PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 5-17
Tytuł artykułu

Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny - kryteria kwalifikacji, wymogi w zakresie prawidłowego stanowienia oraz konsekwencje prawne ich naruszenia

Warianty tytułu
Acts of Local Law Adopted by Territorial Self-government - Qualification Criteria, Requirements of Correct Adoption and Legal Consequences of Their Breach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, aby mogły skutecznie realizować powierzoną im rolę partycypowania w sprawowaniu władztwa publicznego, zostały wyposażone przez ustrojodawcę w kompetencje prawodawcze. Przepisy statuujące jednostki samorządu terytorialnego nie wprowadzają jednak zamkniętego katalogu aktów, jakie mogą ustanawiać organy stanowiące, nie wskazują też kryteriów, na podstawie których należy dokonywać kwalifikacji tychże aktów. W praktyce prawidłowe ustalenie charakteru prawnego podejmowanej uchwały może więc rodzić znaczne trudności. W artykule autor omawia przesłanki, jakie organy stanowiące powinny brać pod uwagę, wydając akty będące rezultatem lokalnego prawodawstwa. Analizie poddaje również konsekwencje zaliczenia podjętej uchwały do którejś z grup aktów prawnych oraz prawne konsekwencje podjęcia błędnej decyzji w tej materii. (abstrakt oryginalny)
EN
The bodies of territorial self-government units have received legislative powers by law in order to effectively fulfil their role of participating in exercising public authority. However, the regulations establishing territorial self-government units do not present a complete list of acts which may be adopted by the authorities; nor do they indicate the criteria on the basis of which those acts should be qualified. Therefore, in practice, the correct determination of the legal nature of a resolution which is adopted may give rise to significant difficulties. In the article, the author discusses the premises which the authorities should take into account when issuing acts arising from local legislation. He also analyses the consequences of classifying an adopted resolution into one of the groups of legal acts, as well as the legal consequences of making an erroneous decision in this matter. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich
Bibliografia
 • Bator M., Akty prawne jednostek samorządu terytorialnego podlegające publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2008/2, s. 42.
 • Bator M., Skutki prawne uchylenia ustawy dla obowiązywania aktu wydanego na jej podstawie, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2007/4, s.59.
 • Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacji, Warszawa 2010, s. 33.
 • Ciapała J., Zagadnienia określenia prawnych form aktów prawa miejscowego i ich publikacji, „Przegląd Legislacyjny” 2004/2, s. 30.
 • Czerw J., Procedury podejmowania uchwał przez radę gminy i powiatu, Warszawa 2010, s. 17.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz 2003.
 • Jaroszyński M. w: Brzeziński M., Jaroszyński M., Zimmermann M., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956, s. 135.
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego jednostek samorządowych w nowych uregulowaniach ustrojowych, „Casus” 1998/4, s. 31.
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny” 2001/11, s. 28.
 • Kotulski M., Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych, „Kwartalnik Prawa Publicznego”, 2001/1, s.49.
 • Kremer E., Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zagadnienia wybrane, związane z orzecznictwem i kontrolą sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010/3, s. 45.
 • Lisowski P. w: Boć J. (red.), Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, Wrocław 2001, s. 80.
 • Mijal P., Cechy charakterystyczne aktów prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007/5-6, s. 47.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje prawne, „Samorząd Terytorialny” 1995/6, s. 48.
 • Ochendowski E., Prawotwórcza funkcja gminy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1991/2, s. 21.
 • Ofiarska M., Ciapała J., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Poznań 2001, s. 178.
 • Oniszczuk J., Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Warszawa 2002, s. 113.
 • Paczocha M., Ogłaszanie samorządowych aktów prawnych, „Finanse Komunalne” 2001/5, s. 35.
 • Prażmo-Nowomiejska R., Stobiecki E., Prawo miejscowe w III Rzeczpospolitej, „Radca Prawny” 2001/6, s. 6.
 • Szewc T., Nazewnictwo form aktów prawa miejscowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007/2, s. 81.
 • Szewc T., Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego, „Przegląd Sejmowy” 2006/2, s. 51.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 865.
 • Woś T., Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 69.
 • Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa 1978, s. 22.
 • http://orzeczenia.nsa.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198515
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.