PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 211-223
Tytuł artykułu

Możliwości rozwoju agro- i ekoturystyki w Polsce na przykładzie województwa śląskiego

Autorzy
Warianty tytułu
The Growth Potential of Agri- and Eco-Tourism in Poland as Exemplified by the Silesian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jako aktywność gospodarcza w istotny sposób wpływa na środowisko naturalne i antropogeniczne. Oprócz wielu pozytywnych aspektów coraz częściej zaznaczane są negatywne skutki jej rozwoju. Masowa, niezrównoważona i niekontrolowana turystyka przyczynia się do powstania wielu trwałych szkód we wszystkich komponentach przyrody. Niemniej są aktywności turystyczne, np. rozwijane na terenach wiejskich, w tym agroturystyka, które korzystnie wpływają na środowisko naturalne oraz na wszystkich jej uczestników. Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest propagowanie zrównoważonej turystyki, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną, infrastrukturalną i ekonomiczną integralność terenów dla obecnych i przyszłych pokoleń. Przed ekoturystyką, która jest rdzeniem turystyki zrównoważonej, stoją obecnie duże wyzwania i niestety ograniczenia. Opracowanie omawia te aspekty na przykładzie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego, które w sporej części kojarzy się z silną degradacją przemysłową i urbanizacyjną. Chcąc przełamać ten stereotyp - uwzględniając bogate zasoby oraz walory środowiskowe obszaru - zaprezentowano w opracowaniu możliwości rozwijania turystyki przyjaznej środowisku. (abstrakt oryginalny)
EN
Tourism as an economic activity in an important way influences the natural and anthropogenic environment. Apart from many positive aspects, more and more frequently the negative consequences of its development are observed. Massive, uncontrolled and unsustainable tourism contributes to the emergence of many persistent losses in all components of nature. Nevertheless, there are touristic activities, for example, developed in rural areas, including tourism, which favorably affect the natural environment and all its participants. Still a more interesting solution is promoting sustainable tourism that sustains the ecological, social, infrastructure and economic integrity of the land for present and future generations. Ecotourism, which is the core of sustainable tourism, is currently facing major challenges and, unfortunately, limitations. The paper discusses these aspects as exemplified by Poland with particular reference to the Polish region of Silesia, which to a large extent, is associated with strong industrial and urban degradation. To overcome this stereotype - considering rich resources and environmental qualities of the area - the study has presented the possibilities of developing environmentally friendly tourism. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
211-223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliografia
 • Gaworecki W., 2000. Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 45.
 • Górska I. i in., 2004. Prognoza oddziaływania na środowisko strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013. Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Jalinik M., 2002. Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Politechnika Białostocka, Białystok, 15.
 • Jędrysiak T, 2008. Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 92.
 • Jędrzejczyk I., 1995. Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. "Śląsk", Katowice, 28-34.
 • Kistowski M. (red.), 2004. Problemy delimitacji Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie pomorskim, [w:] Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską. Problemy ekologii krajobrazu, T.XI1I, Uniwersytet Gdański, Bogucki Wyd. Naukowe Gdańsk-Poznań, 116.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997. Art. 5, Art. 31, Art. 68, Art. 74, Art. 86.
 • Kowalczyk A., 2001. Geografia turyzmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 88, 230.
 • Kurek W. 2007. Turystyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 155, 471.
 • Lorek E. (red.), 2003. Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim. Akademia Ekonomiczna, Katowice, 35.
 • Meyer B., Milewski D., 2009. Strategie rozwoju turystyki w regionie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 54, 57, 59.
 • Midor K., Szewczyk P, 2007. Zrównoważony rozwój w gminach województwa śląskiego. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 37.
 • Przecławski K., 1996. Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Wyd. Albis, Kraków, 92.
 • Rada Ministrów, 2006. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. Warszawa.
 • Rakowski G. (red.), 2002. Turystyka na obszarze zielonych płuc Polski, szanse i zagrożenia. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok, 36.
 • Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskie 2020". 2010. Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice, 73, 74.
 • Sznajder M., Przezbiórska L., 2006. Agroturystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.15.
 • Wilczek Z., 2004. Ekologia w turystyce. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie, Warszawa-Lublin, 282, 283.
 • Zaręba D.. 2008. Ekoturystyką. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 17, 25, 48, 52, 57. GUS, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=293281&p_ty- p=HTML (10.02.2010).
 • GUS, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.nowe_okno?p_zest_id=293315&p_ty-p=HTML (10.02.2010)
 • GUS. http: www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_kate=5&p_grup= 177&p_pgru-= 1415&p_dane=0
 • Instytut Turystyki, 2009, http://www.intur.com.pl/jurek_09_8m.htm (10.02.2010).
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010, http://www.minrol.gov.pl/index.php7/pol/Ja- kosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych (15.06.2010).
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010, wsihttp://www.minrol.gov.pl/index.php/eng/content/ view/full/design/ministerstwo/flash/index.php?/pol/content/download/23768/133105/ file/krow.pdf(23.06.2010).
 • Ministerstwo Sportu, http://msport.gov.pl/statystyka-turystyka/550-turystyczna-baza-danych-gmina?retpag=/statystyka-turystyka/ (24.06.2010)
 • Polska Izba Turystyczna, 2010. http://www.pot.gov.pl/dane-i-wiedza/badania-i-analizy/, (20.06.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190829
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.