PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 583 | 272
Tytuł artykułu

Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono rozważania nad terminem rachunkowość. Zanalizowano strukturę podmiotową gospodarstwa narodowego w celu ukazania państwa w funkcji podmiotu gospodarującego. Prześledzono zmiany organizacyjno-prawne, jakie zachodziły w kolejnych etapach reform gospodarczych. Przedstawiono wybrane narzędzia Nowego Zarządzania Publicznego, popularyzowanego dla naprawy finansów publicznych. Scharakteryzowano obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych. Omówiono problemy organizacji systemu rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz kierunki zmian rachunkowości sektora finansów publicznych w Polsce.
Rocznik
Numer
Strony
272
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abramowicz Z., Nowicki A., Rachunkowość budżetowa i bankowa, PWE, Warszawa 1974.
 • Accounting and financial system in East Europe, red. R.W. McGee, G.G. Preobragenskaya, Springer Science+Business Media, Inc., New York 2006.
 • Handbook of Public Sector Accounting, IPSASB 2010, www.ifac.org/publications/international-public-sector-accounting-standards-board/handbooks
 • Accounting Principles Board, Statement Nr 4, "Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprises", American Institute of Certified Public Accountants, New York 1970.
 • Afanasjew A.A., Zasady sporządzania bilansu, PWG, Warszawa 1950.
 • Ancyparowicz G., Analiza wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2008, w: Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2008, GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl (dostęp 15.12.2009).
 • Anthony R.N., Reece J.S., Accounting Principles, 6th ed., Irvin, Homewood, II. 1989.
 • Arpan J., Hashim D. Al, International Dimension of Accounting, PWS Kent Publ., Massachusetts 1988.
 • Bartkowski M., Problem przejrzystości w administracji publicznej na tle konfliktu ról społecznych, "Rubikon" nr 1, 1998.
 • Bendix R., Max Weber - portret uczonego, PWN, Warszawa 1975.
 • Bień W., Czytanie bilansu przedsiębiorstwa {dla menedżerów), FINANS-SERWIS, Warszawa 1996.
 • Blekaoui A.R., Accounting Theory, Academic Press, London 1992.
 • Bojanowski J., Wykorzystanie systemów informatycznych w świetle nowej ustawy o rachunkowości, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 10 (33), 2001.
 • Bowden E.V., Bowden J.H., Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, autorzy części polskiej M. Kabaj, T. Kowalik, A. Noga, J. Wilkin, amerykańsko-polski podręcznik akademicki makro- i mikroekonomii, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002.
 • Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 32, Warszawa 1995.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo PCz., Częstochowa 1998.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Brzezin W., Polskie plany kont w świetle teorii rachunkowości, maszynopis pracy doktorskiej, Warszawa 1968.
 • Budżet zadaniowy w administracji publicznej, red. M. Postula, P. Perczyński, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010.
 • Bunge M., Emergence and Convergence. Qualitative Novelty and the Unity of Knowledge, University of Toronto Press, Toronto 2003.
 • Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 16, numer specjalny, Warszawa 1990.
 • Całus A., Refleksje prawnoporównawcze w sprawie jedności prawa prywatnego, potrzeby nowego kodeksu cywilnego oraz miejsca w prawie takich instytucji jak konsument, przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, w: Księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin profesora Zygmunta Bosiakowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Cardinaels E., Roodhooft F., van Herck G., Driver of cost system development in hospitals: results of survey, "Health Policy" Nr 69, 2004.
 • Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego, Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Cellary M., Polityka rachunkowości 2009 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Chluska J., Determinanty wprowadzenia rachunku kosztów działań w szpitalu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SKwP" t. 38 (94), Warszawa 2007.
 • Chojna-Duch E., Finanse publiczne i polskie prawo finansowe - zarys wykładu, ISS, Warszawa 2000.
 • Czarny B., Stary filozof o grzechach ekonomistów w dwudziestym stuleciu, recenzja książki H. Putnama, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Rother Essays, "Zeszyty Naukowe KGŚ SGH" nr 22, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 • Czubakowska K., Winiarska K., Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2004.
 • Dane dotyczące źródeł finansowania Organizacji Pożytku Publicznego, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, grudzień 2005.
 • Dąbrowa-Szefler M., Nauka i polityka naukowa w gospodarce opartej na wiedzy, w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004.
 • Dmitrjew A., Przedsiębiorstwa komunalne w ustawodawstwie polskim. Prace Seminaryjne ze skarbowości i prawa skarbowego oraz ze statystyki pod redakcją prof. Gutkowskiego, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, Wilno 1934.
 • Doraczyński J., Plan kont - hasło w: Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 • Doraczyński J., System planów kont w Polsce, PTE, Warszawa 1957.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Zakamycze, Kraków 1998.
 • Dyczkowski T., Controlling w organizacjach pożytku publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Dziedziczak I., Głodek Z., Wykorzystanie informatyki w usprawnieniu rachunkowości, w: Rachunkowość i jej wykorzystanie w warunkach reformy gospodarczej, SKwP, Szczecin 1988.
 • Dziedziczak I., Stępniewski J., System rachunkowości wspomaganej komputerem, SKwP, Szczecin 1999.
 • Dziewulski K, Spór o etatyzm 1919-1939, PWN, Warszawa 1981.
 • Eliot J., Turman B., Principles of public utilities, New York 1931.
 • Encyklopedia powszechna PWN, PWN, Warszawa 1974.
 • Engelgardt E., Możliwość zastosowania wartości godziwej w praktyce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SKwP" nr 51 (107), Warszawa 2009.
 • Fayol H., Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań 1947.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Absolwent, Sp. z o.o., Łódź 2007.
 • Finanse, red. J. Ostaszewski, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw komunalnych i ich wpływ na efektywność, red. Z. Grzymała, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • French D., Dictionary of Accounting Terms, Croner Publ., Kingston upon Thames 1985.
 • Fuller I.L., Moralność prawa, tłum. S. Amsterdamski, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Gabrusewicz W, Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Gawart M., Pomiar wartości w rachunkowości - historia i perspektywy, maszynopis pracy doktorskiej, SGH, Warszawa 2010.
 • Giza-Poleszczuk A., Dobre rządzenie i debata publiczna, "Zarządzanie Publiczne" nr 01, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • Global Development Finance - the WorLd Bank's annual report on the external dealt of developing countries - includes comprehensive data for 128 countries, materiały ze strony internetowej Banku Światowego.
 • Gmytrasiewicz M., Rachunkowość globalna a teoria rachunkowości, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2007.
 • Gmytrasiewicz M., Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Gmytrasiewicz M., Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, ZG SKwP, Warszawa 2007.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., Rachunkowość finansowa, cz. 1: Wykład, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 • Goliński J., Kobyliński A., Sobczak A., Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, "Monografie i Opracowania SGH" nr 569, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Gos W, Sprawozdawczość i rewizja finansowa, cz. I, Instytut Audytu i Doradztwa CAPITAL, Warszawa 2005.
 • Gos W., Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe USz., Szczecin 2001.
 • Górski J., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1966.
 • Górski J., Klasyfikacja kont, PWE, Warszawa 1965.
 • Górski J., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictw Uczelniane SGPiS, Warszawa 1966.
 • Greifzu ]., Das neuzeitliche Rechnungswessen. Ein Hnadbuch für Buchführung, Bertibsabrech-nung und Kostenrechnun, Hanseatiische Verlagsanstalt, Hamburg 1936.
 • Hajduk Z., Nauka a wartości. Aksjologia nauki, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008.
 • Handbook of Public Sector Accounting, IPSASB 2010.
 • Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej, red. K. Piotrowska--Marczak, K. Kietlińska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 • Hausner J., Polityka a polityka publiczna, "Zarządzanie Publiczne" nr 01, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • Hayek F.A., Konstytucja wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (dane oryginału The Constitution of Liberty, 1960 by the University of Chicago).
 • Hellich E., Polityka bilansowa jednostek sektora publicznego w systemie globalnej gospodarki rynkowej, w: Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002.
 • Hellich E., Rachunkowość jednostek samorządowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
 • Hellich E., Refleksje nad systemem rachunkowości jednostek sektora publicznego, w: Polska Szkoła Rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Hopwood A.G., Archeology of Accouting Systems, "Accounting Organizations and Society" Vol. 12 (3), 1987.
 • How to read a balance sheet, ILO, Geneva 1985.
 • Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
 • Ignatowski R., Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2004.
 • Ignatowski R., Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu, w: Rachunkowość wczoraj dziś i jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 • Ignatowski R., Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie Globalnych Standardów Rachunkowości, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.
 • Implementation of Accrual Accounting. The Impact on Public Sector Audit, A Discussion Paper from FEE IPSASB, Final Draft 9 October 2008.
 • Informator NFZ dla świadczeniobiorców 2008, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, NFZ Centrala, Warszawa 2007.
 • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" nr 01, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1998.
 • Jaklik A., Treść bilansu majątkowego w świetle koncepcji jednolitego funduszu własności państwowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 6, Warszawa 1981.
 • Jaruga A., Przewidywane zmiany w ramach Konceptualnych Sprawozdawczości Finansowej, w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska, A. Szychta, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Jaruga A., Sprawozdawczość finansowa według MSR, SKwP, Warszawa 2006.
 • Jaruga A., Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja rachunkowości, w: Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jaruga, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Jełowicki M., Podstawy organizacji administracji publicznej, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 • Jezierski A., Leszczyńska C, Historia gospodarcza Polski, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001.
 • Johnson B., Patent M., Manual of Accounting Groups, Coopers&Lybrand Deloitte, London 1990.
 • Jones R., Pendlebury M., Public Sector Accounting, 3rd ed., Pitman, London 1992.
 • Justyński J., Historia doktryn polityczno-prawnych, TNOIK - Dom Organizatora, Toruń 2004.
 • Kaczorowski P., Polityka i państwo - ich dzieje w kontynentalnej Europie, w: Nauka o państwie, red. P. Kaczorowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, TNOIK - Dom Organizatora, Toruń 2002.
 • Kardasz A., System informacyjno-sprawozdawczy pionu surowcowego w przedsiębiorstwie przemysłu zielarskiego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 182 - Rachunkowość i analiza finansowa, Wrocław 1981.
 • Karmańska A., Bezpieczeństwo biznesu dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa 2007.
 • Karmańska A., Refleksje na temat etyki w rachunkowości i rachunkowości kreatywnej, w: Materiały na konferencję poświęconą pamięci prof. zw. dr. hab. Stanisława Skrzywana, ZG i RN SKwP, Warszawa 2003.
 • Kasprzak R., Przemysły kultury a kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Polsce - rola, możliwości i źródła finansowania, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Kawa M., Ewolucja pojęcia majątek jednostek gospodarczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości SKwP" t. 11 (67), Warszawa 2002, s. 54-91.
 • Kieżun W, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Kirkekgaard S., Albo-albo, t. 2, wyd. II, PWN, Warszawa 1982.
 • Kiziukiewicz T, Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 • Klonowska M., Zalewski A., Analiza porównawcza modeli ewidencyjnych rachunkowości, w: Modele ewidencyjne, "Monografie i Opracowania SGPiS" nr 224, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1987.
 • Kłos J., Gospodarka jako czysta konstrukcja?, w: Biznes. Prawo. Etyka, red. W. Gasparski, T. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 • Kołaczyk Z., Encyklopedia rachunkowości, red. M Gmytrasiewicz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Kołodko G.W., Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego, w: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo PTE, Warszawa 2004.
 • Kopaliński W, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, WP, Warszawa 1967.
 • Kosiński E., Procedura budżetowa a deficyt. Zagadnienia prawne na tle porównawczym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 • Kossut Z., Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa 1965
 • Kossut Z., Rachunkowość jako nauka, PWG, Warszawa 1959.
 • Kostur A., Dynamiczne ujęcie sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych, w: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chorzowie, Chorzów 2003.
 • Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, "Prace Naukowe AE im. K. Adamieckiego w Katowicach", Katowice 2001.
 • Kostur A., Wprowadzenie do rachunkowości, SKwP, Warszawa 1993.
 • Kowalik T., Systemy gospodarcze. Efekty defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 • Kozierkiewicz A., Łada K., DRG - skazani na gospodarność, "Służba Zdrowia" 1998, dodatek specjalny "Szpital Polski" nr 5.
 • Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Krambia-Kapardis M., Clark C, Public Sector Financial Reporting. A Users Needs Study in Cyprus, Lemesos-Cyprus, May 2010.
 • Krzeczkowski K., Zagadnienie przedsiębiorczości komunalnej, Warszawa 1934 (odbitka z "Samorządu Terytorialnego").
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 • Kwiecień M., Tendencje rozwojowe rachunkowości, w: Rachunkowość, red. T. Cebrowska, AE we Wrocławiu, Studium Podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa, Wrocław 2003.
 • Le Coutre W., Totale Bilans, w: Lexikon des kaufmanischen Rechnungswesens, Stuttgart 1957.
 • Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropi w Polsce, Prószyński i Ska, Warszawa 2001.
 • Lewandowski J., Zarys prawa dla ekonomistów, PWN, Warszawa 1987.
 • Lisowski W., Problem zużycia ekonomicznego środków pracy, PWG, Warszawa 1958.
 • Łuck W., Lexikon der Betriebswirtschaft, Verlag Modernę Industrie, Landsberg am Lecht 1990.
 • Lüder K., Jones R., Reforminggovernmental accounting and budgeting in Europę, Fachverlag Modernę Wirtschaft, Frankfurt am Main 2003.
 • Łada M., Kozakiewicz A., Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Łopatka A., Prawoznawstwo, Polskie Wydawnictwo Prawnicze "luris", Warszawa 2000.
 • Mamica Ł., Analiza porównawcza zasobów determinujących możliwości prowadzenia w Polsce polityki innowacyjnej, "Zarządzanie Publiczne" nr 01, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, UE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Maneli M., O funkcjach państwa, PWN, Warszawa 1963.
 • Maślankowski K., O relacjach teorii i praktyki rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SKwP" nr 59 (106), Warszawa 2009.
 • Materiały do Bilansu handlowego Litwy i Kurlandii, w oprać. W. Bitnera, przepisane przez WILBI z wydania drukowanego w Piotrogrodzie w roku 1918.
 • Mattessich R., Management Accounting: Past, Present and Future, w: Modern Accounting Research: History, Survey and Guide, "CCGARF Research Monograph" Nr 7, 1984.
 • Matuszewicz J., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1978.
 • Maunz T., Zippelius R., Deutsches Staatsrecht, wyd. 29, Munchen 1994.
 • Michalak J., Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Micherda B., Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa 2009.
 • Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych, "Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich" nr 12, SKwP, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB-SKwP, Londyn-Warszawa 2007.
 • Modernaizing Public Sector Accounting, Brussels 2006.
 • Moore G.E., Zasady etyki, Arcydzieła Wielkich Myślicieli, Editiones Altaya Polska Sp. z o.o & De Agnostini Polska Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 • Mosich A.N., Larsen E.J., Intermediate Accounting, McGraw-Hill Book Comp., New York 1986.
 • Murray D., Chapters in the History of Bookkiping, Accountancy and Commercial Arithmetic, Jackson, Wylie & Co., Glasgow 1930.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE Sp. z o.o., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1993.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 • Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009.
 • Nowak W.A., Fundamentalne uwarunkowania rachunkowości sektora publicznego, FRRwP, Warszawa 1995.
 • Nowak W.A., O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa anglo-amerykańska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
 • Nowak W.A., Jaruga A., Transformacja polskiej rachunkowości sektora publicznego: teraźniejszość i jej korzenie historyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 36, Warszawa 1996.
 • Od etyki zawodowej do etyki biznesu, red. M. Michalik, Fundacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 2003.
 • Ogólne zasady etyki w rachunkowości, rozdział 2: Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości, ZG SKwP, Warszawa 2007.
 • Olchowicz I., Podstawy rachunkowości, cz. 1: Wykład, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • Oniszczuk J., Określenie państwa współczesnego, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Osborne D., Gaebler T., Rzędzie inaczej. Jak duch przedsiębiorstwa przenika i przekształca administracje publiczna, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992.
 • Osiński J., Niezbędność państwa w dobie globalizacji oraz jego współczesne modele, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Osiński J., System administracji publicznej w Polsce a członkostwo w Unii Europejskiej, "Studia i Prace KES SGH" z. 1, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Parker R., Financial Reporting in the United Kingdom and Australia, Prentice Hall, London 1995.
 • Paszula M., Historia rachunkowości - hasło w: Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, wyd. II, Warsaw University of Technology Business School, FRRwP, Warszawa 2007.
 • Peche T., Metody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa 1991.
 • Peche T., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1966.
 • Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1973.
 • Peche T., Podstawy współczesnej ewidencji gospodarczej, PWN, Warszawa 1976.
 • Peche T., Teoretyczne podstawy rachunkowości, Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, Katedra Teorii i Organizacji Rachunkowości i Statystyki Wojskowej, Warszawa 1967.
 • Peche T., Zarys ogólnej teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1963.
 • Piaszczyk A., Audyt wewnętrzny, ZG SKwP, Warszawa 2004.
 • Pietrzycki E., Nauka teoretyczna i praktyczna rachunkowości kupieckiej pojedynczej i podwójnej dla użytku w szkołach handlowych i przemysłowych, Lwów 1870.
 • Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza, red. E. Walińska, FRRwP, Warszawa 1998.
 • Platon, Państwo, wyd. I - 1958, przekład, wstęp i objaśnienia W. Witwicki, PWN, Warszawa; wyd. 2010 w serii "Wielcy Filozofowie (od Arystotelesa do Kołakowskiego)", Biblioteka Gazety Wyborczej.
 • Platon, Uczta, Polityk, Sofista, Eutyfron, wyd. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1956.
 • Podstawy rachunkowości, red. B. Micherda, PWN, Warszawa 2005.
 • Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005.
 • Polacy o współpłaceniu za służbę zdrowia, prezentacja Pentora na V Ogólnopolskim Kongresie badawczym Rynku i Opinii, Warszawa, 21-22 października 2004, za: A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Pollitt Ch., van Thiel S., Homburg V., New public management in Europe: adaptation and alernatives, Antony Row Ltd., New York 2007.
 • Poteraj J., Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w Polsce w perspektywie efektywności inwestowania, CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2010.
 • Purchala J., Kultura a transformacja Polski, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", Kraków 2001.
 • Pytlik B., Cele i funkcje państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Pytlik B., Forma państwa, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Rachunek kosztów, t.1, red. K. Sawicki, FRRwP, Warszawa 1995.
 • Rachunkowość - podstawy, skrypt dla I roku studiów WSE, oprac. zb. pod kier. S. Skrzywana, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1951.
 • Rachunkowość polska, red. W. Bień, S. Skrzywan, E. Terebucha, Biblioteka SKwP, PWE, Warszawa 1967.
 • Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2010.
 • Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej ogólnego przeznaczenia dla podmiotów sektora publicznego, IPSASB, London 2010.
 • Raporty z wizyt studyjnych zamieszczana na stronach internetowych ministerstwa finansów, www.mf.gov.pl
 • Remlein M., Skonsolidowane sprawozdania finansowe według polskich Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2010.
 • Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda, SKwP, Warszawa 2005.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Russel P., Cash pooling jako metoda zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, w: Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007.
 • Saltzew M., Die öffentliche Unternehmung der Gegenwart, Tubingen 1930.
 • Samelak J., Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Sarapata A., Etyka zawodowa, KiW, Warszawa 1971.
 • Say J.B., Traite d'economie politique, ed. III, Paris 1817.
 • Schär J.F., Priqu W., Buchhaltung und Bilanz auf wirtchaftlicher und mathematicher Gundlage fur Juristen, Ingenieure, Kaufleute und studierende der Beriebswirtchaftslehre mit einem Anhalt: Buchhaltung und Bilanz bei Geldschwankungen, Berlin 1932.
 • Schmalenbacha E., Der Kontenrahmen, Leipzig 1930.
 • Schmalenbach E., Die Dynamische Bilans, Köln 1956.
 • Schopenhauer A., O podstawie moralności, Biblioteka Filozofów, Hachette Live Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Seligmann A.B., The Idea of Civil Society, The Free Press, New York 1992.
 • Skrzywan S., Rachunkowość przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1949.
 • Skrzywan S., Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, red. S. Sojak, SKwP, Warszawa 2007.
 • Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1968.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978.
 • Smith M., Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, FRRwP, Warszawa 1998.
 • Sobczak A., Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych, "Monografie i Opracowania SGH" nr 557, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Sobczak K., Administracja publiczna, Municipium SA, Warszawa 1993.
 • Sobis H., Rachunkowość informatyczna, "Rachunkowość " 1973.
 • Sojak S., Rachunkowość w warunkach inflacji, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1996.
 • Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOIK - Dom Organizatora, Toruń 2003.
 • Sowa K., Zarys nowoczesnych technik rachunkowości, PWG, Warszawa 1959.
 • Stelmach J., Spór o ekonomiczną analizę prawa, w: Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, red. J. Stelmach, M. Soniecka, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998.
 • Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, USz., Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Rachunkowości, PAN, Oddział w Gdańsku, Komisja Informatyki, Szczecin 2005.
 • Stępień K., Zasada memoriałowa i kasowa w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 1: Rachunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwa AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 2006.
 • Styś A., Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 • Surma S., Rachunkowość przedsiębiorstw, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1984.
 • Suszyński C, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 • Swatler L., Finansowanie inwestycji, w: Reforma systemu finansowego państwa, red. J. Kaleta, PWE, Warszawa 1991.
 • Systemy informatyczne w rachunkowości zarządzaniu gospodarczym - wpływ współczesnej informatyki na tradycyjne dyscypliny teoretyczne i rozwiązania organizacyjne, materiały na konferencję naukową, SGPiS - Instytut Przetwarzania Danych i Rachunkowości, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, ZG SKwP, Jachranka, 13-14 października 1987.
 • Sytuacja gospodarczo-skarbowa Polski i drogi naprawy, mowa P. Ministra Skarbu Jerzego Zdziechowskiego wygłoszona na posiedzeniu Sejmu dnia 10 grudnia 1925 r., tłoczono czcionkami Drukarni Państwowej, Miodowa 22, Warszawa 1925.
 • Szczerski K., Administracja publiczna we współczesnym państwie, w: Nauka o państwie, red. P. Kaczorowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 • Sznajder J., Swoboda działalności gospodarczej, w: Prawo gospodarcze. Kompendium, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Szychta A., Zarządzanie bez budżetowania operacyjnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SkwP" nr 1 (57), Warszawa 2000.
 • Szymański K.G., Kształtowanie się poglądów na ogólną teorię rachunkowości w aspekcie jej struktury logicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 7, Warszawa 1984.
 • Szymański K.G., Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, Wydawnictwa Uczelniane SGPiS, Warszawa 1988.
 • Szyszko L., Szczepański J., Pojęcie finansów i kategorii finansowych, w: Podstawy finansów, red. K. Marecki, PWE, Warszawa 2008.
 • Ślipko T, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1984.
 • Śnieżek E., Wiatr M., Współczesne kierunki modelowania raportów finansowych na przykładzie wybranych modyfikacji bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej SKwP" nr 49 (105), Warszawa 2009.
 • Świderska G.K., Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji, w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości, red. T. Peche, PWE, Warszawa 1988.
 • Teoria rachunkowości w zarysie, red. M. Dobija, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Terebucha E., Ogólne zasady organizacji rachunkowości, PWE, Warszawa 1961.
 • Terebucha E., Wstęp do ogólnej teorii informacji mikroekonomicznej, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Społecznych, t. XXII, Warszawa-Poznań 1973.
 • Turyna J., Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2003.
 • Uzasadnienie do projektu stawy budżetowej na rok 2011, t. II: Omówienie. Budżet zadaniowy, Warszawa, wrzesień 2010, www.mf.gov.pl
 • Walczak M., Kowalczyk M., Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Walińska E.M., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Wallerstein I., Koniec świata jaki znamy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Wiatr M.S., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Wierzbicki T., Problemy postępu w organizacji rachunkowości, w: Rachunkowość polska, Biblioteka SKwP, PWE, Warszawa 1967.
 • Winczorek P., Nauka o państwie, Liber, Warszawa 2005.
 • Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Wittenberg A., Lek na służbę zdrowia?, "Rzeczpospolita" - "Życie Warszawy" nr 164 (8065), 15.07. 2008.
 • Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Znak, Kraków 2004.
 • Wróblewski J., Niektóre problemy teorii rachunkowości, PWE, Warszawa 1965.
 • Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, red. B. Micherda, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2003.
 • Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jaruga, PWE, Kraków 1991.
 • Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. M. Strużycki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2004.
 • Zasiewska K., Znaczenie informacyjne i zasady sporządzania sprawozdań podatkowych przedsiębiorstw, maszynopis pracy doktorskiej, SGH, Warszawa 2008.
 • Zawiślińska I., Państwo i gospodarka, w: Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001.
 • Zienkowski L., Podstawowe założenia bilansu gospodarki narodowej, GUS, Warszawa 1968.
 • Znaniecka K., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, ZG SKwP, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2001.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, DzUrz. MF nr 15, poz. 84.
 • Komunikat Ministra Finansów nr 6 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011, DzUrz. MF nr 5, poz. 22.
 • Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które współtworzyły międzynarodowe zrzeszenia społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., MP nr 3, poz. 38.
 • Oświadczenie rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r., Protokołu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonego w Dublinie dnia 27 września 1996 r., Protokołu w sprawie interpretacji w trybie orzeczenia wstępnego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonego w Brukseli dnia 29 listopada 1996 r. oraz Drugiego Protokółu do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r., DzU nr 208, poz. 1604.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych, DzU nr 42, poz. 183.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych, DzU nr 42, poz. 184.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, DzU nr 42, poz. 185.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 164, poz. 1175.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 164, poz. 1175.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 24, poz. 279.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 153, poz. 1752.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 153, poz. 1752.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad rachunkowości komitetów wyborczych, DzU nr 134, poz. 1126 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, DzU nr 285, poz. 2851.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, DzU nr 142, poz. 1020.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, DzU nr 209, poz. 1511.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU nr 20, poz. 103.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, DzU nr 43, poz. 247.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, DzU nr 44, poz. 255.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, DzU nr 283, poz. 1581.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, DzU nr 241, poz. 1616.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych i naprawczych, DzU nr 257, poz. 1730.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjności, DzU nr 143, poz. 1171.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury, DzU nr 118, poz. 797.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, DzU nr 128, poz. 897.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, DzU nr 43, poz. 247.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej, DzU nr 118, poz. 798.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2010 r. w sprawie przekształcenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CEBRON w spółdzielnię pracy, DzU nr 178, poz. 1203.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji, DzU nr 118, poz. 799.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, DzU nr 118, poz. 800.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Skarbu Państwa, DzU nr 118, poz. 801.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 164, poz. 1194.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), DzU nr 214, poz. 1573.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS), DzUrz. UE L 154 z 21.06.2003, s. 1; DzUrz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, s. 196, z późn. zm.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, MP nr 1, poz. 2.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, MP nr 100, poz. 1082.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej sporządzona w Warszawie dnia 29 września 2000 r. zmieniana sześcioma Porozumieniami o zmianie Umowy, z których ostatnie weszło w życie 17 lipca 2009 r., MP 2010 nr 63, poz. 819 i 820.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej sporządzona w Banja Luce dnia 21 lipca 2010 r., MP nr 63, poz. 821.
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1964 r. - Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, tj. z 2009 r., DzU nr 146, poz. 1188.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, DzU 2003 nr 188, poz. 1848 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, DzU 2008 nr 159, poz. 1323 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU 2007 nr 231, poz. 1701.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, DzU nr 88 poz. 439 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, DzU nr 85, poz. 539 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, DzU 2001 nr 79, poz. 857 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 2009 nr 205, poz. 1585.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, DzU 2010 nr 234, poz. 1536.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, DzU nr 210, poz. 2135 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, DzU nr 62, poz. 551.
 • Ustawa z dnia 15 kwietna 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, DzU nr 78, poz. 684 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym, DzU nr 191, poz. 1410 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, DzU nr 171, poz. 1056.
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, DzU nr 199, poz. 1227.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, DzU nr 31, poz. 206.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1214 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 257, poz. 1726.
 • Zarządzenie Ministra Finansów nr 46 z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków, DzUrz. MF nr 14, poz. 60.
 • Zarządzenie Ministra Finansów nr 54 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określenia są uprawnione organy podatkowe, DzUrz. MF nr 15, poz. 62.
 • www.bip.gov.pl
 • www.fitchratings.com
 • www.ifac.org/publications/international-public-sector-accounting-standards-board/handbooks
 • www.kongreskultury.pl (dostęp 08.08.2010)
 • www.mf.gov.pl
 • www.mofnet.gov.pl/index.php?const=5&dzial=42828&wysw=14&sub2
 • www.sejm.gov.pl
 • www.stat.gov.pl
 • http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?CI=4&Lg=l&Top=1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195329
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.