Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 27 (2) Zarządzanie strategiczne : rozwój koncepcji i metod | 389-420
Tytuł artykułu

Identyfikacja charakteru powiązań występujących w ramach projektu organizacyjnego typu partnerstwo publiczno-społeczne i ich znaczenie dla efektywnego dostarczania usług społecznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Identification of the Nature of the Relationships Within the Publicsocial Partnership and its Importance for the Efficient Delivery of Social Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Efektywne dostarczanie usług publicznych, w tym społecznych staje się wyzwaniem dla praktyki funkcjonowania podmiotów publicznych. Teoria organizacji sugeruje, że sformalizowane i scentralizowane struktury najlepiej sprawdzają się w prostych i stabilnych środowiskach w sytuacji, w której tak jak obecnie w sferze publicznej mamy szereg szybkich i nawarstwiających się zmian struktury sieciowe czyli wykorzystujące międzyorganizacyjną współpracę wydają się być bardziej efektywne. Identyfikowanie poprawy efektywności działania organizacji sektora publicznego w konsekwencji tworzenia nowych form organizacyjnych jest obecnie mocno dowartościowane w koncepcji zarządzania publicznego W sektorze publicznym podmioty, które tworzą związki sieciowe - między innymi te działające w formule partnerstwa - to stosunkowo młode zjawisko organizacyjne, którego genezę należy wiązać z transformacją instrumentarium zarządzania z organizacji biznesowych do organizacji nienastawionych na zysk i rosnącą popularnością koncepcji współpracy między organizacjami i sektorami. Co oznacza, że odpowiednie aranżowanie współpracy między różnorodnymi podmiotami może doprowadzić do prawidłowego identyfikowania i w jego następstwie projektowania właściwych sposobów rozwiązywania pojawiających się w przestrzeni publicznej kwestii społecznych. Cechą wspólną wszystkich tych nowych struktur jest fakt, że punktem umiejscowienia mechanizmów kontroli i koordynacji jest aktor organizacyjny. Analiza literatury przedmiotu pozwala na postawienie tezy o wykształceniu się luki poznawczej w obszarze eksploracji analizy treści powiązań międzyorganizacyjnych w relacji do organizacji jaką jest partnerstwo publiczno-społeczne i wynikającej z niej potrzeby rozwoju badań nad projektem organizacyjnym zorientowanym na aktorów. Kluczowym konceptem wspomagającym jest tutaj architektura współpracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Effective delivery of public services, including social services, becomes a challenge for public entities. As the literature reviews show, the most important factor in improving the efficiency of providers of these services are changes in the organization of providers. Identification the improvement of the efficiency of public sector organizations as a consequence of the creation of new organizational forms is nowadays firmly appreciated in the concept of public management. In the public sector entities that create network relationships - including those operating in partnership formula - are relatively young phenomenon, which origins should be associated with the transformation of the instruments of management of business organizations to non-profit organizations, as well as with growing popularity of the concept of co-operation between organizations and sectors. This means that the proper arrangement of cooperation between various actors can lead to the correct identification and design of appropriate ways of addressing social issues emerging in the public space. A common feature of all of these new structures is the fact that the point of control and coordination mechanisms is the organizational actor. Analysis of literature allows to place the thesis that there exists a gap in the area of content analysis exploration of inter-organizational linkages in relation to the organization that is the public-social partnership. Therefore, there is a need to research the development of a project-oriented organizational actors. The key concept here is the architecture that supports cooperation. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Austin J.E., Leonard H., Wei-Skillern J.: Social entrepreneurship and commercial entrepreneurship: same, diffrerent or both."Entrepreneurship theory and practice" 2006, vol. 30, nr 1.
 • Austin J.E.: The collaboration challenge: how nonprofit and businesses succeed through strategicalliances. Jossey-Bass, Indianapolis 2000.
 • Boyne G.A.: Concepts and indicators of local authority performance: An evaluation of the statutory frameworks in England and Wales. "Public Money and Management" 2002, vol. 22, nr 2, s. 17-24.
 • Boyne G.A.: Public choice theory and local government: A comparative analysis of the UK and USA. MacMillan, London 1998.
 • Boyne G.A.: Sources of Public Service Improvement: A critical Review and Research Agenda. "Journal of Public Administration Research and Theory" Jul. 2003; vol. 13, nr 3; s. 367-394.
 • Boyne G.A.: Sources of Public Service Improvement: A critical Review and Research Agenda, [w:] G. Boyne, R. Ashworth (red.): Organizing Government. Volume II. Sage Publications Ltd. 2010.
 • Bozeman B.: Organization structure and the effectiveness of public agencies. "International Journal of Public Administration" 1982, vol. 4, s. 235-296.
 • Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. PWN, Warszawa 1980.
 • Caiden G.: Administrative reform comes of age. De Gruyter, Berlin 1991.
 • Cappelli, P. i Sherer, P.D.: The missing role of context in OB. The need for meso-level approach [w] (red.) L.L. Cummings i B.M. Staw. Research in organizational behavior, vol. 13/JAI Press.Greenwich1991, s. 55-110.
 • Child J.: Organization. Contemporary principles and practice. Blackwell Publishing, Malden MA USA, Oxford UK, Carlton Australia 2005.
 • Czakon W.: Więzi rek rencyjne a więzi sieciowe przedsiębiorstwa, [w:] J. Pyka (red.): Nowoczesność przemysł i sł g. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. TNOiK, Katowice 2005.
 • Czarniawska B.: Trochę inna teoria organizacji. Poltex. Warszawa 2010
 • Dawson S.: Analysing organizations. MacMillan, London 1996.
 • Grewiński M.: Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiek ńczego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2009.
 • Hauser J.: Zarządzanie p bliczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Johns, G. The essential impact of context on organizational behavior. [w] Academy of Management Review, nr 31/2006, s. 386-408.
 • Kooiman J. (red.): Modern Governance. New Government-Society Interaction, Sage Publication, London 1993.
 • Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 1975.
 • Kożuch B.: Sk teczne współdziałanie organizacji p blicznych i pozarządowych. Monografie i Studia ISP UJ. Kraków 2011.
 • Kożuch B.: Zarządzanie p bliczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2004.
 • Kraśnicka T.: Innowacyjność jako wymiar przedsiębiorczości w małych i średnich firmach (wyniki badań), [w:] K. Jaremczuk (red.): Przedsiębiorczośćnatura i atrybuty. PWSzZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012.
 • Krupski R.: Krawędź chaos jako stan organizacji, [w:] J. Rokita (red.): Problemy zarządzania organizacjami w war nkach nieprzewidywalności zmian. Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Katowice 2010.
 • Moore M.: Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press, Cambridge 1995.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Ostrom E.: Dysponowanie wspólnymi zasobami. Oficyna Wydawnicza a WoltersKluwer business, Warszawa 2013.
 • Pollitt C., Bouckaert G.: Public management reform. Oxford University Press, Oxford, England 2000.
 • Pollitt C.: The evolving narratives of public management reform. 40 years of reform white papers in the UK. "Public Management Review" 2013, vol. 15, nr 6, s. 899-922.
 • Provan K.G., Kenis P., Human S.E.: Three concepts on network as form as an entity and interaction aid network legitimacy, [w:] L. Blomgren Bingham, R. O`Leary (red.): Big Ideas in Collaborative Public Management. M.E. Sharpe, London 2008.
 • Szarffenberg R.: Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.): Polityka społeczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Tennyson R.: Poradnik partnerstwa. The International Business Leaders Forum (IBLF) and the Global Alliance for Improved Nutrition (GA IN), 2003.
 • Venkatraman N., Subramaniam M.: Theorizing the Future of Strategy: Questions for Shaping Strategy Research in the Knowledge Economy, [w:] Handbook of Strategy and Management, eds. A. Pettigrew, H. Thomas and R. Whittington. Sage Publications, London 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313729
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.