Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 187
Tytuł artykułu

Wynagrodzenia w strategii przedsiębiorstwa : modele, zasady, uwarunkowania

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą część pracy dotyczącą wybranych aspektów tworzenia i wdrażania strategii wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Wynagrodzenia są krytycznym obszarem zarządzania ze względu na ich niebagatelny wpływ na równowagę społeczną w organizacjach i kluczowy, w dalszym ciągu w warunkach polskich, element systemu motywacyjnego. Zarówno złożoność i zmienność wewnętrznego oraz zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa, jak i skomplikowana natura człowieka, któremu należy stworzyć warunki, aby mógł, potrafił, a przede wszystkim chciał efektywnie pracować stawiają wyzwania, którym mogą obecnie sprostać tylko strategiczne myślenie i działanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aczkolwiek strategia wynagrodzeń jest wtórna w stosunku do ogólnej strategii przedsiębiorstwa, to charakteryzuje się pewnym stopniem odrębności (autonomiczności), a w niektórych sytuacjach wręcz determinuje wybory strategiczne na ogólnym poziomie przedsiębiorstwa. Celem niniejszej pracy jest opracowanie oryginalnych, a zarazem możliwych do zastosowania koncepcji kształtowania wynagrodzeń w polskich przedsiębiorstwach, których wykorzystanie, przy założeniu przestrzegania określonych reguł i zasad, powinno wspomóc realizację procesu zarządzania tymi organizacjami. Utylitarnym celem jest natomiast prezentacja możliwych do wykorzystania, w omawianym obszarze zagadnień, metod i technik zarządzania na takim poziomie operacjonalizacji, aby można było je bezpośrednio zastosować w praktyce gospodarczej. Podstawową hipotezą badawczą jest założenie, że strategiczne myślenie i działanie w zakresie kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwie jest warunkiem sine qua non skutecznej realizacji funkcji wynagrodzeń, a w konsekwencji jedną z determinant przetrwania i rozwoju organizacji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
187
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Amabile T.M.: Motivating Creativity Organisations: On doing what you love and loving what you do. „California Management Review" 1997, vol. 41, No 1.
 • Antoszkiewicz J.D.: Metody skutecznego zarządzania. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle. ORGMASZ, Warszawa 1996.
 • Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Bębiński Cz.: Elementy nauki o projektowaniu. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1972.
 • Bieda J., Gruszczyńska-Malec G.: Współczesny menedżer wobec wyzwań XXI wieku. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku. AE, Wrocław 1999.
 • Bieniok H. i zespół: Metody sprawnego zarządzania. „Placet", Warszawa 1997.
 • Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne strategie. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1997.
 • Bloom H., Calori R., De Woot P.: Zarządzanie europejskie. Poltext, Warszawa 1995.
 • Borkowska S.: Strategia płac w przedsiębiorstwach. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993, nr 9.
 • Borkowska S.: Nowy paradygmat płac? W: Menedżer u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej i P. Bohdziewicza. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998.
 • Bratnicki M.: Analiza procesów tworzenia strategii. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 4.
 • Coates Ch.: Menedżer wszechmocny. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 • Chryssides G.D., Kaler J.H.: Wprowadzenie do etyki biznesu. PWN, Warszawa 1999.
 • Czapla T.: Taktyki wdrażania strategii. „Przegląd Organizacji" 1998, nr 4.
 • Czapla T.: Zarządzanie strategiczne od podstaw. „Przegląd Organizacji" 1998, nr 7-8.
 • Czerniawska F.: Management Consultancy in the 21st Century. MacMillan Press, London 1999.
 • Daft R., Weick K.: Toward a model of organisations as interpretation systems. „Academy of Management Review" 1984, Vol. 9, No 2.
 • Dawidson W.H.: Global Strategie Management. John Wiley, New York 1982.
 • Dąbska L: O narzędziach i przedmiotach poznania. PWN, Warszawa 1967.
 • Dwyer T.D.: Trends in Global Compensation. „Compensation an Benefits" 1999, July-August.
 • Fabiańska K., Rokita J.: Rozwój przedsiębiorstwa. Procesy i strategie rozwoju. Tom III. AE, Katowice 1991.
 • Finkelstein S., Boyd B.K.: How much does the CEO matter? The role of managial discreation in the setting of CEO Compensation. „Academy of Management Journal" 1998, Vol. 41, No 2.
 • Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H.: Menedżeryzm. Strategie. Zarządzanie. Wyd. KeyText, Warszawa 2000.
 • Global Politics. Praca zbiorowa pod red. A. Mc Grew. Polity Press, Cambrigde 1992.
 • Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 • GrossS.E., Wingerup P.L.: Global Pay? Maybe Not Yet? „Compensation and Benefits" 1999, July-August.
 • Gruszczyńska-Malec G.: Kształtowanie treści pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym. AE, Katowice 1991.
 • Gruszczyńska-Malec G.: Strategie wynagrodzeń w aspekcie globalnej strategii przedsiębiorstwa. „Przegląd Organizacji" 1998, nr 12.
 • Gruszczyńska-Malec G.: Determinanty skutecznej strategii wynagrodzeń. „Pracodawca i Pracownik" 1999, nr 9; 1999, nr 12; 2000, nr 1.
 • Gruszczyńska-Malec G.: Tworzenie systemu płac w firmie. „Biblioteczka Pracownicza", Warszawa 2001.
 • Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J.: Naturalna struktura wynagrodzeń. „Humanizacja Pracy" 1996, nr 3.
 • Gruszczyńska-Malec G., Strużyna J.: Modele zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach na tle tendencji światowych. W: Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • Hackett T.J., McDermatt D.G.: Integrating Compensation Strategies: A Holistic Approach to Compensation Design. „Compensation and Benefits" 1999, September-October.
 • Hall D.T., Goodale J.G.: Human Resource Management. Scott, Foresman and Co, Glenview 1986.
 • Harvey-Jones J.: Making It Happen: Reflections on Leadership. William Collins and Co 1988.
 • Henderson A., Frederikson J.: Information - processing demands as a determinant of CEO Compensation. „Academy of Management Review" 1998, Vol. 38.
 • Jacukowicz Z.: Płaca godziwa. Poziom i dynamika. „Studia i Materiały" IPiSS, Warszawa 1995, zeszyt 3 (403).
 • Jacukowicz Z.: Systemy wynagrodzeń. Poltext, Warszawa 1999.
 • Johnson A.: Should Options Reward Absolute or Relative Shareholder Returns. „Compensation and Benefits" 1999, January/February.
 • Katz R.L.: Skiels of an effective administrator. „Harvard Business Review" 1978, No 51.
 • Kieżun: Podstawy organizacji i zarządzania. KiW, Warszawa 1980.
 • Kopertyńska W.: Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz zasady ich podziału. „Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 3.
 • Kopertyńska W.: System płac przedsiębiorstwa. AE, Wrocław 2000.
 • Korczowski A., Marczowicz K.: Noweli Net Wareh. Helion, Katowice 1994.
 • Koźmiński A.: Zarządzanie międzynarodowe. P WE, Warszawa 1999.
 • Kucharczyk A.: Ekonomika i podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. AGH, Kraków 1999.
 • Lawler III E.E., Ledford Jr G.E., Chang L.: Who Uses Skill-Based, and Why. „Compensation and Benefits Review" 1993, March-April.
 • Leśniak-Moczuk K.: Zmiany w zarządzaniu czynnikiem ludzkim. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana. Praca zbiorowa pod red. M. Jagody i J. Lichtarskiego. AE, Wrocław 2000.
 • Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Łapiński B.: Strategia wynagradzania (1). „Personel" 1998, nr 3.
 • Łapiński B.: Strategia wynagradzania (2). „Personel" 1998, nr 4.
 • Makowski K.: Koszt pracy jako instrument polityki personalnej (aspekty ilościowe). W: Zarządzanie zmianami w zasobach pracy przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. K. Makowskiego. SGH, Warszawa 1997.
 • Makowski K.: Społeczny koszt pracy żywej. SGH, Warszawa 1988.
 • Martyniak Z.: Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich. Zeszyty Naukowe WSE. Kraków 1973, nr 26.
 • Mc Afee A., Upton D.M.: The Real Virtual Factory. „Harvard Business Review" 1996, No 4.
 • Mac Intyre A.: After Virtue: A study in moral theory. 2nd edn. London, Duckworth 1985.
 • Mac Intyre A.: A partial response to my critics. In: I. Horton and S. Mendus (red.): A. Mac Intyre, Cambridge, Polity Press 1994.
 • Menedżer u progu XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. S. Borkowskiej i P. Bohdziewicza. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998.
 • Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod red. W. Bienioka. AE, Katowice 1997.
 • Mikołajczyk Z.: Planowanie zmian w przedsiębiorstwie. „Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 4.
 • Miles R.E.: Human Relations or Human Resources? ,,Harvard Business Review" 1965, No 7-8.
 • Nadolska E.: Niepieniężne, materialne korzyści z tytułu pracy w danej firmie. Referat na konferencję „Współczesne tendencje zarządzania zasobami pracy". Kraków 1996.
 • Nowy leksykon. PWN, Warszawa 1998.
 • Nutt P.C: Selecting Tactics to Implement Strategic Plans. „Strategic Management Journal" 1989, Vol. 10, No 2.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1998.
 • Ohmae K.: The Mind of the Strategist. Business Planing for Competitive Advantage. The Penguin Business Library Mc Graw Hill Company 1983.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. „Placet", Warszawa 1994.
 • Penc J.: Kultura przedsiębiorstwa a zachowania innowacyjne. „Ruch Pracowniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 3-4.
 • Penc J.: Menedżerowie w uczącej się organizacji. „Przegląd Organizacji" 1999, nr 5.
 • Penc-Pietrzak L: Wybór strategii działania firmy. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 7.
 • Perlmutter H.V.: The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. „Columbia Journal of World Business" 1969, January-February.
 • Poels F.: Wartościowanie stanowisk pracy i strategie wynagrodzeń. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 • Prahalad C.K., Knshnan M.S.: The new meaning of quality in the information age. „Harvard Business Review" 1999, No 9-10.
 • Pratley P.: Etyka w biznesie. Goebethner i Ska, Warszawa 1998.
 • Promny H.: Poradnik metodologiczny wartościowania pracy. TNOiK, Katowice 1987.
 • Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Sanders Gerard W.M., Carpenter Mason A.: Internationalization and firm governance: the roles of CEO compensation, top team composition and board structure. „Academy of Management Journal" 1998, Vol. 41, No 2.
 • Sikorski Cz.: Zachowania ludzi w organizacji. PWN, Warszawa 1999.
 • Sokołowska A.: Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie inteligentnym -- zmiana i ciągłość. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana. Praca zbiorowa pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego. AE, Wrocław 2000.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa 2000.
 • Stankiewicz J.: Propozycja klasyfikacji kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym. Acta Uniwersitas N. Copernici, Ekonomia IX, 1989.
 • Steinmann H. Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 • Sternberg E.: Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu. PWN, Warszawa 1996.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1992.
 • Strużyna J.: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. AE, Katowice 1996.
 • Strużyna J.: Rola specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w kreowaniu nieciągłości rozwoju organizacji. W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana. Praca zbiorowa pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego. AE, Wrocław 2000.
 • Sztoff W.: Modelowanie i filozofia. PWN, Warszawa 1971.
 • Thompson M.A., Yurkutat J.: Rewards in a Global Context. „Compensation and Benefits" 1999, July-August.
 • Torrington D., Hall L.: Strategic aspect a payment. „Personnel Management" 1998, No 10.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. AE, Poznań 1999.
 • Yip G.S.: Strategia globalna. PWE, Warszawa 1996.
 • Zahra S.A.: The changing rules of global competitiveness in the 21st Century. „Academy of Management Executive 1999, Vol. 2, No 1.
 • Zaorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w kooperacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 • Zarządzanie potencjałem pracy. Praca zbiorowa pod red. A. Sajkiewicz. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego. PWN, Warszawa 1995.
 • Zbiegień-Maciąg L.: Etyka w biznesie. Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko.
 • Zelek A.: Strategie przetrwania w warunkach globalizacji. „Przegląd Organizacji" 1999, nr 6.
 • Żukowski P.: Podstawy organizacji pracy i kierowania. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189467
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.