Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 3 (30) | 105-126
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo energetyczne - quo vadis Europo?

Warianty tytułu
Energy Security - Quo vadis Europe?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor porusza kwestię bezpieczeństwa energetycznego, wychodząc od swoistej noty na temat książki Sachy Muller-Kreanera zatytułowanej "Bezpieczeństwo energetyczne - nowy pomiar świata", przechodząc poprzez prezentację wybranych zamierzeń, koncepcji i działań Unii Europejskiej w tym zakresie, aż do przedstawienia i krytycznego przeanalizowania nowego pomysłu Jerzego Buzka i Jacques Delorsa, stworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. W artykule są omawiane problemy związane z dualnym wzajemnie zależnym kompleksem zagrożeń narastającym na osi bezpieczeństwa, a więc energetyką i ekologią. Rozważane jest także zagadnienie konieczności ukształtowania jednolitej strategii w tym zakresie i obecna dominacja subiektywnych interesów państw członkowskich, które mogą być w znaczącym stopniu destrukcyjne dla idei integracji europejskiej. Autor, przygotowując artykuł, opierał się na analizie dokumentów oraz bieżących działań zarówno Unii, jak i państw członkowskich w tym zakresie. W konkluzjach zawarto obawy o rzeczywiście wspólnotową formę działania państw członkowskich wynikające z ich różnorodnego podejścia do owej kwestii i niemocy ustanowienia realnie wspólnotowej polityki energetycznej. Przeprowadzane rozważania doprowadziły autora do wniosku, na podstawie którego stwierdził, że tak sama integracja sektorowa, od której rozpoczął się proces tworzenia Unii Europejskiej w latach 50. może stać się początkiem jego końca. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the article discusses the issue of energy security starting with a characteristic comment on Sascha Muller-Kraenner's book titled "Energy Security - re-measuring the world", going through a presentation of selected European Union plans, ideas and activities in that respect and finally presenting and examining a new Jerzy Buzek's and Jacques Delors' idea to create European Energy Community. The article discusses issues connected with dual mutually dependent complex of threats growing on the security axis, i.e. energy industry and ecology. There is also an analysis of the necessity to develop a common energy strategy and the issue of the present domination of particular interests of the member states which can have a highly destructive effect on the idea of the European integration. Preparing the article, the author drew on his analysis of documents and current European Union and member states' actions. The conclusions draw readers' attention to fears about a really common form of action of the member states due to their varied approach towards the issue and inability to develop a really common energy policy. The deliberations led the author to a conclusion that the same sectoral integration that started the process of European Union creation in the 1950s can be the beginning of its end. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105-126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Antas Ł., Łoskot-Strachota A. (współpraca), Polityka gazowa Niemiec - nie tylko Rosja, "Komentarze OSW", nr 28, 28.09.2009.
 • DYREKTYWA 2003/55/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE, DZIENNIK URZĘDOWY UNII EUROPEJSKIEJ, L 176/57, 15.7.2003, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32003L0055:PL:PDF
 • DYREKTYWA 2005/89/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 33/22 PL, 4.2.2006, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri- Serv.do? uri=OJ:L:2006:033:0022:0027:PL:PDF
 • Dyrektywa Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 roku, nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymania minimalnych zasobów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (wersja ujednolicona), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 217/8, 8.8.2006, http:eur-lex.europa.eu
 • Dyrektywa Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładająca na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych, Council Directive 2009/119/EC of 14 September 2009 imposing an obligation on Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 265/9, 9.10.2009, http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:265:0009:0023:PL:PDF
 • Green Paper on the security of energy supply, http://europa.eu/legislation_ summaries/energy/external_dimension_enlargement/l27037_en.htm
 • Koziej S., Strategia bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polski po wstąpieniu do NATO, Skrypt internetowy, Warszawa 2008, www.koziej.pl
 • Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa, skrypt internetowy, Warszawa 2010, www.koziej.pl
 • Łoskot-Strachota A., Kontrowersje wokół unijnych pieniędzy dla Nabucco, "BEST OSW" nr 12(87), Ośrodek Studiów Wschodnich, 25.03.2009.
 • Łoskot-Strachota A., Problemy z Południowym Korytarzem, "Tydzień na Wschodzie" nr 18(93), Ośrodek Studiów Wschodnich, 13.05.2009.
 • Łoskot-Strachota A., Antos Ł., Nord Stream na liberalizującym się rynku gazu UE, Punkt Widzenia Policy Briefs, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2010.
 • Muller-Kraenner S., Bezpieczeństwo energetyczne. Nowy pomiar świata, Wydawca: Fundacja "Z naszej strony", Ewy Koś i Barbary Sikory, Szczecin 2008.
 • Niebezpieczny wzrost emisji dwutlenku węgla, "Rzeczpospolita", http://www. rp.pl/artykul/158168,242788.html, 3.01.2009.
 • Niedziółka T., Bezpieczeństwo energetyczne UE. Analiza nowych szlaków i źródeł dostaw gazu, Fundacja Amicus Europae, Warszawa 2009, http://www. mojeopinie.pl/bezpieczenstwo_energetyczne_ue_analiza_nowych_szlakow _i_zrodel_dostaw_gazu,3,1240555309
 • Scelowa N., Zhdannikow D., "Gazprom, ENI, plan big gas pipeline bypassing Turkey", Reuters, 23 VI 2007 r.
 • Stocks of crude oil and petroleum products (from 2012) http://europa.eu/ legislation_summaries/energy/external_dimension_enlargement/en0006_ en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313815
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.