PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 173 | 255
Tytuł artykułu

Organizacje oparte na wiedzy

Autorzy
Warianty tytułu
Knowledge-Based Organisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na wstępie niniejszego opracowania przedstawiono zmiany, jakie zaszły w otoczeniu organizacji oraz w ich budowie i działaniu. Przedstawiono ewolucję otoczenia i orientacji w zarządzaniu, a w szczególności związki między warunkami działania przedsiębiorstw i przyjmowanymi rozwiązaniami w zarządzaniu nimi. Zestawiono cechy organizacji opartych na wiedzy w porównaniu z organizacjami tradycyjnymi. Scharakteryzowano istotę oraz specyficzne atrybuty organizacji uczącej się i porównano pozostałe koncepcje organizacji opartych na wiedzy, a mianowicie: organizację inteligentną, zhumanizowaną, sieciową, wirtualną, fraktalną. Następnie rozważano zagadnienia dotyczące zarządzania oraz strategicznego zarządzania wiedzą. Omówiono problematykę przebiegu procesów generowania wiedzy w organizacji. W części końcowej opracowania skoncentrowano się na kapitale intelektualnym i ludziach pracujących dla organizacji opartych na wiedzy.
EN
The emerging new environmental conditions, defined by the term knowledge-based economy, are forcing organisations to adapt to them and to adopt new organisational and managerial solutions. In this study, the author provides an introduction into the organisational and management systems of companies operating under the conditions of the knowledge--based economy. The study comprises three parts: the knowledge-based economy and organisations, knowledge management in organisations, and intellectual and human capital in knowledge-based organisations.(AT)
Twórcy
Bibliografia
 • Adair C.B., Murray B.A. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adamczyk J. [2000], Kultura organizacji w procesie uczenia się przedsiębiorstw [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Afuah A., Tucci CL. [2003], Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Alder H. [2003], Inteligencja kreatywna, Wydawnictwo Amber, Warszawa.
 • Aldog R.J., Stearns T.M. [1987], Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
 • Altkorn J. [2003], Marketing na rynku międzynarodowym [w:] Podstawy marketingu, wyd. IV, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Anderson D., Ackerman Anderson L. [2001], Beyond Change Management. Advanced Strategies for Today's Transformational Leaders, Jossey-Bass/Pfeffer, Pfeffer Wiley Co., San Francisco.
 • Aniszewska G. [2000], HOPP. Japońska metoda w polskich przedsiębiorstwach, "Manager", nr 1.
 • Ansoff H.I. [1985], Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 • Antoszkiewicz J. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 • Argyris C. [1999], On Organizational Learning, Blackwell Business, Oxford.
 • Ariss S., Nykodym N., Cole-Laramore A.A. [2002], Trust and Technology in the Virtual Organization, "San Advanced Management Journal", Autumn.
 • Bank J. [1996], Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Ska, Warszawa.
 • Batorski J. [1998], Style organizacyjnego uczenia się, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Beckhard R. [1998], Zdrowa organizacja [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Pess, Warszawa.
 • Beyond Team. Building the Collaborative Organization [2003], M.M. Beyerlein, S. Freed-man, C. McGee, L. Moran, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco.
 • Binsztok A. [2004], Przepływ informacji w organizacjach fraktalnych [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie gospodarczym, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków.
 • Bloodgood J.M., Salisbury W.D. [2001], Understanding the Influence of Organization Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies, "Decision Support Systems", nr 31.
 • Boiral O. [2002], Tacit Knowledge and Environmental Management, "Long Range Planning", vol. 35.
 • Borkowska S. [2002], Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla polski o rozwój zasobów ludzkich [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa.
 • Bratnicki M. [2000], Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wydawnictwo "Triada", Dąbrowa Górnicza.
 • Bratnicki M. [2002], Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Bratnicki M, Austen A., Sikorka A. [2003], Spojrzenie na przedsiębiorczość z. punktu widzenia opcji realnych [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Brett R. [2002], Creating Intelligent Organization, "The Journal for Quality & Participation", Winter.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brooking A. [1999], Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London.
 • Brown S.A. [2003], Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa. Brzozowski M. [2003], Wybrane modele organizacji wirtualnej [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Buckley P.J., Carter M.J. [2000], Knowledge Management in Global Technology Markets. Applying Theory to Practice, "Long Range Planning", vol. 33.
 • Bukowitz W.R., Williams R.L. [2000], The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 • Burnet K. [2002], Relacje z. kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Castells M. [1999], The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Oxford.
 • Chlebowski K. [2003], Strategiczny wymiar wiedzy, "Problemy Jakości", nr 8.
 • Chowdhury S. [2000], Towards the Future of Management [w:] Management 21 C, red. S. Chowdhury, Financial Times, Practice Hall, London.
 • Christopher M., Peck H. [2003], Marketing Logistics, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Clements P. [1996], Myśl pozytywnie. Poradnik dla menedżerów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Coleman D. [1999], Groupware: Collaboration and Knowledge Sparing [w:] Knowledge Management Handbook, ed. by J. Liebowitz, CRC Press, Boca Raton.
 • Conklin D., Tapp L. [2000], The Creative Web [w:] Management 21 C, red. S. Chowdhury. Financial Times, Practice Hall, London.
 • Cooper C.L., Cartwright S. [1994], Healthy Mind: Healthy Organization - A Proactive Approach to Occupational Stress, "Human Relations", vol. 47, nr 4.
 • Crainer S. [1998], Key Management Ideas. Thinkers that Changed the Management World, Financial Times, Pitman Publishing, London.
 • Crossman M., Berdrow I. [2003], Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 • Cygler J. [2002], Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Tracki, Difin, Warszawa.
 • Czekaj J., Jabłoński M. [2002], Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, t. 2, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 14, Wałbrzych.
 • Czerska M. [2001], Ucząca się organizacja [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami. Dom Organizatora, Toruń.
 • Czerska M. [2003], Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnych menedżerów, Difin, Warszawa.
 • Czubala A. [2003], Ocena wartości klienta dla firmy, Prace Naukowe nr 7, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Cwiklicki M. [2004], Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji w japońskich przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 11.
 • Davenport T.H., Prusak L. [1998], Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston.
 • Davenport T.H., Völpel S.C. [2001], The Rise of Knowledge Towards Attention Management, "Journal of Knowledge Management", nr 3.
 • Dejnaka A. [2002], CRM. Zarządzanie kontaktami z. klientami, Helion, Gliwice.
 • Dessler G., Turner A. [1992], Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario.
 • Dobiegała-Korona B. [2004], Pomiar wartości klientów a wartość firmy [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, t. 1, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dobija D. [2003], Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Dobija M. [2002], Kapital ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Dolińska M. [2002], Działalność organizacji wirtualnych w sieci powiązań, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 • Dolińska M. [2005], Procesy uczenia się w organizacji i aliansie strategicznym, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Doz Y.L., Hamel G. [1998], Alliance Advantage. The Art of Creating Value through Partnering, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Drucker P.F. [1994], Menedżer skuteczny, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Nowoczesność, Czytelnik.
 • Drucker P.F. [2000], Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa.
 • Dudycz T. [2005], Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Dwojacki R, Nogalski B., Sikorki C. [1999], Zarządzanie w nowych czasach, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Dworzecki Z. [2001], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - w stronę paradygmatu organizacji uczącej się, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A. [2002], Sposoby tworzenia organizacji sieciowych [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Export Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Dworzecki Z., Żłobińska A. [2002], Regionalne sieci przedsiębiorstw jako globalna szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Export Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Easterby-Smitli M. i Araujo L. L1999], Organizational Learning: Current Debates and Opportunities [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, ed. by M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London.
 • Edmondson A., Moingeon B. [1999], Learning, Trust and Organizational Change: Contracting Model of Intervention Research In Organizational Behavior [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, ed. by M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London.
 • Edvinsson L., Malone A.S. [2001], Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Fabiańska K., Rokita R. [ 1986], Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Farr K. [2000], Organizational Learning and Knowledge Managers, "Work Study", nr 1.
 • Fazlagić A. [2000], Zarządzanie wiedzą, "Manager", nr 6.
 • Finger M., Brand S.B. [1999], The Concept of the 'Learning Organization' Applied to the Transformation of the Public Sector [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, red. M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London.
 • Fitz-Enz J. [2001], Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Fitzpatrick W.M., Burkę Galara A. [2000], Form, Functions, and Financial Performance Realities for the Virtual Organizations, "Sam Advanced Management Journal", Summer.
 • Flejterski S., Wahl PT. [2003], Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • Gableta M. [2003], Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gach D. [2002], Wkład wspólnot w rozwój wiedzy w organizacjach [w:] Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy, t. 1, red. W. Cieśliński, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria 14, Wałbrzych.
 • Gamble P.R., Blackwell J. [2001], Knowledge Management. A State of the Art Guide, Kogan Page, London.
 • Gherardi S. [2001], Organizational Learning [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behavior, red. A. Sorge, M. Warner, Thomson Learning, London.
 • Gliński B., Kuc B.R., Fołtyn H. [2000], Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Globalizacja. Strategia i zarządzanie [2001], G. Stonehause, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa.
 • Głuszek E. [2002], Architektura przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Export Grupa Doradcza Sp. z o.o., Warszawa.
 • Głuszek E. [2004], Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Goleman D. [1997], Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Goold M., Campbell A. [2002], Designing Effective Organizations. How to Create Structured Networks, Jossey-Bass, A Wiley Co., San Francisco.
 • Gregor B. [2002], Globalne społeczeństwo informacyjne a nowa gospodarka [w:] Future 2002, Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, red. E. Skrzypek, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Gross S.F. [1999], Inteligencja stosunków międzyludzkich. Talent, błyskotliwość w kontaktach z. ludźmi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2000], Kreowanie w przedsiębiorstwie organizacji inteligentnej [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002a], Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawą dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2002b], Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004a], Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost wartości przedsiębiorstwa [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, t. 1, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K. [2004b], Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Grzelak G, Olechnicka A. [2003], Innowacyjny potencjał polskich regionów [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hansen M.T., Nohria N, Tierney T. [1999], What's Your Strategy for Managing Knowledge? "Harvard Business Review", March-April. Hargrove R. [2003], Masterful Coaching, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco.
 • Hatch J.M. [2002], Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Heisig P., Runeson J. [2001], Measuring Intangible Assets for Sustainable Business Growth -Celemi AB, Medium-Sized and Fast Growing [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P. Heisig, I. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Heisig P., Vorbeck J. [2001], Benchmarking Survay Result [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Heisig P., Vorbeck J., Niebuhr J. [2001], Intellectual Capital [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Hejduk I.K. [2003], W drodze do przyszłości [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 • Herman A. [2003], Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, Wydawnictwo Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa.
 • Hill L.A. [2003], Becoming a Manager, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • Hixon T.L. [1998], Network Organizations [w:] Perspective on Strategy from the Boston Consulting Group, red. C.W Stem, G. Stalk Jr., John Wiley & Sons, Inc., New York.
 • Hofmann D. A., Tetrick L.E. [2003], The Etiology of the Concept of Health. Implication for "Organizing" Individual and Organizational Health [w:] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, red. D.A. Hofmann, L.E. Tetrick, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Hof stede G. [1998], Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, "Organization Studies", nr 3.
 • Holmberg L, Rodderstrale J. [2000], Sensational Leadership [w:] Management 21 C, red. S. Chowdhury, Financial Times, Practice Hall, London.
 • Hopej M. [2000], Struktura organizacji uczącej się [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 • Hopej M. [2001], Struktura organizacyjna fraktalnego przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3.
 • Hudson W.J. [1993], Intellectual Capital. How to Build It, Enhance It, Use lt, John Wiley & Sons, Inc., Toronto.
 • Huysman M. [1999], Balancing Biases: a Critical Review of the Literature on Organizational Learning [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, ed. by M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London.
 • Inkpen A.C., Beamish PW. [1997], Knowledge, Bargaining Power, and the Instability of international Joint Ventures, "Academy of Management Review", nr 1.
 • Intellectual Capital. Navigating the new business landscape [1998], J. Ross, G. Ross, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson, New York University Press, New York.
 • Ivancevich J.M., Glueck W.F. [1986], Foundations of Personnel. Human Resource of Management, BPI/IRWIN, Homewood, Illinois.
 • Jabłoński M. [2002], Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 11.
 • Janik R. [2003], CRM - nowoczesne narzędzie wspierające współczesne przedsiębiorstwo [w:] Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003, red. E. Skrzypek, t. 2, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Jędrzycki W. [1991], Humanizacja pracy. Założenia modelowe i praktyka społeczna. Fundacja Humanizacja Pracy, Warszawa.
 • Juchnowicz M. [2002], Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji [w:] Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa.
 • Kaczmarek J. [2003], Zarządzanie przez wizję - twórcze myślenie o przyszłości firmy [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Kamiński R. [1999], Organizacja wirtualna -wady i zalety, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Kaplan R.S., Norton D.P. [2001], Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • Kasprzyk L" Węgrzecki A. [1981], Wprowadzenie do filozofii, PWN, Warszawa.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K. [2001], Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kelly K. [2001], Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 • Kijewska A. [2003], Wiedza w przedsiębiorstwach jako organizacjach uczących się, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 • Kisielnicki J. [2002], Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa.
 • Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls [2002], Ch. Soo, T. Devinney, D. Midgley, A. Deering, "California Management Review", nr 4.
 • Koh A.-T. [2000], Linking Learning, Knowledge Creation, and Business Creativity. A Preliminary Assessment of the East Asian Quest For Creativity, "Technological Forecasting and Social Change", nr 1.
 • Kolman R. [2003], Jakość życia jest zmienna, "Q Jakości", nr 1.
 • Kotler P. [2003], Marketing Management, Person Education International, Saddle River, New Jersey.
 • Kotler P. [2004], Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 • Kotler P., Jain D.C, Maesincee S. [2002], Marketing nie stoi w miejscu. Nowe spojrzenie na zyski, wzrost i odnowę, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Kotulska K. [2004], Kultura organizacyjna zorientowana na zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, t. 2, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Koźmiński A.K. [1998], Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 • Krawczyk A. [2001], Geometria fraktalna jako instrument opisu organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Krogh von G, Nonaka L, Aben M. [2001], Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategic Framework, "Long Range Planning", nr 4.
 • Król H. [2001], Rozwój kapitalu ludzkiego w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa.
 • Krupski R. [2000], Podejście systemowe w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 847, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Krzakiewicz K. [2001], Zarządzanie wiedzą - czy nowe wyzwanie dla nauk o zarządzaniu? [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Kwiatek P., Zapłata S. [2003], Kontroling marketingowy w systemie zarządzania jakością, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 • Kwiatkowska L. [1999], Organizacja wirtualna w społeczeństwie informacyjnym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5.
 • Kwiatkowska L., Pawlus T. [1999], Organizacja wirtualna - aspekty etyczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10.
 • Kwieciński M. [1999], Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków. Lassey P. [1998], Developing a Learning Organization, Kogan Page, London.
 • Laudon K., Starbuck W.H. [2001], Organizational Information and Knowledge [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behavior, red. A. Sorge, M. Warner, Thomson Learning, London.
 • Leibold M., Probst G, Gibbert M. [2002], Strategic Management in the Knowledge Economy, Publicis Kommunikations Agentur Gmbh, GWA, Erlanger.
 • Leon J., Frąckiewicz J. [2000], Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania, Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 • Lisiński M. [2004], Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa.
 • Lorange P. [2000], Ultra-rapid Management Processes [w:] Management 21 C, red. S. Chowdhury, Financial Times, Practice Hall, London.
 • Loshin D. [2003], Business Intelligence, The Savvy Manager's Guide. Getting Onboard with Emerging IT, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco.
 • Lundy O., Cowling A. [2000], Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Łobos K. [2000], Organizacja sieciowa [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Łobos K. [2004], Sieć międzyorganizacyjna jako strukturalne narządzie implementacji strategii. Zależność: typ strategii - aranżacja strukturalna sieci [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Łukasiewicz G. [2001], Kapitał intelektualny w organizacjach - możliwości jego pomiaru [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • Müller U.R. [1997], Szczuple organizacje. Literatura obowiązkowa każdego kierownika, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Maier R. [2002], Knowledge Management Systems. Information and Communication Technologies for Knowledge Management, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
 • Managing Change. A Human Resource Strategy Approach [2000], A. Thornhill, P. Lewis, M. Millmore, M. Saunders, Financial Times, Prectice Hall, Essex.
 • Marcinkowska M. [2000], Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marketing. Podręcznik europejski [2002], P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V Wong, PWE, Warszawa.
 • Markus ML., Manville В., Agrès CE. [2000], What Makes a Virtual Organization Work? "Sloan Management Review", Fall.
 • Martyniak Z. [1996], Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa.
 • McDermott R. [1999], Why Information Technology Inspired but Cannot Deliver Knowledge Management, "California Management Review", nr 4.
 • Mertins К., Heisig P., Vorbeck J. [2001], Introduction [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Mesjasz С. [2002], Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 • Mesjasz C, Piekarz H. [2001], Koncepcja analizy związków pomiędzy zarządzaniem wiedzą a synergia organizacyjną [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiębiorstw [2003], R. Borowiecki, A. Jaki, M. Kowalik, S. Maciejowski, T. Rojek [w:] Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa.
 • Mielus M. [2004], Rozwój działalności wywiadów gospodarczych w Polsce w latach 1990-2004 (badania wstępne) [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków.
 • Mikołajczyk Z. [2003], Zarządzanie procesami zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice.
 • Mikuła B. [2001], W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 • Mikuła В. [2002], Metodyka wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się, Zeszyty Naukowe nr 593, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Mikuła B. [2005a], Procesy organizacyjnego uczenia się w aliansie strategicznym, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Mikuła B. [2005b], Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji [w:] INTELLECT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządza nia w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, t. 1, pod red. E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • Mikuła В., Ćwiklicki M. [2001], Integracyjna rola zarządzania wiedzą, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Mikuła В., Pietruszka A. [2001], Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A. [2003], Wybrane aspekty zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji [w:] Zarządzanie i marketing. Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, red. R. Niestrój, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków.
 • Mikuła В., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2002], Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 • Mikuła В., Turcza P. [2005], Strategiczne zarządzanie wiedzą w praktyce [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Mikuła В., Winkler R. [2002], Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, Prace Naukowe nr 6, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Mikuła В., Ziębicki B. [2004], Wybrane aspekty tworzenia organizacji uczącej się, Zeszyty Naukowe nr 647, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Mirek D. [1998], Zespoły indywidualnego uczenia się menedżerów, "Personel", nr 11.
 • Morawski M. [2003], Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
 • Morawski M. [2004], Nowy kształt organizacji poddanej logice sieci, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu nr 1044, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Morgan G. [1997], Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Moszkowicz K., Moszkowicz M. [2002], Zarządzanie wiedzą i technologie informacyjno-komunikacyjne we współczesnym zarządzaniu [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 • Moszkowicz M. [2002], E-economy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości" [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Difin, Warszawa.
 • Newell F. [2002], Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu internetowego, IFC Press, Kraków.
 • Nęcka E. [2003], Inteligencja. Geneza, struktura, funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Niemczyk J. [2000a], Organizacja ucząca się [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Niemczyk J. [2000b], Metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, Wydawnictwo Terra, Wrocław-Poznań.
 • Nilles J.M. [2003], Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Nizard G. [1998], Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nogalski В., Kowalczyk A. [2004], Strategia oparta na wiedzy jako kierunek zarządzania strategicznego [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Nogalski В., Rybicki J. [2001], Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • Nonaka I, Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Nonaka L, Konno N. [1998], The Concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation, "California Management Review, nr 3.
 • Nonaka I., Toyama R., Konno T. [2000], SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic Knowledge Creation, "Long Range Planning", vol. 33.
 • Oakland J.S., Porter L.J. [1995], Total Quality Management, Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Obłój К. [2002], Tworzywo skutecznych strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Packer S.K., Turner N., Griffin M.A. [2003], Designing Healthy Work [w:] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, red. D.A. Hofmann, L.E. Tetrick, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Pene J. [2000], Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź.
 • Pene J. [2002], Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku [w.] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Difin, Warszawa.
 • Perechuda K. [2000], Organizacja wirtualna [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Perechuda K. [2001], Strategiczność współczesnych koncepcji zarządzania [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, red. R. Krupski, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Perechuda K. [2002], Kartografia biznesu wirtualnego, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • Perechuda K. [2004], Strategie konfigurowania wartości w biznesie sieciowym [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Piekarz H. [2003], Metodologiczne aspekty efektywności zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Pierścionek Z. [2003], Strategie konkurencji i rozwój przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pietruszka A. [2001], Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w sieciach aliansów [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie, red. W. Błaszczyk, B. Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Pietruszka-Ortyl A. [2002], Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnych organizacji [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, red. E. Skrzypek, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Pietruszka-Ortyl A. [2003], Kreowanie wiedzy przez alianse strategiczne, "Problemy Jakości", nr 8.
 • Piotrkowski M. [2004], Wyzwania stawiane technologiom informacyjnym przez innowacyjną strategię biznesową Mass Customization, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1044, Wrocław.
 • Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. [2004], Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 • Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Antykwa, Kraków.
 • Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Podstawowe pojęcia związane z uczeniem się w organizacji [2002], R. Ross, B. Smith, Cli. Roberts, A. Kleiner [w:] Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków, P.M. Senge, A. Kleiner, C. Roberts, R.B. Ross, В.J. Smith, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Potocki A., Gach D. [2004], Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1044, Wrocław.
 • Potocki A., Winkler R., Żbikowska A. [2003], Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Prahalad CK. [2000], Emerging Word of Managers [w:] Management 21 C, red. S. Chowdhury, Financial Times, Practice Hall, London.
 • Prange С. [1999], Organizational Learning - Desperately Seeking Theory? [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, ed. by M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London.
 • Preskill H., Torres R.T. [1999], The Role of Evaluative Enquiry in Creating Learning Organization [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, ed. by M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London.
 • Probst G, Raub S., Romhardt К. [2002], Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Przedsiębiorstwo wirtualne [1998], "Zarządzanie na Świecie", nr 5.
 • Przegląd popularnych koncepcji zarządzania [2001], "Zarządzanie na Świecie", nr 1.
 • Rahman Z. [2002], Virtual Organisation: A Stratagem, "Singapore Management Review", nr 2.
 • Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rifkin J. Г2001], Koniec pracy Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery post rynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Robbins S.R [1998], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Roberts J. [2004], The Modern Firm. Organizational Design for Performance and Growth, Oxford University Press, Oxford.
 • Robertson В., Sribar V. [2002], The Adaptive Enterprise. IT Infrastructure Strategies to Manage Change and Enable Growth, INTEL PRESS, Addison-Wesley Pearson Education, Boston.
 • Rokita J. [2000a], Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Rokita J. [2000b], Uczenie się indywidualne a uczenie się organizacji [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Rokita J. [2002], Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hajduk, Difin, Warszawa.
 • Rokita J. [2003], Myślenie strategiczne (problemy stabilności i zmian) [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Romanowska M. [2001], Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 • Romanowska M. [2003], Cykl życia strategii, czyli o nietrwałych tendencjach w zarządzaniu strategicznym [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Rychlicka A., Rosiński J. [2001], W stronę uczenia poprzez rozwiązywanie problemów [w:] Dylematy kształcenia menedżerów u progu XXI wieku, red. T. Borkowski, A. Marcinkowski, A. Oherow-Urbaniec, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania, Kraków.
 • Sadler P. [1997], Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Sadler-Smith E., Spicer D.S., Chaston I. [2001], Learning Orientations and G roth і Smaller Firms, "Long Range Planning", vol. 34.
 • Salej A. [2002], Pomiar efektywności wykorzystania potencjału intelektualnego [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, t. 1, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 29 XI-1 XII 2002, red. E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Sarvary M. [1999], Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry, "California Management Review", nr 2.
 • Sawhney M., Prandelli E. [2000], Communities of Creation: Managing Distributed Innovation in Turbulent Markets, "California Management Review", nr 4.
 • Seebacher U.G. [2002], Cyber Commerce Refraining. The End of Business Process Reengineering? Spring-Verlag, Berlin-Heidelberg.
 • Sena J.A., Shani A.B. [1999], Intellectual Capital and Knowledge Creation: Towards an Alternative Framework [w:] Knowledge Management Handbook, ed. by J. Liebowitz, CRC Press, Boca Raton.
 • Senge P.M. [1998], Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sikorski C. [1999], Zachowania ludzi w organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sikorski C. [2002], Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Sillamy N. [1994], Słownik psychologiczny, Wydawnictwo "Książnica", Warszawa.
 • Skrzypek E. [1999], Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, "Problemy Jakości", nr 11.
 • Skrzypek E. [2000], Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK Oddział w Krakowie, Kraków.
 • Skrzypek E. [2002], Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały z konferencji naukowej Szczawnica, 26-29 września 2002, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 • Skrzypek E. [2004], Czynniki sukcesu firmy w warunkach GOW [w:] SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, t. 1, Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, red. E. Skrzypek, UMCS w Lublinie, Lublin.
 • Skyrme D.J. [1999], Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butter-worth Heinemann, Oxford.
 • Słownik wyrazów obcych [2003], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smith A.F., Kelly T. [1998], Kapitał ludzki w gospodarce cyfrowej [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Busness Press, Warszawa.
 • Smith D. [1998], Developing People and Organisations, CIMA Publishing, London.
 • Sokołowska A. [2000], Kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie inteligentnym - zmiana i ciągłość, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 851, Wrocław.
 • Sokołowska A. [2001], Uwarunkowanie tworzenia i kształtowania kapitału intelektualnego w małym przedsiębiorstwie [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 • Sopińska A., Wachowiak P. [2003], Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie, ochrona, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków.
 • Sopińska A., Wachowiak P. [2004], Pomiar kapitalu intelektualnego w przedsiębiorstwie a uwarunkowania sektorowe. Metodyka pomiaru [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków.
 • Stabryła A. [1995], Podstawy zarządzania firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Stabryła A. [2001], Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kra-ków-Kłuczbork.
 • Stańczyk-Hugiet E. [2003], Formalne i nieformalne procesy uczenia się w organizacji [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, red. naukowy K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Steinmann H., Schreyögg G. [1992], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Steinmann H., Schreyögg G. [1998], Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stewart T.A. [2001], The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
 • Stoehr T. [2002], Managing e-business Project. 99 Key Success Factors, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość [1995], PWE, Warszawa.
 • Strojny M. [2000], Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych, "Problemy Jakości", nr 3.
 • Sułkowski Ł. [2002], Kulturowe uwarunkowania zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej, red. A. Stabryła, Wydawnictwo EJB, Kraków.
 • Szatkowski A. [1997], Kształtowanie funkcjonalnych stosunków pracy, Ossolineum, Wrocław.
 • Szatkowski A. [2000], Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Szczepankiewicz W. [2002], Obsługa logistyczna sektora handlu. Uwarunkowania i kierunki zmian, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Sztompka P [2002], Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Tabaszewska E. [2004], Organizacja tradycyjna - ucząca się - inteligentna. Różnice i podobieństwa, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 • Teece D.J. [2000a], Managing Intellectual Capital. Organizational, Strategie, and Policy Dimensions, Oxford University Press, New York.
 • Teece D.J. [2000b], Strategies for Managing Knowledge Assets: the Role of Firm Structure and Industrial Context, "Long Range Planning", vol. 33.
 • Tesluk P., Quigley N.R. [2003], Group and Normative Influence on Health and Safety. Perspectives from Talking a Broad View on Team Effectiveness [w.] Health and Safety in Organizations. A Multilevel Perspective, red. D.A. Hofmann, L.E. Tetrick, Jossey--Bass, A Wiley Imprint, San Francisco.
 • Thierry D., Sauret С. [1994], Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa.
 • Tiwana A. [2003], Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa.
 • Toffłer A. [1997], Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Tomkę S., von Hippel E. [2002], Klienci jako innowatorzy. Nowy sposób tworzenia wartości, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Tourniaire F. [2003], Just Enough CRM, Practice Hall PTR, Saddle River.
 • Tsang E.W.K. [1997], Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy between Descriptive and Prescriptive Research, "Human Relations", nr 1.
 • Ulrich D. [2000], Context, Capability, and Response [w:] Management 21 C, red. S. Chowd-hury, Financial Times, Practice Hall, London.
 • Vorbeck J., Finke I. [2001], Motivation and Competence form Knowledge Management [w.] Knowledge Management. Best Practices in Europe, red. K. Mertins, P. Heisig, J. Vorbeck, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 • Walentynowicz P. [2002], Racjonalność podejmowania decyzji menedżerskich [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, red. M. Jerzemowska, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, Słupsk.
 • Walz H., Berteis T. [1995], Das intelligente Unternehmen. Schneller lernen als der Wettbewerb, Verlag Moderne Industrie, Landsber/Lech.
 • Warnecke H.-J. [1999], Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wawrzyniak B. [1989], Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Wawrzyniak B. [1999], Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
 • Webber R.A. [1990], Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 • Wenger E., McDermott R., Snyder W.M. [2002], A Guide to Managing Knowledge. Cultivating Communities of Practice, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 • West M.A. [2000], Rozwijanie kreatywności wewnątrz, organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Węgrzyn A. [2000], Benchmarking. Nowoczesna metoda doskonalenia przedsiębiorstwa, Antykwa, Kluczbork-Wroclaw.
 • Wiatrak A.P. [2003a], Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 • Wiatrak A.P. [2003b], Wiedza w procesie podejmowania decyzji, "Współczesne Zarządzanie", nr l.
 • Włodarski Z. [1996], Psychologia uczenia się, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wojnar L. [1990], Fraktografia ilościowa. Podstawy i komputerowe wspomaganie badań, Zeszyt Naukowy nr 2, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • Wojnarowska H. [2004], Lojalność klientów jako źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, t. 2, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe nr 378, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Yip G.S. [2004], Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zack M.H. [1999], Developing a Knowledge Strategy, "California Management Review", nr 3.
 • Zaliwski A. [2000], Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa.
 • Zarębska A. [2002], Metoda "otwartej dyskusji" czy "zamkniętych drzwi" w zarządzaniu zmianami - dylematy wdrożeniowe, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 • Zbiegień-Maciąg L. [2001], Dzielenie się wiedzą jako nowa odmiana marketingu personalnego, "Personel", 1-15 maja.
 • Zhou A.Z., Fink D. [2003], The Intellectual Capital Web. A Systematic Linking of Intellectual Capital and Knowledge Management, "Journal of Intellectual Capital", vol. 4, nr 1.
 • Zienkowski L. [2003], Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość? [w:] Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ziębicki B. [2000], Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, red. A. Potocki, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Zimniewicz K. [1999], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. [2003a], Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Zimniewicz K. [2003b], P.M. Senge i jego piąta dyscyplina, Zeszyty Naukowe nr 33, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zukowska-Budka J. [2004], E-learning jako forma rozwoju zawodowego pracowników [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000162154117
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.