Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
13 (2014) | nr 3 | 81-93
Tytuł artykułu

Multidimensional Analysis of Social and Economic Development of Some Counties in Mazovia Voivodeship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wielowymiarowa analiza społeczno-ekonomicznego rozwoju wybranych gmin w województwie mazowieckim
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy przedstawiono zastosowanie metody sum standaryzowanych do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa mazowieckiego. Badaniem objęto 37 powiatów należących do pięciu podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego, warszawskiego wschodniego i warszawskiego zachodniego. W pierwszym etapie dokonano oceny rozwoju powiatów pod względem: rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastruktury i poziomu życia mieszkańców. Następnie przeanalizowano rozwój powiatów z uwzględnieniem wszystkich obszarów. Badania wykazały, że między powiatami występują dość znaczące dysproporcje w rozwoju społeczno-gospodarczym. Powiaty leżące blisko aglomeracji warszawskiej osiągają wysoki stopień rozwoju społeczno-gospodarczego, zaś powiaty ościenne, leżące na granicy województwa, charakteryzują się niskim poziomem rozwoju we wszystkich badanych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
The work reports an application of standardised sums to assess the social and economic development of some counties in Mazovia Voivodeship in the year 2012. A total of 37 counties, belonging to 5 subregions according to the NUTS-3 classifi cation, were included in the study. They represent the following subregions: Ciechanów-Płock, Ostrołęka-Siedlce, Radom, Warsaw East and Warsaw West. County towns/cities were excluded from the analysis. At the fi rst stage, development of the counties located in these subregions was assessed in terms of population, economic and infrastructure development as well as standard of life of inhabitants. The second stage encompassed analysis of the counties in terms of all the criteria within these areas. The study demonstrated substantial socio-economic development disparities. Counties located in the proximity of the Warsaw agglomeration are highly developed in social and economic terms whereas those located at the voivodeship's boundary are poorly developed with respect to all the areas included in the study. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81-93
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland
 • University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz M., Janulewicz P., 2012. Wykorzystanie metod wielowymiarowych w określeniu pozycji konkurencyjnej gminy na przykładzie województwa lubelskiego. [The use of multi-dimensional methods in defining the competitive position of the community on the example of Lubelskie Voivodeship]. Quantitative Methods in Economics XIII/1, 17-28.
 • Analiza potencjału ekonomicznego powiatów województwa mazowieckiego i powiatów województw sąsiadujących. [Analysis of economic potential of Mazovia Voivodeship counties and counties of the adjacent voivodeships]. Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (Mazovian Centre for Regional Surveys), Warsaw 2012.
 • Bal-Domańska B., Wilk J., 2011. Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza. [Economic aspects of sustainable development in Polish Voivodeships - multivariate data analysis]. Statistical Review 3-4, 200-322.
 • Bański J., Czapiewski K.Ł., 2008. Ekspertyza. Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. [Expert opinion. Identification and assessment of factors behind social and economic success in rural areas]. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polish Academy of Sciences (PAN), Warsaw.
 • Bombik A., Marciniuk-Kluska A., 2010. Wskaźniki w modelowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. [Indicators in sustainable rural areas development modelling]. Acta. Sci. Pol. Oeconomia 9(1), 29-37.
 • Broszkiewicz R. (Ed.), 1999. Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej. [Competitiveness of towns and regions in south-western Poland]. Papers of WUE 821, Wrocław.
 • Chrzanowska M., Drejerska N., Pomianek I., 2013. An attempt to determine the functional area of Warsaw with the use of the measure of relative development level and Hellwig's measure. Acta Sci. Pol. Oeconomia 12(1), 5-15.
 • Churski P., 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji europejskiej. [Factors behind regional development and regional policy during the European integration period]. Publishing House of Adam Mickiewicz University, Poznań.
 • Dolata M., 2009. Wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. [Internal diversity of the level of economic development of Wielkopolskie Voivodeship]. In: T. Czyż (Ed.) Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. [Regional nature of Wielkopolskie Voivodeship]. Bulletin of the AMU Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management, Regional Development and Regional Policy Series 9, 63-76.
 • Gaczek W.M., 2000. Zróżnicowanie wewnętrzne Wielkopolski. Możliwości i potrzeba wyrównywania różnic rozwoju społeczno-gospodarczego. [Internal diversity of Greater Poland. Possibilities and need to level the differences in socio-economic development]. In: S. Ciok, D. Ilnicki (Eds) Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. [Transformations of regional functional and spatial structures]. IV. Institute of Geography, Wrocław University, Wrocław, 103-112.
 • Gorzelak G., 2002. Polskie regiony w procesie integracji europejskiej. [Polish regions in the European integration process]. Studia Regionalne i Lokalne 9(2-3), 55-73.
 • Gralak A., 2005. Poziom konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle zróżnicowań międzyregionalnych. [Competitiveness level of Polish eastern regions against the background of international diversity]. Acta Sci. Pol. Oeconomia 4(1), 71-83.
 • Grosse T.G., 2004. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski. [European Union regional policy. A case study of Greece, Italy, Ireland and Poland]. Institute of Public Affairs (ISP), Warsaw.
 • Henley A., 2005. On regional growth convergence in Great Britain. Regional Studies 39(9) 1245-1260.
 • Hryniewicz J., 2000. Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów. [Endogenous and exogenous factors behind economic growth of communes and regions]. Studia Regionalne i Lokalne 2(2), 53-77.
 • Hydzik P., 2012. Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego. [Application of taxonomic methods to assess the level of social and economic growth of Podkarpackie Voivodeship counties]. Zesz. Nauk. Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne 286(19), 17-31.
 • Iwańska M., Bieńkowska W., 2010. Zróżnicowanie wskaźnika przedsiębiorczości w gminach wiejskich województwa mazowieckiego w układzie przestrzennym. [Spatial diversifi cation of entrepreneurship indication values for Mazovia Voivodeship rural communes]. Acta. Sci. Pol. Oeconomia 9(3), 119-127.
 • Jaworska M., Luty L., 2009. Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego. [Social-economic development estimation of Małopolskie Voivodeship's poviats]. Acta Sci. Pol. Oeconomia 8(3), 37-44.
 • Kamińska A., Janulewicz P., 2009. Klasyfikacja gmin wiejskich woj. lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego. [The Lubelskie Voivodship rural local communities classifi cation according to their social and economic development level]. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 275(57), 31-42.
 • Kamińska A., Janulewicz P., 2009. Klasyfi kacja gmin wiejskich województwa lubelskiego na podstawie rozwoju społeczno-gospodarczego. [Classifi cation of Lublin Voivodeship rural communes according to the level of their social and economic development]. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 275(57), 31-42.
 • Kola-Bezka M., 2012. Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego. [Multidimensional comparative analysis as a region management tool - a case study of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship]. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 16(2), 51-64.
 • Kołodziejczyk D., 2012. Polityka przestrzenna w rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa mazowieckiego. [Spatial policy in the development of peripheral rural areas - a case study of Mazovian Voivodeship]. Rocz. Nauk. SERiA XIV(3),187-192.
 • Kompa K., 2009. Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu społeczno-gospodarczego. [Construction of the aggregated indicators for the socio-economic development level evaluation]. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 74, 5-26.
 • Kudełko J., 2002. Poziom rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego na tle kraju w świetle Produktu Krajowego Brutto w 1998 roku. [Level of Podkarpackie Voivodeship economic development versus Poland as a whole in terms of Gross National Product in 1998]. In: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjności regionów w procesie integracji europejskiej. [Problems of regional structure transformation and region competitiveness in the process of European integration]. Eds. A. Klasik, Z. Zioło. Publishing House of the University of Information Technology and Management, Rzeszów, 133-134.
 • Kukuła K., 2000. Metoda unitaryzacji zerowanej. [Zero unitarisation method]. Polish Scientific Publishers (PWN), Warsaw.
 • Kukuła K., 2012. Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych. [Proposal of object ranking construction on the basis of quantitative and qualitative variables]. Quantitative Methods in Economics XIII/1, 5-16.
 • Kupiec L., 1995. Rozwój społeczno-gospodarczy. [Social and economic development]. Publishing House of Białystok Branch of Warsaw University, Warsaw.
 • Łaźniewska E., Górecki T., 2012. Analiza konwergencji podregionów za pomocą łańcuchów Markowa. [Convergence analysis of subregions by means of Markov chains]. Statistical News 5, 1-9.
 • Malaga K., Kliber P., 2007. Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. [Convergence and regional inequalities in Poland in the light of neoclassical growth models.] Publishing House of Poznań University of Economics, Poznań.
 • Malina A., Malina P., 2005. Determinanty rozwoju regionalnego Polski. [Determinants of regional development of Poland]. Statistical News 10, 68-79.
 • Michałek J.J., 2007. Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. [Poland in the European Union. Dynamics of economic convergence]. Polish Scientific Publishers (PWN), Warsaw.
 • Migała-Warchoł A., 2012. Wykorzystanie analizy skupień do klasyfikacji powiatów województwa podkarpackiego według wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego. [The usage of cluster analysis to classifi cation of districts of Podkarpackie Voivodeship according to selected socio economic development indicators]. Quantitative Methods in Economics XII/2, 249-258.
 • Murkowski R., 2012. Obciążenie demograficzne w Polsce. [Demographic dependency ratio in Poland]. Statistical News 5, 9-26.
 • Parysek J.J., 2001. Podstawy gospodarki lokalnej. [Rudiments of local economy]. UAM Press, Poznań.
 • Parysek J.J., 2008. Polityka regionalna i planowanie regionalne w Polsce. [Regional policy and regional planning in Poland]. In: T. Stryjakiewicz, T. Czyż (Eds) O nowy kształt badań regionalnych w geografi i i gospodarce przestrzennej. [Towards a new form of regional studies in geography and spatial planning]. Bulletin of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences (PAN) 237, 9-35.
 • Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (Eds), 2003. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. [The socio-economic region and regional development]. Bogucki Publishing House, Poznań.
 • Pomianek I., 2010. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. [Socio-economic development level of rural areas of Warmia and Mazury province]. Acta Sci. Pol. Oeconomia 9(3), 227-239.
 • Przeglądy terytorialne OECD, 2008. Poland, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego OECD, 40-45.
 • Royuela V., Artis M., 2006. Convergence analysis in terms of quality of life in the urban system of Barcelona Province, 1991-2000. Regional Studies 40(5), 485-492.
 • Sampolska-Rzechuła A., 2013. Zastosowanie miar pozycyjnych do porządkowania liniowego województw Polski ze względu na poziom jakości życia. [The use of positional measures in linear ordering of Voivodeships in Poland in terms of quality of life]. Statistical Review 4, 523-538.
 • Sokołowicz M., 2008. W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce. [Towards a new regional policy? Deliberations on the future form of regional policy in Poland]. In: Polityka spójności - ocena i wyzwania. [Cohesion policy - evaluation and challenges]. Conference proceedings of the Ministry of Regional Development, Warsaw, 7-22.
 • Strahl D., 2000. Możliwości wykorzystania miar agregatowych do oceny konkurencyjności regionów. [Possibilities of using aggregated measures to evaluate region competitiveness]. In: Papers of WUE 860, Local Economy in Theory and Practice, Wrocław.
 • Strahl D., 2003. Wykorzystanie metod klasyfi kacji do identyfi kacji poziomu rozwoju regionalnego. [Use of classifi cation methods to identify the level of regional development]. In: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. [The theory and practice of local economy]. Ed. D. Strahl. Wrocław University of Economics in Wrocław, Wrocław.
 • Strahl D. (Ed.) 1998. Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. [Taxonomy of structures in regional studies]. Papers of WUE, Wrocław.
 • Strahl D. (Ed.), 2006. Metody oceny rozwoju regionalnego. [Methods of regional development evaluation]. WUE Press in Wrocław, Wrocław.
 • Szlachta J., Woźniak J. (Eds), 2007. Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójności w latach 2007-2013. [Regional development of Poland under conditions of European reform in 2007-2013]. Bulletin of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences (PAN), Warsaw.
 • Wojewódzka-Wiewiórska A., 2013. Typologia gmin województwa mazowieckiego ze względu na absorpcję środków z budżetu unii europejskiej i poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego. [Typology of Mazovia Voivodeship communities according to the level of absorption of European Union budget means and the level of social and economic development]. Rocz. Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2), 15-24.
 • Wójcik, P., 2008. Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów. [Divergence or convergence: development dynamics of Polish regions]. Studia Regionalne i Lokalne 32(2), 41-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315617
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.