PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 112
Tytuł artykułu

Rezerwy celowe w systemie rachunkowości banku

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest ukazania rezerw celowych w systemie rachunkowości banków - dokonanie charakterystyki tworzonych odpisów aktualizujących (rezerw celowych i z tytułu utraty wartości), ich sposobu ewidencji księgowej, ich wpływu na ryzyko kredytowe oraz kształtowanie wyniku finansowego banku. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
112
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • IV Dyrektywa Rady EWG z dnia 25 lipca 1978 r. o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o określonych formach prawnych (78/660EEC) z późn. zm.
 • Adamek J.: Negocjacje wstępne - możliwość minimalizacji potencjalnego ryzyka kredytowego. W: Finanse i bankowość. Red. M. Myszkowska, D. Misińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995.
 • Amendments to IAS 37 an 1AS 19 Comment Letter Summary, 2006 IASB, IASCF, za: E. Walińska, A. Jurewicz: Bilans bez rezerw, czyli kontrowersyjne propozycje zmian MSR 37. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Red. W. Gabrusewicz. Tom 3. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007.
 • Bogacka-Kisiel E.: Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław-Perugia 1998.
 • Borys G.: Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Capiga M.: Miary ryzyka kredytowego w ocenie kondycji ekonomiczno-finansowej banku komercyjnego. W: Bankowe i pozabankowe źródła finansowania gospodarki. Red. J. Głuchowski, I. Ohl. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1997.
 • Chudzik R.: Kategorie ryzyka bankowego - próba klasyfikacji zjawiska. "Bank i Kredyt" 1993, nr 1.
 • Czerkas K.: Weryfikacja dokumentacji kredytowej przez bank komercyjny aspekty praktyczne. "Bank i Kredyt" 1998, nr 1-2, dodatek "Bankowe ABC".
 • Dębski W.: Ryzyko bankowe. "Bank i Kredyt" 1994, nr 10.
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Dyrektywa Rady IV BIS z 8 grudnia 1986 roku w sprawie rocznych zamknięć rachunkowych i bilansów skonsolidowanych banków i innych instytucji finansowych (86/63 5/EEC).
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 • Gmytrasiewicz M., Kierczyńska U.: Rezerwy w rachunkowości i podatkach. Difin, Warszawa 2007.
 • Gmytrasiewicz M.: Rezerwy w księgach rachunkowych. Difin, Warszawa 2002.
 • Gruszka B., Zawadzka Z.: Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe. SGH, Warszawa 1992.
 • Heropolitańska I., Borowska E.: Kredyty i gwarancje bankowe. Twigger, Warszawa 2000.
 • Heropolitańska I.: Prawne zabezpieczenie wierzytelności. Twigger, Warszawa 2004.
 • Jaworski W., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B.: Banki rynek, operacje, polityka. Poltext, Warszawa 1995.
 • Kłosowska B.: Obsługa bankowa przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1996.
 • Kośmider M.: Struktura umowy kredytowej. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1994, nr 42.
 • Kredyty - poradnik dla praktyków. Red. A. Rynek. Twigger, Warszawa 1993.
 • Król M.: Negocjacje kredytowe. "Prawo Przedsiębiorcy" 1994, nr 6.
 • Krzyżkiewicz Z.: Operacje i innowacje bankowe. Twigger, Warszawa 1993.
 • Kukiełka J.: Ubezpieczenie kredytu. Olympus, Warszawa 1994.
 • Lejman P, Warczok K.: Rodzaje ryzyka w procesie zarządzania oddziałem banku komercyjnego. "Bank" 1996. nr 7.
 • Leksykon rachunkowości. Red. E. Nowak. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Lewandowski D.: Bezpieczne zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Olympus, Warszawa 1994.
 • Mata encyklopedia powszechna. Tom 2. PWN, Warszawa 1975.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Przekł. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych". W: Rozporządzenie Komisji (We) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe. W: Rozporządzenie (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości (Dz.Urz. UE L243/2002).
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 Instrumenty finansowe ujmowanie i wycena. W: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.Urz. Unii Europejskiej nr L 320/1 z 29.11.2008.
 • Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa. Vademecum, Difin Warszawa 2000.
 • Orzeszko T.: Procedury wyceny obligatoryjnych rezerw celowych w bankach w Polsce. Tom 2. Prace Naukowe, nr 1042, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Orzeszko T.: Rezerwy na ryzyko kredytowe jako przedmiot norm rachunkowości bankowej. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Tom II. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Ożóg I.: Rezerwy na należności nieściągalne. "Przegląd Podatkowy" 1994, nr 4.
 • Pluta W.: Koszty obsługi krótkoterminowych kredytów bankowych. "Rachunkowość" 1996,nr 4.
 • Polańska A.: Uprawdopodobnienie rezerw celowych. "Serwis F-K" 2001. nr 10.
 • Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa po zmianach. Difin, Warszawa 2008.
 • Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa. Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2001.
 • Rajczyk M.: Interesy jednostek w bankach komercyjnych. Comfort, Katowice 1993.
 • Rose P.: Zarządzanie bankiem komercyjnym. PWE, Warszawa 1999.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz.U. z 2011, Nr 181, poz. 1082).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2010, Nr 191, poz. 1279 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2008, Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2003, Nr 218, poz. 2147).
 • Rozporządzenie (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 roku w sprawie stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości (Dz.Urz. UE L243/2002).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. z 2001, Nr 149, poz. 1672).
 • Ryzyko w rachunkowości. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2008.
 • Ryżewska S.: Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego. Twigger, Warszawa 1998.
 • Schaal P.: Pieniądz i polityka pieniężna. PWE, Warszawa 1996.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Skov N.: Finanse i zarządzanie. Placet, Warszawa 1991.
 • Słownik wyrazów obcych. PWN, Warszawa 1980.
 • Międzynarodowe i krajowe regulacje sporządzania sprawozdań finansowych w praktyce. Red. S. Sojak. Difin, Warszawa 2007.
 • Szalacha P.: Rezerwy na to, co niepewne. "Gazeta Prawna" z 15 października 2003, nr 201.
 • Szczepaniak R: Ryzyko kredytowe w działalności bankowej. W: Finanse i bankowość. M. Myszkowska, D. Misińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995.
 • Turlej J.: Polityka kredytowa banku jako instrument zarządzania ryzykiem kredytowym banku. "Bank i Kredyt" 1996, nr 7-8.
 • Turlej J.: Strategia i taktyka zarządzania ryzykiem kredytowym. "Bank i Kredyt" 1994, nr 10.
 • Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 roku w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe".
 • Uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z 22 grudnia 1999 roku (nr 8/99) w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
 • Uchwała nr 13 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
 • Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).
 • Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000, Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 1989, Nr 4, poz. 21). Wakuliński M.: Ryzyko kredytowe. "Gazeta Bankowa" 1994, nr 5.
 • Wąsowski W.: Rezerwy celowe jako element bilansowy i podatkowy. "Prawo Bankowe" 2002, nr 7-8.
 • Wiatr M.S.: Monitoring kredytowy jako instrument redukowania ryzyka kredytowego. "Bank i Kredyt" 1995, nr 1-2.
 • Wójcik J.: Rezerwy w bankach. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Wszelaki A.: Wykorzystanie rezerw celowych w podejmowaniu decyzji zarządczych w bankach. W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk i A. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Wszelaki A.: Zasady sporządzania sprawozdania finansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. Red. B. Micherda. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
 • Wszelaki A.: Zasady ustalania wartości rezerw celowych w bankach w świetle uregulowań krajowych rachunkowości. Materiały konferencyjne - Konferencja Katedralna Rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kocierz 2008.
 • Wyczański P.: Ocena zdolności kredytowej klientów, ryzyka i zabezpieczenie kredytów. W: Funkcjonowanie i zadania bankowości w procesie przebudowy systemu gospodarczego. Monografie i Opracowania, nr 359, SGII, Warszawa 1992.
 • Zalecenie prezesa NBP nr 2 z dnia 10 sierpnia 1990 roku (Nr 2/90) dotyczące przeglądu i klasyfikacji należności od klientów i banków oraz sporządzania okresowych informacji.
 • Zaleska M.: System rezerw celowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. "Bank i Kredyt" październik 1999.
 • Zaleska M.: Zasady tworzenia rezerw na ryzyko bankowe w świetle postanowień Komisji Nadzoru Bankowego. "Bank i Kredyt" marzec 2001.
 • Zarządzenie nr 13 prezesa NBP z. dnia 10 grudnia 1994 roku (Załącznik nr 1) w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.
 • Zarządzenie nr 11 prezesa NBP z dnia 5 października 1993 roku (Nr 11/93) zmieniające Zarządzenie nr 19/92.
 • Zarządzenie nr 19 prezesa NBP z dnia 18 listopada 1992 roku (Nr 19/92) w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych.
 • Zarządzenie nr 24 prezesa NBP z dnia 31 grudnia 1990 roku (Nr 24/90) w sprawie wprowadzenia i zasad, zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki oraz ustalenia bankowego planu kont.
 • Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe. Poltext, Warszawa 1995.
 • Zawadzka Z.: Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym. Poltext, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208135
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.