Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4 | 29-34
Tytuł artykułu

System zarządzania w bankach w świetle nowych wyzwań regulacyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
Management System in Banks - the New Regulatory Challenges
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celami artykułu są: identyfikacja wymogów w zakresie systemu zarządzania w bankach, które zostały sformułowane w regulacjach wspólnotowych w odpowiedzi na ostatni kryzys, analiza polskich regulacji w tym obszarze oraz odpowiedź na pytanie, czy nowe zasady wynikające z regulacji unijnych mogą stanowić szczególne wyzwanie dla polskiego regulatora i banków krajowych. W pierwszej części opracowania przedstawione zostały unijne regulacje zawarte w Dyrektywach CRD III i IV dotyczące obowiązków państw członkowskich w zakresie kształtowania zasad zarządzania w bankach ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania ryzykiem, kształtowania polityki wynagrodzeń oraz ograniczeń łączenia funkcji dyrektorskich. W drugiej części artykułu dokonana została analiza polskich regulacji w powyższym zakresie zawartych w Prawie bankowym i uchwałach KNF pod kątem ewentualnych różnic i luk z prawem europejskim. Przeprowadzenie badania wykazały, że polskie regulacje zawierają wszystkie wymogi w zakresie sytemu zarządzania ryzykiem w bankach, jakie są wymagane prawem europejskim. Wyjątkiem są jedynie nowe zapisy wprowadzone Dyrektywą CRD IV w zakresie komitetu ds. nominacji oraz ograniczeń w swobodzie sprawowania przez jedną osobę kilku funkcji dyrektorskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The purposes of this article are to identify requirements for system management in banks, which were formulated in the Community regulations in response to the recent crisis, to analyse Polish regulations in this area and to answer the question whether the new rules under the EU regulations may pose a particular challenge to the Polish regulator and domestic banks. In the first part of the paper the EU regulations of the Directives CRD III and IV which obliged the Member States to develop the principles of management in banks with particular emphasis on the risk management policy linking wages and restrictions on executive functions were presented. In the second part, the analysis of differences and gaps in the Polish Banking Law and regulations issued by the Polish Financial Supervisory Authority with European law was made. This analysis showed that the Polish regulations contain all the requirements for banks' risk management system which are required by European law. The only exceptions are the new requirements, established by CRD IV, for the nomination committee and the restrictions on the number of directorships which may be held by a one person. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29-34
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • [1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Dyrektyw2006/48/ WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (2010/L 329/3).
  • [2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca Dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca Dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (2013/L 176/338).
  • [3] IWANCZUK A., Zarządzanie ryzykiem w banku jako przedmiot regulacji zewnętrznych, [w:] MARCINKOWSKA M., WIETESKA S. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
  • [4] PEN N.L., Regulatory Challenges: The Road Ahead, [w:] CAPRIO G., EVANDOFF D.D., KAUFMAN G.G. (red.), Cross-Border Banking Regulatory Challenges, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2006.
  • [5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (2013/L 176/1).
  • [6] Uchwała Nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku (Dz.Urz.KNF.2011.11.42).
  • [7] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2012.1376).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171283955
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.