Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 96-105
Tytuł artykułu

Rola wieloletniej prognozy finansowej jako narzędzia ograniczającego deficyt i dług publiczny gminy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Local Government Multi-year Financial Prognosis as Instruments Limiting Deficit and Debt
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrażanie menadżerskich metod zarządzania finansami lokalnymi, do których niewątpliwie zaliczyć należy wieloletnią prognozę finansową jest odpowiedzią na potrzebę skuteczniejszego oddziaływania, na funkcjonowanie budżetów samorządowych w szczególności wobec rosnącego deficytu i zadłużenia sektora government. Celem artykułu jest rozważenie koncepcji wieloletniej prognozy finansowej w aspekcie jej przydatności dla racjonalizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania, negatywnym zjawiskom zadłużania się jednostek samo-rządu terytorialnego w Polsce. Wieloletnia prognoza finansowa opracowana według metodyki określonej w ustawie o finansach publicznych stwarza możliwość - jak się wydaje - racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w dłuższym horyzoncie czasowym. Ponadto umożliwia ona analizę potencjału inwestycyjnego oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Obserwacja wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do wprowadzonego począwszy od roku 2014 indywidualnego wskaźnika zadłużenia, pozwala ponadto na szacowanie ich deficytu i długu w sposób umożliwiający zachowanie ustawowych limitów zadłużenia oraz wpływu przyszłych deficytów i długu publicznego tego sektora na deficyt i dług całego sektora finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementing managerial methods of local finances management to which a long-term financial prognosis should be included is an answer to a need for more effective influence on local budgets, especially with increasing deficit and indebtness of government sector. A purpose of the article is to consider a concept of the local government multi-year finances in aspect of usefulness for rationalization of local government budget and in range of counteraction a phenomenon of running into debts of local governments. The local government multi-year financial prognosis according to methodic stated in the Polish act of public finance creates a capability to preparerational forecasting of local government's finances in longer time horizon. Besides, it enables analysis of investment potential and estimation of getting into and paying off debt related with it. Observation of the long-term financial prognosis of local governments in reference to an individual index of net debt introduced in 2014 allows to estimate their deficit and public debt is such a way that it maintains within limits of debt stated by the legislation and to estimate the influence of future deficits and public debt of the sector on deficit and public debt of the whole public finance. (original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Bitner M., 2013, Reguły fiskalne ograniczające zaciąganie długu przez jednostki samorządu terytorialnego - analiza prawno-porównawcza, "Samorząd Terytorialny" nr 1-2.
 • Czarnocki G., Stelmaszczyk K., 2013, Kształtowanie się prawnych instrumentów zaciągania przez gminę zobowiązań wykraczających poza ramy roku budżetowego na przestrzeni dotychczasowej działalności regionalnych izb obrachunkowych [w:] Samorząd. Finanse. Nadzór i Kontrola. XX-Lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa.
 • Czerwiński Z., 1992, Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 • Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Franek S., 2013, Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Warszawa.
 • Franek S., 2012, Wieloletnia prognoza finansowa - przymus czy potrzeba, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowskiej" Vol. XLVI, 3.
 • Hellwig Z. (red.), 1973, Zarys ekonometrii [w:] Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, red. S. Franek, Warszawa.
 • Kornberger-Sokołowska K., 2013, Recenzja - Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Krystyna Sawicka, Prawo Finansów publicznych sektora samorządowego, "Samorząd Terytorialny" nr 10.
 • Kosikowski C., 2013, Finanse publiczne i prawo finansowe, zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa.
 • Maciej J. Nowak, 2013, Recenzja E. Wojciechowskiego, Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" nr 4.
 • Piotrowska-Marczak K., Uryszek T., 2009, Zarządzanie finansami publicznymi, Warszawa.
 • Salachna J.M., 2013, Założenia i realia nadzoru regionalnych izb obrachunkowych w zakresie wieloletniego prognozowania finansowego jednostek samorządu terytorialnego [w:] Samorząd. Finanse. Nadzór i Kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, red. R.P. Krawczyk, M. Stec, Warszawa.
 • Ziółkowska W., 2005, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, Poznań.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 48).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 56).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).
 • Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za I kwartał 2014 r., http://www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/komunikaty (dostęp 26.05.2014).
 • Kuzyniak E., Wirtualne dochody nie rozwiążą wskaźników problemu zadłużenia, www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/wirtualne-dochody-nie-rozwiaza-problemow-wskaznika-zadluzenia (dostęp 23.09.2013).
 • Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Przyszłość finansów samorządu terytorialnego - dylematy i wyzwania, /www.rio.gov.pl/modules/Uploader/upload/ Sytuacjadf (dostęp 20.06.2013).
 • Nowakowska K., Rekordowe zadłużenie samorządów może zablokować środki z UE. Skąd mają brać pieniądze?, http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/787343,rekordowe-zadluzenie-samorzadow-moze-zablokowac-srodki-z-ue-skad-maja-brac-pieniadze.html (dostęp 31.03.2014).
 • Ładysz I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (dostęp 5.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315681
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.