Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 230 | 299-316
Tytuł artykułu

Doktryna i praktyka liberalizmu wobec bezrobocia w Polsce

Warianty tytułu
Principles and Practice of Liberalism in Relation to Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest prezentacja, analiza i ocena głównych elementów dorobku teoretycznego oraz doświadczeń praktycznych na płaszczyźnie działania rynku pracy, jak też polityki państwa w tym zakresie, w gospodarce rynkowej, a zwłaszcza w krajach wysokorozwiniętych i ustabilizowanych ustrojowo. Ponadto - przedmiotem jest także ocena rozwoju sytuacji na polskim rynku pracy, zwłaszcza w ostatnim 20-leciu, z uwzględnieniem wpływu teorii i praktyki liberalizmu na zachodzące przemiany funkcjonalne oraz instytucjonalne. W szczególności zaś, celem artykułu jest próba określenia - w kontekście wyróżnionych i dominujących w głównym nurcie ekonomii kierunków rozwoju myśli ekonomicznej - roli, jaką odegrał liberalizm ekonomiczny i interwencjonizm gospodarczy wobec zjawiska bezrobocia w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper is to present, analyse and evaluate the main elements of theory and practical experience in the aspect of functioning of the labour market and the government policy in this area in the market economy, especially among highly developed and politically stabilized countries. Besides the purpose of the article is to present, analyse and evaluate development of the situation on the Polish labour market during the last 20 years in relation to the influence of the theory and practice of liberalism on the functional and institutional changes. The main goal of the paper is an attempt to define the role of economic liberalism and interventionism as regards unemployment in Poland in the context of distinguishable and dominating trends of development of economic thought in the mainstream economics. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
299-316
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Balicki, W., Ptaszyńska, B., 2003, Struktura i bezrobocie transformacyjne, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 37-63.
 • Baszyński, A., Jarmołowicz, W., Piątek, D., Szarzec, K., 2011, The Economic Transformation and Its Results in Selected European Countries, w: Kopycińska, D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 9-24.
 • Baszyński, A., Piątek, D., Szarzec, K., 2011, Stabilizowanie i liberalizowanie gospodarki polskiej w warunkach transformacji, w: Jarmołowicz, W., Szarzec, K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa, s. 81-127.
 • Bludnik, I., 2010, Neokeynesizm. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Czech-Rogosz, I., 2005, Ordoliberalna koncepcja ładu gospodarczego, w: Polszakiewicz, B., Boehlke, J. (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Toruniu, Toruń, s. 111-127.
 • Dzionek-Kozłowska, I., 2007, System ekonomiczno-społeczny Alfreda Marshalla, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Eucken, W., 2005, Podstawy polityki gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Eurostat 2012 [online] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=l&language=en&pcode=tsieml0&plugin=1 [dostęp: 18.01.2012].
 • GUS 1999, Rocznik statystyczny pracy 1999, Warszawa.
 • GUS 2012 [online] www.stat.gov.pl [dostęp: 18.01.2012].
 • Informacja o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i wykorzystaniu środków finansowych, 2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, maj.
 • Jarmołowicz, W. (red.), 2010, Podstawy makroekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jarmołowicz, W., Knapińska, M., 2005, Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Jarmołowicz, W., Knapińska, M., 2008, Polityka zatrudnienia a podstawy rynku pracy-aspekty teoretyczne i realizacyjne, w: Jarmołowicz, W. (red.), Przemiany na współczesnym rynku pracy, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 71-100.
 • Jarmołowicz, W., Knapińska, M., 2011a, Funkcjonowanie polskiego i unijnego rynku pracy w warunkach zmian koniunkturalnych, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 61-80.
 • Jarmołowicz, W., Knapińska, M., 2011b, Współczesne teorie rynku pracy a mobilność i przepływy pracowników w dobie globalizacji, w: Zeszyty Naukowe nr 9, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków, s. 123-144.
 • Jarmołowicz, W., Piątek, D., 2008, Strategia transformacji a doświadczenia wybranych krajów. Elementy analizy porównawczej, Zeszyty Naukowe, nr 6, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków s. 205-232.
 • Jarmołowicz, W., Szarzec, K., 2010, Liberalizm a interwencjonizm wobec rynku pracy. Przypadek Polski jako kraju transformującego się, w: Polszakiewicz, B., Boehlke, J. (red.), Ekonomia i prawo. Zawodności rynku - zawodności państwa - etyka zawodowa. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 303-315.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak, B., 2003, Państwo jako podmiot polityki gospodarczej na rynku pracy. Elementy oceny, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 274-288.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak, B., 2005, Bezrobocie nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, w: Jarmołowicz, W. (red.), Funkcjonowanie gospodarki rynkowej w Polsce. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 25-51.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak, B., 2006, Bezrobocie równowagi i nierównowagi w gospodarce transformującej się (na przykładzie Polski), w: Ostaszewski, J. (red.), Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunki w ograniczaniu bezrobocia, Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 117-134.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak-Jęchorek, B., 2011 a, Bezrobocie instytucjonalne w teorii i praktyce gospodarowania, w: Polszakiewicz, B., Boehlke, J. (red.), Ekonomia i prawo. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 175-188.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak-Jęchorek, B., 2011b, Rynek pracy, w: Jarmołowicz, W., Szarzec, K. (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa, s. 190-215.
 • Keynes, J.M., 2003, Ogólna teoria zatrudnienia, procesu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Knapińska, M., 2011, Przepływy pracowników w krajach Unii Europejskiej a przebieg koniunktury, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy a koniunktura gospodarcza, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 185-208.
 • Kościński, M., Piekut, M., 2003, Instrumenty pasywnej polityki państwa na rynku pracy i ich rola w zwalczaniu bezrobocia, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 183-203.
 • Kotlorz, D., Zagóra-Jonszta, U., 1998, Rynek pracy w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kowalik, T., 2005, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacje, Warszawa.
 • Kwiatkowski, E., 1998, Neoklasyczne teorie zatrudnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski, E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski, E., Kucharski, L., Tokarski, T., 2002, Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, Ekonomista nr 3.
 • Müller-Armack, A., 2003, Sterowanie gospodarką a gospodarka rynkowa. Konieczność nowej formy polityki gospodarczej, w: Mączyńska, E., Pysz, P. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 37-57.
 • Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, 2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Pysz, P., 2008, Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., 2008, t. 1, Rada Ministrów, Warszawa.
 • Szarzec, K., 2003, Krzywa Phillipsa - od obserwacji rzeczywistości do hipotezy naukowej, w: Jarmołowicz, W. (red.), Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 26-36.
 • Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r., Dz.U. nr 29, poz. 150. Załącznik nr 6, s. 6/14.
 • Woźniak, B., 2005, Bezrobocie równowagi na rynku pracy. Koncepcje teoretyczne i praktyka funkcjonowania gospodarki rynkowej, w: Jarmołowicz, W. (red.), Gospodarka polska w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 33-55.
 • Woźniak, B., 2007, Mikroekonomiczne teorie rynku pracy a efektywność gospodarcza, w: Jarmołowicz, W. (red.), Gospodarowanie pracą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 133-150.
 • Woźniak, B., 2008, Bezrobocie równowagi i nierównowagi a polityka państwa wobec rynku pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zagóra-Jonszta, U., 1999, Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Zagóra-Jonszta, U., 2009, Rola państwa i konkurencji w koncepcjach klasyków ordoliberalizmu, w: Lis, S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 99-107.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171226197
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.