PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 172-182
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój na obszarach przyrodniczo cennych - szansa czy zagrożenie?

Warianty tytułu
Sustainable Development in the Natural Valuable Areas - a Chance or a Threat?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do obszarów przyrodniczo cennych zaliczamy: formy ochrony obszarowej, formy ochrony indywidualnej, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz ośrodki rehabilitacji zwierząt, tereny zieleni i zadrzewienia. W chwili obecnej ochrona przyrody i zrównoważone korzystanie z jej zasobów wpływa na harmonijne współistnienie działalności człowieka i przyrody. Obszary przyrodniczo cenne przyczyniają się m.in. do zachowania ekosystemów oraz powstrzymania procesu utraty różnorodności biologicznej. Są praktyczną koniecznością zarówno dla obecnego, jak i przyszłego pokolenia. W funkcjonowaniu obszarów przyrodniczo cennych upatruje się pewnych zagrożeń, należy jednak zwrócić uwagę na ich niewykorzystany potencjał społeczno-gospodarczy oraz przestrzenny. (abstrakt oryginalny)
EN
The following forms are included into the natural valuable areas: the forms of protected areas, the forms of individual protection, botanical gardens, zoological gardens and the rehabilitation centres for animals, greenery and tree-covered areas. At present wildlife conservation and sustainable using its resources have an impact on the harmonious coexistence of actions of a man and an environment. The natural valuable areas contribute to preserve ecosystems and to stop the process of loosing biological diversity. They are the practical necessity both for present and future generation. In functioning the natural valuable areas one seeks a certain threat, however, one should pay attention to their unused potential, socio-economic and spatial one. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Dobrzański G., Rozważania na temat pojęcia obszarów przyrodniczo cennych, maszynopis, Politechnika Białostocka, Białystok 2000.
 • Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności. Raport wstępny, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.
 • Kassenberg A., Ocena ekoinnowacyjności w wybranych dokumentach strategicznych. Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju, [w:] Ekoinnowacyjność dokumentów strategicznych. Próba oceny, Raport 1, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2001.
 • Kistowski M., Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk-Warszawa 2003.
 • Kołodziejski J., Paradygmat równoważenia rozwoju regionalnego i lokalnego w uwarunkowaniach transformacji ustrojowej Polski, "Opolskie Roczniki Ekonomiczne" 1997, t. XV.
 • Kozłowski S., Ekologiczne problemy przyszłości świata i Polski, Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 • Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Monitorowanie wpływu unijnej polityki w dziedzinie różnorodności biologicznej, Komisja Europejska, wrzesień 2009, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_indic/biodiversityindicators_ pl.pdf, dostęp: 18.09.2010.
 • Ochrona Środowiska 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Parteka T., Planowanie strategiczne rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Parteka T., Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. CVIII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Piontek F., Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji, [w:] F. Piontek (red.), Kapitał ludzki w procesie globalizacji w zrównoważonym rozwoju, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wisła 2002.
 • Poszerzenie sieci Natura 2000 - długo oczekiwana decyzja Komisji Europejskiej, tryb dostępu: http:// natura2000.org.pl/poszerzenie-sieci-natura-2000-%e2%80%93-dlugo-oczekiwana-decyzja-komisji- europejskiej, dostęp: 14.01.2011.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony (OSO) ptaków, DzU 2011, nr 25, poz. 133.
 • Ryszkowski L. (red.), Ekologiczne, medyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczo cennych, Warszawa-Poznań 1984.
 • Trwałość projektów w ramach instrumentu LIFE - przyroda i zarządzanie nimi przez Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg, sprawozdanie specjalne nr 11/2009.
 • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, DzU 2008, nr 25, poz. 150.
 • Wójcik B., Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, marzec 2011.
 • Zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 i w przyszłości. Utrzymanie usług ekosystemowych na rzecz dobrobytu człowieka, Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji KOM(2006) 216, Bruksela, 22.5.2006.
 • Zielińska A., Abilities of running an economic activity on protected areas, "Economics & Sociology" Scientific Papers, vol. 2, no. 2, Centre of Sociological Research, Foundation of International Studies, Kyiv-Ternopil (Ukraina) 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207439
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.