PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 44 | 279
Tytuł artykułu

Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest pokazanie szczególnej roli modelowania semantycznego w naukach o zarządzaniu oraz metod prowadzących do powstania skutecznych modeli, a także ujecie formalne zarządzania procesem ekonomicznym, uwzględniające warunki wynikające z ograniczeń zastosowanego modelu i przyjętej kwantyfikacji. Ponadto przestawienie nowych koncepcji rozwoju modelowania w naukach o zarządzaniu, szczególnie odnoszących się do zarządzania informacja i wiedzą. Następnie dokonano studiów przypadku ilustrujących praktyczne zastosowanie modelowania na różnych poziomach interoperacyjności, pokazując rozwiązania wdrożone i przetestowane, które stanowiły podstawę poszukiwań teoretycznych i opracowań paradygmatów. (fragm. wstępu)
EN
The aim of this work is to show the particular role of semantic modeling in management studies, as well as presenting methods leading to creation of effective models and formal managements of economic process, including conditions resulting from restrictions of the used model and accepted quantification. Moreover, the aim of this work is to present new conceptions of modeling development in management studies, especially those relating to information and knowledge management. Next, author used case studies to illustrate the practical application of modeling on the different levels of interoperability, showing implemented and tested solutions, which constituted the base of theoretical searches and studies of paradigms. (AT)
Twórcy
Bibliografia
 • Abbott P., Lewry S., Front office: Procedures, Social Skills and Management, Butterworth-Heinemann/Elsevier Science, Oxford 1999.
 • Agenda 21 - 10 lat po Rio, Raport Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.
 • Akaike H., A New Look at the Statistical Model Identification, IEEE Trans. Automatic Control, Ac-19,1974.
 • Alam S.M., Economic growth with energy, http://www.economics.neu.edu/papers/documents/06-003.pdf (2006).
 • Alexander J.E., Mate A.T., How to Evaluate and Create Information Quality on the Web, Web Wisdom Lawrence Erlbaum, Mahwah (NJ), 1999.
 • Altöngövde L.S., Özel S.A., Uluso Ö., Özsoyoglu G., Özsoyoglu Z.M., Topic-Centric Querying of Web-Based Information Resources, http://art.cwru.edu/TOpapers/dexa01.pdf (2008).
 • Amsterdamski S., Między historią a metodą, PIW, Warszawa 1983.
 • Anderson D.R., Sweeney DJ., Williams T.A., An Introduction to Management Science. Quantitative Approaches to Decision Making, West Publishing Company, St. Paul 1991.
 • Arrow K.J., Debreu G., Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy, Econometrica 22, No. 2, 1954.
 • Arrow K.J., Hahn F.H., General Competitive Analysis, North Holland (6 reprint edition) 1983.
 • Arthur B.W., Cognition: The Black Box of Economics, [w:] D. Colander (ed.), The Complexity Vision and the Teaching of Economics, Edward Elgar Publishing, Northampton, (Mass.) 2000, http://www.santafe.edu/arthur/Papers/Pdf_files/Colander_Cognition_Web.pdf.
 • Ashby W.R., Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, London 1956, http://pespmcl.vub.ac.be/ASHBBOOK.html.
 • Atkin A., Peirce's Theory of Signs, [w:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007, http://plato.stanford.edu/archives/fall2007/entries/peirce-semiotics.
 • Aune B., Rationalism, Empiricism and Pragmatism: An Introduction, Random House, New York 1970.
 • Aylesworth G, Postmodernism, [w:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005, URL http://plato.stanford.edu/archives/win2005/entries/postmodernism/.
 • Azoff M.E., Neural Network Time Series: Forecasting of Financial Markets, John Wiley & Sons, New York 1994.
 • Banyś M., Gospodarek T, Zintegrowany system informatyczny, wspomagający zarządzanie szpitalem Hospitalmanager, MCM software, Wrocław 2000a.
 • Banyś M., Gospodarek T., Surówka P, System zarządzania stacją dealerską Motomanager 2000, MCM software, Wrocław 2000b.
 • Barr N., Economics of the Welfare State, Oxford University Press, New York 2004.
 • Bellman R.E., Dynamic Programming, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1957.
 • Bellman R.E., Dreyfus S.E., Programowanie dynamiczne {zastosowanie), PWE, Warszawa 1967.
 • Bertalanffy L. von, General System Theory: Foundations, Development, Applications, G. Braziller, New York 1968 (polskie wydanie PWN, Warszawa 1984).
 • Bertalanffy L. von, Perspectives on General System Theory, E. Taschdjian, G. Braziller, New York 1974.
 • Biela A., Analogia w nauce, Prace Wydziału Nauk Społecznych nr 22, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, PAX, Warszawa 1989.
 • Black F., The Pricing of Commodity Contracts, "Journal of Financial Economics" 1976, No. 2.
 • Briand L., El Emam K, Morasca S., On the Application of Measurement Theory in Software Engineering, "Empirical Software Engineering"1995, No 1.
 • Burda Z., Jurkiewicz J., Nowak M.A., Is Econophysics a Solid Science?, arXiv:cond-mat/0301096 vi, 8 Jan 2003.
 • Byron F. W., Fuller R.W., Matematyka w fizyce klasycznej i kwantowej, t. 1, rozdz. 2.2, PWN, Warszawa 1973.
 • Cantini A., Paradoxes and Contemporary Logic, [w:] E. N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL http://plato.stanford.edu/archives/win2007/entries/paradoxes-contemporary-logic.
 • Case K.E., Fair R.C., Principles of Macroeconomics, Prentice Hall 2003.
 • Chakrabarti B.K., Chakrabarti A., Chatterjee A., Econophysics and Sociophysics: Trends and Perspectives, Wiley-VCH, Berlin 2006.
 • Chen J., The Physical Foundation of Economics, World Scientific Publishing Co. Ptc. Ltd., Singapore 2005.
 • Chiang A.C., Podstawy ekonomii matematyczne], rozdz. 19.1, PWE, Warszawa 1994.
 • Church A., A Set of Postulates for the Foundation of Logic, Annals of Mathematics, Second series 33, 1932.
 • Church A., Review of Turing, "Journal of Symbolic Logic" 1937, No 2.
 • Chyliński A., Metoda Monte Carlo w bankowości, Twigger, Warszawa 1999.
 • Cobbold I., Lawrie G., Classification of Balanced Scorecards Based on Their Effectiveness as Strategic Control or Management Control Tools, Performance Measurement Association 2002a.
 • Cobbold I., Lawrie G., The Development of the Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool, Performance Measurement Association 2002b.
 • Corning P.A., Thermoeconomics: Beyond the Second Law, "Journal of Bioeconomics" 2002, Vol. 4, No 1.
 • Cox J., Ross S., Rubinstein M., Option Pricing: A Simplified Approach, "Journal of Financial Economics" 1979, No. 7.
 • Davidson F., Payne G, Urban Projects Manual, Liverpool University Press and Fairstead Press, Liverpool 1983.
 • Davies J., Rudi S., Warren P. (eds.), Semantic Web Technologies: Trends and Research in Ontology-based Systems, Wiley, Chichester (England) 2006.
 • De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 • Debreu G., The Coefficient of Resource-Utilization, Cowless-Commission Discussion Paper, Economics No. 297, 1950.
 • Debreu G, Excess Demand Functions, "Journal of Math. Economics" 1974, No 1.
 • Debreu G, Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, Wiley, New York 1959.
 • Debreu G, A Social Equilibrium Existence Theorem, Proc. National Academy of Sciences, 38, No. 10, 1952.
 • Debreu G., Topological Methods in Cardinal Utility Theory, [w:] Mathematical Methods in the Social Sciences, Stanford University Press, 1960.
 • Debreu G, Szarf H, A Limit Theorem on the Core of Economy, 1963, No. 3 (4).
 • Dennis A., Creating a Virtual Office: Ten Case Studies for CPA Firms, American Institute of Certified Public Account 1997.
 • Descartes R., Principles of Philosophy (1644), Descartes: Selected Philosophical Writings, tłum. John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Drucker P., Beyond the Information Revolution, The Atlantic Monthly Group, Vol. 284, No. 4, Cambridge (MA) 1999.
 • Duch W, Wstęp do kognitywistyki, http://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/Cogjlan.html (2008).
 • Duffy D.J., Domain Architectures: Models and Architectures for UML Applications, J. Wiley & Sons Inc., New Jersey 2004.
 • Ekeland I., The Best of All Possible Worlds: Mathematics and Destiny, The University of Chicago Press, Chicago 2006.
 • Elsner J.W., Turbulencja przepływów, PWN, Warszawa 1987.
 • Farjoun E., Machover M., Laws of Chaos; A Probabilistic Approach to Political Economy, Verso, London 1983.
 • Fayol H., General and Industrial Management, Pitman Publishing Company, London 1949.
 • Fayol H., General and Industrial Management: Henri Fayol's Classic Revised by Irwin Gray. Belmont, David S. Lake Publishers, Cambridge 1987.
 • Feigenbaum J., Financial Physics, Rep. Prog. Phys. 66, 2003.
 • Feyerabend P.K., Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław 2001.
 • Fishburn P.C., Utility Theory for Decision Making, Wiley, New York 1970.
 • Flamholtz E.G., Toward a Psycho-Technical Systems Paradigm of Organizational Measurement, "Decision Sciences" 1997, Vol. 10, No. 1.
 • Fleming M., Domestic Financial Policies under Fixed and Floating Exchange Rates, IMF Staff Papers 9, 1962.
 • Fraassen B.C. van, The Scientific Image, Oxford University Press, Oxford 1980.
 • Frigg R., Scientific Representation and the Semantic View of Theories, Theoria 55, 2006.
 • Frigg R., Hartmann S., Models in Science, [w:] E.N. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2006, URL = http://plato.stanford.edu/archives/spr2006/entries/models-science.
 • Gabrysz J., Gospodarek T, System finansowo-księgowy FKplus, MCM software, wersja IfProSoft, Wrocław 2006.
 • Gärtner B., Matousek J., Understanding and Using Linear Programming, Springer Verlag, Berlin 2006.
 • Georgescu-Roegen N., Energy and Economic Myths: Institutional and Analytical Economic Essays, Pergamon Press, New York 1976.
 • Giere R., How Models Are Used to Represent Reality, Philosophy of Science 71, 2004, Suplement.
 • Giere R., Explaining Science: A Cognitive Approach, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 • Gillies D., Laws and Models in Science, Donald Gillies King's College Publications, London 2004.
 • Gitt W., Am Anfang war die Information, Hanssler, Neuhausen-Stuttgart 1994.
 • Gödel K., Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I, Monatshefte für Mathematik und Physik 38, 1931.
 • Gospodarek T, Raport skonsolidowany dla stacji dealerskiej Nissan, MCM software, Wrocław 1998.
 • Gospodarek T, Zintegrowany system zarządzania ryzykiem - workflow, [w:] A. Binsztok, K. Perechuda (red.), Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1132, AE, Wrocław 2006a.
 • Gospodarek T., Analiza SWOT jako standard de-facto przy tworzeniu strategii rozwoju regionalnego wspieranego przez Unię Europejską, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne - ujęcie zasobowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ser. Zarządzanie i Marketing, Wałbrzych 2006b.
 • Gospodarek T, Metoda LFA przy tworzeniu strategii powiatu, "Samorząd Terytorialny"2007a, nr 12.
 • Gospodarek T, Does the Optimum Management for the Given Economic Process Exist?, "Management" 2007b, No. 2(11).
 • Gospodarek T., Polityka rachunkowości ASO Mercedes Benz - Mirosław Wróbel Sp. z o.o., opracowania Instytutu Funduszy Europejskich, Kamieniec Wrocławski 2007c.
 • Gospodarek T, Elastyczność zasobu informacyjnego, [w:] R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, UE, Wrocław 2008a.
 • Gospodarek T, Information Elasticity, Proceedings of the 14th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC, J. Józefczyk, W. Thomas, M. Turowska (eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008b.
 • Gospodarek T, Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans, [w:] K. Perechuda, M. Sobińska (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Diffin, Warszawa 2008c.
 • Gospodarek T., Paradygmat reprezentatywny w naukach o zarządzaniu, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne-podstawowe problemy, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008d.
 • Gospodarek T., O przydatności zasobu informacyjnego w ujęciu formalnym, [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy - Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Wydawnictwo "Dom Organizatora" TNOiK, Toruń 2008e.
 • Gospodarek T., Informatyzacja komercyjnej firmy medycznej według modelu SOA, [w:] M. Kowalewski, K. Perechuda (red.), Zarządzanie komercyjną firmą medyczną, Wolters Kluwer, Warszawa 2008f.
 • Gospodarek T., Quasi-adaptatywne zarządzanie teatrem, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości nr 11, Wałbrzych 2008g.
 • Gospodarek T., "Representative Management" as a Rational Research Program in Kuhn-Lakatos-Laudan Sense, "International Journal of Economics and Business Research" 2009, Vol. 1, No. 2.
 • Gospodarek T., Banyś M., Zintegrowany system wspomagający zarządzanie ekonomiczne szpitalem Hospitalmanager oparty o analogie z Motomanager, MCM software, Wrocław 2001.
 • Gospodarek T., Banyś M., Skab J., System Motomanager, Wiadomości Urzędu Patentowego E. Znaki Towarowe - rejestracja krajowa nr 04/2000, poz. 117209 1994 08 08 (2000).
 • Gospodarek T., Sakowski G., System analiz strategicznych WinAS, MCM software, Wrocław 2000.
 • Gutenbaum J., Modelowanie matematyczne systemów, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2003.
 • Hempel C, Problems and Changes in the Empiricist Criterion of Meaning, "Revue Internationale de Philosophie" 1950, 41.
 • Hertz H., Principles of Mechanics (1894), tłum. D.E. Jones, J.T Walley, Dover, New York 1956.
 • Hesse M.B, Models and Analogies in Science, University of Notre Dame Press, Sheed and Ward, London 2003.
 • Highsmith J., APM Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, Warszawa 2005.
 • Hilinger C, Measurement in Economics and Social Science, Volkswirtschaftliche Fakultät Ludwig-Maximilians-Universität München, Discussion paper 2007-19, May 2007.
 • Holton G.A., Value-at-Risk: Theory and Practice, Academic Press, New York 2003.
 • Hubbard D.W., How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2007.
 • Hughes R.I.G., Models and Representation, "Philosophy of Science" 1997, No 64.
 • Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
 • Humphreys P., Extending Ourselves: Computational Science, Empiricism, and Scientific Method, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Huston J., Baker S., Principles of Front office Operations, Continuum Publisher Co., London-New York 2000.
 • Information Technology - Open System Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model, International Standard ISO/TEC 1996, http://standards.iso.org/ittf/licence.html.
 • Isnard CA., Zeeman E.C., Some Models from Catastrophe Theory in the Social Sciences, [w:] L. Collins (ed.), The Use of Models in the Social Sciences, Tavistock Publications, London 1976.
 • Jackson M., Staunton M., Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion, Gliwice 2004.
 • Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Jarrard R.D., Scientific Method - Online Book, http://emotionalcompetency.com/sci/booktoc.html (2001).
 • Jorion P., Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, McGraw-Hill 2006.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance, "Harvard Business Review" Jan./Feb. 1992.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Cambridge (MA), 1996a.
 • Kaplan R.S., Norton D. R, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review" Jan./Feb. 1996b.
 • Keynes J. M., The General Theory of Employment, Interest and Money (reprint), New York 1964, Harcourt Brace, http://cepa.newschool.edu/het/essays/keynes/keynescont.htm.
 • Khouja M., The Single-Period (News Vendor) Problem: Literature Review and Suggestions for Future Research, "Omega" 1999, No. 27.
 • King M. J., BackOffice and Beyond: A Guide to Procedures, Settlements and Risk in Financial Markets, Harriman House Publishing 2003.
 • Koivisto H., A Practical Approach to Model Based Neural Network Control, Tampere University of Technology, Tampere (Finland) 1995.
 • Kosiński R.A., Sztuczne sieci neuronowe, WNT, Warszawa 2007.
 • Kotarbiński T, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Altaya Polska & De Agostini Polska, Warszawa 2003.
 • Koterski A., Falsyfikacjonistyczne kryteria demarkacji w XX-wiecznej filozofii nauki, UMCS, Lublin 2004.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • Krupski R., Analiza SWOT, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, AE, Wrocław 2007.
 • Krupski R., Wykorzystanie chaosu w zarządzaniu. Organizacja w ruchu, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005a.
 • Krupski R., Zarządzanie na krawędzi chaosu, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne, AE, Wrocław 2007b.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005b.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, AE, Wrocław 1998.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • Krupski R., Sus-Januchowska A., Wariacje na temat planowania scenariuszowego, [w:] M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Krycha K.A., Wagner U., Applications of Artificial Neural Networks in Management Science: a Survey, "Journal of Retailing and Consumer Services" 1999, Vol. 6, No. 4.
 • Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kuhn T.S., The Function of Measurement in Modern Physical Science, ISIS 52(2), 1961.
 • Kuhn T.S., The Structure of 'Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago-London 1996 (pierwsze wydanie 1962).
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001.
 • Kwaśnicki W., Analogie fizykalistyczne jako źródła inspiracji w analizie ekonomicznej, http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/Analogie%20fizykalistyczne.pdf (2001).
 • Kwaśnicki W., Ludwika Herynga logika ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 10, wersja elektroniczna http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/Logika_ekonomii.pdf.
 • Lakatos I., Falsification and Methodology of Scientific Research Programmes, [w:] Lakatos I., Musgrave A., Criticism and Growth of Knowledge, Proceedings of the Internal Colloquium in the Philsophy of Science, London 1965, Cambridge University Press 1970.
 • Lakatos I., The Methodology of Scientific Research Pro grammes,[w.] J. Worali, G. Curie (eds.), Philosophical Papers, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York-Melbourne 1978.
 • Lakatos I., Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 1970.
 • Larsson G., Land Readjustment: a Modern Approach to Urbanization, Aldershot, Brookfield (USA), Avebury 1993.
 • Laskowski S., Gra przeciwko naturze: udział w konkurencyjnej grze na rynku telekomunikacyjnym bez znajomości struktury kosztów konkurencyjnych graczy, praca doktorska, Politechnika Warszawska 2004.
 • Laudan L., Zgon problemu demarkacji, [w:] Z. Muszyński (red.), Z badań nad prawdą, nauką i poznaniem, Realizm-Racjonalność-Relatywizm, t. 31, UMCS, Lublin 1998.
 • Levine A., Luck J., The New Management Paradigm: A Review of Principles and Practices, Rand Corp Santa Monica (CA) 1994, http://stinet.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA290991.
 • Lillo F., Bonanno G., Mantegna R.N., Variety of Stock Returns in Normal and Extreme Market Days: The August 1998 Crisis, arXiv:cond-mat/0104362, 19, 2001.
 • Luce R.D., Conditions Equivalent to Unit Representations of Ordered Relational Structures, "Journal of Mathematical Psychology" 2001, No. 45.
 • Lyons D., Forms and Limits of Utilitarianism, Oxford University Press, Oxford 1965.
 • MacMorris N., The Natures of Science, Fairleigh Dickinson University Press, New York 1989.
 • Magnani L., Epistemic Mediators and Model-Based Discovery in Science, [w:] L. Magnani, N.J. Nersessian, Model-Based Reasoning: Science, Technology, Values, Springer, New York 2001.
 • Magnani L., Model-Based Reasoning in Scientific Discovery, Kluwer, Dordrecht 1999.
 • Mantegna R.N., Stanley E.H., An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, Cambridge University Press, Cambridge 1999 (polskie wydanie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001).
 • Mantegna R.N. Levy Walks and Enhanced Diffusion in Milan Stock-Exchange, Phys. Acta, 179, 22,1991.
 • Mantel R., On the Characterization of Aggregate Excess Demand, "Journal of Economic Theory" 1974, No. 7.
 • Manual on Project Cycle Management, Integrated Approach and Logical Framework, Commission of the European Communities. Evaluation Unit Methods and Instruments for Project Cycle Management No 1, Brussels 1993.
 • Marciszewski W., Ojcowie informatyki wobec dylematów mechanizacji myślenia, Forum Myśli Liberalnej Calculemus.org (2001).
 • Markie P., Rationalism vs. Empiricism, [w:] E.N. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2004, http://plato.stanford.edu/archives/fall2004/entries/rationalism-empiricism.
 • Matthews R., Liu C.H., Vygotsky 's Philosophy: Constructivism and Its Criticisms Examined, "International Education Journal" 2005, No. 6(3).
 • Maurin K., Methods of Hilbert Spaces, PWN, Warszawa 1972.
 • Mazur M., Jakościowa teoria informacji, WNT, Warszawa 1970.
 • McCauley J., Dynamics of Markets, Econophysics and Finance, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Mesjasz Cz., Fizyka a nauki społeczne - Kilka problemów do wyjaśnienia, http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf (2007).
 • Metropolis N., Ułam S., The Monte Carlo Method, "Journal of the American Statistical Association" 1949, Vol. 44, No. 247.
 • Miller P., Interoperability. What Is It and Why Should I Want It?, Ariadne Issue 24, 2000.
 • Mirowski P., More Heat than Light - Economics as Social Physics, Physics as Nature's Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 • Mitra-Kahn B.H., Debunking the Myths of Computable General Equilibrium Models, SCEPA Working Paper, January 2008.
 • Mundell R., Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates, "Canadian Journal of Economic and Political Science" 1962, No. 29.
 • Mundell R.A., International Economics, MacMillan, New York 1968.
 • Mundy B., On the General Theory of Meaningful Representation, "Synthese" 1986, No. 67.
 • Mzerson R.B., Nash Equilibrium and the History of Economic Theory, "Journal of Economic Literature" 1999, Vol. 36.
 • Nagel E., Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970.
 • Nash J., Equilibrium Points in N-person Games, Proceedings of the National Academy of Sciences 1951, No. 36(1).
 • Novikoff A.B., On Convergence Proofs on Perceptrons, Symposium on the Mathematical Theory of Automata, Polytechnic Institute of Brooklyn, 12, 1962.
 • Nycz M., Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej. Podejście technologiczne, AE, Wrocław 2007.
 • O'Reilly T, What is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, [w:] O'Reilly Net, http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html (2005).
 • Örtengrena K., Summary of the Theory behind the LFA Method, Sida, Stockholm 2004.
 • Pardalos P.M., Siskos Y., Zopounidis C, Advances in Multicriteria Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995.
 • Parker T, TCP/IP, Helion, Gliwice 1997.
 • Peirce CS., Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vol. 3, par. 362, C. Hartshorne, P. Weiss, A. Burks (eds.), Harvard University Press, Cambridge (MA) 2001.
 • Perechuda K. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Petri E, General Equilibrium, Capital, and Macroeconomics: A Key to Recent Controversies in Equilibrium Theory, Edward Elgar 2004.
 • Pogorzelski W., O filozofii badań systemowych, Scholar, Warszawa 2002.
 • Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002a.
 • Popper K.R., The Logic of Scientific Discovery (Logik der Forshung 1934), Routledge 2002.
 • Publication of NBER, A Study of Money flows in the United States, NY 1952; http://www.nber.org/chap-ters/c0826.pdf.
 • Reveliotis S., An Introduction to Linear Programming and the Simplex Algorithm, przykładowe rozwiązania optymalizacyjne on line, http://www2.isye.gatech.edu/~spyros/LP/LP.html (2008).
 • Robert CR, Casella G., Monte Carlo Statistical Methods, Springer-Verlag, New York 2004.
 • Roberts F.S., Measurement Theory: with Applications to Decisionmaking, Utility, and the Social Sciences, Addison Wesley Publ. Comp., London 1979.
 • Rocha L.M., Schnell S., Modeling the World, http://www.google.pl/search?q=rocha+l.m.+%22modeling+the+world%22&rls=com.microsoft:*&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=l (2005).
 • Roehner B., Patterns of Speculation - A Study in Observational Econophysics, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Rorty R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, Princeton (NJ) 1979 (polskie wydanie Aletheia 1997).
 • Scafetta N., West B.J., Picozzi S., A Trade-Investment Model for Distribution of Wealth; arXiv.xond-mat/0306579, v2, 15,2003.
 • Scarf H.E., Hansen T., The Computation of Economic Equilibria, Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, Monograph No. 24, Yale University Press, New Haven-London 1973.
 • Schriesheim C.A., Powers K.J., Scandura T.A., Gardiner CC, Lankau M.J., Improving Construct Measurement in Management Research: Comments and a Quantitative Approach for Assessing the Theoretical Content Adequacy of Paper-and-Pencil Survey-Type Instruments, "Journal of Management" 1993, Vol. 19, No. 2.
 • Schulze U., Insights from Physics into Development Processes: Are Fat Tails Interesting for Development Research?, ZEF - Discussion Papers On Development Policy No. 23, Center for Development Research, Bonn 2000.
 • Schwaber K., Sprawne zarządzanie projektami metodą Scrum, Microsoft Press A.P.N. Promise, Warszawa 2005.
 • Shannon C.E., A Mathematical Theory of Communication, "The Bell System Technical Journal" 1948, No. 27.
 • Sikora W. (red.), Badania operacyjne, PWE, Warszawa 2008.
 • Simon H.A., Administrative Behavior, Free Press, New York 1957 (polskie wydanie PWN, Warszawa 1976).
 • Smuts J., Holism and Evolution: The Original Source of the Holistic Approach to Life, Gestalt Journal Publisher 1995.
 • Solomon B., Jobs J., Land and Urban Development: The Economic Success of Small Manufacturers in East Delhi, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge (MA) 1991.
 • Sonnenschein H, Market excess demand functions, "Econometrica" 1972, No. 40.
 • Staliunas K., Bose-Einstein Condensation in Financial Systems, arXiv:cond-mat/0303271 vi, 2003.
 • Stevens S.S., On the Theory of Scales of Measurement, "Science" 1946, No. 103.
 • Stevens S.S., Psychophysics, Wiley, New York 1975.
 • Straffin P.D., Game Theory and Strategy, Fourth Printing, The Mathematical Association of America, Washington (D.C.) 2002.
 • Straffin P.D., Teoria gier, Scholar, Warszawa 2004.
 • Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza RM, Warszawa 1993.
 • Tanenbaum A.S., Sieci komputerowe. Kompendium wiedzy na temat współczesnych sieci komputerowych, Helion, Gliwice 2004.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa 1988.
 • Teller P., Twilight of the Perfect Model, Erkenntnis 2001, No. 55.
 • Thagard P., Cognitive Science, [w:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2007, URL = http://plato.stanford.edu/archives/sum2007/entries/cognitive-science.
 • Thagard R.P., Computational Philosophy of Science, The MIT Press, Cambridge (MA) 1993.
 • Trotman D.J. A., Zeeman E.C., The Classification of Elementary Catastrophes of Codimension Less than or Equal to 5, Structural Stability, the Theory of Catastrophes and Applications in the Sciences, [w:] P. Hilton (ed.), Proceedings of the Conference held at Battelle Seattle Research Center, April 21-25, 1975 Lecture Notes in Math. 525, Springer-Verlag 1976.
 • Turing A.M, On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem, Proceedings of the London Mathematical Society, series 2, 42, 1936-1937.
 • Vellidoa A., Lisboaa P.J.G., Vaughanb J., Neural Networks in Business: A Survey of Applications (1992-1998), Expert Systems with Applications 1999, No. 17.
 • Vercelli A., Methodological Foundations of Macroeconomics Keynes and Lucas, Cambridge University Press, Cambridge 1991.
 • Watkins, E., Kant's Philosophy of Science, [w:] E.N. Zalta (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy 2003, http://plato.stanford.edu/archives/win2003/entries/kant-science.
 • Wiens E.G., Open Canadian Economy Version. The Basic Keynesian IS(P)-LM(P) Model with Exports and Imports, http://www.egwald.ca/macroeconomics/basicislmexternal.php (2007).
 • Wilczewski S., Wrzód M., Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko, Helion, Gliwice 2008.
 • Winkowska-Nowak K., Nowak A., Rychwalska A., Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych, SWPS Academica, Warszawa 2007.
 • Xie G, Dang Z., Modelchecking Driven Blackbox Testing Algorithms for Systems with Unspecified Components, arXivxs.SE/0404037 v2, 19, 2004.
 • Zalewski P., Osiem cech Web 2.0, http://www.internetstandard.pl/news/107199.html (2008).
 • Zeeman E.C., Brain Modelling, Structural Stability, the Theory of Catastrophes and Applications in the Sciences, [w:] P. Hilton (ed.), Proceedings of the Conference held at Battelle Seattle Research Center, April 21-25, 1975. Lecture Notes in Math. 525, Springer-Verlag 1976.
 • Zeeman E.C., Catastrophe Theory. Selected Papers 1972-1977, Addison-Wesley, London 1977.
 • Zeller R.A., Carmines E.G., Measurement in the social sciences, Cambridge University Press, Cambridge 1980.
 • Ziman J., Real Science: What It Is, and What It Means, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 • Zomerdijk L.G., Design Decisions in the Front office - Back office Issue. A Study of Trade-offs in the Financial Services Sector, Labyrinth Publications, Ridderkerk (NL) 2005.
 • Żurada J., Barski M., Jędruch W., Sztuczne sieci neuronowe, PWN, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163644627
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.