Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 318 Polityka zrównoważonego i zasobooszczędnego gospodarowania | 116-125
Tytuł artykułu

Górnictwo węgla kamiennego w kontekście zrównoważonego rozwoju

Warianty tytułu
Hard Coal Mining in the Context of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem polityki państwa wobec sektora górnictwa węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby zasoby te służyły kolejnym pokoleniom Polaków. Istotnym elementem są inwestycje, które powinny pozwolić na utrzymanie wydobycia węgla na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu na rynku krajowym i ekonomicznie uzasadnionemu eksportowi, przy równoczesnym uwzględnieniu poprawy jakości produkowanego węgla jako paliwa przyjaznego środowisku naturalnemu w aspekcie czystych technologii spalania. W pracy przedstawiono genezę i definicję koncepcji zrównoważonego rozwoju. Opisano działania podejmowane przez przedsiębiorstwa górnicze w zakresie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowo-przestrzennym. Szczególna uwaga została zwrócona na nowe kierunki działań przedsiębiorstw górniczych zmierzające do efektywnego gospodarowania zasobami.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the state policy towards the hard coal mining industry is to rationally and effectively manage the coal deposits located in the territory of the Republic of Poland so that these resources serve next generations of Poles. Investments which should allow to maintain coal production at a level corresponding to the domestic demand and economically justified export, at the same time taking into account quality improvement of coal produced as an environmentally friendly fuel in terms of clean combustion technologies are an essential element. The paper presents the definition and the origin of sustainable development concept. The actions taken by mining companies in the implementation of sustainable development principles in the area of environment and planning are described. Particular attention is paid to the new directions of mining companies aimed at efficiency resources. (original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Agenda 21w Polsce, sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997.
 • Aktualizacja prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa 2011.
 • COM (2011), Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa przewodnia strategii "Europa 2020", Komisja Europejska, Bruksela 2011.
 • Energetyka cieplna w liczbach - 2010, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2011.
 • Harat A., Grmela A., Wpływ wód kopalnianych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na zmiany jakości wody w rzece Olza w latach 2000-2007, Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr 9, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008.
 • Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Informacja o realizacji w 2011 roku Programu działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 oraz informacja o sytuacji w I kwartale 2012 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategia rozwoju województw, Uniwersytet Gdański, Bogucki - Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Kozłowski S., Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 • Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Załącznik 2. do "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Program działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, tekst jednolity zawierający zmiany dokonane przez Radę Ministrów w dniach 24 lipca 2009 r., 11 sierpnia 2009 r. i 7 października 2011 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 • Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 • Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Studium wykonalności projektu instalacji do produkcji paliw gazowych i płynnych z węgla kamiennego - na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "ENERGOPROJEKT- KATOWICE" SA, Katowice 2008.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, DzU 2011, nr 163, poz. 981.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171315073
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.