Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 95 Jaka polityka spójności po roku 2013? | 52-65
Tytuł artykułu

Zróżnicowania wewnątrzregionalne w Polsce a polityka spójności : ujęcie dynamiczne

Autorzy
Warianty tytułu
The Shaping of Intraregional Differences in Poland and the Cohesion Policy : the Dynamic Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy była analiza kształtowania zróżnicowań intraregionalnych poziomu rozwoju gospodarczego w województwach Polski w latach 2000-2007. Badanie przeprowadzono w układzie gmin (NUTS-5). Przebieg procesów polaryzacji wewnątrzregionalnej może sugerować, iż był on wynikiem dwóch zasadniczych zjawisk: upodabniania się gmin o średnim i niskim poziomie rozwoju ekonomicznego oraz dynamicznego wzrostu w obrębie jednostek o najwyższym poziomie rozwoju. W efekcie tego zasadniczym czynnikiem wpływającym na konwergencję (dywergencję) intraregionalną w wymiarze przestrzennym był zasięg obszarów aktywności gospodarczej oraz tempo ich wzrostu w relacji do pozostałych obszarów danego regionu. W konsekwencji w skali kraju można było obserwować występowanie procesów zarówno konwergencji, jak i dywergencji wewnątrzregionalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
Until now, regional policy in Poland both at the national and regional levels mainly focused on the shaping of interregional diversities (increase in the potential of voivodeships). Relatively little attention, however, was paid to the issue of intraregional diversities. This led to a situation in which intraregional divergence processes were indirectly reinforced by the realized instruments of regional policy. Similar disproportions were also observed in the field of scientific research. This hinders the shaping and realization of regional policy in its intraregional aspect and may even contribute to the reduction of its significance. The main purpose of this paper is to analyze the shaping of intraregional diversities regarding the level of economic development in Polish voivodeships between 2000 and 2007. The analysis was conducted at the level of communes (Nuts 5). The course of intraregional polarization processes may suggest that it was the result of two main phenomena: the process of "becoming alike" of communes characterized by medium and low level of economic development and dynamic growth among units with the highest level of economic development. As a result, the basic factor affecting intraregional convergence (divergence) in the spatial aspect was the scope of economic activity areas and the pace of their growth in relation to the other areas within the given region. As a result, both the processes of intraregional convergence as well as divergence were observed on the national scale. Moreover, the increase in disproportions was connected with the level of economic development. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Amin A., An institutionalist perspective on regional economic development, Paper presented at the Economic Geography Research Group Seminar "Institutions and Governance", July 3 1998, Department of Geography UCL, London 1998.
 • Bachtler J., Instrumenty polityki rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, [w:] Instrumenty polityki rozwoju regionalnego. Raport uzupełniający, Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce, Warszawa 1997.
 • Bagdziński S.L., Konkel J.A., Instrumenty promowania i wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. W. Maik, Biuletyn KPZK PAN, z. 177, Warszawa 1997.
 • Bański J., Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce - polaryzacja czy równoważenie?, "Przegląd Geograficzny" t. 79, z. l, IGiPZ PAN, Warszawa 2007.
 • Barnier M., Jedność, solidarność, różnorodność Europy, jej narodów i jej terytorium. Drugi raport vi sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska, Bruksela 2001.
 • Barro R., Sala-I-Martin X., Convergence across states and regions, Brookings Papers on Economic Activity, 1991.
 • Ciok S., Dołzbłasz S., Raczyk A., Dolny Śląsk: problemy rozwoju regionalnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, tom 79, Wrocław 2006.
 • Czerny M., Globalizacja a rozwój lokalny w geografii społeczno-ekonomicznej, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 • Domański B., Deformacje metodologiczne i ideologiczne w badaniach przekształceń przestrzeni gospodarczej Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2001.
 • Domański R., Modelowanie ewolucji przestrzennego zagospodarowania: zjawiska, koncepcje, modele, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J. J. Parysek, T. Stryjakiewicz, UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Dunford M., Smith A., Catching up or falling behind? Economic performance and regional trajectories in the "new Europe ", "Economic Geography" 2000 vol. 76, no 2.
 • Dziemianowicz W, Zróżnicowania międzyregionalne i wewnątrzregionalne: ich skala i specyfika jako przesłanka delimitacji obszarów problemowych polityki regionalnej państwa w latach 2000-2006, ekspertyza wykonana na potrzeby NSRR, Warszawa 2000.
 • Ezcurra R., Rapun M., Regional disparities and national development revisited, "EuropeanUrban and Regional Studies" 2006 nr 13.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" nr 10, Warszawa 2002.
 • Gorzelak G., Statystyczne porównania miast i gmin Polski - przegląd i próba oceny dorobku badawczego, "Przegląd Geograficzny", t. LIX, z. 4, Warszawa 1987.
 • Growing regions, growing Europe. Fourth report on economic and social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2007.
 • Henley A., On regional growth convergence in great Britain, "Regional Studies" 2005 vol. 39, no 9.
 • Jahn J., Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w przekroju regionalnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 21, UE, Wrocław 2008.
 • Jakubowicz E., Raczyk A., Problemy i wskaźniki oceny zróżnicowań wewnątrzregionalnych, [w:] Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002.
 • Jakubowicz E., Raczyk A., Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju obszarów górskich i górzystych Sudetów, RCSS BRR, Wrocław 1998.
 • Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, UE, Wrocław 2003.
 • Markowska-Przybyła U., Zmiany wewnątrzregionalnych dysproporcji rozwojowych w wybranych województwach w latach 1999-2005, Gospodarka Przestrzenna nr XI, UE, Wrocław 2008.
 • Myrdal G., Teoria ekonomii a kraje gospodarczo nierozwinięte, PWG, Warszawa 1958.
 • Nowak E., Lasek M., Zróżnicowanie międzyregionalne w Polsce - analiza porównawcza województw za pomocą techniki sztucznych sieci neuronowych Kohonena, "Przegląd Geograficzny" t. 76, z. 4, IGiPZ PAN, Warszawa 2004.
 • Parysek J. J., Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Studia KPZK PAN, t. CIV, Warszawa 1995.
 • Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007, DzU nr 170, poz. 1219.
 • Program badań statystyki publicznej na rok 2001. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l sierpnia 2000 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001, DzU 2000 nr 79, poz. 888 z późn. zm.
 • Raczyk A., Dobrowolska-Kaniewska H., Wstępna ocena realizacji działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na obszarze województwa dolnośląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 21, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 Iipca2006r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, OJ L210/25, 31.7.2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 ustanawiające przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych, OJ L 161/1, 26.6.1999.
 • Smętkowski M., Inlraregional cohesion in metropolitan regions - a challenge for regional policy, [w:] Regional transformation processes in Central and astern Europe, red. H. Jonuschat, M. Knollss, Sekretariat fur Zukunftsforschung, Berlin 2008.
 • Smętkowski M., Wójcik P., Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe. Raporty i analizy EUROREG, nr 3, CESRiL EUROREG, Warszawa 2009.
 • Smith H. L., Clark G., Traccy P., Competitiveness and European Regional Policy: a Review and Analysis, School of Geography and the Environment and Said Business School, University of Oxford, OX1 3TB, Oxford 2001.
 • Stryjakicwicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Szlachta J., Problemy rozwoju regionalnego - kontekst europejski, [w:] Współczesne problemy rozwoju regionalnego, red. T. Marszał, M. Opałło, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1998.
 • Tondl G., Convergence after Divergence? Regional Growth in Europe, Springer, Wien/New York 2001.
 • Trzeciakowski W., Teoretyczne przesłanki i założenia transformacji systemowej polskiej gospodarki, [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, INE PAN, Warszawa 1997.
 • Tumpel-Gugerell G., Mooslechner P. (red.), Economic Convergence and Divergence in Europe. Growth and regional Development in an Enlarged European Union, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 • Wójcik P., Dywergencja czy konwergencja: dynamika rozwoju polskich regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" nr 2 (32), Warszawa 2008.
 • Wojnicka E., Tarkowski M., Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, MGiP, Gdynia-Rzeszów 2005.
 • Wojtasiewicz L., Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, red. W. Maik, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000168997128
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.