Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 27 (2) Zarządzanie strategiczne : rozwój koncepcji i metod | 363-387
Tytuł artykułu

Sukces i jego pomiar w przedsiębiorstwach społecznych - próba operacjonalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Success and its Measurement in Social Enterprises - an Attempt of Operationalizaion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa społeczne są nowym zjawiskiem społeczno-ekonomicznym w Polsce. Ich dualna orientacja - z jednej strony przejawiają orientację rynkową, ale jednocześnie są nastawione na integrację osób wykluczonych społecznie bądź należących do defaworyzowanych na rynku pracy - manifestuje się koniecznością pogodzenia efektywności i sprawności gospodarowania z realizacją celów sprawiedliwości społecznej. Wskazane w opracowaniu uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych wymuszają zwrócenie większej uwagi na kwestię zarządzania w tym obszarze. Większość badań w obszarze przedsiębiorczości społecznej skupia się na odróżnieniu jej od przedsięwzięć "komercyjnych" w perspektywie indywidualnej lub na zjawisku rozpoznania przez przedsiębiorców społecznych szans w otoczeniu. Dotychczas niewiele uwagi poświęcono temu, w jaki sposób przedsiębiorcy społeczni pojmują sukces i jakich wskaźników używają, aby ocenić swoje wyniki. Przedstawione opracowanie jest próbą autorskiej propozycji przygotowania narzędzia dla mierzenia sukcesu w przedsiębiorstwach społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Social enterprises are a new socio-economic phenomenon in Poland. Their dual orientation - on the one hand they exhibit a market orientation being at the same time focused on the integration of s people socially excluded or disadvantaged on the labor market - is manifested by the necessity to reconcile effectiveness and efficiency of the management with realization of social justice. Specificity of environment where their operate necessitate greater attention to the issue of management in this area. Nowadays large number of the research in the field of social entrepreneurship focuses on the contrast between 'commercial' and 'social' ventures or in the phenomenon of social entrepreneurs recognize the opportunities in the environment. So far, little attention has been paid to how social entrepreneurs understand success and what indicators do they use to evaluate their performance. This paper is an attempt to operationalize the nottion of success for social entepresises and present scales to measure its success. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abzug R., Galaskiewicz J., Nonprofit boards: crucibles of expertise or symbols of local identities, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2001, Vol. 30, No. 1, s. 51-73.
 • Anderson B.S., Eshima Y., The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth amongst Japanese SMEs, "Journal of Business Venturing", 2013, Vol. 28, Issue 3, s. 413-429.
 • Austin J., Gutierrez R, Ogliastri E., Reficco E., Effective Management of Social Enterprises. Cambridge, MA: Harvard University Press 2006.
 • Austin, J., Stevenson, H., Wei-Skillern J., Social and commercial entrepreneurship: Same, different or both? [w] "Entrepreneurship Theory and Practice" 2006, Nr 1, s. 1-22.
 • Bagnoli L., Megali C., Measuring performance in social enterprises, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2011, Vol. 40, No. 1, s. 149-165.
 • Balser D., McClusky J., Managing stakeholder relationships and nonprofit organization effectiveness, "Nonprofit Management & Leadership", 2005, No. 15(3), s. 295-315.
 • Brooks A.C., Social Entrepreneurship. A Modern Approach to Social Venture Creation, Pearsons Prentice Hall, New Jersey 2009.
 • Brown W.A., Exploring the association between board and organizational performance in nonprofit organizations, "Nonprofit Management & Leadership" 2005, No. 15(3), s. 317-339.
 • Cho A.H., Polityka, wartości i przedsiębiorczość społeczna - analiza krytyczna [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.) Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010.
 • Clark C., Brennan L., Entrepreneurship with Social Value: A Conceptual Model for Performance Measurement, "Academy of Entrepreneurship Journal", 2012, Vol. 18 Issue 2, s. 17-39.
 • Cooper A. C., Folta T., Gimeno-Gascon J., Woo C. Y., Entreprene rs' Exit Decisions: The Role of Threshold Expectations, "Academy of Management Proceedings", 1992, s. 75-79.
 • Cornforth C., What makes boards effective? An examination of the relationships between board inputs, structures, processes and Effectiveness in nonprofit organizations, "Corporate Governance", 2001, No. 3(9), s. 217-227.
 • Courtney R., Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations. Routledge: London 2002.
 • Dacin P.A., Dacin M.T., Matear M., Social Entrepreneurship: Why We Don't Need a New Theory and How We Move Forward From Here, "Academy of Management Perspective", 2010, Vol. 24, No. 3, s. 37-57.
 • Darby L., Jenkins H., Applying sustainability indicators to the social enterprise business model, "International Journal of Social Economics", 2006, Nr 33(5/6), s. 411-431.
 • Dart R., Legitimacy of Social Enterprise, "Nonprofit Management and Leadership" 2004, No. 14(4), 411-424.
 • Defourny J., Nyssens M., Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences, "Journal of Social Entrepreneurship", 2010, No. 1(1), 32-53.
 • di Domenico M., Haugh H., Tracy P., Social bricolage: Theorizing social value creation in social enterprises, "Entrepreneurship Theory and Practice", 2010, Nr 34(4), s. 681-703.
 • di Zhang D., Swanson L.A., Social Entrepreneurship in Nonprofit Organizations: An Empirical Investigation of the Synergy Between Social and Business Objectives, "Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing", 2013, Vol. 25 Issue 1, s. 105-125.
 • DiMaggio P.J., Powell W.W., The iron cage revisited: institutional isomorphism and collectiva rationality in organizational fields, "American Sociological Review", 1983, No. 2(48), s. 147-160.
 • Domański J., Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. "Academy of Management Review" 1995, No 20(1), s. 65-91.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI wiek . Muza S.A. Warszawa 2000.
 • Eisinger P., Organizational capacity and organizational effectiveness among street-level food assistance programs, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2002, No. 31(1), s. 115-130.
 • Emerson J., The blended value proposition: integrating social and financial returns, "The California Management Review", 2003, Nr. 45(4), s. 35-51.
 • Frączek M., Laurisz N., Ekonomia społeczna a rynek pracy [w:] Wokół ekonomii społecznej, M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach. Pitman, Boston, MA 1984.
 • Frumkin P., Andre-Clark A., When mission, markets, and politics collide: values and strategy in the nonprofit human services, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2000, Nr. 29(1), s. 141-164.
 • Grimes M., Strategic sense making within funding relationships: The effects of performance measurement on organizational identity in the social sector, "Entrepreneurship Theory and Practice", 2010, No. 34(4), S. 763-783.
 • Hall M.H., Banting K.G., The non-profit sector in Canada. An introduction [w:] K.G. Banting (red.): The Non-profit Sector in Canada: Roles and Relationships, McGill-Queen's University Press: Kingston 2000.
 • Harding R., 2004, Social Enterprise: The New Economic Engine?, "Business Strategy Review", No. 15, s. 39-43.
 • Haugh H., Social enterprise: Beyond economic outcomes and individual returns [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.) Social entrepreneurship, eds. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan 2006.
 • Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja [w:] J. Hausner (red.) Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2007.
 • Herbst K., Ekspertyza w zakresie wzmocnienia instytucji Ekonomii Społecznej, [http://www.ekonomiaspoleczna.lodz.pl], (12.1.2014).
 • Herman R.D., Renz D.O., Multiple constituencies and the social construction of non-profit organization effectiveness, "Non-profit and Voluntary Sector Quarterly", 1997, Nr 26, s. 185-206.
 • Herman R.D., Renz D.O., Nonprofit organizational effectiveness: contrasts between especially effective and less effective organizations, "Nonprofit Management & Leadership", 1998, No. 9(1), s. 823-838.
 • Hisrich, R. D., Freeman, E., Standly, A. R., Yankey, J. A., & Young, D.R., Entrepreneurship in the not-for-profit sector. [w:] D. L. Sexton, & R. W. Smilor (red.), Entrepreneurship, Chicago 2000.
 • Ireland R.D., Hitt M.A., Camp M., Sexton D.L., Integrating entrepreneurship and strategic management actions to create firm wealth, "Academy of Management Executive", 2001, No 15(1), s. 49-61.
 • Juraszek-Kopacz B., Turowicz J. (red.), Zmierzyć niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego: poradnik dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 • Katz D., Kahn R. L., The Social Psychology of Organizations. New York: Wiley 1978.
 • Kelly S., Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna w Unii E ropejskiej [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.) W stronę aktywnej polityki społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 • Klimas P., Czakon W., Sieci oraz firmy kotwice - ich znaczenie w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badan i Ekspertyz, Katowice 2010.
 • Lasprogata G. A., Cotton M. N., Contemplating enterprise: The business and legal challenges of social entrepreneurship, "American Business Law Journal", 2003, Nr 41, s. 67-113.
 • Lepoutre J., Justo R., Terjesen S., Bosma N., Designing a global standardized methodology for measuring social entrepreneurship activity: the Global Entrepreneurship Monitor social entrepreneurship study, "Small Business Economics", 2013, Vol. 40 Issue 3, s. 693-717.
 • Leś E., Przedsiębiorczość społeczna, "Nowe Życie Gospodarcze", 2004, Nr 15, s. 5-8.
 • Low C., A framework for the governance of social enterprise, "International Journal of Social Economics", 2006, Vol. 33, No. 5/6, s. 376-385.
 • Miller T., Wesley C., Assessing mission and resources for social change: An organisational identity perspective on social vent re capitalists' decision criteria, "Entrepreneurship Theory and Practice", 2010, No. 34(4), s. 705-733.
 • Montgomery A., Dacin P., Dacin M., Collective Social Entrepreneurship: Collaboratively Shaping Social Good, "Journal of Business Ethics", 2012, Vol. 111, Issue 3, s. 375-388.
 • Moore M., Managing for value: organizational strategy in for-profit, non-profit, and governmental organizations, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2000, Nr 29, s. 183-208.
 • Morris M.H., Coombes S., Schindehutte M., Allen J., Antecedents and outcomes of entrepreneurial and market orientations in a non-profit context: theoretical and empirical Insights, "Journal of Leadership and Organizational Studies", 2007, No. 13(4), s. 12-39.
 • Mort G.S., Weerawardena J., Carnegie K., Social entrepreneurship: Towards Conceptualisation [w] "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing", 2003, Nr 8(1), s. 76-88.
 • Muth M.M., Donaldson L., Stewardship theory and board structure: a contingency approach, "Corporate Governance", 1998, Vol. 6, No. 1, s. 5-27.
 • Ospina, S., Diaz, W. and O'Sullivan, J.F., Negotiating accountability: managerial lessons from identity-based nonprofit organizations", "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2002, Vol. 31, s. 5-31.
 • Ostrom E., Dysponowanie wspólnymi zasobami, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Papadimitriou D., Conceptualizing effectiveness in a non-profit organizational environment: an exploratory study, "The International Journal of Public Sector Management", 2007, No. 20(7), s. 571-587.
 • Pearce J., Social Enterprise in Anytown, Calouste Gulbenkian Foundation, London 2003.
 • Penc-Pietrzak I., Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektoro w i konkurento w, PWE Warszawa 1992.
 • Quarter J., Mook L., Richmond B.J., What Counts: Social Accounting for Nonprofit Organisations and Cooperatives. Prentice-Hall: New Jersey 2003.
 • Quarter J., Sousa J., Richmond B.J., Carmichael I., Comparing memberbased organizations within a social economy Framework, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", 2001, Nr 30(2), s. 351-375.
 • Roelants B., How to define the social economy? [w:] B. Roelants (red.): Attempt at introducing the social economy in Europe, Publication for participants of Enlarging the Social Economy Conference, 24-25.10.2002, Prague. CECOP, Brussels 2002.
 • Sagawa S., Segal E. Common interest, common good: Creating value through business and social sector partnership, "California Management Review", 2000, No. 42(2), s. 105-122.
 • Salamon L., Anheier H., The emerging sector revisited: a summary, initial estimates, The Johns Hopkins University, Institute for Policy Studies, Center for Civil Society Studies, Baltimore, MD 1998.
 • Schmid H., Relationships between organizational properties and organizational effectiveness in three types of nonprofit human service organizations, "Public Personnel Management", 2002, No. 31(3), s. 377-395.
 • Sharir M., Lerner M., Gauging the success of social ventures initiated by individual social entrepreneurs, "Journal of World Business", 2006, Nr 41(1), s. 6-20.
 • Snow D., Inside the Environmental Movement: Meeting the Leadership Challenge, Washington, DC: Island Press 1992.
 • Social Enterprise: A Strategy for Success, DTI, [www.seeewiki.co.uk/~wiki/images/5/5a/SE_Strategy_for_success.pdf], (18.1.2014).
 • Steyart C., Katz J., Reclaiming the space of entrepreneurship in society: geographical, discursive and social dimensions, "Entrepreneurship & Regional Development", 2004, No. 16(3), s. 179-189.
 • Stone M.M., Bigelow B., Crittenden W., Research on strategic management in nonprofit organizations, "Administration and Society", 1999, No. 31, s. 378-423.
 • Thomas A., The Rise of Social Cooperatives in Italy. "International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", 2004, No. 15(3), s. 243-263.
 • Thompson J., Doherty B., The diverse world of social enterprise: A collection of social enterprise stories, "International Journal of Social Economics", 2006, No. 33(5), 399-410.
 • Trivedi C., Stokols D., Social enterprises and corporate enterprises: fundamental differences and defining features, "Journal of Entrepreneurship", 2011, No. 20(1), 1-32.
 • Wall T., Michie J., Patterson M., Wood S.J., Sheehan M., Clegg C.W., West M., On the validity of subjective measures of company performance, "Personnel Psychology", 2004, Vol. 57, No. 1, s. 95-118.
 • Weerawardena J., Mort G.S.: Investigating social entrepreneurship: a multidimensional model, "Journal of World Business", 2006, Vol. 41, s. 21-35.
 • Yunus M., Creating a world without poverty: Social business and the future of capitalism. New York: Public Affairs Books 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171313717
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.