PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 225 Kształtowanie zrównoważonego rozwoju w reakcji na kryzys globalny | 144-157
Tytuł artykułu

Problemy zrównoważenia konsumpcji w globalnej gospodarce opartej na wiedzy

Warianty tytułu
Problems of sustainable consumption in the knowledge based economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Alternatywą koncepcji "społeczeństwa konsumpcyjnego" w idei zrównoważonego rozwoju jest model konsumpcji zrównoważonej, dlatego też w artykule podjęto wstępną próbę wyjaśnienia problemu zrównoważenia konsumpcji w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystując w tym celu rozwiązania teoretyczne przyjęte w krajach wysoko rozwiniętych, przede wszystkim w państwach UE. W pracy zwrócono szczególną uwagę na relacje pomiędzy gospodarką opartą na wiedzy a zrównoważoną konsumpcją. Spójną myślą przewodnią analizowanych zagadnień, którą autorka proponuje, jest stwierdzenie, iż w gospodarce opartej na wiedzy istnieją możliwości działania determinantów zrównoważenia konsumpcji obejmujące obszar ekologiczny i społeczno-ekonomiczny. Jako determinantę pierwszego obszaru przyjęto wstępnie koncepcję zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Zaproponowano również determinanty zrównoważenia konsumpcji w obszarze społeczno-ekonomicznym, wśród których przedstawiono zmiany w systemach wartości społeczeństw gospodarki opartej na wiedzy oraz poziom edukacji społeczeństwa kształtującej decyzje i zachowania konsumentów. Jako powiązanie pomiędzy wymienionymi determinantami można wskazać rozwój sektora publicznego i zielonych zamówień publicznych w gospodarce opartej na wiedzy. Ze względu na złożoność problematyki określone zagadnienia podjęte w pracy będą wymagały dalszych uzupełnień i weryfikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The sustainable consumption model is the alternative to" consumption society" concept in the sustainable development idea. That is why an initial trial has been undertaken in this article to present the problems of sustainable consumption in knowledge based economy environment using for this purpose theoretic solutions accepted in highly developed countries, especially in the EU ones. Particular attention has been focused on relation between knowledge based economy and sustainable consumption. The coherent main stream of analysed issues is the statement that in knowledge based economy there are possibilities of determinants acting in consumption stabilizing, which contain social-ecological and social-economic aspects. The sustainable consumption of natural resources has been showed as the main determinant in social-ecological aspect. On the other hand, as a social-economic aspect's determinant there have been presented the changes in social value system and the rise of social education affecting the customers' behavior. As a link between both determinants we can accept the development of public sector and of public green orders. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Berghout F., Technological regimes, path dependenci and the invornment, Global Environmental Change 2002, no. 12(1), [za:] Ciborowski R., Innowacje technologiczne a proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Breński W., Oleksiak A., Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji, Difin, Warszawa 2008, [za:] Nagórny W., Znaczenie energetyki jądrowej w gospodarce opartej na wiedzy we Francji, [w:] B. Poskrobko (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Brown P.M., Cameron L.D., What Can Be Done to Reduce Overconsumption?, "Ecological Economics" 32/2000, [za:] A. Pawłowski, Rozwój zrównoważony - idea, filozofia, praktyka, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2008.
 • Ciborowski R., Innowacje technologiczne a proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Czaja S., Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Graczyk A., Zrównoważony rozwój w polskiej energetyce regulacji Unii Europejskiej, [w:] B. Poskrobko (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Kiełczewski D., Jakość życia i dobrobyt jako kategorie zrównoważonego rozwoju, [w:] D. Kiełczewski (red.), Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Kiełczewski D., Koncepcja trwałej i zrównoważonej konsumpcji, [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Kiełczewski D., Procesy zmian w systemach wartości a gospodarka oparta na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Kiełczewski D., Sektor publiczny w kształtowaniu wzorców trwałej konsumpcji, "OPTIMUM - Studia Ekonomiczne" 2008, nr 4.
 • Kośmicki E., Wałowski T., Zrównoważony rozwój rolnictwa polskiego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej i globalnego społeczeństwa ryzyka, [w:] G. Banse, A. Kiepas (red.), Zrównoważony rozwój w Polsce i Niemczech, Berlin 2009.
 • Leśniak J., Koncepcja zrównoważonej konsumpcji, [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Lewandowski J., Kopera S., Rola nowoczesnych systemów informacyjnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Mansfield E., Innovation, Technology and the Economy, E. Elgar, Aldershot 1995, [za:] Ciborowski R., Innowacje technologiczne a proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Manteuffel-Szoege H., Wybrane aspekty globalizacji gospodarki żywnościowej z punktu widzenia ekonomiki środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 2002, nr 2.
 • Nagórny W., Znaczenie energetyki jądrowej w gospodarce opartej na wiedzy we Francji, [w:] B. Poskrobko (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Pawłowski A., Rozwój zrównoważony - idea, filozofia, praktyka, Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Środowiska, Lublin 2008.
 • Pawłowski A., Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony, [w:] D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Poskrobko B., Podstawy polityki ekologicznej, [w:] K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki (red.), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Prandecki K., Założenia zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej, [w:] D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Ryszawska-Grzeszczak B., Zielone zamówienia publiczne jako forma zrównoważonej konsumpcji, [w:] D. Kiełczewski, B. Dobrzańska (red.), Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Słupik S., Ocena funkcjonowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii i kogeneracji, [w:] D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 • Szultka S., Tmowicz P., Gospodarka oparta na wiedzy w założeniach strategii lizbońskiej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, www.pfsl.pl, [za:] Lewandowski J., Kopera S., Rola nowoczesnych systemów informacyjnych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Thurow L.C., Powiększanie bogactwa, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, [za:] W. Nagórny, Znaczenie energetyki jądrowej w gospodarce opartej na wiedzy we Francji, [w:] B. Poskrobko (red.), Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, t. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Walkowski M., Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Welfe W., Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Welfens M.J., Minimalizacja strumieni materiałowych i energetycznych jako wyzwanie współczesnej gospodarki, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Wronowska G., Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, www.konferencja. edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Kraków.pdf.
 • Zacher L.W., Modele, strategie, uwarunkowania i konteksty trwałego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171207425
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.