PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 3 | 3-18
Tytuł artykułu

Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi

Warianty tytułu
World agricultural trade liberalisation and growth prospects of polish foreign trade in agri-food products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono potencjalne scenariusze rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi do 2015 roku. W badaniach wykorzystano matematyczny model równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project (GTAP). Analizę symulacyjną zrealizowano w czterech wariantach, różniących się stopniem redukcji taryf celnych i odnoszących się odpowiednio do: stanowiska Komisji Europejskiej z 28 października 2005 roku, postulatów zgłaszanych przez grupę krajów G-20, propozycji USA oraz przypadku braku dalszej liberalizacji obrotów rolnych. Wykazano, że nasilenie tendencji liberalizacyjnych w światowym handlu rolnym może powodować obniżenie wartości eksportu i wzrost wartości importu rolno-spożywczego z/do Polski, a w konsekwencji skutkować pogorszeniem wartości salda bilansu handlowego. Na uwagę zasługuje jednak, że do 2015 roku nie stwarza to poważnego zagrożenia dla dodatniego salda obrotów z zagranicą w polskim sektorze rolno-spożywczym. (abstrakt oryginalny)
EN
Some possible scenarios of Polish agri-food trade development until 2015 were presented in the paper. Global Trade Analysis Project (GTAP), the computable general equilibrium model was used in the research. Simulation-based analysis was carried out in four variants differing in the level of the reduction of customs tariffs and referring respectively: to the position of the European Commission of 28 October 2005, postulates of G-20 countries, proposition of the United States of America and for the case, where the liberalization of agricultural trade does not progress. It was shown that the increase of liberalization tendencies in world agricultural trade may lead to the decrease of export value and the increase of the value of agri-food import to/from Poland, and in consequence lead to the deterioration of the trade balance value. It needs to be stressed though, that by 2015 it should not bring about a significant threat to the positive foreign turnover balance in the Polish agri-food sector. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3-18
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information 2007. European Union, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2008.
 • 2. Baer-Nawrocka A.: Konkurencyjność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rozprawa doktorska. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu 2005.
 • 3. Bossak J., Bieńkowski W..4 Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • 4. Brzóska M.: Wizja polskiej wsi i rolnictwa /w:/ Polska Wieś. Raport o stanie wsi. J. Wilkin, L Nurzyńska (red.). FDPA, Warszawa 2006.
 • 5. Czyżewski A., Poczta A.: Wpływ liberalizacji wymiany zagranicznej na stosunki handlowe na wybranych rynkach rolnych krajów wysoko rozwiniętych /w:/ Agrobiznes 2006. Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. S. Urban (red.). Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1118, tom l, Wrocław 2006.
 • 6. Devarajan S., Go D. S.: The simplest dynamic general equilibrium model of an open economy. Journal of Policy Modeling, vol. 20, no. 6, 1998.
 • 7. Dimaranan B., V. (red.): Global trade, assistance and production: the GTAP 6 Data Base. Center for Global Trade Analysis, Purdue University 2006.
 • 8. FAPRI 2008 U. S. and World Agricultural Outlook. FAPRI, Iowa State University, University of Missouri-Columbia, 2008.
 • 9. Giziński A., Lewandowska L, Babuchowski A.: Przyszłość polskiego rolnictwa w kontekście negocjacji rolnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Warszawa 2006.
 • 10. Hertel T., W. (red.): Global trade analysis. Modeling and applications. Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • 11. Hertel T. W, Tsigas M. E.: Structure of GTAP/w:/ T. W. Hertel (ed.) Global trade analysis. Modeling and applications. Cambridge University Press, Cambridge 1997. 12. http://www.fao.org. FAOSTAT Database Collections 2008.
 • 13. http://www.nbp.pl. Tabela średnich rocznych kursów walut NBP, 22.04.2008.
 • 14. http://web.worldbank.org/. Data & Statistics, GDP and GNI, 2008.
 • 15. Milewski R. (red.): Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • 16. Orłowski W. M.: Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej: metody, modele, szacunki. CASE, Warszawa 2000.
 • 17. Perspektywy polskiej gospodarki. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2006.
 • 18. Pietrzak M., Szajner P: Przetwórstwo, handel i spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce w latach 2003-2005 oraz prognozowane kierunki zmian. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G — Ekonomika Rolnictwa, Tom 93 — Zeszyt l, Warszawa 2006.
 • 19. Plewa J.: Nowe podstawy publicznego wsparcia dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich /w:/ Polska wieś 2025 — wizja rozwoju. J. Wilkin (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 • 20. Poczta W, Pawlak K.: Perspektywy rozwoju handlu produktami mleczarskimi w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, Tom 93 - Zeszyt 2, Warszawa 2007.
 • 21. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2006 roku. FAMMU/FAPA Warszawa 2007.
 • 22. Prospects for agricultural markets and income in the European Union 2007-2014. Eupean Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels-Luxembourg 2007.
 • 23. Robinson S., Roland-Holst D. W.: Macroeconomic structure and computable general equilibrium models. Journal of Policy Modeling, vol. 10, no. 3, 1988.
 • 24. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. GUS, Warszawa 2007.
 • 25. Shoven J. B., Whalley J.: Applied general equilibrium model of taxation an international trade: An introduction and survey. The Journal of Economic Literature, vol. 22, no. 9,1984.
 • 26. STATISTICA PL 2008. http://www.statsoft.pl
 • 27. Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie Polski za 2007 rok. Dane wstępne w mln EUR /w:/ http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/HANDEL+ZAGRANICZNY/. Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008.
 • 28. Sztaudynger J. J.: Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • 29. Urban R.: Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej - konkurencyjność i szanse rozwojowe. Roczniki Naukowe SERiA, T. VII, z. 7, Warszawa-Poznań-Zamość 2005.
 • 30. Urban R.: Polski przemysł spożywczy w Unii Europejskiej - konkurencyjność i szanse rozwojowe. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 2005.
 • 31. Winiarski B. (red.): Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • 32. World Agriculture: towards 2015/2030. Summary report. FAO, Rome 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000161302503
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.