Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 1(10) | 137-155
Tytuł artykułu

Konkurencyjność elektrowni zawodowych w Polsce w okresie wdrażania standardów ekologicznych

Warianty tytułu
Competitiveness of Professional Power Plants in Poland within the Period of Implementing Ecological Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dostosowanie się elektroenergetyki polskiej do rygorystycznych standardów ochrony środowiska powoduje konieczność ponoszenia znacznych nakładów i kosztów z tym związanych. W sposób szczególny zaostrzone normy środowiskowe dotyczą przedsiębiorstw wytwórczych elektroenergetyki - dużych źródeł spalania paliw. Dostosowanie się elektroenergetyki do standardów ekologicznych spowodowało obniżenie konkurencyjności elektrowni na wspólnym rynku europejskim. Konkurencyjność wyrażona między innym udziałem elektrowni w rynku i rentownością sprzedaży energii, obniżyła się w związku z koniecznością dostosowania się elektrowni zawodowych w Polsce do standardów ekologicznych. Istnieje wzajemna korelacja pomiędzy konkurencyjnością elektroenergetyki w Polsce, a koniecznością dostosowania się elektrowni do standardów ekologicznych. Potwierdziły to badania własne i dodatnia korelacja na poziomie średnim i wysokim pomiędzy poniesionymi nakładami i kosztami, związanymi z dostosowaniem się do standardów ekologicznych elektrowni, a ich konkurencyjnością. (abstrakt oryginalny)
EN
The adjustment of Polish electrical power engineering to rigorous standards of environmental protection gives rise to the necessity to incur substantial outlays and related costs. Tightened environmental standards concern particularly manufacturing enterprises of electrical power engineering - substantial sources of fuel burning. The adjustment of electrical power engineering to ecological standards has given rise to reducing the competitiveness of power plants on the common European market. Competitiveness expressed, among other things, by the participation of power plants in the market and profitability of energy sales, has decreased in connection with the necessity for professional power plants in Poland to adjust to ecological standards. There is a mutual correlation between the competitiveness of electrical power engineering in Poland and the necessity for power plants to adjust to ecological standards, which was confirmed by their own research and positive correlation on the average and high level between the incurred outlays and costs, connected with the adjustment of power plants to ecological power plants and their competitiveness. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137-155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Abbas A.J. 2000. Rethinking competitiveness. "Advances in Competitiveness Research". Vol. 8. No 1.
 • Adamkiewicz H.G. 1999. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, ISSN 0860-4827.
 • Bakier B., Meredyk K. 2000. Istota i mechanizm konkurencyjności. W: Konkurencyjność gospodarki a rola państwa przed akcesją do UE. Pod red. H. Podedwornego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Bandyopaghyay S. 2001. Competitive strategies for internet marketers. ..Competitiveness Review". Vol. 11. No 2.
 • Barney J. 2004. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. "Journal of Managment". Vol. 17. No 1.
 • Bieńkowski W. 1995. Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 83-01-11739-7.
 • Bremond J., Salort M.M. 1994. Odkrywanie ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11567-X.
 • Buckley P.J. 1984. NYSE Office of Economic Research, US International Competitiveness: Perception and Reality, [document elektroniczny].
 • Burzyńska D., Fila J. 2007. Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difm. ISBN 978-83-7251-755-5.
 • Coyone K.P. 2004. Gaining Advantage Over Competitors, "Magazine" [online]. Dostępne w Internecie: http://www2.inc.com/search/23678.html
 • Cuadredo-Roura J.R. 1999. Moving Frontires: Economic Restructuring, Regional Development and Emerging Networks, dane za D. Strahl, E. Sobczak. Konkurencyjność regionu Dolnego Śląska, materiały konferencyjne pt. Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 821.
 • Czekaj J. 2001. Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce. Biblioteka Regulatora. Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki. ISBN 83-914204-1-8.
 • Drucker P.F. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka z zasady. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-0870-7
 • Duda M. 2003. Istota i implikacje ustawy Prawo energetyczne, [online]. Urząd Regulacji Energetyki. Dostępne w Internecie: www.ure.gov.pl.
 • Fahey L. 1989. Discovering Your Firm's Strongest Competitive Advantages. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 • Famie lee J. 1997. Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Kraków: Akademia Ekonomiczna. ISBN 83-87239-23-2.
 • Famielec J., Broniewicz E. 2006. Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości. Białystok - Kraków 2006, (na zlecenie MG).
 • Famielec J., Stępień M. 2005. Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-276-6.
 • Faulkner D., Bowman C. 1996. Strategie konkurencji. Warszawa: Gebethner & Ska. ISBN 83-85205-58-6.
 • Fiegenbaum A., Thomas H. 1993. Industry and Strategie Group Dynamics: Competitive Strategy in the Insurance Industry, 1970-1984. "Journal of Management Studiem". Vol. 30. No 3.
 • Flint G.D. 2000. What is meanig of competitive Advantage. "Advances in Competitiveness Research". Vol. 8. No 1.
 • Godziszewski B. 1999. Potencjał konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowania instrumentów konkurowania. W: M.J. Stankiewicz (red.). Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Toruń: TNOiK. ISBN 83-87673-50-1.
 • Gory ni a M. 2000. Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-88222-04-X.
 • Haffer M. 2002. Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji. W: Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania konkurencyjności przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji gospodarki. Pod red. M. J. Stankiewicza. Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-1446-3.
 • Jankowska B. 2002. Konkurencja wewnątrzbranżowa jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstwa. "Gospodarka Narodowa". Nr 4.
 • Juszczyk M. 2005. Odbiorca detaliczny na rynku energii. Doświadczenia brytyjskie wyzwaniem dla Polski. "Biuletyn URE". Nr 1.
 • Kaleta A. 2000. Strategia konkurencji w przemyśle. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7011-434-2.
 • Kotier Ph. 2005. Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. ISBN 83-85205-42-X.
 • Laskowska A. 2001. Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-114-4
 • Lynch R. 1997. Corporate Strategy. London: Pitman Publishing. ISBN 0-273-60753-7. Ma H. 2000. Competitive advantage and firm performance. Competitiveness Review". Vol. 10. No 2.
 • Maxwell J. 2004. Social Dimension of Economic Growth [online]. Dostępne w Internecie: www.cpm.ca/jmaxwelĽ/files/spsde-e.htm.
 • Measures of International Competitiveness: a critical survey. 1988. "Journal of Marketing Management" [online].
 • Michalski D. 2005. Perspektywa tworzenia wspólnego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie". Nr 1.
 • Milewski R. 1993. Elementarne zagadnienia ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11088-0.
 • Moroz M. 2003. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - pojęcie i pomiar. "Gospodarka Narodowa". Nr 9.
 • Pierścionek Z. 2002. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa: materiały konferencji naukowej pt. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 851. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
 • Pierścionek Z. 2003. Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14085-2.
 • Pindor T. 2005. Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. ISBN 83-88771-64-7.
 • Płowieć U. 1994. Sprostać wyzwaniom konkurencyjności, referat na konferencję PTE pt Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa, [maszynopis].
 • Porter M. E. 1985. Competitive Advantage: Creatin and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
 • Porter M. E. 1999. Strategia konkurencji: metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1189-9.
 • Porter M. E. 2006. Przewaga konkurencyjna: osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników. Gliwice: Helion. ISBN 83-246-0155-4.
 • Prahalad C.K., Hamel G. 1990. The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" May - June 1990.
 • Przybyciński T. 1997. Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 83-86689-83-8.
 • Rokita J. 2005. Zarządzanie strategiczne: tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1552-5
 • Simon H. 1999. Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-12817-8.
 • Skawińska E. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstw: nowe podejście. Warszawa - Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13878-5.
 • Stankiewicz M.J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora Tonik. ISBN 83-7285-088-7.
 • Stępień K. 2004. Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 83-87885-63-0.
 • Stoner J.A.F. 1982. Management. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Strużycki M. (red.). 2004. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-475-5.
 • Szablewski A. 1998. Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. 83-7151-280-5.
 • Szczygieł L. 2003. Model rynku energii elektrycznej. Biblioteka Regulatora, Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki.
 • Toczyłowski E. 2006. Optymalizacja procesów rynkowych przy ograniczeniach. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza "Exit".
 • Veliyath W.R., Z ah ar a S.A. 2000. Competitiveness in the 21 st Century, reflection on the growning, Debate about Globalization Advances in competitiveness Research. Vol. 8. No 1.
 • Wrzosek W. 1999. Przewaga konkurencyjna. "Marketing i Rynek". Nr 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169293053
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.