PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 41 | 211
Tytuł artykułu

Wyznaczniki wartości zakładu opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono wieloaspektowość kategorii wartości przedsiębiorstwa. Zanalizowano podstawy prawne funkcjonowania i finansowania działalności zakładów opieki zdrowotnej oraz sytuację finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyjaśniono rolę zasobów ludzkich w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Przedstawiono zmodyfikowaną koncepcję wyceny zakładu opieki zdrowotnej (z wyodrębnioną restrukturyzacją) oraz metody wyceny prawa do zasobów ludzkich techniką kapitalizacji kosztów.
EN
Multifacetedness of the enterprise value category was discussed. Legal bases of functioning and financing healthcare centers' activities and financial situation of independent public healthcare centers were analyzed. Human resources part in creating the enterprise value was explained. A modified conception of the healthcare centre evaluation (with separated restructurisation) and methods of the evaluation of the right to human resources using capitalization of costs technique was presented. (AT)
Bibliografia
 • Amaram M, Kulatilaka N., Disciplined decisions. Aligning strategy with the financial markets, "Harvard Business Review", January-February 1999.
 • Analiza kondycji finansowej SPZOZ podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, UMWD Departament Polityki Zdrowotnej, Wrocław 2006, maszynopis. Analiza zatrudnienia, www.umwd.pl (4.01.2007).
 • Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
 • Bartke G., Der Zukunftserfolg bei der Unternehmensbewertung, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1961, nr 31.
 • Bedlicki M., Systemy zewnętrznej oceny jakości, "Zdrowie i Zarządzanie" 2001, t. III, nr 3-4.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC 2000.
 • Blikle A., Doktryna jakości, [w:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2002.
 • Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 • Bodarwe E., Die Ertagssteuern bei der Bewertung von Unternehmungen und Unternehmungsanteilen, "Wpg" 1962, nr 15.
 • Bonbright J.C., The Valuation of Property, New York 1937.
 • Borowiecki R. (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Metody - procedury - przykłady, Wyd. I, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa - Kraków 1992.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., Odczytując kod wartości, Wig-Press, Warszawa 2001.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, Mc Graw-Hill Book, New York 1991.
 • Broniewska G., System zarządzania jakością w opiece zdrowotnej, "Zdrowie i Zarządzanie" 2003, t. V, nr 6.
 • Budziak T., Miedziński B., Pasieczny L., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw. Poradnik metodologiczno-szkoleniowy, Centrum Informacyjno-Wdrożeniowe "Topexim", Warszawa 1991.
 • Burda K., Analiza problematyki satysfakcji pacjenta w powiązaniu z zagadnieniami dotyczącymi jakości opieki zdrowotnej, "Antidotum", rok XII, nr 1.
 • Busse von Cölbe W., Der Zukunftserfolg, Wiesbaden 1957.
 • Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Wig Press, Warszawa 1997.
 • Crosby Ph.B., Quality Is Free. The Art of Making Quality Certain, McGraw-Hill Book, New York 1979.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Dotkuś W., Pomiar zadłużenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa dolnośląskiego, Seria Monografie i Opracowania nr 168, AE, Wrocław 2006.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Durbąjło-Mrowiec M., Budżety przedmiotowe w szpitalu, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 46, Warszawa 1998.
 • Durbajło-Mrowiec M., Fundusze (kapitały) ZOZ, [w:] M. Hass-Symotiuk (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, rozdział 14, ODDK, Gdańsk 2008.
 • Durbajło-Mrowiec M., Problemy wyceny przedsiębiorstw przy zmianie formy własności (w branży mineralnej), Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 37, Warszawa 1996.
 • Durbajło-Mrowiec M., Wartość dochodowa w procesie inwestycyjnym, [w:] E. Nowak (red.), Systemy informacyjno-decyzyjne rachunkowości, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 690, Wrocław 1994.
 • Durbajło-Mrowiec M., Wartość dochodowa przedsiębiorstw w procesie przekształceń własnościowych, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy, PTE 1995.
 • Durbajło-Mrowiec M., Wpływ interpretacji dochodu na wycenę spółek (wyniki badań empirycznych), [w:] Udziały w spółkach. 2arządzanie i rachunkowość, Instytut Rachunkowości AE we Wrocławiu, OTREK, Dolnośląska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wrocław 1992.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Sektor prywatny w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, Informacja nr 1058, Biuro Studiów i Ekspertyz, lipiec 2004, maszynopis.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Systemy ubezpieczeń zdrowotnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Francja, RFN, Szwecja, Wielka Brytania). Raport nr 168, www.biuros,sejm.gov.pl (22.02.2007).
 • Ehrbar A., Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wig-Press, Warszawa 2000.
 • Engeleiter HJ., Unternehmensbewertung, Stuttgart 1970.
 • Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Getzen TE., Ekonomia zdrowia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Goławska M., Definicje marki w literaturze i opinii ekspertów - cz. 2, "Marketing i Rynek" 1998, nr 12.
 • Gościński W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Helbling C, Unternehmensbewertung und Steuern, Düsseldorf 1991.
 • Ignaciuk I., Jak ustalać wartość przedsiębiorstwa!, "Przegląd Organizacji" 1990, nr 6.
 • Informacja o przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, www.mz.gov.pl (5.01.2007).
 • Informacja prasowa TNS OBOP z 18 czerwca 2003: Towar markowy czyli jaki...?, www.tnsglobal.pl (3.06.04).
 • Jaensch G., Wert und Preis der ganzen Unternehmung, Köln, Opladen 1966.
 • Jaruga A., Fijałkowska J., Kapitał intelektualny - wyzwanie dla rachunkowości, "Rachunkowość" 2003, nr 11.
 • Jonas H., Einige Bemerkungen zur Bestimmung des Verkehrswertes von Unternehmung, "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1954, nr 24.
 • Kadragic A., Czarnowski P., Public Relations, czyli promocja reputacji. Praktyka działania, Business Press, Warszawa 1997.
 • Karski J.B., Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochony Zdrowia, Warszawa 1996.
 • Karski J.B., Zdrowie 21 - zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa 1999.
 • Kasiewicz S., Pawłowicz L. (red.), Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Kautsch M., Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w 202, których organem założycielskim jest SWD, www.umwd.pl (4.01.2007).
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Kolbe K, Ermittlung von Gesamtwert und Geschaftswert der Unternehmung, Düsseldorf 1959.
 • Kocot E., Miary efektów zdrowotnych, "Zdrowie i Zarządzanie" 2002, t. IV, nr 6.
 • Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 • Krasuska M.E., Turowski K., Wybrane aspekty opieki nad pacjentem onkologicznym, Neurocentrum, Lublin 1996.
 • Krawczyńska A., Trzmielak D., Jakość usług medycznych "Przegląd Organizacji" 2001, nr 2.
 • Krelle W., Praeferenz - und Entscheidungstheorie, Tuebingen 1968.
 • Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw nierentownych, "Rachunkowość" 1994, nr 7-8.
 • Kufel M. (red.), Rachunkowość, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 • Lackmann F., Theorien und Verfahren der Unternehmensbewertung, Berlin 1962.
 • Lawthers A.G., Pomiar jakości a menadżer ochrony zdrowia, "Zdrowie i Zarządzanie" 1999,1.1, nr 3.
 • Lipka A., W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005.
 • Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Luehrman T.A., What 's it worth? A general manager ś guide to valuation, "Harvard Business Review", May-June 1997.
 • Luehrman T.A., Using APV: a better tool for valuing operations, "Harvard Business Review", May-June 1997.
 • Marciniak R., Wykorzystanie instrumentów pomiaru jakości w celu doskonalenia poziomu świadczonych usług medycznych, "Antidotum" 1999, rok VIII, nr 5.
 • Mellerowicz K, Der Wert der Unternehmung als Ganzes, Essen 1952.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej (MSSF), t. I i II, SKwP, IASB, Warszawa 2007.
 • Nowak T., TQM a zarządzanie zmianami, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 • Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M., Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Opolski K. (red.), Jakość w banku, CeDeWu, Warszawa 2000.
 • Parasuraman A., Zeithami V.A., Berry L.L., A conceptual model of service quality and its implications for the future research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49.
 • Podszywałow A., Pelc D., Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, ODiDK, Gdańsk 1999.
 • Ponikowska I., Styś A., Iwankiewicz-Rak B., Typowanie głównych parametrów jakości w lecznictwie uzdrowiskowym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.
 • Porter M.E., Competitive Strategy, Free Press, New York 1990.
 • Prahalad C.K., Hamel G., The core competence of the corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990.
 • Pratt S.P., Reilly R.F., Schwaichs R.P., Valuing a Business. The Analysis and Appraisal of Closely Held Companies, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 • Quality Assurance in Manager Health Care Organizations, Joint Commission on the Accreditation of Health Organizations, Chicago 1989.
 • Rappaport A., Creating Shareholder Value, The Free Press, New York 1998.
 • Romańczyk T., Bedlicki M. (red.), Zintegrowany system zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Wymagania dla certyfikacji wg normy ISO 9001:2000 i dla akredytacji CMI, TÜV NORD Polska, Kraków 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.03.1999 r., DzU 2007, nr 160, poz. 1136.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 9.04.2003 r., DzU nr 63, poz. 589.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 21.12.1999 r., DzU nr 111, poz. 1314.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie standardów postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 27.02.1998 r., DzU nr 37, poz. 215.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej z dnia 22.12.1998 r., DzU nr 164, poz. 1194.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju z dnia 17.05.2000 r., DzU nr 44, poz. 520.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu z dnia 10.11.2006 r., DzU nr 213, poz. 1568.
 • Sawicki K., Niektóre zagadnienia celów, metod i technik wyceny przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP nr 25, Warszawa 1993.
 • Shortell S.M., Kaluzny A.D., Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Kraków 2001.
 • Sieben G., Der Entscheidungswert in der Funktionslehre der Unternehmensbewertung, "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis" 1976, nr 28.
 • Sieben G., Unternehmensbewertung, Universität zu Köln 1992 (maszynopis).
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 • Skrzypek E., Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością w uczelni, [w:] J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.), Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2002.
 • Smith G. V., Parr R.L., Valuation of Intelectual Property and Intagible Assets, New York 1994.
 • Smolski R., Smolski M., Stadmuller E.H., Słownik encyklopedyczny edukacji obywatelskiej, Europa, Warszawa 1999.
 • Stackelberg H., Die Entwicklungsstufen der Werttheorie, "Schw. Zeitschr. f. Volksw. u. Stat." 1947, nr 83.
 • Stewart TA., Intellectual Capital Doubleday, New York 1997.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Trąbka W. (red.), Szpitalne systemy informatyczne, Vesalius, Kraków 1999.
 • Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warunki systemowe zarządzania opieką zdrowotną, IP1S, Warszawa 2002.
 • Tygodnik finansowy, www.tf.pl (22.06.2004).
 • Urbanek G., Wycena marki, "Rachunkowość" 2004, nr 10.
 • Ustawa z dnia 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej, DzU nr41, poz. 324.
 • Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, DzU nr 118, poz. 561.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, DzU nr 45, poz. 391.
 • Ustawa z dnia 6.02 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 2.07.2004 r o swobodzie działalności gospodarczej, DzU nr 173, poz. 1807.
 • Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, DzU 2004 nr 204, poz. 2087.
 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU nr 210, poz. 2135 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU nr 91, poz. 408, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89.
 • Ustawa z dnia 5.07.1996 r. o zawodzie pielęgniarki i położnej, DzU 2007, nr 176, poz. 1237.
 • Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, DzU 2008, nr 136, poz. 857.
 • Ustawa z dnia 14.05.2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz innych ustaw, DzU 2006, nr 75, poz. 518.
 • Ustawa z dnia 14.07.2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz innych ustaw, DzU nr 143, poz. 1032.
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. Wyroby medyczne, DzU nr 93, poz. 896.
 • Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.
 • Waśniewski T., Miklewicz Z., Metody wyceny przedsiębiorstw w RFN, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1992, nr 32.
 • WHO Working Group Quality Ace In Health Care 1989.
 • Williams J.R., Stanga K.G., Holder W.W., Intermediate Accounting, Harcourt Brace Jovanovic, New York 1984.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Marka (19.07.2007).
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/restrukturyzacja (19.07.2007).
 • http://www.nowamarka.pl/omarce/encyklopedia (19.07.2007).
 • http://www.slownik-online.pl/Kopalinski (19.07.2007).
 • www.biuros.sejm.gov.pl (22.02.2007). www.gov.pl (25.01.2007).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000163644255
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.