PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 722 | 252
Tytuł artykułu

Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości

Warianty tytułu
Financial Statements as Instrument Of Accountancy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej książki jest podkreślenie roli polityki bilansowej jako narzędzia rachunkowości. Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano istotę, zakres, kryteria wyboru rodzajów, form i instrumentów polityki bilansowej. Przedstawiono obszary praw wyboru polityki bilansowej w świetle obowiązujących przepisów prawa. Drugi rozdział zawiera charakterystykę sprawozdań finansowych, będących wyrazem polityki bilansowej. W rozdziale tym scharakteryzowano poszczególne sprawozdania finansowe w kontekście polityki bilansowej. W trzecim rozdziale przedstawiono możliwości oddziaływania polityki bilansowej na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych z podziałem na aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitały własne i zobowiązania. Omówiono również wpływ polityki bilansowej na rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. W ostatnim rozdziale przestawiono kierunki wykorzystywania polityki bilansowej w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Podkreślono rolę polityki bilansowej w określaniu wartości księgowej składników przedsiębiorstwa oraz wpływ polityki bilansowej na kreowanie wyniku finansowego i zarządzanie przepływami pieniężnymi. Zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania polityki bilansowej do realizacji strategii podatkowej i tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
Practical utilization of balance policy is dependent on from aims, which intends to reach firm. Variety of aims will imply variants of economic decision. Their base is information's originating, among other things, from financial reports. Addressees of reports should receive information's, which will provoke there to profitable maintenances for firms. Helpful in this is balance policy, exerting influence on content of financial reports. In article one represented conclusions resulting from passed inquiry investigations researches. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
252
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Andrzejewski P., Piński J.: Tfu(!)rcza księgowość. "Wprost" 2002, nr 27.
 • Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Bakalarski T., Naczyński R.: Rodzaje instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. "Rynek Terminowy" 2002, nr 15.
 • Baus J.: Bilanzpolitik. Internationale Standards. Analyse. Cornelsen Verlag, Berlin 1999.
 • Belka M.: Reforma podatkowa w USA. "Finanse" 1988, nr 1.
 • Biedacha A.: Obniżanie poziomu dochodu do opodatkowania przez kształtowanie wysokości strat oraz odpisów amortyzacyjnych. Profesjonalne Serwis Podatkowy 4-2004. Dom Wydawniczy ABC, publikacja CD-ROM.
 • Bielski M.: Organizacje. Istota, struktura, procesy. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1997.
 • Bizoń A.: Ukryte rezerwy pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 89. Kraków 1997.
 • Boyadjian H.J., Warren J.F.: Risk, Reading Corporate Signals. John Wiley & Sons, New York 1987.
 • Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York 2000.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Ehrhardt M.C.: Financial Management. Theory and Practice. The Dryden Press, Fort Worth 1999.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Myers M.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York 2000.
 • Brycki G.: Będziemy tropić kreatywną rachunkowość. "Rzeczpospolita" z 21.08.2002.
 • Brzezin W.: Nauka, polityka i praktyka rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 32. Warszawa 1995.
 • Brzezin W.: Ogólna teoria rachunkowości. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Brzezin W.: Teoretyczne podstawy rachunkowości. Skrypty i Materiały Pomocnicze. Toruń 1975.
 • Cebrowska T.: Dylematy polityki bilansowej. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 690. Wrocław 1994.
 • Chluska J.: Strategia rozwoju firmy a rezerwy. Zeszyty teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce t. 56. Warszawa 2000.
 • Chołuj E.: Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - uprawnienie podatnika czy obowiązek urzędu skarbowego! Profesjonalny Serwis Podatkowy. Dom Wydawniczy ABC, publikacja CD-ROM.
 • Chopping D.: Prawidłowość i prawdziwość (rzetelność) sprawozdania finansowego. "Rachunkowość" 1993, nr 12.
 • Clarke P.: Interpretacja sprawozdań finansowych Central Europe Trust - CeTT. Warszawa 1995.
 • Clarke P.J.: Financial Accounting. ACCA, Warszawa 1992. Colin Dodds J., Puxty A.: Financial Management. London 1992.
 • Copeland T., Roller T, Murrin J.: Wycena mierzenie i kształtowanie wartości firmy. WIG--Press, Warszawa 1997.
 • Czubakowska K.: Materialna polityka bilansowa. "Serwis Finansowo-Księgowy" 1997, nr 30-31.
 • Czubakowska K.: Polityka bilansowa w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 182. Szczecin 1997.
 • Czubakowska K., Winiarska K.: Rachunkowość bez konta. ODDK, Gdańsk 1997.
 • Czwarta Dyrektywa Rady Unii Europejskiej z dnia 25 lipca 1978 r. o różnych zamknięciach rachunkowych spółek. "Biuletyn KRDBK SKwP"1990, nr 2.
 • Dadacz J.: Nowelizacja ustawy o rachunkowości. Znowelizowana ustawa o rachunkowości, Komentarze - wyjaśnienia. "Rachunkowość", Warszawa 2000.
 • Domaszewicz R.: Finanse krajów kapitalistycznych. PWE, Warszawa 1985.
 • Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWE, Warszawa 1976.
 • Dudkowska E.: Sprawozdawczość finansowa. Znowelizowana ustawa o rachunkowości. "Rachunkowość", Warszawa 2001.
 • Duge M.T., Cup B.E., Samson W.D.: Teaching the Statements of Cash Flows. "Journal of Accounting Education" 1991, nr 9.
 • Edinger L.: Die Betriebliche Steuerlehre. Köln 1989.
 • Eisele E.: Technik des betrieblichen Rechnungswesens. München 1990.
 • Eljasiak E., Parteka W.: Przepływy gotówkowe. ODDK, Gdańsk 1997.
 • Florczak M.: Polityka rachunkowości a polityka podatkowa przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. W: Rachunkowość w gospodarce rynkowej. Nauka i praktyka. Cz. I. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z.: Bilans. Wartość poznawcza i analityczna. Difin, Warszawa 2005.
 • Gabrusewicz W., Remlein M.: Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
 • Gajka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
 • Gerstner R: Bilanzanalyse. Leipzig 1925.
 • Glaum M., Mandler U.: Rechnungslegung auf globalen Kapitalmärkten, HGB, IAS und US-GAAP. Gabler, Wiesbaden 1996.
 • Glautier M., Underdown B.: Accouting Theory and Practice. Pitman Publisching, London 1997.
 • Gos W.: Sprawozdanie finansowe w kontroli i zarządzaniu firmą. Profesjonalny Serwis Podatkowy 4-2004. Analizy problemów podatkowych: Rachunkowość. Publikacja CD-ROM.
 • Gos W.: Zarządzanie wynikiem finansowym i dochodem. Difin, Warszawa 1998.
 • Gotlieb M., Lewczyński W.: Cash flow, sprawozdanie z przepływów gotówki. Instytut Przedsiębiorczości, Sopot 1993.
 • Gotz-Kozierkiewicz D.: System podatkowy w Szwecji. "Finanse" 1989, nr 6.
 • Górniak S.: Bilansoznawstwo w zarysie. PWE, Warszawa 1962.
 • Górski I.: Creative accouting czyli,,upiększanie sprawozdań finansowych". "Ekspert" 1998, nr 1.
 • Griffin R.W.: P'odstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Grudzewski W.M.: Refleksje na temat IV generacji zarządzania. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 3.
 • Grzegorczyk W., Mączyńska E.: Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo. "Rzeczpospolita" z 25.11.2002.
 • Haller N.: Handbuch der Finanzwissenschaft. Bd. 2. J. Mohr, Tubingen 1980.
 • Heintges S.: Bilanzkultur und Bilanzpolitik in den USA und in Deutschland. Steinenfels-Berlin 1996.
 • Helin A.: Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 • Iskra I.: Środki trwałe, środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne. Znowelizowana ustawa o rachunkowości, komentarze, wyjaśnienia. "Rachunkowość", Warszawa 2001.
 • Izydorczyk B.: Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. "Rachunkowość", zeszyt specjalny: Zamknięcie 1997 roku.
 • J.K.: Zwykłe nadużycie czy narzędzia polityki. "Rzeczpospolita" z 17.10.2002.
 • Jameson M.: A Practical Guide to Creative Accounting. Kogan Page, Londyn 1988.
 • Jaruga A., Sobańska I., Kopczyska L., Szychta A., Walińska E.: Rachunkowość dla menedżerów. Towarzystwo Gospodarcze "Rafib", Łódź 1992.
 • Jarugowa A., Nowak W.: Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk. "Rachunkowość" 1996, nr 6.
 • Jog V., Muszyński O: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. CIM, Warszawa 1995.
 • Kaczmarek B., Sikorki O: Podstawy zarządzania - zachowania organizacyjne. Absolwent, Łódź 1998.
 • Kamiński R.: Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa. Wyd. UAM, Poznań 2003.
 • Karmańska A.: Zarządcze przesłanki imperatywu wyceny bilansowej. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Materiały konferencyjne. Szczecin 2004.
 • Kast F.E., Rozenzweig J.E.: Organization and Management. A system and Contingency Approach. McGraw-Hill, New York 1998.
 • Kerth A., Wolf J.: Bilanzanalyse und Bilanzpolitik. Munchen 1986.
 • Kinserdal A.: Financial Accouting. An International Perspective. Pitman Publishing, London 1995.
 • Kiziukiewicz T.: Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymogów systemu zarządzania. Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 261. Szczecin 1984.
 • Kiziukiewicz T.: Przesłanki modyfikacji bilansu. Rachunkowość i informacja ekonomiczna w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 131, Prace Katedry Rachunkowości nr 14. Szczecin 1994.
 • Kiziukiewicz T.: Przesłanki modyfikacji bilansu. W: Rachunkowość i informacja ekonomiczna w zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 131, Szczecin 1994.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K.: Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedżera. Ekspert, Wrocław 1993.
 • Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w zarządzaniu firmą. Ekspert, Wrocław 1995.
 • Klipstein H.: Lehre von der Auseinandersetzung im Rachungewesen. Leipzig 1781.
 • Koc S., Borkowska M.: Sprawozdawczość finansowa, zasady sporządzania i analizy. Fi-nans-Servis, Warszawa 1995.
 • Koc S., Matuszewicz J.: Bilans i rachunek wyników. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1993.
 • Kodeks cywilny. DzU 1971, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1989.
 • Kosacka-Łędzewicz D.: Zwrot podatku naliczonego. Profesjonalny Serwis Podatkowy 4-2004, Dom Wydawniczy ABC, publikacja CD-ROM.
 • Krajowy standard rachunkowości - rachunek przepływów pieniężnych. Dz. Urz. Ministerstwa Finansów 2003, nr 13, poz 69.
 • Krzakiewicz K.: Podstawy zarządzania. TNOiK, Poznań 1996.
 • Krzywan S.: Teoretyczne podstawy rachunkowości. PWE, Warszawa 1973.
 • Kuhlmann G., Bilanztheorie - Bilanzpolitik - Sonderbilanzen. Universität, Rostock 1994.
 • LeCoutre W.: Grundzüge der Bilanzkunde. Leipzig 1927.
 • Leksykon rachunkowości. Red. E. Nowak. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Leksykon rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1992.
 • Leonard A.: Die historische Entwicklung der dynamischen Bilanz. Koln 1921.
 • Littleton A.C., Zimmermann V.K.: Accounting Theory. Continuity and Change. Prentice All, Inc. Englewood Cliffs, New York 1962.
 • Litwińczuk H.: Prawo bilansowe. Kik, Warszawa 1995.
 • Liwacz A.: Bilansoznawstwo. Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1971.
 • Martin J., Petty J., Keown A., Scott D.: Basic Financial Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1991.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Podobieństwa i różnice MSR, US GAAP i polskie przepisy o rachunkowości. PriceWater House Coopers, Warszawa 2002.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). T. I-II. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 1. LexisNexis, Ernst&Young, Warszawa 2005.
 • Millichamp A.: Foundation Accounting. Fourth Edit., DP Publications Ltd, London 1995. Multimedialna encyklopedia powszechna. Edycja 1988. Oficyna Wydawnicza Forga, Kraków 1997.
 • Nilidziński R.: Podstawy rachunkowości. Zbiór zadań do samodzielnej nauki księgowania z komentarzem i przykładami. ODDK, Gdańsk 1997.
 • Olchowicz I.: Rachunkowość podatkowa. Difin, Warszawa 2003.
 • Opodatkowanie i rachunkowość w Polsce. Red. S. Kudert, J. Nabiał. PWN, Warszawa 2000.
 • Penc J.: Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Cz. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • Pffeger G.: Die Neue Praxis der Bilanzpolitik. Freiburg 1991.
 • Pfletschinger E., Rossman R.: Neue Mandaten - Informationen zur Steuerreform 1990 und zum Haushaltbegleitgesetz. Bund der Steuerzahler, Bonn 1990. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. Red. S. Marek. Wydawnictwo ZSP, Zielona Góra 1998.
 • Podstawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. PWE, Warszawa 2002.
 • Polityka bilansowa i analiza finansowa, Nowoczesne instrumenty zarządzania. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2002.
 • Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 1998.
 • Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 1995.
 • Rachunkowość finansowa. Red K. Sawicki. PWE, Warszawa 1999.
 • Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław 1997.
 • Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych. Red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2001
 • . Radke M.: Die Grosse betriebswirtschaftliche Formelsammlung. Verlag Moderne Indrustie, Landsberg 1995.
 • Rozensztangiel A.: Upiększanie danych w sprawozdaniach finansowych. "Rachunkowość" 1996, nr 5.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. DzU 2001, nr 149, poz. 1674.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.08.2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006. DzU 2005, nr 206, poz. 1707.
 • Rutkowski A.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
 • Rzepnikowska M.: Rozrachunki i rozliczenia międzyokresowe. Znowelizowana ustawa rachunkowości. "Rachunkowość", Warszawa 2001.
 • Samuels J., Wilkes F., Brayshaw R.: Management of Company Finance. London 1993.
 • Sasin W.: Analiza płynności finansowej firmy. Inter Fart Łódź 1997.
 • Sawicki K.: Cele i dylematy polityki bilansu handlowego i podatkowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 229, Prace Katedry Rachunkowości nr 18. Szczecin 1998.
 • Sawicki K., Czubakowska K.: Polityka bilansowa i jej dylematy. "Rachunkowość" 1996, nr 7.
 • Sawicki K.: Polityka bilansowa a regulacje ustawowe w zakresie rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 32. Warszawa 1995.
 • Sawicki K.: Polityka bilansowa firmy (2). "Serwis Finansowo-Księgowy" 1998, nr 15 (105).
 • Sawicki K.: Polityka bilansowa raz jeszcze. "Serwis Finansowo-Księgowy" 1997, nr 50 (140).
 • Sawicki K.: Polityka rachunkowości i polityka bilansowa - teoria i praktyka. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. L. Cebo. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 • Schaff M., Liber Z.: A Model for the Intégration of Credit and Inventory Management. "Journal of Finance" 1974, nr 1.
 • Schipper K.: Commentary on Earnings Management. "Accounting Horizons" 1989, Vol. 3, No 4.
 • Schmalenbach E.: Die dynamischeBilanz. Koln-Oplanden 1956.
 • Schmidt F.: Die organische Tagewertbilanz. Leipzig 1929.
 • Schmolders G.: Alllgemeine Steuerlehre. Dunckerund Humbold, Berlin 1958.
 • Schneider K. : Instrumenty polityki bilansowej I podatkowej w małych i średnich firmach. Rozprawy i Studia t. (CCCXLV) 271. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Schneider K.: Nieprawidłowości bilansów spółek handlowych. "Rachunkowość" 1990, nr 11.
 • Sieben G., Matschke M.J., Konig E.: Bilanzpolitik. WiHWR, Stuttgart 1981.
 • Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2002.
 • Skowroński J.: Sprawozdania finansowe w krajach EWG. "Rachunkowość" 1991, nr 5-6.
 • Skrzywan S.: Teoretyczne podstawy rachunkowości. PWE, Warszawa 1973.
 • Slatter S.: Corporate Recovery. A Guide to Turnaround Management. Penguin Books, London 1984.
 • Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. T. II. PWN, Warszawa 1979. Słownik wyrazów obcych. Red. J. Tokarski. Warszawa 1971.
 • Sochacka R.: Inwestycje, Znowelizowana ustawa o rachunkowości. Komentarze, wyjaśnienia. "Rachunkowość", Warszawa 2001.
 • Sokalski J.: Rozliczenia międzyokresowe przychodów - zasady i ewidencja księgowa. "Serwis Finansowo-Księgowy" 2002, nr 3.
 • Sokołowski J.: Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 1994.
 • Sokołowski J.: Zarządzanie przez podatki. PWN, Warszawa 1995.
 • Statystyka. Red. J. Hozer. Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin 1998.
 • Steinmann H., Schreyogg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Strathclyde Graduate Business School. University of Strathclyde, Strathclyde 1989.
 • Surdykowska S.: Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Red. L. Cebo. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2000.
 • Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Wyd. Zakamycze, Zakamycze 1999.
 • Szamański K.G.: Rachunkowość i podatki. Difin, Warszawa 1998.
 • Szmerekieta A.: Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa - zagadnienia wybrane. Zeszyty Teoretyczne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 52. Warszawa 1999.
 • Świderska G.: ABC rachunkowości dla menadżera. Difin, Warszawa 2001.
 • Świderska G.: Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie. Monografie i Opracowania nr 284, Warszawa 1989.
 • Ustawa o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. DzU 1993, nr 11, poz. 50, z późn. zm.
 • Ustawaz dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29.02.1994 r. o rachunkowości. DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 • Waśniewski T, Gos W.: Rachunkowość w przedsiębiorstwie. T. 2. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa 1997.
 • Waśniewski T., Skoczylas W.: Kierunki analizy w zarządzaniu finansami firmy. ZSB w Szczecinie, Szczecin 1999.
 • Waśniewski T., Skoczylas W.: Sporządzanie sprawozdania z przepływów pieniężnych, "Rachunkowość" 1995, nr 4.
 • Weber J., Kufel M., Cebrowska T.: Wprowadzenie do rachunkowości spółek. "Park", Bielsko Biała 1993.
 • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Wheelwright R.H.: Restoring Our Competitive Edge Through Manufacturing. Wiley, Nowy York 1984.
 • Wóhe G.: Betriebwirtschaftliche Steuerlehre, München 1998.
 • Wôhe G.: Die Handels- und Steuerbilanz. München 1990.
 • Wojciechowski E.: Zarys historii rachunkowości w dawnej Polsce. PWE, Warszawa 1964.
 • Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Red. J. Weber, M. Kufel. Bielsko Biała 1993.
 • Zastosowanie MSSF po raz pierwszy jako podstawy rachunkowości. Ernst & Young, Audyt i Doradztwo Gospodarcze, http://www.ey.com/global/content.nsf/poland.
 • Żyznowski T.: Kapitały - Fundusze, Rezerwy i przychody przyszłych okresów na dzień 31 grudnia 1996., "Biuletyn Informacyjny" 1996, nr 31.
 • Żyznowski T.: Rachunkowość jednostek gospodarczych. Cz. IV. Difin, Warszawa 1996.
 • Żyznowski T.: Zapasy. Znowelizowana ustawa o rachunkowości, komentarze, wyjaśnienia. "Rachunkowość", Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169641150
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.