Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 230 | 95-112
Tytuł artykułu

Partycypacja pracownicza w wybranych krajach europejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Employee Participation and Liberalisation in Selected European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Partycypacja pracownicza jest formą udziału pracownika w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proces ten może przebiegać bezpośrednio, gdy w głosowaniu bezpośrednim liczy się każdy głos pracowniczy, oraz pośrednio, poprzez instytucje pracownicze powoływane w drodze wyborów pracowników. W artykule zostały omówione podstawowe formy partycypacji, ze szczególnym uwzględnieniem form pośrednich, wraz z przeglądem rozwiązań w krajach europejskich oraz w kontekście liberalizacji życia gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
Employee participation is a form of employee participation in the management of the company. This process take a direct course when each staff member's vote counts and an indirect course through the institutions, established by the workers' vote. The paper discusses basic forms of participation, with particular regard to the intermediate forms, together with the review of solutions in European countries in the context of liberalization of economic life. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
95-112
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Armstrong, M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo ABC, Kraków.
 • Błaszczyk, B., 1988, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa.
 • Borkowska, S., 1990, Formy udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 7.
 • Borkowska, S., 1992, Partycypacja pracownicza i jej perspektywy, Polityka Społeczna, nr 7.
 • Crozier, M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 • Dahlkvist, A., 2012, European Employee Participation and National Traditions - European Works Councils in a Swedish Context, Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi [online] http://www.snee.org/filer/papers/411.pdf [dostęp: 12.04.2012].
 • Dekret z dnia 6 lutego 1945 roku o utworzeniu rad zakładowych, Dz.U. nr 8, poz. 36, art. 1.
 • Dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz.U. L 254/64.
 • Dyrektywa Rady (97/74/WE) z dnia 15 grudnia 1997 r. rozszerzająca na Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, Dz.U. 1998 L 10.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2002/14/WE) z dnia 11 marca 2002 r., ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, Dz.U. L 080.
 • Dyrektywa Rady 2006/109/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywę 94/45/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw 0 zasięgu wspólnotowym w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii, Dz.U. L. 416.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (2009/38/WE) z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona), Dz.U. L 122/28.
 • ETUI, 2010, The European Participation Index (EPI) [online] http://www.worker-participation.eu/About-WP/European-Participation-Index-EPI. [dostęp: 10.04.2012].
 • ETUI, 2011, Baza danych ERZ, 11/2011 [online] http://www.ewcdb.eu/documents/freegraphs/201l_11_PL.pdf [dostęp: 10.04.2012].
 • Eurofound, 2011, Employee Representation at Establishment Level in Europe, European Company Survey 2009 [online] http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/43/en/1/EF1143EN.pdf [dostęp: 13.04.2012].
 • Gilejko, T., Towalski, R., 2002, Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Poltext, Warszawa.
 • Gładoch, M., 2008, Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Dom Organizatora, Toruń.
 • Heussen, 2006, Work Councils in the Netherlands [online] http://www.heussenlaw.nl/download/newsletter/Works_Council_Act_I_%20EN_JCC_Holland_Sep_Oct_2006.pdf [dostęp: 12.04.2012].
 • Jagodziński, R. (red.) 2006, Europejskie Rady Zakładowe. Fakty i liczby 2006, ETUI-REHS Bruksela [online] http://erz.solidarnosc.org.p1/fm/file/R_%20Jagodzi%C5%84ski%20-%20ERZ,%20fakty%20i%201iczby%202006.pdf [dostęp: 10.04.2012].
 • Jarmołowicz, W., Piekut M., 2002, Istota i formy partycypacji pracowniczej w gospodarce rynkowe], w: Stankiewicz, J. (red.), Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Jarmołowicz, W., Woźniak-Jęchorek B., Rynek pracy, w: Jarmołowicz, W., Szarzec, K., (red.), Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Jermakowicz, W., 1983, Samorząd pracowniczy. Nadzieje i niespełnienia, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 • Komisja Europejska, 2011, Nowe przepisy dotyczące europejskich rad zakładowych. Wgląd w zagadnienia dyrektywy 2009/38/WE [online] http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=6647&langId=pl [dostęp: 10.04.2012].
 • Komisja Europejska, 2012, Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne [online] http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=pl [dostęp: 10.04.2012].
 • Mendel, T., 2001, Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Niemiec, J., 2001, Słowo wstępne, w: Materiały z konferencji: Europejskie rady zakładowe. Polskie doświadczenia i perspektywy, Fundacja Promocji Solidarności, Gdańsk.
 • Nunes, E. 2012, Employee Participation and Works Councils in the Netherlands, Labour lLw Department of Boekel De Nerée [online] http://www.boekel.com/media/39388/employee%20participation.pdf [dostęp: 12.04.2012].
 • Owczarzak, A., Piekut M., 2001, Partycypacja pracownicza - idea w praktyce, w: Jarmołowicz, W. (red.), Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pene, J., 1996, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pisz, Z., 1996, Partycypacja pracownicza na tle rozwiązań w krajach wspólnoty europejskiej (doświadczenia niemieckie), Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, nr 740, Wrocław.
 • Rudolf, S., 1986, Demokracja przemysłowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, PWN, Warszawa.
 • Skorupińska, K., 2009, Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Święcicki, M., 1960, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-1939, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Szałkowski, A., 2000, Uczestnictwo personelu w zarządzaniu firmą, Zeszyty Naukowe, nr 552, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1956 roku o radach pracowniczych, Dz.U. nr 53, poz. 238.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1958 roku o samorządzie pracowniczym, Dz.U. nr 77/58 poz. 397.
 • Ustawa z dnia 25 września 1981 roku o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U. nr 24, poz. 123.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. nr 51, poz. 298.
 • Ustawa z dnia 30 września 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. nr 118, poz. 561.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców i rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. nr 55, poz. 234-236.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. nr 79, poz. 550.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 roku o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. nr 93, poz. 584.
 • Ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. nr 97, poz. 805.
 • Wawak, T., 1998, Jakość pracy a jakość życia. Quality Policy of Polish Enterprises at the Time of European Integration, Austrian Foundation for Quality Management, Vienna.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 roku, K 23/07, Dz.U. nr 120, poz. 778.
 • Żukowski, T., 1981, Krótka historia rad robotniczych, Polityka, nr 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171225169
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.