Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 4(9) | 31-63
Tytuł artykułu

Dekoncentracja uprawnień orzeczniczych wójta, starosty i marszałka województwa

Warianty tytułu
Deconcentration of Judicial Rights of Head of the Commune, Starost and Speaker of Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najważniejszych wyznaczników pozycji prawnej wójta, starosty i marszałka województwa jest - przewidziana w art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 38 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz w art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa - kompetencja do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
The crucial problem is provided by system acts relating to a territorial self-government, as well as in statues of substantive administrative law a possibility to perform various types of deconcentration of judicial rights of head of the commune, Starost and Speaker of Province. This kind of solution is to relieve the monarchic organs during settlement of individual cases from the scope off public administration. The Author differentiates two forms of deconcentration, the so-called internal and external, depending on whether competence will be transferred to a new subject or decision will be issued in the name of hitherto holder off competency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31-63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • K. Bandarzewski, Władze powiatu, [w:] Komentarz do ustawy o samorz±dzie powiatowym, pod red. P. Chmielnickiego, LexisNexis 2005, s. 222.
 • Cz. Martysz, Zarz±d gminy i jego kompetencje, Prawo Samorz±du Terytorialnego 1990, nr 5, s. 19.
 • P. Czechowski, [w:] Prawo samorz±du terytorialnego. Przepisy z komentarzem, pod red. P. Czechowskiego, A. Jaroszyńskiego, S. Pi±tka, Warszawa 1997, s. 96.
 • Z. Bukowski, Organy wykonawcze jednostek samorz±du terytorialnego, [w:] ustrój samorz±du terytorialnego , Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Toruń 2005, s. 230, 238, 252.
 • K. Bandarzewski, Władze gminy, [w:] Komentarz do ustawy o samorz±dzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, LexisNexis 2004, s. 267.
 • B. Adamik, Tok instancji przed organami samorz±du terytorialnego, Samorz±d Terytorialny 1991, nr 9, s. 4.
 • A. Agopszowicz, Władze gminy, [w:] Ustawa o gminnym samorz±dzie terytorialnym. Komentarz, A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Warszawa 1999, s. 262-263.
 • B. Dolnicki, Monokrytyczne organy samorz±du terytorialnego, Samorz±d Terytorialny 2003, nr 1-2, s. 62.
 • J. Jagoda, Burmistrz jako monokratyczny organ wykonawczy gminy, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipek, Bielsko-Biała 2003, s. 256.
 • Cz. Martysz, Wła¶ciwo¶ci organów samorz±du terytorialnego w postepowaniu administracyjnym, Katowice 2000, s. 40.
 • A. Adamiak, Tok instancji przed organami samorz±du terytorialnego, Samorz±d Terytorialny 1991, nr 9, s. 4.
 • P. Lisowski, Wydawanie (podpisywanie) decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu szeroko pojmowanej pomocy społecznej - problemy praktyki samorz±dowej, Nowe Zeszyty Samorz±dowe 2005, nr 4, s. 9 i 16.
 • M. Kijowski, Samorz±d województwa, [w:] Samorz±d terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej (wybrane zagadnienia), pod red. H. Zięby-Załuckiej, Rzeszów 1999, s. 128.
 • J. Boć, B. Dolnicki, J. Korczak, P. Lisowski, M. Maciejak, M. Miemiec, W. Miemiec, Komentarz, [w:] Powiat. Z teorii, kompetencji, komentarz, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2001, s. 385.
 • J. Boć, Organizacja prawa administracji, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2001, s. 131.
 • J. Niczyporuk, Formy dekoncentracji publicznej, [w:] Jednostka w demokratycznym państwie prawa, pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003, s. 440-446.
 • Cz. Martysz, Podpis jako istotny element decyzji administracyjnej, Miscellanea Iuridica, t. 1, pod red. A. Lityńskiego, Tychy 2002, s. 116.
 • Cz. Martysz, Władze powiatu, [w:] Ustawa o samorz±dzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Zakamycze 2005, s. 283.
 • E.J. Nowacka, Samorz±d terytorialny w ustroju państwowym , Warszawa 2003, s. 106-107.
 • K. Bandarzewski, Władze gminy, [w:] Komentarz do ustawy o samorz±dzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, LexisNexis 2004, s. 268.
 • A. Szewc, Władze gminy, [w:] Ustawa o samorz±dzie gminnym, pod red. A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Dom Wydawniczy ABC 2000, s. 279.
 • J. Boć, Organizacja prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2001, s. 133.
 • J. Jeżewski, Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyjnego we Francji, Kolonia Limited 2004, s. 64.
 • S. Czarnow, Zespolenie służb, inspekcji i straży powiatowych w kontek¶cie zadać powiatu, Samorz±d Terytorialny 2003, nr 3, s. 28.
 • Cz. Martysz, Pozycja prawna organów samorz±du terytorialnego w postepowaniu administracyjnym, [w:] Współczesne problemy samorz±du terytorialnego - dostęp do informacji publicznej , Miscennanea Iuridica, t. 4, pod red. A. Drogoń, A. Lityńskiego, G. Sibiga, Tychy 2004, s. 43.
 • Cz. Martysz, Wła¶ciwo¶ć organów samorz±du terytorialnego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, Samorz±d Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 92.
 • Z. Bukowski, Organy wykonawcze jednostek samorz±du terytorialnego, Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. R±czka, Toruń 2005, s. 238.
 • J. Borkowski, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, B. Adamiak, J. Borkowski, Warszawa 2002, s. 484.
 • B. Adamiak, Rektyfikacja decyzji w postepowaniu administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis 1988, No 992, Prawo CLIII, s. 8.
 • K. Bandarzewski, Władze samorz±du województwa, [w:] Komentarz do ustawy o samorz±dzie województwa, pod red. P. Chmielnickiego, LexisNexis 2005, s. 237.
 • B. Adamiak, Wadliwo¶ć decyzji administracyjnej, Wrocław, 1986, s. 28 i n.
 • E. Smoktunowicz, Orzecznictwo S±du Najwyższego i Naczelnego S±du Administracyjnego. Kodeks postępowania administracyjnego, Warszawa 1994, s. 160.
 • B. Adamiak, Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji , pod red. K. Podgórskiego, Katowice 1984, s. 62 i n.
 • Z. Janowicz, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 278-279.
 • A. Agopszowicz, Odpowiedzialno¶ć za szkodę według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, pod red. K. Podgórksiego, Katowice 1984, s. 29-47.
 • A. Agopszowicz, Odpowiedzialno¶ć odszkodowawcza gmin według przepisów k.p.a. i ustawy o NSA, Samorz±d Terytorialny 1996, nr 11, s. 35-44.
 • J. Korczak, Nie grozi nam paraliż administracji, Gazeta Prawna 2007, nr 32, s. A2.
 • B. Adamiak, O podmiotowości organów administracji publicznej w postępowaniu s±dowoadministracyjnym, Państwo i Prawo 2006, nr 11, s. 43.
 • K. Kaszubowski, Glosa do wyroku SN z dnia 28 czerwca 2000 r., IIIRN 189/99, Gdańskie Studia Prawnicze - Przegl±d Orzecznictwa 2006, nr 1, s. 3.
 • Cz. Martysz, Upoważnienia trac± moc z wygaśnięciem mandatu , Gazeta Prawna 2007, nr 32, s. A2.
 • B. Ziemianin, Status burmistrza, [w:] Jakość w administracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi, Konferencja Naukowa ŁódĽź, 18-19 maja 2001, s. 115.
 • B. Adamiak, Wła¶ciwo¶ć terenowych organów administracji publicznej do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego, Samorz±d Terytorialny 1997, nr 6, s. 8.
 • J. Służewski, Organizacja administracji terenowej, [w:] Polskie prawo administracyjne, pod red. J. Służewskiego, Warszawa 1995, s. 141.
 • T. Szewc, Orzecznictwo do ustawy o samorz±dzie gminnym z obja¶nieniami, Warszawa Difin 2000, s. 182.
 • Z. Janku, Organy gminy - próba oceny dotychczasowych osi±gnięć w zakresie regulacji prawnej ich statusu, [w:] Funkcjonowanie samorz±du terytorialnego - do¶wiadczenia i perspektywy, t. I, pod red. S. Dolata, Opole 1998, s. 115.
 • A. Szewc, Z problematyki art. 39 ustawy o samorz±dzie gminnym, Państwo i Prawo 2004, z. 7, s. 62.
 • Cz. Martysz, Wła¶ciwo¶ć organów samorz±du terytorialnego do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej, Samorz±d Terytorialny 2000, nr 1-2, s. 96.
 • J. Pater, Postępowanie administracyjne w nowym układzie władz terenowych, Państwo i Prawo 1990, z. 10, s. 61.
 • L. Klat-Wertlecka, Sytuacja prawna jednostek pomocniczych gminy, acta Universitatis Wratislaviensis 1996, No 1900, Prawo CCLIII, s. 29-33.
 • A. Agopszowicz, zadania i kompetencje samorz±du terytorialnego, [w:] Prawo samorz±du terytorialnego w zarysie, A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Katowice 1999, s. 71.
 • R. Szarek, Glosa do postanowienia SN z dnia 27 czerwca 2001 r., sygn.. akt II CKN 880/00, OSP 2002, z. 4, poz. 56.
 • M. Szewczyk, Udzielanie upoważnień do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej (interpretacja art. 110 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej z 2004 r.), Casus 2004, nr 34, s. 7.
 • J. Szreniawski, Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, Lublin 1994, s. 49.
 • E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, Toruń 2000, s. 215.
 • J. Staro¶ciak, Organy administracji państwowej, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Staro¶ciaka, Warszawa 1966, s. 54-55.
 • S. Pi±tek, Podmioty administruj±ce, [w:] Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Z. Rybicki, S. Pi±tek, Warszawa 1988, s. 160.
 • K. Podgórski, Cz. Martysz, Samorz±d powiatowy. Praktyczny komentarz do ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., Katowice-Zielona Góra 1998, s. 118.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171257533
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.