Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 353 Usługi 2014 Sektor usług - uwarunkowania i tendencje rozwoju | 145-154
Tytuł artykułu

Jakość kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w świetle oczekiwań rynku turystycznego

Warianty tytułu
The Quality of Education at Tourism and Recreation University Studies in the Perspective of Tourist Market Expectations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka, stanowiąc szybko rozwijającą się dziedzinę gospodarki, stworzyła rynek pracy wymagający wysoko wykwalifikowanych kadr. Usługowy charakter zdecydowanej większości produktów turystycznych powoduje, że do ich realizacji potrzebny jest odpowiednio przygotowany personel, a nabywcy postrzegają jakość usług turystycznych głównie poprzez kompetencje pracowników. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę ustalenia, na ile przygotowanie zawodowe absolwenta kierunku turystyka i rekreacja odpowiada oczekiwaniom współczesnego rynku turystycznego. Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę ankiety. Badaniami objęto studentów kierunku turystyka i rekreacja kończących studia na pierwszym stopniu kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism, a fast-growing branch of economy, has created a labour market which requires highly skilled personnel. The character of the majority of tourist products takes form of services requiring properly trained personnel. Recipients of these services perceive the quality of tourist services via competence of the personnel. The present paper attempts to establish if professional training of graduates of tourism and recreation university studies reflects the expectations of contemporary tourism. Empirical research was carried out by means of a diagnostic poll with the use of a questionnaire. The study encompassed graduates of undergraduate and graduate studies at the Faculty of Physical Education and Sport in Biała Podlaska, University of Physical Education in Warsaw.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2013 roku, MSiT, Warszawa 2013, https:// d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/49035/original/Przyj_ do_Pol_I_P%C3%B3%C5%82rocze_dla_MSiT.pdf?1380614778.
 • Dziedzic E., Skalska T., Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, Warszawa 2012.
 • Jakubowska M., Funkcje i dysfunkcje turystyki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, Zeszyty Naukowe nr 21, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2011, s. 158-168.
 • Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, MSiT, Warszawa 2008.
 • Kształcenie dorosłych, Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków Życia, Warszawa 2009.
 • Losy absolwentów szkół i uczelni kształcących kadry dla turystyki. Raport z badania, MSiT, Warszawa 2010.
 • Lubowiecki-Vikuk A., Paczyńska-Jędrycka M., Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 • Panasiuk A., Personel jako instrument marketingu usług turystycznych, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 82-85.
 • Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku, MSiT, Warszawa 2013, https://d1dmfej9n5lgmh. c l o u d f r o n t . n e t / m s p o r t / a r t i c l e _ a t t a c h m e n t s / a t t a c h m e n t s / 4 9 0 1 9 / o r i g i n a l / P o d _ Pol_I_P%C3%B3%C5%82rocze_dla_MSiT.pdf?1380614403.
 • Raport z przeprowadzonego badania ankietowego wśród pracodawców działających w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym dotyczącego preferencji odnośnie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego, MSiT, Warszawa 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, DzU 2007, nr 164, poz. 1166.
 • Seweryn R., Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 697, Wydawnictwo AE, Kraków 2005, s. 71-84.
 • Szymańska E., Oczekiwania rynku turystycznego w zakresie kształcenia kadr, "Ekonomia i Zarządzanie" 2009, nr 1(1), s. 133-140.
 • Trzcińska B., Turystyka stymulatorem rozwoju gospodarki światowej, "Turystyka i Zdrowie" 2010, nr 3, s. 31-38.
 • Turystyka w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_turystyka- _w_2012.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315295
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.