Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 95 Jaka polityka spójności po roku 2013? | 195-209
Tytuł artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 i jego znaczenie w podnoszeniu konkurencyjności regionu

Warianty tytułu
Regional Operational Programme for Śląskie Voivodeship for the Years 2007-2013 and Its Significance for Increasing the Region's Competitiveness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w UE polskie regiony korzystają z pomocy finansowej z funduszy UE przekazywanych w ramach programów operacyjnych rozwoju regionalnego. W regionalnych programach operacyjnych na lata 2007-2013, przygotowanych dla każdego z województw zostały nakreślone priorytety rozwojowe uwzględniające specyfikę danego regionu. W artykule przedstawiono regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2007-2013, dokonując identyfikacji priorytetowych kierunków wsparcia oraz wskazano na jego znaczenie w kontekście wzmacniania czynników konkurencyjności regionu. (abstrakt oryginalny)
EN
Since Poland's accession to the EU the Polish regions have been receiving the financial assistance from EU funds provided within the framework of regional development operational programmes. The priorities of development, taking into consideration the specificity of given region, have been outlined in regional operational programmes for the years 2007-2013, which have been prepared for all voivodeships. The article presents the Regional Operational Programme for Śląskie Voivodeship for the years 2007-2013, identifies the priority directions of support and indicates the significance of this programme in the context of strengthening the competitiveness factors of the region. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013. Perspektywa regionalna, „Przegląd Regionalny" nr l, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2008.
 • Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, http://www.mrr. gov.pl/aktualnosci/archiwum/Documents/51caee49162a4477a3b586c573^>-b71a5Woj_Slaskie.pdf.
 • Kaczor T., Mackiewicz-Łyziak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K., Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013- raport końcowy 2009, Tom II. Wskaźniki, Gdańsk, Warszawa, wrzesień 2009, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Mamor2.aspx.
 • Kaczor Т., Mackiewicz-Łyziak J., Michniewicz M., Socha R., Soszyński K., Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013 - raport końcowy 2009, Tom I Opis, Gdańsk, Warszawa, lipiec 2009, http:// www.cwaluacja.gov.pl/Wyniki/Strony/Mamor2.aspx.
 • Kaczor T., Socha R., Prognoza oddziaływania makroekonomicznego realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2007-2013, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, listopad 2006 r., http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/prog_17. pdf.
 • Klamut M. (red.), Konkurencyjność regionów, AE, Wrocław 1999.
 • Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2007, http://www.funduszestrukturalne.gov. pI/m/rdonlyres/2BD5B9B6-767E-473C-B 198-496FDEC4DFED/3194 imSRO jriaj2007.pdf.
 • Produkt krajowy brutto rachunki regionalne w 2007 r., GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rdc/xbcr/gus/PUBL_rn_pkb_rachunki_regional-ne_w_2007.pdf.
 • Przeglądy terytorialne OECD, Polska, OECD 2008.
 • Przewodnik po Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kwiecień 2008 r., http://www.funduszeeuropejskie. gov.pl/dzialaniapromocyjnc/Documents/Przewodnik_2008%20pop.pdf.
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, 28 sierpnia 2007 r., http://rpo.silesia-region.p1/zalaczniki/2007/08/30/l 188464052.pdf.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, DzU UE L 210/25 z 31.7.2006.
 • Silesia region. Biuletyn informacyjny Regionalnego Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 1/2008.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2000.
 • Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Katowice, wrzesień 2009, http://rpo.silesia-region.pl/zalaczniki/2009/09/04/1252045791.pdf.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, DzU 2006 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 • Źródło internetowe
 • http://www.mrr. gov.pl/rozwoj_regionalny/ewaluacja_i_analizy/oddzialywanie_makroekonomiczne/ strony/oddzialywanie_makroekonomiczne_funduszy_unijnych.aspx.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000169036579
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.