Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 7-16
Tytuł artykułu

Kryteria oceny ofert w dialogu konkurencyjnym w procesie zamówień publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Criteria in Evaluation of the Offers in the Competitive Dialogue in the Process of Public Procurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena dialogu konkurencyjnego jako trybu postępowania, zasad stosowania kryteriów oceny ofert, w szczególności pozacenowych. Do badań empirycznych wykorzystano postępowania prowadzone w procedurze krajowej w trybie dialogu konkurencyjnego w latach 2013-2014. Dialog konkurencyjny jest trybem udzielania zamówienia publicznego wykorzystywanym w przypadku zamówień o szczególnie złożonym charakterze z uwagi na jego aspekty techniczne uniemożliwiające dokonanie opisu przedmiotu zamówienia lub aspekty finansowo-prawne. Tryb ten charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością, przede wszystkim w stosunku do trybów przetargowych przy zachowaniu pełnej konkurencyjności postępowania. Zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dokonuje opisu swoich potrzeb i wymagań, ale zobowiązany jest do zastosowania w postępowaniu co najmniej jednego kryterium innego niż cena. Średni udział dialogu konkurencyjnego w strukturze zamówień publicznych w latach 2007-2013 wynosi 0,03%. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych wskazują, iż kryterium oceny ofert jest cena albo cena i inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia. Zastosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert niesie z sobą korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne dla obu stron postępowania. Funkcjonowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert jest określone ramami wynikającymi z rekomendacji ETS i Urzędu Zamówień Publicznych. Przedmiotem analizowanych postępowań były przede wszystkim specjalistyczne usługi informatyczne oraz roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków lub budowie obiektów rekreacyjno-sportowych z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Średnia liczba kryteriów oceny ofert wynosiła ponad 3, a zamawiający stosowali zarówno kryteria ekonomiczne, jak i jakościowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to assess the competitive dialogue as a procedure in public procurement, the rules of applying the criteria in evaluation of the offers, especially out-of-price one. In the article there were analysed the proceedings held on national level in the competitive dialogue during 2013-2014. The competitive dialogue is applied in the case of particularly complex contracts in the reason of technically or economically problems that caused impossibility of describing the product or economic requirements. The competitive dialogue is very flexible, especially in comparison with tender and while maintaining full competitiveness for all candidates. The procedure of the competitive dialogue requires applying the out-of-price criteria. The Public Procurement Act in Poland constitutes that the criteria in evaluation of the offers include: price or other criteria linked to the subject-matter of the contract which do not confer an unrestricted freedom of choice on the contracting authority. The out-of-price criteria applied in the contract benefit in economic and non-economic areas for both side proceedings of the public procurement. The analysed contracts are focused on specialist computer services and public work included building thermo modernization and construction of sports facilities buildings with the public-private partnership. The contractors used an average of three criteria: both economic and qualitative. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
  • Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U.UE.L.2004, nr 134, p. 1 z późn. zm.).
  • Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE.L.2004, nr 134, p. 114 z późn. zm.).
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca Dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE (Dz.U.UE.L. 2009, nr 216, p. 76 z późn. zm.).
  • Informator Urzędu Zamówień Publicznych, styczeń 2014 r.
  • Sadowy J. (red.), 2011, Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przykłady i zastosowania, UZP, Warszawa.
  • Sadowy J. (red.), 2013, System zamówień publicznych w Polsce, UZP, Warszawa.
  • Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w roku 2012, Warszawa, maj 2013.
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
  • Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, Druk Sejmowy nr 1653, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315101
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.