PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 8 | 157-176
Tytuł artykułu

Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono uwarunkowania procesu zmian powiązań przedsiębiorstw wynikające z: otoczenia krajowego i międzynarodowego (zewnętrzne) oraz ze struktury przedsiębiorstwa (wewnętrzne). Przedstawiono również hipotetyczny regionalny efekt mnożnikowy rozwoju powiązań przestrzennych przemysłu.
Rocznik
Numer
Strony
157-176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Chojnicki Z., Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 1996, t. LXVIII, z. 1-2.
 • Chomątowska M., Waligórska A., Zmiany wielkości i struktury zatrudnienia i sprzedaży ZPO "Vistula" w okresie ich restrukturyzacji własnościowej [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Czapliński P., Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Domański B., Geografia przedsiębiorstw - niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej [w:] Geografia - Człowiek - Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1997.
 • Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, red. S. Misztal, Z. Zioło, Warszawa-Kraków 1998.
 • Dutkowski M., Michalski Т., Sagan I., Stryjakiewicz Т., Polska geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji, globalizacji i schyłku modernizmu [w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, t. IV, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1999.
 • Filipczuk J., Soroka R, Wach T., Zmiany w zachowaniach polskich przedsiębiorstw i firm w warunkach transformacji ustrojowej, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 3.
 • Gierańczyk W., Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Gierańczyk W., Rola przedsiębiorstw w polskiej gospodarce w okresie transformacji ustrojowej [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 8, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2006.
 • Kasiewicz S., Koszt kapitału a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w latach 90-tych [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, SGH, Warszawa 2001.
 • Klamecka-Roszkowska G., Polityka ustalania cen w wybranych przedsiębiorstwach województwa białostockiego, Studia Regionalne, nr l, WSE, Białystok 1999.
 • Kudełko M., Przemiany struktury kosztów produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego w procesie transformacji systemu gospodarowania [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1994.
 • Kwaśny J., Inwestycje jako podstawa procesu naprawczego w Zakładach Azotowych Tarnów S.A., "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 10.
 • Langer W., Działalność promocyjna przedsiębiorstw (na przykładzie firmy "Zelmer"), Zeszyty Naukowe WSIiZ w Rzeszowie, nr l, Rzeszów 1998.
 • Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, red. R. Borowiecki, Oficyna Wydawnicza "Abrys", Warsaw-Cracow 2003.
 • May K., Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych - przykład Łodzi [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Misztal S., Rozwój geografii przemysłu i jej problematyki badawczej [w:] Geografia-Człowiek - Gospodarka, red. B. Domański, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 1997.
 • Pączka S., Badania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania w Polsce [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1994.
 • Podstawy ekonomiki przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 1997.
 • Proces transformacji rynkowej przedsiębiorstw (w świetle badań empirycznych), red. S. Sudoł, W. Karaszewski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1996.
 • Prywatyzacja przedsiębiorstw. Formy - sposoby realizacji - doświadczenia, red. R. Borowiecki, Warszawa-Kraków 1992.
 • Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 1990-1998, red. S. Sudoł, M. Matuszak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 • Rachwał T., Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie, Warszawa-Kraków 2003.
 • Rachwał T., Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Rachwał T., Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania [w:] Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2007.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Application of the Method of Multiplier Effects in Regional Development: The Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Region, "Quaestiones Geographicae. Series B: Human Geography & Spatial Management" 2009 (w druku).
 • Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation, red. R. Borowiecki, Zakamycze, Warsaw-Cracow 1999.
 • Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, KEiOP AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, red. R. Borowiecki, KEiOP AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, t. I-II, INE PAN, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2001.
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, red. R. Borowiecki, Fogra, Kraków 1994.
 • Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Sieniawska K., Ocena jakości produkcji w Sanockiej Fabryce Autobusów "Autosan" S. A. (w latach 1987-1991), Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo-Ekonomia" 1994, t. XVI.
 • Stępień B., Procesy przystosowawcze przedsiębiorstw postsocjalistycznych do warunków rynkowych, AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Stryjakiewicz T, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Stryjakiewicz T., Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki [w:] Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 3, Warszawa-Kraków-Rzeszów 2001.
 • Stryjakiewicz T., Problematyka przedsiębiorstwa przemysłowego w pracach Komisji Przemian Przemyślu i Komisji Organizacji Przestrzeni Przemysłowej Międzynarodowej Unii Geograficznej [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, COMSN, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1994.
 • Stryjakiewicz T., Problemy geografii ekonomicznej w Polsce w okresie transformacji [w:] Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, red. J.J. Parysek, H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1998.
 • Tkocz M., Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 1998, Katowice 2001.
 • Tobolska A., Nowy model organizacji i funkcjonowania starych przedsiębiorstw przemysłowych [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 9, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2006.
 • Tobolska A., Zmiany własnościowe i organizacyjno-ekonomiczne w wybranych dużych przedsiębiorstwach przemysłowych Poznania w okresie transformacji, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Wiedermann K., Czynniki i skutki rozwoju przemysłu motoryzacyjnego na terenie województwa śląskiego [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Wiedermann K., Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Wiedermann K., Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego [w:] Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość - Edukacja, nr 3, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej 1G AP, Wydawnictwo "Nowa Era", Warszawa-Kraków 2007.
 • Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny, red. T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004.
 • Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, KEiOP AE w Krakowie, Kraków 1999.
 • Zarys strategii rozwoju przemysłu, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2006.
 • Zioło Z., Kształtowanie się przedsiębiorstw przemysłowych w procesie globalizacji [w:] Przemysł w procesie globalizacji, red. Z. Zioło, Z. Makieła, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 6, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2003.
 • Zioło Z., Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej i jej znaczenie dla gospodarki przestrzennej [w:] Gospodarka, przestrzeń, środowisko, red. U. Wich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
 • Zioło Z., Model funkcjonowania przestrzeni geograficznej jako próba integracji badań geograficznych [w:] Geografia na przełomie wieków -jedność w różnorodności, red. A. Lisowski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 1999.
 • Zioło Z., Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Zioło Z., Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia [w:] Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2008.
 • Zioło Z., Współczesne przesłanki rozwoju geografii przemysłu w warunkach zmieniającego się systemu gospodarowania [w:] Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania-problemy badawcze i ich odzwierciedlenie w kształceniu nauczycieli, red. Z. Zioło, COMSN w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Kraków-Warszawa 1992.
 • Zioło Z., Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza [w:] Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 2, Wydawnictwo Naukowe AP, Warszawa-Kraków 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000165194048
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.