PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 117
Tytuł artykułu

Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Scharakteryzowano środowisko, w którym funkcjonują podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym istotę i systematykę pojęć w zakresie ochrony zdrowia. Zaprezentowano metodykę budowy systemu rachunkowości. Przedstawiono kategorie bilansowe i finansowe znajdujące swe odzwierciedlenie w systemie rachunkowości podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Rocznik
Strony
117
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktualne zmiany w rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem problematyki inwestycji. Red. M. Smejda. Zeszyty Naukowe, nr 33, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Averill R.F., Muldoon J.H., Vertrees J.C., Goldfield N.I., Mullin R.L., Fineran E.C., Zhang M.Z, Steinbeck B., Grant T.: The Evolution of Casemix Measurement Using Diagnosis Related Groups (DRGs). 3M Health Information Systems Research Report 5-98. Casemix Classification and Diagnosis and Procedure Coding Research Reports, Jan. 1, 2000.
 • Baker J.J.: Activity-Based Costing and Activity-Based Management for Health Care. An Aspen Publications, Gaithersburg, Maryland 1998.
 • Brzezin W.: Ogólna teoria rachunkowości. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 • Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D.: Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia. Uniwersyteckie Wydawnictwo "Vesalius", Kraków 2000.
 • Czachórski W.: Zobowiązania. Zarys wykładu. PWN, 1995.
 • Dębska-Rup A., Rup W.: Rachunkowość środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych. ODDK, Gdańsk 2007.
 • Encyclopedia of Health Care Management. Red. M.J. Stahl. Sage Publications, 2004.
 • Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Red. B. Micherda. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Finkler S.A., Ward D.A.: Essentials of Cost Accounting Jar Health Care Organizations. An Aspen Publications, Gaithersburg, Maryland 1999.
 • Finkler S.A., Ward D.A.: Issues in Cost Accounting for Health Care Organizations. An Aspen Publications, Gaithersburg, Maryland 1999.
 • Folland S., Goodman A.C., Stano M.: The Economics of Health and Health Care. Pearson Prentice Hall, 2004.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Zarządzanie publiczne w teorii o praktyce ochrony zdrowia. Wolters Kluwer Polska, 2009.
 • Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2006.
 • Gmytrasiewicz M.: Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady. Difin, 2008.
 • Hass-Symotiuk M., Mućko P: Kierunki oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W: Zarządzanie finansami: zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 50, Szczecin 2007.
 • Hendriksen E.A., Breda M.F.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
 • Henke E.O.: Introduction to Nonprofil Organization Accounting. Kent Publishing Company, 1985.
 • Jarugowa A., Sobańska I., Sochacka R.: Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje. PWE, Warszawa 1994.
 • Kleczkowski B.M., Roemer M.I., A. van der Werff: National Health Systems and Their Reorientation Towards Health for AU. Guidance for Policy Ma-king. WHO, Genewa 1984.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości. KSR-MSSF - podatki. Red. A. Jarugowa, T. Martyniuk. ODDK, Gdańsk 2009.
 • Kozierkiewicz A., Gilewski D.: Zasady kodowania rozpoznań i procedur medycznych (materiał niepublikowany). Szkolenie "Jednorodne Grupy Pacjentów. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia", współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowane przez Ministerstwo Zdrowia.
 • Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. Finans-Servis, Warszawa 2008.
 • Matuszewicz J., Matuszewicz P: Rachunkowość od podstaw. Finans-Servis, Warszawa 2001.
 • Messner Z.: Podstawy rachunkowości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Messner Z., Pfaff J.: Rachunkowość finansowa. Część 1. Podstawy rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004. International Accounting Standards Board, 2004.
 • Naumiuk T.: Koszty w rachunkowości finansowej. Infor, Warszawa 2002.
 • Nowak E.: Rachunek kosztów. Ekspert, 2000.
 • Nowak E.: Rachunkowość - kurs podstawowy. Warszawa 1996.
 • Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2009.
 • Ochrona zdrowia. Wizerunek, marketing, rynek. Red. G. Karasiewicz. Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2006.
 • Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor publiczny a rynek. Red. A. Ryć, Z. Skrzypczak. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2004.
 • Podstawy rachunkowości. Red. K. Winiarska. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 • Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządcze]'. PWN, Warszawa 2006.
 • Rachunek kosztów. Tom I. Red. K. Sawicki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 • Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości. Red. P. Szczypa. CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Rachunkowość finansowa. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. Dom Wydawniczy ABC, 2003.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Rój J., Sobiech J.: Zarządzanie finansami szpitala. Wolters Kluwer Polska, 2006.
 • Rudawska I.: Opieka zdrowotna, aspekty rynkowe i marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 • Sobiech J.: Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, seria II, z. 109, Poznań 1990.
 • Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. PWN, 2004.
 • Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Vademecum 2009. Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa 2009.
 • Wawer U.: Rola rachunku kosztów w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 1999, nr 53.
 • Włodarczyk C.W., Poździoch S.: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej - ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym. Red. K.G. Swiderska. Projekt partnerski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Ministerstwa Zdrowia "Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ", Warszawa 2011.
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w ochronie zdrowia w nowym stuleciu. Red. M. Kautsch, M. Whitfield, J. Klich. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Zarządzanie szpitalem. Kompendium menedżera. Red. J. Stępniewski. Wydawnictwo Akademii Medycznej, Wrocław 2005.
 • Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Poradnik dla świadczeniodawców. Red. G. Moroz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Red. M.D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Red. S. Poździoch, A. Ryś. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 1996.
 • Zdrowie publiczne i medycyna społeczna. Red. E.R Wąsiewicz. Wydawnictwo Akademii Medycznej, Poznań 2000.
 • Basu D., Croce D., Porazzi E., Restelli U., Naidoo S.: Introduction of Concept of Cost Centre Management in a Public Hospital in South Africa. "Health Care Finance'" 2010, 36(3).
 • Grabowski J., Kozierkiewicz A., Gajek R: Polski system jednorodnych grup pacjentów. "Służba Zdrowia" nr 80-81, "Szpital Polski", 18-22.10.2001 r.
 • Hass-Symotiuk M.: Systematyka kosztów zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby budżetowania. "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia" luty 2004, nr 2(8).
 • Janik W.: Koszty jako kryterium decyzyjne w jednostkach ochrony zdrowia. "Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia" lipiec 2004, nr 7(13).
 • Jednorodne Grupy Pacjentów ~ Przewodnik po systemie. "Menedżer Zdrowia" 2008, nr 4.
 • Seetharaman A., Raj J.R., Saravanan A.S.: The Changing Role of Accounting in the Health Care Industry. "Research Journal of Business Management" 2010,4(2).
 • Steadman M.E.: An Interdisciplinary Health Care Accounting Class: Content, Student Response, and Lessons Learned. "Journal of Education for Business", May/June 2000.
 • Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 164, poz. 1194).
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz.U. nr 139, poz. 1140).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 112, poz. 654).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 51, poz. 307 z 2010 r. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 54, poz. 654 z 2000 r. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 78, poz. 684 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 152, poz. 1223 z 2009 r. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 88, poz. 439 ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 164, poz. 1027 z 2008 r. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz.U. 14, poz. 89 z 2007 r. ze zmianami).
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 43, poz. 163 ze zmianami).
 • AveriII R.F.: Public Dissemination of Provider Performance Comparisons. 3M HIS Research Report 7-9, 1998, http://www.3m.com/us/healthcare/his/researchreports.jhtml [01.06.2009].
 • Kozierkiewicz A., Landa K.: DRG - skazani na gospodarność, 1998, http://hta.pl/zalaczniki/publikacje/DRGskazanijia_gospodarnosc.pdf [21.05.2011 ].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211923
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.