Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 2(7) | 161-195
Tytuł artykułu

Kontrakt wojewódzki. Podstawy prawne, tryb zawierania i charakter

Warianty tytułu
Provincial Contract Legal Grounds, Course of Conclusion and Character
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza regulacji prawnych dotyczących kontraktu wojewódzkiego napotyka na istotne trudności ze względu na rozproszenie podstaw tej formy działania administracji publicznej w kilku aktach prawnych. Każdy z tych aktów zawiera inne, nierzadko sprzeczne postanowienia. Jednocześnie dokonywane są stosunkowo często zmiany w omawianej materii. (fragment tekstu)
EN
The subject of the hereby article is a relatively new form of activity of administration, which is constituted by a provincial contract. This problem was analysed mainly because of a need of defining a legal character of an institution of a contract. The article in this scope is a successive voice in a discussion. Attention was also turned to dispersion of decisions concerning the contract in several legal acts. There were indicated basic aims and a role, which the provincial contract fulfils in the system of a regional development policy. Some representatives of the doctrine define the provincial contract as a civil law contract, others as a public law form of activity. The author declares for the second opinion. Moreover, she proposes to consider the provincial contract as a particular type of administrative agreement. Arguments speaking for its public law character are first of all appearance of subjects representing the public administration and public subject, which is realisation of tasks connected with the regional development. Existence of the legal grounds to conclude this form of activity, equivalence of parties and voluntary character of conclusion constitute features of a classic administrative agreement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161-195
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • T. G. Grosse, Rola kontraktów wojewódzkich w rozwoju polskich regionów, Samorząd Terytorialny 2002, nr 12, s. 18.
 • D. Długosz, Regiony wobec integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska. Implikacje dla Polski, red. J. Czaputowicz, Kraków 1999, s. 261.
 • J. Gąciarz, Organizacja i zasady działania administracji publicznej w Polsce, [w:] J. Hausner (redakcja naukowa), Administracja publiczna, Warszawa 2005,s.202.
 • N. Tomkiewicz, Kontrakty wojewódzkie w Polsce po pierwszym roku wdrażania, Samorząd Terytorialny 2003, nr 1-2, s. 19.
 • J. Gradowski, K. Ostaszewski, Czy kontrakty wojewódzkie będą receptą na rozwój regionalny?, Kontrola Państwowa 2002, nr 2, s. 46.
 • M. Stahl, Samorząd terytorialny a państwo, [w:] Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, M. Stahl (red.), E. Olejniczak-Szałowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994, s. 39-46.
 • Z. Niewiadomski, Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego, [w:] Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne, pod red. A. Piekary i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 1998, s. 294.
 • M. Stahl, Zadania samorządu terytorialnego po reformach, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku, red. Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. Łukasiewicz, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, Przemyśl 2000, s. 523.
 • M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 82-83.
 • K. Wlaźlak, Podział kompetencji między państwo a region - zagadnienia wybrane, Samorząd Terytorialny 2006, nr 11, s. 15.
 • W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Praktyczne komentarze, Warszawa 2007, s. 173.
 • R. Cybulska, E. Prandota-Prandecka, Umowa cywilnoprawna i kontrakt wojewódzki jako formy działania administracji publicznej, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. Naukowa E. Ura, VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Publicznej, Sandomierz, 21-23 maja 2006, Rzeszów 2006, s. 58.
 • H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004, s. 121.
 • T. G. Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce, Warszawa 2003, s. 7.
 • K. Bandarzewski, Kontrakt wojewódzki, [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W, Kisiel (red.), Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2006, s. 99.
 • Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006, s. 158.
 • T. Rabska, Kontrakt wojewódzki - forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa Profesora zw. drą hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 601 i n.
 • W. Kisiel, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2003, s. 57.
 • M. Giełda, Konstrukcja prawna kontraktu wojewódzkiego, [w:] Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej, pod red. A. Błasia i K. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 128; E. J. Nowacka, Polski samorząd terytorialny, Lexis-Nexis, Warszawa 2006.
 • I. Walencik, Plan narodowy i kontrakty wojewódzkie, "Rzeczpospolita" z dnia 8 czerwca 2004 r..
 • K. Bandarzewski, Charakter prawny kontraktu wojewódzkiego, [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, Lexis-Nexis, Warszawa 2005, s. 118.
 • M. Ofiarska, Koncepcja umowy publicznoprawnej w niemieckiej nauce prawa administracyjnego, [w:] Jakość administracji publicznej, J. Łukasiewicz (red. naukowa), Międzynarodowa konferencja naukowa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 303.
 • D. Kijowski, Umowy w administracji publicznej, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 293.
 • Z. Cieślik, Umowa administracyjna w państwie prawa, Zakamycze 2004, s. 12.
 • J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948, s. 280.
 • J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego, t. III, Ossolineum, Warszawa 1978, s. 207.
 • D. Kijowski, W sprawie charakteru prawnego umów zawieranych przez organy administracji, Państwo i Prawo 1987, nr 6, s. 87.
 • B. Dolnicki, Umowa publicznoprawna w prawie niemieckim, Państwo i Prawo 2001, nr 3, s. 80.
 • B. Dolnicki, Umowa publicznoprawna - zagadnienia wybrane, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, red. naukowa J. Filipek, Bielsko-Biała 2003, s. 170.
 • Z. Cieślak, Porozumienie administracyjne, PWN, Warszawa 1985, s. 214.
 • J. Starościak, Prawo administracyjne, PWN, Warszawa 1978, s. 249; Z. Cieślak, op. cit., s. 200.
 • J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kantor Wydawniczy Zakamycze 2006, s. 340.
 • M. Stahl, Ugody, porozumienia administracyjne, umowy publicznoprawne, publiczne, administracyjne, umowy cywilne, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Difm 2004, s. 399.
 • J. Starościak, Studia z teorii prawa administracyjnego, Ossolineum, Warszawa 1967,s.71-89.
 • Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 200.
 • T. Rabska, Kontrakt wojewódzki -forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa Profesora zw. drą hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 602-603.
 • Z. Kubot, Kontrakty menedżerskie jako pojęcie prawne, Państwo i Prawo 2003, nr 4, s. 57-66.
 • T. Rabska, Kontrakt wojewódzki - forma działania administracji publicznej w strukturach zdecentralizowanych, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa Profesora zw. drą hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 608-609.
 • H. U. Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin -New York 1995, s. 360.
 • J. Lemańska, Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa Profesora zw. drą hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 425.
 • P. Brzezicka, Porozumienie administracyjne - problemy węzłowe, "Państwo i Prawo" 2000, nr 6, s. 49.
 • A. de Laubader, Traité théorique des contrats administratifs, Paris 1956.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków 1998.
 • H. Maurer, Allgemeiness Verwaltungsrecht, München 1997, s. 351 i n oraz s. 431.
 • E. Schmidt-Assmann, Daß allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, Springer 1998, s. 264.
 • H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne, tłum. i red. K. Nowacki, Wrocław 2003, s. 191 i n.
 • T. Rabska, Co ze strategią i kontraktem wojewódzkim?, Wspólnota 2000, nr 9, s. 13.
 • J. Lemańska, Umowa administracyjna a umowa cywilnoprawna, [w:] Instytucje współczesnego prawa administracyjnego, Księga jubileuszowa Profesora zw. drą hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 426.
 • S. Iwanowski, P. Sitniewski, Rola porozumień administracyjnych w działalności samorządu terytorialnego, [w:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 143.
 • Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 94 i n.
 • M. Safjan, Zasada swobody umów, Państwo i Prawo 1993, nr 4, s. 12-19.
 • G. Bieniek (red.), H. Ciepła, S. Dmowski, L Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, tom I, Warszawa 1999, s. 15.
 • Z. Radwański, Zobowiązania - część ogólna, Warszawa 2003, s. 119 i n.
 • K. Soiński, J. Toczkowski, Prawo cywilne - zobowiązania, Warszawa 2003, s. 221.
 • W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa2004, s. 137 i n.
 • M. Koroblowski, Kilka uwag na temat porozumień zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez te podmioty i organy administracji rządowej, Samorząd Terytorialny 2004, nr 7-8, s. 37.
 • B. Dolnicki, Monokratyczne organy samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2003, nr 1-2, s. 53.
 • M. Piotrkowski, Prawo cywilne. Krótki wykład, Poznań 2002, s. 64.
 • J. Hausner, Modele polityki regionalnej w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne 2001, nr 1, s. 15.
 • Z. Gilowska, Kontrakt z rządem, Wspólnota 2001, nr 16, s. 25.
 • Cz. Rudzka-Lorentz, Majątkowe i finansowe podstawy działania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993, s. 24.
 • K. Piotrkowska-Marczak, Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997, s. 19.
 • E. Tyszkiewicz, System finansowy samorządów terytorialnych w Unii Europejskiej, [w:] Gospodarka finansowa samorządów terytorialnych, Materiały konferencyjne nr 4, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 1998, s. 134.
 • A. Bury, Dochody powiatów i województw w świetle postanowień Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2000, nr 3, s. 23.
 • E. Kornberger-Sokołowska, Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 2004, nr 9, s. 10.
 • C. Banasiński, A. Wiktorowska, Pozycja prawna wojewody w świetle projektów województwa samorządowego (głos w dyskusji), Samorząd Terytorialny 1997, nr 1-2, s. 31.
 • M. Stahl, Zadania samorządu terytorialnego po reformach, [w:] H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004, s. 523.
 • R. Matczak, A. Mikołajczyk, Gdzie te zasady, Wspólnota 2006, nr 39, s. 16.
 • B. Banaszak, Regionalne programy operacyjne: co wolno wojewodzie, "Rzeczpospolita" z 6 lutego 2007 r.
 • M. Subotić, G. Praczyk, Zawieszam veto wojewodów, "Rzeczpospolita" z grudnia 2006 r.
 • G. Praczyk, Opozycja żąda od premiera konkretów, "Rzeczpospolita" z 15 grudnia 2006 r.; B. Mościcki, Samorządność zawetowana, Wspólnota 2006, nr 51, s. 12.
 • U. Mirończuk, Weto wojewody w koszu, "Rzeczpospolita" z 23 marca 2007 r.
 • K. Katka, K. Niklewicz, Bruksela: Ręce precz od samorządowych pieniędzy, "Gazeta Wyborcza" z 5 lutego 2007 r.
 • J. Cabaj, Bruksela chce wiedzieć, kto odpowiada za fundusze, "Rzeczpospolita" z 6 lutego 2007 r.
 • M. Stec (red.), Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, Samorząd Terytorialny 2005, nr 1-2, s. 15.
 • P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o administracji rządowej w województwie, LexisNexis, Warszawa 2007, s. 104.
 • T. G. Grosse, Wybrane aspekty polityki regionalnej państwa w latach 2000-2004 (z wyłączeniem polityki regionalnej UE), Samorząd Terytorialny 2004, nr 11, s. 21.
 • W. Taras, A. Wróbel, W sprawie jednolitej koncepcji umów publicznych, [w.] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Zakamycze 1999, s. 115.
 • C. Prieto, Wpływ prawa wspólnotowego a specyfika francuskiego prawa konkurencji, [w:] Wpływ prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) na prawo wewnętrzne. Przykład Francji i Polski. Zbiór prac badawczych na temat zrealizowany w ramach umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Aix-Marseille III w Aix-en-Provence, red. H. Lewandowski, D. Makowski, Difin, Warszawa 2003, s. 157.
 • E. Kornberger-Sokołowska, Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych, [w:] Finanse samorządowe, pod red. C. Kosikowskiego, Warszawa 2005, s. 322.
 • J. Sługocki, Koncepcja regionu i zadań samorządu województwa w Polsce na tle europejskim, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, nr 4, s. 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171276421
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.