Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
13 (2014) | nr 3 | 105-116
Tytuł artykułu

Barriers to the Innovative Activity of Enterprises in Greater Poland and the Expected Ways to Overcome Them

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ograniczenia aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Wielkopolsce i przewidywane sposoby ich pokonywania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Artykuł zawiera wyniki badań wykonanych w latach 2011-2012 wśród trzech grup respondentów, tj. przedsiębiorstw przemysłowych, nauki i otoczenia biznesu. Celem poznawczym pracy jest przedstawienie barier i ocen intensywności ich występowania w rozwoju innowacyjności firm w Wielkopolsce oraz przyszłych zamierzeń dla wzrostu innowacji. Celem aplikacyjnym jest opracowanie modelu wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. Wyniki są interesujące dzięki zastosowaniu wielu metod realizacji celu, tj. metod: wywiadu, ankietowej, porównawczej, statystycznej i modelowej. Problem przyszłych zachowań przedsiębiorców w zakresie wzrostu innowacyjności nie jest w literaturze rozpoznany. Co więcej, badanie barier innowacyjności również wymaga podejścia regionalnego i dlatego temat pracy oraz sposoby jego wykonania należą do nowatorskich w aspekcie wyników. W przebiegu badanego procesu zwrócono szczególną uwagę na bariery o charakterze niematerialnym z uwzględnieniem zasobowego nurtu teorii przedsiębiorstw. Ważnym osiągnięciem autorów jest określenie przewidywanej roli innowacji w budowie przewag konkurencyjnych firm. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains the results of research carried out in 2011-2012 among the three groups of respondents, i.e. industrial enterprises, science and business environment. The cognitive aim of the study is to present barriers and intensity ratings of their occurrence in the development of corporate innovativeness in Greater Poland and future plans for the growth of innovation. The functional objective is to develop a growth model of the innovativeness of enterprises. The results are interesting due to a variety of methods used, i.e. an interview method, a survey method, a comparative method, a statistical method and model method. The problem of the future behaviour of entrepreneurs regarding the growth in innovativeness is not recognized in literature. Moreover, the study of barriers to innovativeness requires a regional approach. Therefore, the subject of this paper and the ways of its implementation are innovative in terms of results. In the course of the process a lot of attention was paid to intangible barriers with regard to the resource business theory. An important achievement of the authors is determination of the expected role of innovation in building competitive advantages of companies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105-116
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Gora, Poland
 • "Milenium" College of Gniezno
Bibliografia
 • Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją [Marketing Research in Organization Management], 2012. Eds W. Popławski, E. Skawińska. PWE, Warszawa.
 • Clarke L., 1997. Zarządzanie zmianą [Change Management]. Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Czakon W., 2010. Hipoteza bliskości [Proximity hypotesis]. Przegląd Organizacji 9, 16-21.
 • Ekonomia dla przyszłości. Materiały IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2013. [Economy for Change. Proceedings of IX Congress of Polish Economical Society], Warszawa 28-29 November.
 • GII, 2013. Global Innovation Index 2013, http://www.johnson.cornell.edu/gii/
 • Hausner J., 2012. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu [Course on innovation. How to pull out Poland from the development drift]. Biuletyn PTE 3.
 • IMD, 2013. World Competitiveness Yearbook 2012, Lousanne. Switzerland.
 • IUS, 2014. Innovation Union Scoreboard 2014, http://(ec.europa.eu/enterprise/.../innovation/.../ius-2014_en
 • Obłój K., 2007. Strategia organizacji [Strategy of Organization]. PWE, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E., 2013. Polityka innowacyjna w Unii Europejskiej: przerost formy nad treścią? (w:) Ekonomia dla przyszłości. Materiały IX Kongresu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego [Innovation politics in European Union: excess of form? (in:) Economy for change. Proceedings of IX Congress of Polish Economical Society], Warszawa 28-29 November.
 • Polska. Raport o konkurencyjności 2013. Wymiar krajowy i regionalny, 2013. [Poland. Competitiveness Report 2013. Domestic and Regional Dimension]. Ed. M.A. Weresa. Wyd. IGŚ SGH, Warszawa.
 • Porter M.E., 2001. Porter o konkurencji [On Competition]. PWE, Warszawa.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt, 2013. [Operational Programme Smart Growth Program Operacyjny 2014-2020. Project]. Warszawa, kwiecień/April.
 • Putnam R. (za J.J. Sztaudynger), 2007. Społeczne problemy wzrostu gospodarowania - analiza ekonometryczna (w:) Etyka i ekonomia [after J.J. Sztaudynger, Social problems of growth management - econometeric analysis (in:) Etics and economy]. Eds B. Klimczak, A. Lewicka. PTE, Warszawa.
 • Raport o innowacyjności Polski w 2011 roku. 2012. [Raport on Innovativeness of Poland in 2011]. Ed. T. Baczko. Wyd. INE PAN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 1928. The Instability of Capitalism. The Economic Journal, September.
 • Schumpeter J.A., 1939. Business Cycles (after: E. Okoń-Horodyńska). Innovation politics in European Union: excess of form? Economy for Change. Proceedings of IX Congress of Polish Economical Society, Warszawa 28-29 November 2013.
 • Skawińska E., 2011. Dormant resources for the increase of enterprises innovativeness in Poland. Folia Pomerainiae Univeritatis Technologiae Steinensis. Seria Oeconomica 65, 133-144.
 • Skawińska E., Zalewski R.I., 2008. Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska [Business Clusters in Competition and Innovation Development. World - Europe - Poland]. PWE, Warszawa.
 • Strategia 2020. European Commission: EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010, COM(2010)2020, http://ec.europa.eu./europe2020/index_en.htm
 • Świtalski W., 2009. Rozwój europejskich regionów: wybrane problemy i drogi poszukiwania rozwiązań (w:) Konwergencja gospodarcza Polski [Development of European Regions: Selected Problems and Ways of Solving (in:) Economic Convergence in Poland]. Ed. Z.B. Liberda. PTE, Warszawa.
 • Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, 2012. [Impact of EU Structural Funds on Knowledge Transfer to Enterprises]. Ed. J. Kotowicz-Jawor. Wyd. INE PAN, Warszawa.
 • Zalewski R.I., 2011. Aktywność innowacyjna województw w Polsce w latach 2006-2008 [Innovation activity of Polish regions 2006-2008]. Przedsiębiorstwo Przyszłości 4(9), 16-30.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315621
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.