Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 36 | 287-304
Tytuł artykułu

Tworzenie strategii rozwoju uczelni przez pryzmat innowacji i społecznej odpowiedzialności instytucji edukacyjnych szkolnictwa wyższego

Autorzy
Warianty tytułu
Creating the University Development Strategy Through Innovation and Social Responsibility of the Higher Education Institutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczelnia jest instytucją życia społecznego, a jej relacje z otoczeniem mają charakter wzajemnie inspirujący - otoczenie wpływa na rozwój nauki, zaś osiągnięcia i zdobycze nauki wykorzystywane są w sferze gospodar­czej, społecznej czy kulturalnej. Instytucje edukacyjne powinny być inicjatorami budowy relacji społecznych i ta umiejętność świadczy o ich potencjale rozwojowym. Wymagania globalnej gospodarki i szybko zmieniających się oczekiwań społecznych nakładają na uczel­nie obowiązek starannego kształcenia przyszłych, odpowiedzialnych społecznie, obywateli. Niezbędne jest stworzenie systemu sprawnego przekazywania posiadanego przez uczelnie potencjału wiedzy społeczeństwu i wykorzystywanie go zgodnie z jego oczekiwaniami. (skrócony abstrakt oryginalny)
EN
A university is the basis of social life and its relations with environment have a mutually inspiring nature - the environment influences the development of science, where as the achievements and benefits of science are used in the economic, social and culture areas. The educational institutions should be the initiators of social relations creation - such a skill signiiies their development potential. The requirements of global economy and fast changing social expectations force the universities to diligently educate future socially responsible citizens. It is necessary to create a system that would enable the uniyersities to share their potential with the society effectively and use it according to the society's expectations. (short original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Bibliografia
 • Andrzejczak A., Kreatywność w edukacji na poziomie wyższym w: Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.). Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Lódź 2008.
 • Berthon P., Galliers B., Rigour, relevance andrapprochement, "Global Focus" 2008, Vol. 02, Issue Ol.
 • Boguski J., Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości, "Nauka i Szkol­nictwo Wyższe" 2009.
 • Bok D., Universities in The Marketplace. The Commercialization of Higher Education, Princeton University Press, Princeton 2005.
 • Bradshaw D., Best of two worlds, "Financial Times Business Education" 10.05.2010.
 • Brighouse T., Woods D., What Makes A Good School Now?, Continuum International Publishing Group, London-New York 2008.
 • Chojnicki Z., Nauka jako system społeczno-poznawczy w: Problemy nauki i szkolnictwa wyż­szego, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 • Ciulla J.B., What Is GoodLeadership?, "Center for Public Leadership Working Papers", John F. Kennedy School of Govermnent, Harvard University, Spring, 2004.
 • Clark B.R., Entrepreneurial Pathways of University Transformation w: Creating Entrepreneurial Universities, Organizational Pathways of Transformation, Emerald, Bingley 2007.
 • Coyne K.P., Horn J., Jak przewidzieć reakcją konkurencji, "Harvard Business Review Polska" 2010, luty.
 • Crane A., Matten D., Business Ethics, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Davenport T.H., Leibold M., Yoelpel S., Strategie Management in the Innoyation Economy. Strategy Approaches and Tools for Dynamie Innoyation Capabilities, Publicis Corporate Publishing and Wiley - VCH Yerlag GmbH & Co KGaA, Erlangen 2006.
 • Dogson M., Gann D., Salter A., The Role of Technology in the Shift Towards Open Innoya­tion: the Case of Procter&Gamble, "R&D Management" 2006, Vol. 36, No. 3. Cyt. za: A. Kozarkiewicz, Współczesne trendy w innowacyjności - w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji 2010, nr 5.
 • Dziedziczak-Foltyn A., Prorok L., Szkolnictwo wyższe i nauka w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego w: Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • Escudero M., PRME in Response to the Global Crisis w: Local Responses to Global Crisis, CEEMAN, Ljubljana 2009, s. 35-39.
 • Falencikowski T.M., Kultura i przywództwo w szkole wyższej w: Zarządzanie XXI wieku. Kierunki zmian, P. Maśloch, M.J. Stankiewicz (red.), WSB w Toruniu, Toruń 2010.
 • Frejtag-Mika E., Zarządzanie innowacjami w Polsce w jednostkach badawczo-rozwojo­wych w: Społeczna odpowiedzialność w biznesie, red. M. Bojar, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2007.
 • Gabor A., Lessons for Business Schools, "Strategy+Business" 2008, Issue 50.
 • Geryk M., A Historical View od Corporate Social Responsibility, "Acta Systemica" 2001, Vol. IX, No. 1, "International Journal of The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybemetics".
 • Geryk M., Czy absolwenci znajdują pracę? Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako ważne ogniwo gospodarki rynkowej w: Jakość kształcenia ekonomicznego, red. M. Rocki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Geryk M., Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 99, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Geryk M., Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 99, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Geryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w opinii jej interesariuszy, "Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 3.
 • Geryk M., Społecznie odpowiedzialna uczelnia jako atymulator działań proinnowacyjnych w środowisku lokalnym w: Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy, E. Bojar, J. Stachowicz (red.), Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2008.
 • Geryk M., Wpływ działalności uczelni na kształtowanie społecznie odpowiedzialnych po­staw wśród absolwentów w: Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?. J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
 • Geryk M., Wpływ zarządzania niematerialnymi składnikami aktywów na wynik finansowy uczełni w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, J. Osta­szewski (red.). Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
 • Gratton L., Hot Spots, Pearson Education, Harlow 2007.
 • Hawn O., Corporate Social Responsibility in the International context: When anddoes it matter?, "European Management Review" 2009, Vol. 6.
 • http://www.unprme.org/
 • Iwaszkiewicz M., Tradycja i nowoczesność polskich uczelni w: Bariery rozwoju polskich uczelni, red. Z. Drozdowicz, M. Iwaszkiewicz, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, "Człowiek i społeczeństwo", tom XXVIII, Poznań 2008.
 • Jain D.C., Life at the top, an interview by G. Bickerstaffe, "Global Focus" 2008, Vol. 02, Issue 01.
 • Kaleta A., Rola długofalowego planowania w nieprzewidywalnej współczesnej gospodarce w; Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, i. Dworak, T. Falencikowski (red.), "Prace Naukowe WSB w Gdańsku" 2009, tom 3.
 • Kaplan D.A., Berea College's Dilemma, "Fortune" 17.05.2010, Europę Edition, Vol. 161, No. 6.
 • Koneczna R., Szanse i zagrożenia w rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, "Nauka i Gospodarka" 2009, nr 2.
 • Krogh G. von, Raisch S., Skoncentruj się na kilku nowatorskich pomysłach, "Harvard Business Review Polska" 2010, maj.
 • Kulawczuk R, Stymulowanie rozwoju sfery B+R poprzez system zachęt podatkowych dla zatrudniania pracowników w wybranych krajach Europy i USA. Aplikacje dla Polski w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydaw­nicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
 • Kwiotkowska A., Rola otwartych innowacji w przełomie strategicznym, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 99, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Moszoro B., Innowacja a granica efektywności innowacyjnej, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 12.
 • Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R., Zrównoważony rozwój: główny motor dzisiejszych innowacji, "Harvard Business Review Polska" 2010, marzec.
 • Nogalski B., Śniadecki J., Logos i etos -podstawowa zasada w zarządzaniu publicznym, "Współczesne Zarządzanie" 2008, nr 2.
 • Nogalski B., Śniadecki J., Zachowania etyczne w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami w: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przed­siębiorstwami, P. Kulawczuk, A. Poszewiecki (red.). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Nogalski B., Zmieniać naukę i szkolnictwo wyższe trzeba - ale rozważnie, "Przegląd Or­ganizacji" 2008, nr 5.
 • Petrin T., Entmpreneiirship and European growth, "EFMD Global Focus" 2008, Vol. 02, Issue 01.
 • Pettigrew A.M., Koncepcja odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu .strategicznym w: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, red. N.C. Smith, G. Lenssen, Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Pfeffer J., Renaissance and renewal in management studies, "European Management Re- view" 2009, Vol. 6, Issue 3.
 • Pietruszka-Ortyl A., Teoria budowania kooperacji opartej na zasobach niematerialnych organi­zacji w konfrontacji z praktyka sektora IT w Polsce, "Nauka i Gospodarka" 2009, nr 2.
 • Polowczyk J., Przywództwo jako determinanta strategii - tajemnica związków, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 5.
 • Pomykalski A., Interakcyjna strategia innowacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 99, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Pomykalski A., Interakcyjna strategia innowacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", zeszyt naukowy 99, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2010.
 • Poszewiecki A., Strategie i narzędzia współpracy jednostek naukowych z biznesem w: Przedsiębiorczy uniwersytet, M. Bąk, P. Kulawczuk (red.). Instytut Badań nad De­mokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym i Krajowa Fundacja Kultury i Przedsię­biorczości, Warszawa 2009.
 • Ratajczak M., Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Polsce w dobie przemian w: Jakość kształcenia ekonomicznego, M. Rocki (red.), PTE, Warszawa 2009.
 • Salomon R.C., Ethics and Excełlence. Cooperation andIntegrity in Business, Oxford University Press, New York-Oxford 1993.
 • Salomon R.C., It's Good Business: Ethics and Enterprise for the New Millennium, Lanham: Rowman, Littlefield 1998.
 • Such J., Sugalska 1., Nauka i szkoły wyższe w nowej rzeczywistości w: Problemy nauki i szkolnictwa wyższego, R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora (red.), Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2009.
 • Sulejewicz A., Paradoks społecznej odpowiedzialności biznesu szkoły wyższej [w:] Społeczna odpowiedzialność uczelni, K. Leja (red.), Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.
 • Szapiro T., Kapitał .społeczny w edukacji ekonomicznej w: Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009.
 • Szczęśniak A., Wspólne tożsamości biznesu i nauki. Idealny projekt B+R w: Przedsię­biorczy uniwersytet, M. Bąk, P. Kulawczuk (red.). Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009.
 • The Global Management Education Landscape. Shaping the futurę of business schools, Global Foundation for Management Education, EFMD & AACSB, Brussels 2008.
 • Warzybok M., Wyłanianie liderów, "Personel i Zarządzanie" 2010, nr 6 (243).
 • Węcławski J., Współczesny uniwersytet a społeczeństwo obywatelskie w: Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.). Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2009.
 • Woźnicki J., Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego. Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171247529
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.