PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 19-38
Tytuł artykułu

O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną

Autorzy
Warianty tytułu
The Evolution of Principles of Organizer Liability for Non-Performance or Improper Performance of Package Travel Contract
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowe przepisy regulujące odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną zostały zamieszczone w ustawie o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2004, nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Ich obecne brzmienie różni się w sposób dość istotny od regulacji tej problematyki w pierwotnym tekście ustawy. Zmiana podyktowana była koniecznością prawidłowej implementacji w tym zakresie dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. L 158 z dnia 23 czerwca 1990 r.). W artykule autor przedstawia zasady odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu tej odpowiedzialności, wskazując, iż odpowiedzialność ta jest surowsza, niż wymaga tego dyrektywa 90/314. (abstrakt oryginalny)
EN
Basic provisions governing the liability of the organizer for non-performance or improper performance of the package travel contract are included in the Act on Tourist Services. Their current wording differs substantially from the regulation of this issue in the original text of the Act. This change was dictated by the necessity of proper implementation of this directive 90/314 on package travel, package holidays and package tours. In the article the author presents the principles of the liability of the organizer, indicating that this liability is more stringent than required by directive 90/314. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Bibliografia
 • Ambrożuk D., Wesołowski K., Wybrane aspekty dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie turystyki, [w:] B. Gnela, R. Szostak (red.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków 2001.
 • Bagińska E., Teoretyczne aspekty umów konsumenckich na tle porównawczym, [w:] M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk i M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. I, Warszawa 2008.
 • Beyer W., Umowy w turystyce międzynarodowej (wybrane zagadnienia), Warszawa 1976.
 • Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2.
 • Cybula P., Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Cybula P., Jak uregulować umowę o podróż, „Rynek Podróży” 2008, nr 10.
 • Cybula P., Okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora, „Rynek Podróży” 2007, nr 2.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1998.
 • Dąbrowa J. (recenzja), M. Nesterowicz, Odpowiedzialność cywilna biur podróży, „Państwo i Prawo” 1975, z. 6.
 • Führich E., Reiserecht, Heidelberg 2005.
 • Funkcjonowanie ustawy o usługach turystycznych, www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/28223710-60FA--456A-9916-069B9AD8B882/0/6121_dt_uslugi_tur.doc.
 • Gospodarek J., Prawo turystyczne w zarysie, Bydgoszcz–Warszawa 2003.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006.
 • Górski W., Z problematyki prawnej turystyki zagranicznej, [w:] A. Smoczyńska, Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, Gdańsk 2005.
 • Grant D., Mason S., Holiday Law, London 2003.
 • Howells G., Wilhelmsson T., EC Consumer Law, Brookfield USA, Singapore, Sydney 1997.
 • Kaller P., Reiserecht, München 2005.
 • Kierzyk T., Ochrona konsumentów na rynku usług turystycznych, „Rejent” 2002, nr 12.
 • Kolasiński M., Mechanizmy zapewniające realny wymiar odpowiedzialności odszkodowawczej biur podróży w prawie polskim w świetle standardów wspólnotowych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Kuska-Żak I., Odpowiedzialność organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2.
 • Łętowska E., Antykonsumencki bubel, „Rzeczpospolita” 29 lipca 1998 r.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.
 • Longchamps de Bérier R., Zobowiązania, Poznań 1948.
 • Nesterowicz M., Dyrektywy jako środek prawny ochrony konsumenta w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1994, z. 3.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Warszawa 1974.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność biura podróży za osoby trzecie, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.
 • Nesterowicz M., [w:] J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Warszawa 2006.
 • Nesterowicz M., Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Nesterowicz M., Usługi turystyczne, „Państwo i Prawo” 1999, z. 12.
 • Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.
 • Pisuliński J. (współpraca: P. Cybula), Uwagi do projektu zmiany kodeksu cywilnego w zakresie ,,umowy o podróż” (maszynopis).
 • Piśko S., Raciborski J., Wprowadzenie do ustawy o usługach turystycznych, Warszawa 1998.
 • Płonka E., Obowiązek i uprawnienia wierzyciela do przyjęcia świadczenia od osoby nie będącej dłużnikiem, [w:] E. Gniewek (red.), Prace cywilistyczne, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1690, Prawo CCXXXVII, Wrocław 1994.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2005.
 • Raciborski J., Kierunki orzecznictwa sądowego w sporach klientów z biurami podróży na tle umowy o podróż, „Palestra” 1988, nr 6.
 • Raciborski J., Ochrona konsumenta usług turystycznych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Warszawa 2007.
 • Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999.
 • Raciborski J., Zakres obowiązkowej informacji chroniącej konsumenta usług turystycznych, [w:] T. Burzyński (red.), Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Katowice 2005.
 • Saggerson A., Travel: Law and Litigation, Welwyn Garden City 2004.
 • Schulte-Nölke H., Meyer-Schwickerath L., Package Travel Directive (90/314), [w:] H. Schulte-Nölke, we współpracy z Ch. Twigg-Flesner i M. Ebers (red.), EC Consumer Law Compendium–Compar¬ative Analysis, February 2008, http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/consumerlaw_compen-dium_comparative_analysis_en_final.pdf.
 • Sondel K., Bezpieczeństwo w turystyce w świetle ustawy o usługach turystycznych i innych aktów normatywnych, [w:] J. Raciborski, J. Sondel, K. Sondel, Prawo turystyczne, publikacje wymiennokartkowe, Warszawa 1999-2005.
 • Sondel K., Problematyka wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Tonner K., Liability according to the EU Package Tours Directive and National Implementation. Recent Cases of the UK Court of Appeal and the German Bundesgerichtshof, „International Travel Law Journal” 2005, z. 4.
 • Wrona J., [w:] C. Banasiński (red.), Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej – w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej, Dz. U. nr 122, poz. 1314, druk nr 2089, http://ks.sejm.gov.pl/proc3/opisy/2089.htm.
 • Zachariasiewicz M.A., Odpowiedzialność biur podróży za jakość świadczonych usług, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 1975, nr 6.
 • Żytkiewicz N., Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną na podstawie umowy międzynarodowej, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197957
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.