Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 364-375
Tytuł artykułu

Ekokonsumpcja jako warunek efektywniejszego wykorzystania zasobów przyrodniczych a świadomość i zachowania konsumentów polskich

Warianty tytułu
Eco-consumption as a Condition for More Effective Use of Natural Resources and the Awareness and Behavior of Polish Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunkiem zahamowania negatywnych procesów intensywnej eksploatacji zasobów przyrodniczych są zmiany w sferze konsumpcji. Pożądanym kierunkiem jest podejmowanie przez gospodarstwa domowe ekologicznie ukierunkowanych wyborów w zakresie nabywania, a następnie użytkowania dóbr oraz pozbywania się odpadów. Celem opracowania jest pokazanie wpływu wzorców i stylów konsumpcji (konsumpcjonizm, zrównoważona konsumpcja) na zapotrzebowanie na zasoby środowiska przyrodniczego oraz przedstawienie procesów ekologizacji konsumpcji gospodarstw domowych, jako czynników pozytywnie związanych z zasobooszczędnym gospodarowaniem. Przedstawione wyniki badań dotyczących świadomości ekologicznej oraz postaw i zachowań konsumentów polskich pokazują istotne rozbieżności pomiędzy deklaracjami konsumentów wskazującymi na wysoką świadomość ekologiczną i gotowość do zachowań proekologicznych a faktycznie podejmowanymi działaniami.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes in the sphere of consumption are the key factor to hinder the processes of intensive exploitation of natural resources. The preferred direction is making by households ecologically oriented choices in terms of acquisition, use of goods and then waste disposal. The aim of this elaboration is to show the impact of patterns and styles of consumption (consumerism, sustainable consumption) on the demand for environmental resources and to high-light the greening processes of household consumption as a factor positively associated with the efficient resources management. The results of the research on environmental awareness and consumer attitudes and behavior among Poles indicate a significant discrepancy in the consumer's declarations manifesting high environmental awareness and readiness for environmental bearing and the actual actions taken.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aldridge C.P., Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Raport TNS OBOP, Warszawa 2011.
 • Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
 • Bołtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków - zrównoważony rozwój. Raport z badań 2009, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2010.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Fiedor B., Antropologiczne podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju z perspektywy ekonomicznej: od homo oeconomicus do homo sustinens, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1131 (Ekonomia), AE, Wrocław 2006.
 • Jakubczyk Z., Teoretyczne podstawy gospodarowania zasobami naturalnymi, [w:] B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kiełczewski D., Przedsiębiorstwo a kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji, [w:] Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, red. A. Wasiak, G. Dobrzański, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 • Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, red. E. Kieżel, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Martin B., Simintiras A.C., The impact of green product lines on the environment: Does what they know affect how they feel?, "Marketing Intelligence&Planning" 1995, vol. 13, no. 4.
 • Moisander J., Pesonen S., Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and the others as a green consumer, "Management Decision" 2002, vol. 40, no. 4.
 • More with Less: Scaling Sustainable Consumption and Resource Efficiency, World Economic Forum, styczeń 2012, http://www3.weforum.org/docs/IP/CO/WEFCO_ ScalingSustainableConsumption- Resource Efficiency _Report_2012.pdf.
 • Mróz B., Consumo egro sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, [w:] Oblicza konsumpcjonizmu, red. B. Mróz, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Lorek E., Nowe kierunki badań w zrównoważonym rozwoju. Teraźniejszość i przyszłość, Forum Naukowe UE Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2010.
 • Papuziński A., Zrównoważony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony środowiska, [w:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005.
 • Problemy ekologiczne według Europejczyków, Raport, Gospodarka.pl, 2008, http://www.egospodarka. pl/30839,Problemy-ekologiczne-wedlug-Europejczykow,1,39,1.html.
 • Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju, dokument Ministerstwa Gospodarki 2012, http://www.mg.gov.pl/files/upload/10902/Broszura%20konsumpcja.pdf.
 • Rachocka J., Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, [w:] Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, PTE, Szczecin 2003.
 • Sustainable Consumption. Facts and Trends, World Business Council for Sustainable Development, Brussels 2008, http://www.wbcsd.org/Plugins/DocSearch/details.asp? [dostęp: 25.04. 2011].
 • State of the environment report No 1/2007, European Environment Agency, 2007, http://www.eea.europa. eu/pl/publications/srodowisko-europy-2014-czwarty-raport-oceny.
 • Środowisko Europy 2010. Stan i prognozy. Synteza, Raport SOER 2010, Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga 2010.
 • Świadomość ekologiczna Polaków - analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011, opracowanie M. Strumińska-Kutra, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/ File/swiadomosc_eko_polak_podsumowanie.pdf.
 • Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat. Raport końcowy, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011.
 • Zalega T., Konsumpcja. Determinanty. Teorie. Modele, PWE, Warszawa 2012.
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja, Raport Komisji Europejskiej, czerwiec 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315653
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.