PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | R. 8, z. 2 | 59-79
Tytuł artykułu

Na drodze do imperium : kształtowanie się Rosji do połowy XVII wieku

Autorzy
Warianty tytułu
On the Way to the Empire : the Shaping of Russia till Mid-Seventeenth Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Droga, jaką przebyła Rosja od swej państwowej inicjacji w drugiej połowie wieku XIII pod postacią księstwa moskiewskiego, jednego z wielu udziałów licznie rozrodzonych Rurykowiczów, do osiągnięcia rangi światowego imperium, słusznie budzi pewne pytania. Dotyczą one przede wszystkim problemu, kiedy i w jakich okolicznościach narodził się jej imperialny status, a także, chociaż może w mniejszym stopniu, w opozycji do kogo/czego miało to miejsce. (...) Pytanie o charakter państwa/imperium rosyjskiego jest też związane z jego miejscem w świecie, i to nie w aspekcie geograficznym, ale przede wszystkim cywilizacyjnym. (fragment tekstu)
EN
Imperialism has been inscribed in the history of Muscovy/Russia since the very beginning of its existence as an independent political entity. Its growth was reinforced by the Mongol-Tatar state, at the expense of other Ruthenian principalities. The Muscovite imperial concept was mainly based on competent making use of various processes and phenomena in Muscovy and its immediate surroundings. It was specific utilitarianism of ideas, exploiting everything that could bring any benefit. Territorial gains, and spreading spheres of influence were explained as if post factum; the very success was the most important, resulting in the spreading of the Grand Duke's/Tsar's power. The article presents the process of creating the Russian empire with particular interest in the reign of Ivan IV the Terrible and his successors - the Tsars: Fiodor, Boris Godunov, Vasili Shuyski and the first Romanovs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
59-79
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Andrusiewicz A., Iwan Groźny, Warszawa 2006.
 • Bartlett R., A History of Russia, Houndmills-Basingstoke-Hampshire-New York 2005.
 • Bazylow L., Historia Rosji, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 • Billington J.H., Ideologia moskiewska, w: Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek), Kraków 1997.
 • Bogucka M., Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy, Kraków 2009.
 • Bonarek J., Sytuacja Cesarstwa Bizantyjskiego w przededniu IV krucjaty, w: IV krucjata. Historia. Reperkusje. Konsekwencje, Kraków 2005.
 • Cardini F., Europa a islam. Historia nieporozumienia, Warszawa 2010.
 • Chodynicki K., Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa 1934.
 • Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.
 • Chojnicka K., Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog - między Bizancjum, Rzymem i Moskwą, Kraków 2008.
 • De Madariaga I., Ivan the Terrible: First Tsar of Russia, New Haven-London 2005.
 • Dumin S., Rachuba A. (oprac.), Metryka litewska. Rejestr podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo smoleńskie 1650 r., Warszawa 2009.
 • Dybaś B., Terytoria inflandzkie w ramach Rzeczpospolitej (1561-1795), w: Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku. Państwo czy wspólnota?, Toruń 2008.
 • Dziubiński A., Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500-1572 w kontekście międzynarodowym, Wrocław 2005.
 • Evtuhov C., Goldfrank D., Hughes L., Stitles R., A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces, Boston-New York 2004.
 • Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Warszawa- Gdańsk 2003.
 • Ferenc M., Mikołaj Radziwiłł "Rudy" (ok. 1515-1584). Działalność polityczna i wojskowa, Kraków 2008.
 • Gafurow B., Dzieje I kultura ludów Azji Centralnej. Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze, Warszawa 1978.
 • Gudziak B., Crisis and Reform. The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest, Cambridge, Mass. 1998.
 • Gudziak B., Kryzys I reforma. Metropolia kijowska, patriarchat Konstantynopola i geneza unii brzeskiej, Lublin 2008.
 • Gumilow L., Od Rusi do Rosji, Warszawa 2009.
 • Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000.
 • Hodana T., Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów - obywateli Rzeczypospolitej, Kraków 2008.
 • Hosking G., Russia. People and Empire 1552-1917, London 1997.
 • Hosking G., Russia and the Russians. From Earliest Times to 2001, London 2001.
 • Inaldżyk G., Państwo osmańskie: gospodarka i społeczeństwo. Lata 1300-1600, w: Dzieje gospodarcze i społeczne imperium osmańskiego 1300-1914, Kraków 2008.
 • Kazimierczyk J., Zrozumieć Rosję. Uniwersalizm w kulturze Rusi od IX do XVI wieku, Kraków 2008.
 • Khodarkovsky M., Na granicach Rosji. Budowanie imperium na stepie 1500-1800, Warszawa 2009.
 • Kiaupa Z., The History of Lithuania, Vilnus 2002.
 • Kiaupa Z., Kiaupiene J., Kuncevicius A., Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Warszawa 2007.
 • Kunt M., Woodhead Ch., Sulejman Wspaniały I jego czasy. Imperium osmańskie we wczesnej epoce nowożytnej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
 • Lieven D., Empire. The Russian Empire and its Rivals, New Haven - London 2000.
 • Łukawski Z., Dzieje Azji Środkowej, Kraków 1996.
 • Łukawski Z., Historia Syberii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981.
 • Łowmiański H., Polityka Jagiellonów, Poznań 2006.
 • Malia M., Lokomotywy historii. Zwroty w dziejach i kształtowanie nowoczesnego świata, Warszawa 2008.
 • Manteuffel G., Zarys dziejów krain dawnych inflandzkich, czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej, Kraków 2007.
 • Martin J., From Kiev to Muscovy: The Beginnings to 1450, w: Russia. A History, third edition, edited by G.L. Freeze, Oxford 2009.
 • Martin J., Medieval Russia 980-1584, Cambridge, Mass. 1995.
 • Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 2008.
 • Paszkiewicz H., Początki Rusi, Kraków 1996.
 • Paszkiewicz H., Polityka ruska Kaziemierza Wielkiego, Warszawa 1925.
 • Paszkiewicz H., The Origin of Russia, London 1954.
 • Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2006.
 • Runciman S., Wielki kościół w niewoli. Studium historyczne patriarchatu konstantynopolitańskiego od czasów bezpośrednio poprzedzających jego podbój przez Turków aż do wybuchu greckiej wojny o niepodległość, Warszawa 1973.
 • Składanek B., Historia Persji, t.3, Od Safawidów do II wojny światowej, Warszawa 2007.
 • Skrynnikow R., Iwan Groźny, Warszawa 1979.
 • Steinberg M., Historia Rosji, Kraków 2009.
 • Stevens C.B., Rosyjskie wojny 1460-1730. Narodziny mocarstwa, Warszawa 2010.
 • Troyat H., Iwan Groźny. Krwawy twórca imperium, Warszawa 2006.
 • Wisner H., Król i car. Rzeczpospolita I Moskwa w XVI I XVII wieku, Warszawa 1995.
 • Zajączkowska W., Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkice dziejów Eurazji, Warszawa 2009.
 • Zernack K., Polska I Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, Warszawa 2000.
 • Ziemlewska A., Ryga w Rzeczpospolitej polsko-litewskiej (1581-1621), Toruń 2008.
 • Алишев С.Х., Казань и Москва: Межгосударственные отношения в XV-XVI вв., Казань 1995.
 • Бекмаханова Н.Е., Нарбаев Н.Б., Присоединение казахских племен к российской империи и административные реформы в XVIII - цередине XIX в., w: Центральная Азия в составе российсой империи, Москва 2008.
 • Брехуненко В., Московьска експансія і переяславська рада 1654 року, Киів 2005.
 • Вельяминов-Зернов В.В., Исследование о касимовских царях и церевичах, т. 1-4, Цанкт-Петербург 1863-1887.
 • Возгрин В.Е., Исторические судбы крымских татар, Москва 1992.
 • Горобець В.(ред.), Переяславська рада та украінсчко-російська угода 1654 року: історія, історіографія, ідеологія, Киів 2005.
 • Горобець В.M., Переяславский проект 1654 р. Закономирності та віпадковості його появи, w: Верстюк В.Ф., Украінскі проект в російскій імперіі, Киів 2004.
 • Горский А.А., Москва и Орда, Москва 2005.
 • Гудавичюс Э., История Литвы с древнейших времен до 1569 года, Москва 2005.
 • Дамашек Л.М., Ремнев А.В.(ред.), Сибирь в составе поссийской империи, Москва 2007.
 • Зайцев И.В., Астраханское ханство, Москва 2004.
 • Исхаков Д.М., Тюркотатарские государства ХV-XVI вв., Казань 2009.
 • Іналджик Г., Османьска імперія. Класична доба 1300-1600, Киів 1998.
 • Каппелер А., Росія як поліетнічна імперія. Виникнения-історія-розпад, Львів 2005.
 • Каппелер А., Южный и восточный фронтир России в XVI-XVIII веках, „Ab Imperio”, 2003, nr 1, http://abimperio.net/ (26.07.10).
 • Каптеревь Н., Царь и церковные московское соборы XVI и ХVII столетій, Сергеевь Посад 1906.
 • Каптеревь Н., Характерь отношений России кь православному Востоку вь XVI и XVII столетиях, Москва 1885.
 • Каштанов С.М.(ред.), Россия и греческий мир в XVI веке. В двух томах, Москва 2004.
 • Кінан Е., Російській історичні міти, видання друге, Киів 2003.
 • Колобков В.А., Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного, Санкт-Петербург 2004.
 • Кочегаров К.А., Речь Посполитая и Россия в 1680-1686 годах. Заключение договора о вечном мире, Москва 2008.
 • Кулаковский П., Чернігово-сіверщина складі Речі Посполітой 1618-1648, Киів 2006.
 • Лебедев А.П., История греко-восточной Церкви под властью турок. От падения Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени, кн. 1-2, Санкт-Петербург 2004.
 • Лисовой Н.Н., Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Влижнем Востоке в XIX - начале XX в., Москва 2006.
 • Лурье В.М., Русское православие между Киевом и Москвой. Очерк истории русской православной традиции между XV и XX веками, Москва 2009.
 • Макарий Б., История Русской Церкви, Москва 1996.
 • Платонов С.Ф., Очерки по истории смутнего времени, Москва 2009.
 • Похлепкин В.В., Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII-XVI вв., Москва 2000.
 • Рахимзанов Б.П., Касимовское ханство (1445-1552 гг.). Очерк истории, Казань 2009.
 • Семенова Л.С., Княжества Валахия и Молдавия. Конец XIV – начало XIX в. Очерк внешнеполитической истории, Москва 2006.
 • Скрынников Р., Великий государь Иоанн Васильевич Грозный, т. 1-2, Смоленск 1996.
 • Скрынников Р.Г., Государство и церковь на Руси XIV-XVI вв. Подвижники русской церкви, Новосибирск 1991.
 • Сохар П.(ред.), Переяславська рада 1654 року, Киів 2003.
 • Трепалов В.В., История Ногайской Орды, Москва 2001.
 • Ульяновский В., Смутное время, Москва 2006.
 • Чухліб Т., Козаки та Яничари. Украіна у христянсчко-мусульмансчких війнах 1500-1700, Киів 2010.
 • Шапошник В.В., Церковно-государственные отношения в России в 30-80-е годы века, Санкт-Петербург 2006.
 • Шевченко І., Украіна між Сходом і Заходом. Нариси з історіі культури до початку XVIII століття, Львів 2001.
 • Хорошкевич А.Л., Русь и Крым. От союза к противостоянию. Конец XV - начало XVI вв., Москва 2001.
 • Файзрахманов Г.Л., История сибирских татар (с древнейших времен до начала ХХ века), Казань 2002.
 • Филарет А., История русской церкви в пяти периодах. Период второй, монгольский, от опустошениа России до разделения митрополии, Москва 2001.
 • Филюшкин А., Дискурсы Ливонской войны, „Ab Imperio”, 2001, nr 4, http://abimperio.net/ (27.07.10).
 • Финкель К., История османской империи Видение Османа, Москва 2009.
 • Юсова Н., "Давньоруська народність": зародженна і становлення концепціі в радянській історичній науці, Киів 2006.
 • Яворницький Д.І., Історія запорозьких Казаків. У мпьох томах, т. 2, Киів 1990.
 • Янушкевіч А.М., Вялікае Княства Літойскае і Інфлянцкая вайна 1558-1570 гг. Манаграфія, Мінск 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191355
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.