PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 112-127
Tytuł artykułu

Partnerstwo międzysektorowe czy kolejne narzędzie władz samorządowych? "ukryty" sektor publiczny w lokalnych grupach działania w Polsce

Warianty tytułu
Cross-Sectoral Partnership or Just Another Instrument of Local Authorities? "Hidden" Public Sector in Local Action Groups in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W oparciu o próbę 45 losowo wybranych lokalnych grup działania (dalej: LGD) wykonano telefoniczne badania kwestionariuszowe członków tzw. rad decyzyjnych (łącznie 668 członków rad LGD), która wykazała, iż udział wójtów/burmistrzów, pracowników urzędów i kierowników podmiotów publicznych jest wyższy od deklarowanego średnio o 19%. W 27 na 45 badanych LGD (60%) sektor publiczny przekraczał w rzeczywistości 50% składu rady LGD i miał zapewnioną większość w głosowaniach dotyczących wyboru projektów lokalnych wspieranych w ramach tzw. osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 30 na 45 badanych LGD (66%) stwierdzono przypadki podległości służbowej członków rad (zwykle w jednej radzie wójtowie/burmistrzowie i podlegli im pracownicy urzędu gminy wykazywani jako przedstawiciele sektora społecznego). Czasami także wójtowie/burmistrzowie i ich zastępcy przedstawiali pełnomocnictwa lokalnych organizacji jako "przedstawiciele sektora społecznego". Zjawiska te występowały w całej Polsce i nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy regionami historyczno-kulturowymi w "ukrywaniu" sektora publicznego. Dyskutowane są przyczyny i konsekwencje dominacji sektora publicznego w organach decyzyjnych LGD. (abstrakt oryginalny)
EN
Basing on a sample of 45 randomly selected local action groups (LAGs) a survey of members of decision-making councils (including 668 board members of LAGs) was conducted. It showed that the share of municipal mayors, heads of offices and employees of public entities was higher on average by 19% than that stated in formal documents. In 27 out of the 45 investigated LAGs (60%) the public sector, in fact, had a share of over 50% in the composition of LAGs and was assured a majority in voting for the selection of local projects supported within the framework of the so-called 4th "LEADER" axis of the Rural Development Program. In 30 out of the 45 investigated LAGs (66%) cases of subordination of board members were revealed (usually mayors and officers subordinated to them indicated as representatives of the social sector). Sometimes mayors and their deputies submitted declarations of being the "representatives of the social sector." These phenomena were observable throughout the country and there was no statistically significant difference between various historical and cultural regions in the "hiding" of the public sector. The paper discusses the causes and consequences of the domination of the public sector in the decision-making bodies of LAGs. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
112-127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamski T., 2008: Pomiędzy zaufaniem a kontrolą - rola wiedzy lokalnej w pilotażowym programie LEADER w Polsce. W: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 87-101.
 • Böcher M., 2008: Regional Governance and Rural Development in Germany: the Implementation of LEADER+. "Sociologia Ruralis" 48 (4): 372-388.
 • Borek T., Fałkowski J., Giejbowicz E., Janiak K., Pośledniak A., Zielińska M., 2006: Inicjatywa LEADER - pierwsze doświadczenia i szanse rozwoju. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa.
 • Bristow G., Entwistle T., Hines F., Martin S., 2008: New Spaces for Inclusion? Lessons from the "Three-Thirds" Partnerships in Wales. "International Journal of Urban and Regional Research" 32 (4): 903-921.
 • Dąbrowski M., 2011: Institutional change, partnership and regional networks. Civic engagement and the implementation of structural funds in Poland. In: N. Adams, G. Cotella, R. Nunes (ed.) Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning. Knowledge and policy development in an enlarged EU. Routledge, London - New York: 205-228.
 • Furmankiewicz M., 2012: LEADER+ territorial governance in Poland: Successes and failures as a rational choice effect. "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie" 103 (3): 261-275.
 • Furmankiewicz M., Janc K., 2012: Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców. W: A. Harańczyk (red.) Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Część II. KPZK PAN, Warszawa: 231-245.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Furmankiewicz M., Thompson N., Zielińska M., 2010: Area-based partnerships in rural Poland: The post-accession experience. "Journal of Rural Studies" 26 (1): 52-62.
 • Futymski A., Kamiński R., 2008: Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. LEADER. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Goszczyński W., 2008: Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LEADER+. W: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja społeczna i kapitał społeczny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 102-122.
 • Halamska M., 2011: Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: Dekoracje i aktorzy. "Wieś i Rolnictwo" 4 (153): 103-120.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi impementacji programu. "Wieś i Rolnictwo" 4 (149): 104-119.
 • Hanke K., 2008: Koncepcje kapitału społecznego a doświadczenia Lokalnych Grup Działania. W: H. Podedworna, P. Ruszkowski (red.) Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja społeczna i kapitał społeczny. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 193-204.
 • Jessop B., 1999: The Dynamics of Partnership and Governance Failure. In: G. Stoker (ed.) The New Politics of Local Governance in Britain. Macmillan, Basingstoke: 11-32.
 • Kamiński R., 2006: Konieczność stosowania metody LEADER w nowym funduszu wiejskim - szansa czy zagrożenie? W: J. Wilkin, M. Błąd, D. Klepacka (red.) Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa: 43-60.
 • Kamiński R., 2011: Partnerstwa w programie LEADER: Czy można stwierdzić, że LEADER nie buduje kapitału społecznego na polskiej wsi? "Polityka Społeczna", numer specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo: 21-37.
 • Knieć W., 2009: Władza w Lokalnych Grupach Działania: pomiędzy realnym a skolonizowanym partnerstwem. W: K. Wasielewski (red.) Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz: 61-71.
 • Knieć W., Goszczyński W., 2011: Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich: wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi. "Polityka Społeczna", numer specjalny: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: zasoby, kompetencje, partnerstwo: 24-27.
 • Knieć W., Hałasiewicz A., 2008. Leader: Budowanie potencjału społecznego. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
 • Krejcie R.V., Morgan D.W., 1970: Determining sample size for research activities. "Educational and Psychological Measurement" 30: 607-610.
 • Krośniak P., 2011: Pilotażowy program Leader+ - analiza materiałów z badań. W: I. Bukraba-Rylska (red.) Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa: 97-133.
 • Nielicki A., 2010: Polska administracja publiczna w perspektywie governance. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.) Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Liber, Warszawa: 75-92.
 • Ray C., 2006: Neo-endogenous rural development in the EU. In: P. Cloke, T. Marsden, P. Mooney, (ed.) Handbook of Rural Studies. Sage, London: 278-291.
 • Rizzo F., 2009: Local institutions and agrarian structures matter in LEADER: Case studies from Finland and Italy. "Finnish Journal of Rural Research and Policy", Special Issue 2: 71-84.
 • Runciman D., Vieira M.B., 2011: Reprezentacja. Wydawnictwo Sic! Warszawa.
 • Shucksmith M., 2000: Endogenous development, social capital and social inclusion: perspectives from LEADER in the UK. "Sociologia Ruralis" 40 (2): 208-218.
 • Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M., Mielczarek A., 2008: Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Sztando A., 2000. Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego. "Studia Regionalne i Lokalne" 1 (1): 79-89.
 • Ściański P., Żak M., 2009: Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Thuesen A.A., 2010: Is LEADER Elitist or Inclusive? Composition of Danish LAG Boards in the 2007-2013 Rural Development and Fisheries Programmes. "Sociologia Ruralis" 50 (1): 31-45.
 • Wasielewski K., 2005: Program LEADER+. Szansa czy tylko nadzieja na aktywizację polskiej wsi? W: B. Fedyszak-Radziejowska (red.) Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa: 69-96.
 • Wieczorkowska G., Wierzbiński J., 2007: Statystyka. Analiza badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Wierzbicki Z.T., 1973: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. W: Z.T. Wierzbicki (red.) Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych. Ossolineum, Wrocław: 17-73.
 • Zachariasz I., 2010: Public governance a interes prawny - różne wzorce procesu administrowania? W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nielicki, I. Zachariasz (red.) Polska administracja publiczna w perspektywie governance. Liber, Warszawa: 145-162.
 • Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171222487
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.