PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 241 Przestrzeń a rozwój | 474-488
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny jako nowy podmiot polityki przestrzennej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local Self-Goverment as a New Subject of Spatial Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Równolegle z formowaniem się gospodarki opartej na wiedzy, a także wraz z przebiegającymi w coraz intensywniejszy sposób procesami globalizacji i zmianami paradygmatu rozwoju gospodarczego, możemy obserwować zmiany zachodzące również w przestrzeni jednostek terytorialnych. Przejawiają się one we wzroście roli i pozycji władz samorządowych. Istniejąca sieć, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, a także w skali międzynarodowej, która ma charakter gospodarczy, instytucjonalny, technologiczny, a także społeczny, tworzy nowe zjawiska i ramy dla wspólnych działań. W efekcie tych złożonych procesów wyłania się nowy podmiot polityki przestrzennej, jakim jest samorząd terytorialny. W artykule podjęto próbę ukazania zmian, jakie zaszły w samorządzie terytorialnym zarówno w Polsce, jak i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Wskazana również została jego nowa rola jako podmiotu polityki przestrzennej. W konsekwencji uzewnętrznione zostały istniejące, znaczące różnice ustrojowe na terytoriach poszczególnych państw członkowskich Unii. (abstrakt oryginalny)
EN
Alongside with forming the economy based on knowledge and with intensifying globalization as well as changes of paradigm of economic development, we can also observe changes in space. These changes appear in the growth of part and the position of council powers. The existing economic, institutional, technological and social net in local, regional, national as well as international dimension creates new phenomena and frames for common actions. As a result of these complex processes a new subject of spatial policy appears, i.e. local self-government. The article tries to show the changes which occurred in the local self-government both in Poland and in chosen European Union countries. Its new role as a subject of spatial policy is presented. Consequently the existing, important systemic differences on the territories of individual states of the European Union are expressed. (original abstract)
Rocznik
Strony
474-488
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • Bigo T., Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928.
 • Boć J. (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 • Brol R., Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., ratyfikowana przez stronę polską w 1994 r., DzU 1994, nr 124, poz. 607.
 • Klein E., Historia ustroju Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych Ameryki od XVI do końca XX wieku, Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 • Kociemska-Pociecha H., Samorząd terytorialny w wybranych krajach Unii Europejskiej i jego finansowanie, [w:] D. Korenik (red.), Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 19 października 2000 r., DzU 2000, nr 98, poz. 1071.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 • Korenik S. (red.), Wprowadzenie do geografii politycznej i gospodarczej, skrypt, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001.
 • Rabska T., Podstawowe pojęcia organizacji administracji, [w:] System prawa administracyjnego, red. J. Starościak, t. I, Ossolineum, Wrocław 1977.
 • Ruśkowski E., Dolnicki B. (red.), Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Białystok, Katowice 2007.
 • Sartori G., Teoria demokracji, PWN, Warszawa 1994.
 • Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Tyszkiewicz E., Modele organizacji terytorialnej samorządu w państwach Unii Europejskiej, [w:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 807, Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • Ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego, DzU 1933, nr 35, poz. 294.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu, DzU 2001, nr 142, poz. 1592.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU 1998, nr 96, poz. 603.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, DzU 2002, nr 113, poz. 984.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171224433
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.