PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 | 221-247
Tytuł artykułu

Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm

Warianty tytułu
Liberalism, Neoliberalism and Ordoliberalism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kluczem do rozróżnienia pomiędzy klasycznym liberalizmem, neoliberalizmem i ordoliberalizmem jest stosunek do wolności jednostki ludzkiej. W 1938 r. Walter Lippmann sformułował tezę, że głównym powodem wszelkich niepowodzeń myśli liberalnej było skupienie jej wysiłków wokół rozszerzania zakresu wolności jednostki ludzkiej na rynku. Szło to w parze z niedostrzeganiem problematyki kształtowania ładu gospodarczego, w ramach którego wolność jednostki służyłaby nie tylko niektórym osobom, ale także realizacji interesów większości społeczeństwa. Po prawie osiemdziesięciu latach krytyka ta trafia w sedno współczesnych dylematów myśli liberalnej. Doktrynę neoliberalną bowiem cechuje "wolność bez ładu". Dla przezwyciężenia obecnego kryzysu gospodarki światowej, charakteryzującej się nieładem, chaosem i anarchią, konieczne jest zorientowanie polityki gospodarczej na myślenie w "kategoriach ładu" (Max Weber). Oferuje ją podejmująca problematykę ładu gospodarczego myśl ordoliberalna. Jej niezbędną we współczesnym świecie główną ideą jest "wolność w ramach ładu". (abstrakt oryginalny)
EN
The key to distinguishing between classical liberalism, neoliberalism, and ordoliberalism is their attitude to the freedom of the individual. In 1938, Walter Lippmann put forth the thesis that the main cause underlying all failures of liberal thought was its focus on expanding the scope of the individual freedom in the market. This was accompanied by a lack of understanding of the need to develop an economic system under which the freedom of the individual would serve not only a select few, but would also promote the interests of the majority of society. Eighty years later this criticism goes to the crux of the contemporary dilemmas of liberal thought, as the neoliberal doctrine is driven by "freedom without order." To overcome the ongoing global economic crisis, characterized by disorder, chaos, and anarchy, it is imperative to guide economic policy towards thinking "in terms of order" (Max Weber). And such an approach is offered by ordoliberal thought, which is concerned with the issue of economic order. Is leading idea, which is critical for today's world, is "freedom within order". (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
221-247
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Szkoła Główna Handlowa
autor
 • Fachhochschule für Wirtschaft und Technik, Vechta/Diepholz/Oldenburg; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Shiller R. J., Animal Spirits. Wie Wirtschaft wirklich funktioniert, Campus Verlag, Frankfurt-New York 2009.
 • Bofinger R, Wir sind besser, als wir glauben, Pearson Studium, Monachium 2005.
 • Brooks D., The Social Animal, Random House, New York 2011.
 • Cassel G., The Theory of Social Economy, 1923.
 • Erhard L., Die Prinzipien der deutschen Wirtschaftspolitik, "Orientierungen zur Wirtschatfs - und Gesellschaftspolitik" 2005, nr 104.
 • Erhard L., Dobrobyt dla wszystkich, PTE, Warszawa 2012.
 • Eucken W., Dir Grundlagen der Nationalökonomie, wyd. 9, Springer Verlag, Berlin-He-idelberg-Nowy Jork-London-Paryż-Tokio-Hongkong 1989.
 • Eucken W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, wyd. 7, Mohr Siebeck, Tübingen 2004.
 • Eucken W., Staatliche Strukturwandlungen und die Krisis des Kapitalismus, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1932, nr 36.
 • Feld L.R, Köhler E.A., Die Zukunft der Ordnungsökonomik, "Freiburger Diskussionspapiere zur Ordnungsökonomik" 2011, nr 2.
 • Friedman, Es ist unmoralisch, Geld von den Reichen zu nehmen um es den Armen zu geben - Interview mit Milton Friedman, "Süddentsche Zeitung Magazin", 23.06.2006.
 • Fukuyama F., Nie stać nas na kapitalizm, "Forum" 2011, nr 17/18.
 • Fukuyama F., The End ofHistory and the Last Man, Penguin, Harmondsworth 1992.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie - krytyka historyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Hampe R, Zur Entstehungsgeschichte und zum Bedeutungswandel eines verqueren Begriffes, "Ifo Schnelldienst" 2010, nr 90.
 • Habermann G., Ordnungsdenken - eine geistesgechichtliche Skizze, "Ordo-Jahrbuch für die Ordnung der Wirtschaft und Gesellschaft", t. 53, Lucius & Lucius, Stuttgart 2002.
 • Hockuba Z., Brzeziński M., Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych, w: Oskar Lange a współczesność, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • von Hayek FA., Grundsätze einer liberalne Gesellschaftsordnung, J.C.B. Mohr (Paul Liebeck), Tübingen 2002.
 • von Hayek FA., Verfassung der Freiheit, wyd. 2, J.C.B. Mohr (Paul Liebeck), Tübingen 1983.
 • Honegger H., Volkswirtschaftliche Gedankenströmungen, Braun, Karlsruhe 1925.
 • Interview mit P.A. Samuelson: Der Markt hat kein herz, "Spiegel Special" 2005, nr 7.
 • Kaczmarek T.T., Cud gospodarczy Niemiec. Ludwiga Erharda koncepcja Społecznej Gospodarki Rynkowej, Fundacja ATK, Warszawa 1997.
 • Klinckowstroem W. Gräfin von, Walter Eucken: Eine biographische Skizze, w: Walter Eucken und sein Werk, red. L. Gerken, Mohr Siebeck, Tübingen 2000.
 • Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomiczno-polityczna przyszłość, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Krugman R, How Did Economists Get It So Wrong?, "The New York Times", 6.09.2009.
 • Krugman R.R, Obstfeld M., Internationale Wirtschaft. Theorie und Politik der Außenwirtschaft, wyd. 7, Pearson Studium, Monachium 2006.
 • Kwarciński T, Niewidzialna doktryna Adama Smitha, "Zeszyty Naukowe KUL" 2005, nr 1 (189).
 • Kwaśnicki W., Czy kryzys finansowy przyczynia się do kryzysu w naukach ekonomicznych, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3/4.
 • Lippmann W., The Good Society, George Allen and Unwin, 1937.
 • Mączyńska E., Doctrìna multiplex, Veritas una, w: O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, red. E. Łukawer, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2008.
 • Mączyńska E., Dysfunkcje gospodarki w kontekście ekonomii kryzysu, "Zeszyty Naukowe PTE" 2011, nr 9.
 • Mączyńska E., Ekonomia a przełom cywilizacyjny, "Studia Ekonomiczne" 2009, nr 3/4.
 • Mirowski P., Plehwe D., The Road from Mont Pelerin: The Making of Neoliberalism, Harvard University Press, Cambridge 2009.
 • Płóciennik S., Kupiony czas i kryzys demokratycznego kapitalizmu: notatki o książce Wolfganga Streecka, 2013, http://www.pte.pl/310_recenzje.html
 • Polowczyk J., Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, "Ekonomista" 2010, nr 4.
 • Pysz R, Czego można się nauczyć od myśłi odrołiberalnej?, "Ekonomista" 2013, nr 4.
 • Pysz R, Komplementarność i synteza koncepcji polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda, w: Idee Ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Pysz R, Neoliberalizm/keynesizm versus ordoliberalizm a światowy lad gospodarczy, w: Polska i Rosja w procesie globalnej integracji i dywersyfikacji, red. J. Kotowicz-Jawor, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2013.
 • Pysz R, Społeczna gospodarka rynkowa. Ordołiberalna koncepcja polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Rodrik D., After Neoliberalism - What?, Project Syndicate, 2002, http://www.project-syndi-cate.org/commentary/rodrik7/English
 • Röpke W, Richtpunkte des liberalen Gesamtprogramms, w: Grundtexte zur Sozialen Marktwirtschaft. Zengnisse aus zweihundert lahren ordnungspolitischer Diskussion, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York 1981.
 • Rustow A., Deutschland und die Weltkrise, w: Verhandlurgen des Vereins fur Socialpolitik, Schuften des Vereins für Socialpolitik, t. 187, Dresden 1932.
 • Sachs J., W poszukiwaniu nowych strategii rozwoju, "Gospodarka i Przyszłość" 1996, nr 1/4.
 • Sadowski Z., Przedmowa, w: A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 2. wyd., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Sadowski Z., Przez ciekawe czasy - rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2011.
 • Sedlacek T, Ekonomia dobra i zia, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Smith A., Teoria uczuć moralnych, PWN, Warszawa 1989.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, 2. wyd., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Sombard W, Die deutsche Volkswirtschaft im neunzehnten Jahrhundert und im Anfang des 20. Jahrhunderts, Georg Bondi, Berlin 1921.
 • Streeck W., Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Suhrkamp, 2013.
 • Supp B,. Umbarmherzige Samariter- Wie Margaret Thatcher und ihre deutschen Schüler die marktkonforme Demokratie geschaften haben, "Der Spiegel" 2012, nr 6.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Vanberg V.J., FA. Hayek und die Freiburger Schule, "Ordo - Jahrbuch für Wirtschaft und Gesellschaft, t. 54, Lucius & Lucius, Stuttgart 2002.
 • Walter Euchen und sein Werk, red. L. Gerken, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2000.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Winkel H., Gustav von Schmoller, w: Klassiker des ökonomischen Denkens II, red. J. Star-batty, C.H. Beck, Monachium 1989.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu, "Ekonomista" 2008, nr 1.
 • Wünsche H.F., Ludwiga Erharda negacja polityki koniunkturalnej i akceptacja polityki an-tykryzysowej JM. Keynesa, w: Idee Ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mą-czyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Zabieglik S.,Adam Smith, Wiedza Powszechna, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171275273
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.