].
 • 8. Czym jest netykieta? http://www.netykieta.net/ definicje.php, [03.08.2011].
 • 9. Decyzja nr 854/2005WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie kontynuacji wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych, Dz. Urz. L 149 z 11.05.2005.
 • 10. Dobrzeniecki K. (2004], Prawo a etos cyberprzestrzeni. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • 11. Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, Dz. Urz. L 178 z 17.07.2000.
 • 12. European Internet Service Providers Associations - EuroISPA, http://www.euroispa.org/, [15.07.2011].
 • 13. Evropska Asociace Statnich Loterii A Toto Spolecnosti, http://www.sazka.cz/o-nas/vice-osazka/zakony/kodex.php, [23.10.2011].
 • 14. Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V, http://www.fsm.de/, [19.08.2011].
 • 15. Gajowniczek A. (1999], Wykorzystanie internetu w celu reklamy. Wybrane zagadnienia prawne, pracy magisterskiej. Dostępna na stronie: http://www.vagla.pl, [16.09.2009].
 • 16. Good Practice Guidance for search service providers and advice providers and advice to the public on how to search safely, http://police.homeoffice. gov.uk, [24.10.2011].
 • 17. Gruchoła M. (2012], Ochrona użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 18. Gruchoła M. (2011], Dangers in the Internet Communication and the Protection of Internet Users in the Era of Media Convergenc. W: Konwergencja mediów - media convergence - Medienkonvergenz. Wydawca niemiecki, ss. 18, złożony do druku.
 • 19. Gruchoła M. (2011], Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej. "Rozprawy Społeczne", T. V, s. 78-100.
 • 20. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag z dnia 1 kwietnia 2003 r. - JMStV; http://www.artikel5. de/gesetze/jmstv.html, [02.10.2011].
 • 21. Kirwil L., Polskie dzieci w internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle danych dla UE. Wstępny raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, http://www.saferinternet.pl/images/stories/ pdf/raport_eu_kids_online _polska_28-10-2010. pdf, [21.09.2011].
 • 22. Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
 • 23. Kodeks karny; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
 • 24. Kodeks wykroczeń; Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. z 1971 r. Nr 109, poz. 756.
 • 25. Kubas G., Netykieta - kodeks etyczny czy prawo internetu?, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2004, s. 17, praca magisterska. Dostępna na stronie: http://www.vagla.pl, [16.09.2011].
 • 26. Kulesza J. (2010], Międzynarodowe prawo internetu. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
 • 27. Maroń G. (2008], Ochrona małoletnich przed pornografią i pedofilią internetową. W: R. Grabowski (red.], Wpływ internetu na ewolucję państwa prawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • 28. Murawska-Najmiec E. (2005), Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji. KRRiT, Warszawa.
 • 29. Porozumienia policji i rządu w sprawie blokowanie treści, http://prawo.vagla.pl/node/5426, [27.08.2005].
 • 30. Serwis internetowy MySpace zaostrza ograniczenia dla użytkowników, http://wirtualnemedia. pl/document,,1309742,Serwis_internetowy_ MySpace_zaostrza_ograniczenia_dla_uzytkownikow.html, [22.06.2011].
 • 31. Shea V., Netiąuette, www.albion.com/netiquette/book/T0C09633702513.html, [09.09.2009].
 • 32. Spam code of conduct of ISPA, http://www. ispa.at/downloads/C0C_spam_english.pdf, [23.10.2011].
 • 33. Społeczności sieciowe: Komisja pośredniczy w porozumieniu głównych firm internetowych, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/232& format=HT ML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en, [12.05.2011].
 • 34. Stiftung Digitale Chancen (2009), Zestaw zaleceń projektu Youth Protection Roundtable. SDC, Hamburg.
 • 35. Swetenham R. (2010], Europejskie porozumienie dotyczące samoregulacji w zakresie bezpieczeństwa w portalach społecznościowych. W: Materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
 • 36. UE: Zgoda Parlamentu na blokowanie pedofilskich treści, http://di.com.pl/news/41219,0,UE_Zgoda_Parlamentu_na_blokowanie_pedofilskich_ tresci.html, [29.10.2011
 • 37. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204.
 • 38. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 817.
 • 39. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.
 • 40. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.
 • 41. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 349.
 • 42. Waglowski P., Niebezpieczne ideologie i nawoływanie do waśni, http://prawo.vagla.pl/node/4773, [04.12.2009].
 • 43. Waglowski P., Szwedzi witają nowy porządek, czyli retencja danych na granicach, http://prawo. vagla.pl/node/7961, [01.07.2010].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315787
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.