Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 145 | 258
Tytuł artykułu

Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Warianty tytułu
The Concept of Sustainable Development in Enterprise Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwo operuje w środowisku, które ze względu na swoją zmienną naturę, wymaga ciągłej weryfikacji i dopasowywania się. Jedną z wielu cech tego środowiska jest ścisłe powiązanie przedsiębiorstwa ze środowiskiem naturalnym. Przedsiębiorstwo funkcje w środowisku, od którego to bierze niezbędne surowce i energię, zapewniając w tym samym czasie swoje produkty, jak i ich negatywne skutki. Ograniczone możliwości środowiska naturalnego jeśli chodzi o zapewnienie surowców naturalnych i radzenie sobie z zanieczyszczeniem, są podstawą wprowadzenia zrównoważonego rozwoju. Autor niniejszej pracy porusza problem ochroną środowiska z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju.(AT)
EN
An enterprise operates in an environment which, due to its changeable nature, demands continual verification and adjustments. One of the many features of this environment is the close relationship between the enterprise and the natural environment. An enterprise functions in an environment from which it takes indispensable raw materials and energy, while supplying its products and their negative effects. The limited possibilities of the environment with regard to raw material supply and absorbing pollution are the premises of the idea of sustainable development.(AT)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamczyk J., Audyt ekologiczny w programowaniu rozwoju przedsiębiorstw, "Problemy Ekologii" 1997, nr 3.
 • Adamczyk J., Ecological Challenges to Poland's International Integration [w:] Restructuring of the National Economy under the Systemic Transformation, ed. R. Borowiecki, TNOiK-AE w Krakowie-CESIOS, Kraków 1999.
 • Adamczyk J., Ecoproduct a Factor of Competitive Advanteges of Enterprises, vol. II, XVIII Congresso Nazionale di Merceologia, Universita di Verona 1998.
 • Adamczyk J., Inwestycje prośrodowiskowe w strategii rozwoju przemysłu [w:] Zarządzanie w przemyśle. Teoria i praktyka. Wyzwania XXI wieku. Materiały konferencyjne pod red. A. Jankowskiej-Kłapkowskiej, AGH, Kraków 1999.
 • Adamczyk J., Kapitał naturalny w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 6.
 • Adamczyk J., Kierunki zmian finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw [w:] Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Materiały konferencyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 • Adamczyk J., Leasing jako alternatywne źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Kraków 1998, nr 507.
 • Adamczyk J., Metody oceny wpływu przedsiębiorstw na środowisko, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1998,nr 10.
 • Adamczyk J., Ocena firmy według kryteriów bankowych, Akapit, Kraków 1995.
 • Adamczyk J., Ökologische Aspekte der Transformation von Eigentumsverhältnissen der polnischen Unternehmen, "Forum Ware" 1998, nr 1-4.
 • Adamczyk J., Pozyskiwanie kapitałów w celu prośrodowiskowe go rozwoju przedsiębiorstw [w]: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Materiały konferencyjne pod red. nauk. J. Duraja, UL, Łódź-Spała 1999.
 • Adamczyk J., Restrukturyzacja ekologiczna przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej [w:] Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne pod. red. R., Borowieckiego, AE-TNOiK, Kraków 1997.
 • Adamczyk J., Rynek kapitałowy jako źródło dopływu kapitału do przedsiębiorstw, "Wiadomości Gospodarcze" 1996, nr 2.
 • Adamczyk J., System zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie [w]: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe. Materiały konferencyjne, nr 784, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Adamczyk J., The Concept of Environmental Management for Developmental Perspective of Enterprises for the 21st Century [w:] Quality for the XXIst Century, vol. II, 12th IGWT Symposium, AE w Poznaniu, Poznań-Gdynia 1999.
 • Adamczyk J., Wpływ zmian strukturalnych przemysłu na ochronę środowiska [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Materiały konferencyjne pod red. J. Pyki, TNOiK -AE w Katowicach-PAN-Politechnika Śląska, Katowice 1998.
 • Adamczyk J., Hernik K., Kierunki rozwoju firm produkcyjnych, "Wiadomości Gospodarcze" 1996,nr 8.
 • Adamczyk J., Nehring A., Efektywność przedsiębiorstw sprywatyzowanych, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Agenda 21 w Polsce, Sprawozdanie z realizacji w latach 1992-1996, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997.
 • Ansoff H.I., Implanting Strategie Management, Englewood Cliffs 1984.
 • Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Banaszyk P., Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Seria II, Poznań 1998, nr 152.
 • Baugier J.M., Vuillod S., Strategia zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext .Warszawa 1993.
 • Betriebliche Umweltökonomie. Eine praxisorientierte Einführung, L. Wicke, H. Haasis, F. Schafhauser, W. Schultz, Verlag Vahlen, München 1992.
 • Biała Księga. Przygotowanie krajów stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej, Aneks, Warszawa 1995.
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, SKwP, Warszawa 1992.
 • Biuletyn Statystyczny, GUS, Warszawa 1997, nr 5.
 • Bleicher K., Das Konzept Integriertes Management, Campus Verlag, Frankfurt a. Main -New York 1991.
 • Block S.B., Hirt G.A., Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood 1987.
 • Bloom H., Calori R., De Woot P.H., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1996.
 • Bocheński J.M., Zur Philosophie der industriellen Unternehmung, Bank Hoffman AG, Zürich 1987.
 • Borowiecki R., Czają I., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie, TNOiK, Kraków 1997.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Borys G., Ryzyko ekologiczne w działalności banku komercyjnego, "Ekonomia i Środowisko" 1995, nr 1.
 • Borys T., Kwalimetria. Teoria i zastosowania, AE w Krakowie, Kraków 1991.
 • Brown L.R., Jutro może być za późno, PWN, Warszawa 1982.
 • Brown L.R., Lenssen N., Kane H., Vital Signs 1995, WorldWatch Institute, New York 1995.
 • Brzeziński W., Podstawowe zagadnienia prawne i organizacyjne ochrony środowiska człowieka [w:] Prawo a ochrona środowiska, praca zbiorowa pod red. R. Łustacza, Wrocław 1975.
 • Budnikowski A., Naturalne bariery wzrostu a współpraca międzynarodowa, PWE, Warszawa 1982.
 • Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, PWE, Warszawa 1998.
 • Bussenault C., Prêtât M., Organisation et gestion de L'enterprise, Vuibert, Paris 1989.
 • Bywalec C., Mezoekonomia i megaekonomia - nowe wymiary ekonomii [w:] Rola mezo-ekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką. Materiały konferencyjne, AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Chauvet A., Metody zarządzania, Poltext, Warszawa 1997.
 • Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1993, nr 115.
 • Ciborowski A., Polityka kształtowania środowiska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa 1997.
 • Cole G.A., Strategie Management. Theory and Practice, DP Publ., London 1994.
 • Copeland T., Koller T., Murrin H., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG--Press, Warszawa 1997.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu, Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 • Czają S., Teoretyczne i metodologiczne konsekwencje wprowadzania prawa entropii do teorii ekonomii, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Czech A., Ojca Bocheńskiego uwagi o przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 1989, nr 3.
 • Człowiek i jego środowisko, Raport Sekretarza Generalnego ONZ U'Thanta z 26 maja 1969 r. Biuletyn Polskiego Komitetu ds. UNESCO, numer specjalny.
 • Directive on Integrated Pollution Prevention and Control; proposal no COM/93/0423.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność, Kraków 1994.
 • Duraj J., Analiza decyzyjna w przedsiębiorstwie, РТЕ, Zielona Góra 1992.
 • Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1997.
 • Dwojacki P., Misja, "Przegląd Organizacji" 1995, nr 10.
 • Dziawgo L., Pozyskiwanie kapitałów osób fizycznych na rynku finansowym w celu ochrony środowiska naturalnego, UMK, Toruń 1998.
 • EEC Council Regulation No 1896/93 Community Eco-Management and Audit Scheme, Official Journal of the European Communities, No L 168 10th, July, 1993.
 • Efektywność przedsięwzięć rozwojowych, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, AE w Krakowie-TNOiK, Warszawa-Kraków 1995.
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, praca zbiorowa pod red. H. Folmera, L. Gabela, H. Opschoora, red. wyd. polskiego: T. Żylicz, Wyd. Krupski i Ska, Warszawa 1995.
 • Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, praca zbiorowa pod red. G. Andersena i J. Śleszyńskiego, Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 1996.
 • Ekonomika i programowanie rozwoju przemy stu, praca zbiorowa pod red. J. Gajdy, PWE, Warszawa 1987.
 • Ekorozwój poprzez odmaterializowanie produkcji i konsumpcji, A. Mündl, H. Schütz, W. Stodulski, J. Śleszyński, M.J. Welfens, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1999, raport 2.
 • Etyka biznesu, praca zbiorowa pod red. J. Dietla, W. Gasparskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Etyka w biznesie, praca zbiorowa pod red. P.M. Minusa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Fabiańska K., Jędralska K., Rokita J., Zarządzanie przedsiębiorstwem a konkurencja rynkowa, Petex, Katowice 1994.
 • Fabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 • Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, PAN, Wrocław 1990.
 • Fisher A.C., Peterson F.M., Środowisko naturalne w ekonomii - przegląd literatury [w:] Ekonomiczne i społeczne problemy ochrony środowiska, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 1993, nr 10.
 • Fleszar M., Zanieczyszczanie i ochrona środowiska naturalnego w świecie, PISM, Warszawa 1972.
 • Förstner U., Umweltschutztechnik, Springer Verlag, Berlin 1992.
 • Frąckowiak W., Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce nadmiaru i niedoboru, AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Frese E., Kloock J., Internes Rechnungswesen und Organisation aus der Sicht Umweltschutzes, "Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis" 1989, nr 1.
 • Frey L.R., Umweltschutz als wirtschaftspolitische Aufgabe, "Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik" 1972, nr 108.
 • Fruckowski E., W poszukiwaniu filozoficznych podstaw relacji człowiek-przyroda, "Studia Przyrodnicze" 1990, z. 8.
 • Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Seria II, Poznań 1992, nr 120.
 • Gaiser H., Erfolgreiche Strategieplanung und moderne Führungstechniken, VDI Verlag, Düsseldorf 1992.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
 • Ginsbert-Gebert E., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Arkady, Warszawa 1976.
 • Górka K., Bodźcowe i funduszów e funkcje optât ekologicznych, "Problemy Ekologii" 1997, nr l.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1995.
 • Górka K., Syntetyczna ocena systemu finansowania inwestycji w ochronie środowiska naturalnego w Polsce [w:] Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Materiały konferencyjne, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Grabiński T., Metody taksonometrii, AE w Krakowie, Kraków 1992.
 • Granice wzrostu, D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens, PWE, Warszawa 1973.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • HaasR.D.,A Global Business Challenge, Vital Speeches of the Day 1994, vol. 60, nr 16.
 • Hamrol M., System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego, AE w Poznaniu, Zeszyty Naukowe, Poznań 1992, nr 126.
 • Hopfenbeck W., Allgemeine Betriebswirtschafts- und Managementsysteme. Das Unternehmen in Spannungsfeld zwichsen ökonomischen, sozialen und ökologischen Interessen, Landsberg am Lech 1989.
 • Hubert J., Nachhaltige Entwicklung. Strategien für eine ökologische und sociale Endpolitik, Berlin 1995.
 • ISO 14040: Environmental Management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework, European Committee for Standarization, CEN 1997.
 • ISO 14041 : Environmental Management - Life Cycle Assessment - Goal and Scope Definition and Life Cycle Inventory Analysis, European Committee for Standarization, CEN 1998.
 • Janasz W., Funkcje celu w działalności przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • Jänicke M., Ökologische Modernisierung Optionen und Restriktionen präventiver Umweltpolitik [w:] U.E. Simonis, Präventive Umweltpolitik, Berlin 1988.
 • Janisch M., Das strategische Anspruchsgruppenmanagement: Vom Shareholder Vaule zum Stakeholder Vaule, Bamberg 1992.
 • Jankowska-Klapkowska A., System ekologiczno-ekonomicznych ocen procesu wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno- gospodarcze go, AGH, Kraków 1991.
 • Johansson A., Czysta technologia, środowisko-technika-przyszłość, WNT, Warszawa 1997.
 • Kalinowska A., Ekologia - wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa 1994.
 • Kamieński Z., Programy dostosowawcze - nowy instrument w polskim prawie ekologicznym, "Chemik" 1996, nr 7-8.
 • Karlöf B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele. Przewodnik, Zarządzanie i Bankowość, Warszawa 1992.
 • Karpiński A., Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 1986.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1999.
 • Kiełczewski D., Wybrane nurty filozofii ekologicznej, Białystok, "Terra et Vita" 1993, nr 8.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, AE we Wrocławiu, Wrocław 1996.
 • Kłos Z., Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, póz. 483.
 • Kortan J., Nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - krytyczne spojrzenie [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe. Materiały konferencyjne, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Kostera M.M., Piąta funkcja zarządzania - rozwijanie sprawności i uzdolnień ludzkich, Przegląd Organizacji" 1990, nr 11.
 • Kośmicki W., Geneza i podstawowe elementy koncepcji trwałego rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 4.
 • Kowalik T., Nobel za badania nad nierównościami, "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 46.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., Strategie zarządzania [w:] Współczesne koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego, PWN, Warszawa 1987.
 • Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Kromarek P., The Single European Act and the Environment, "European Environment Review" 1986,nr 1.
 • Krzesiak A., Program "Odpowiedzialność i troska w Polsce" [w:] Sterowanie ekorozwojem, t. II, Biały stok 1998.
 • Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 • Lange O., Całość i rozwój w świetle cybernetyki, PWN, Warszawa 1962. Ledwoń K., Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
 • Life Cycle Design, A Manual for Small and Medium-Sized Enterprises, S. Behrendt, C. Jasch., M. Peneda, H. van Weenen, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1997.
 • Lipowski A., Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, PWN, Warszawa 1997.
 • Łukaszewicz A., Kierunki wzbogacania narzędzi polityki ekologicznej, "Ekonomista" 1995, nr 5.
 • Łyszczak M., Finansowe instrumenty ochrony środowiska, AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
 • Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1997.
 • Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 • Martin H.P., Schuman H., Pułapka globalizacji. Atak na demasację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
 • Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, 60 problemów teorii i praktyki, Antykwa, Kluczbork 1996.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J, Przekraczanie granic, Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość? Centrum Universalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1995.
 • Metodyka oceny efektywności inwestycji w dziedzinie wykorzystania surowców wtórnych, J. Adamczyk, E. Mitoraj, M. Sołtysik, D. Ziobro, "Gospodarka Materiałowa" 1990, nr 17.
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze, praca zbiorowa pod red. A. Budnikowskiego i E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej,PWE, Warszawa 1999.
 • Moser A., Strategie-Struktur-Kultur, Die ökologische Dimension, "Die Unternehmung" 1993,nr l.
 • Nakłady i wyniki przemysłu w 1996 r., GUS, Warszawa 1997.
 • Narodowa Strategia Integracji, Monitor Integracji Europejskiej, wydanie specjalne, KIE, styczeń 1997.
 • Nasierowski W., Formatowanie strategii przedsiębiorstwa, Wyd. "Ingo", Warszawa 1995.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, PWE, Warszawa 1991.
 • Nelson J., Business as Partners in Development-Creating for Countries, Companies and Communities, The Prince of Wales Business Leaders Forum, The World Bank, The United Nations Development Programme, London 1996.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 • Nowak Z., Czystsza produkcja - strategia ochrony środowiska XXI wieku, cz. IV, Czystsza produkcja - system zarządzania środowiskiem naturalnym w przemyśle i szybka droga do certyfikacji ISO 14000, "Problemy Ekologii" 1998, nr l.
 • Nowak Z., Czystsza produkcja - strategia ochrony środowiska XXI wieku, cz. I, Podstawy filozofii czystszej produkcji, "Problemy Ekologii" 1997, nr 2.
 • Nowak Z.., Wasilewski M., Szmal A., Jak uzyskać świadectwo przedsiębiorstwa CP. Materiały Polskiego Centrum Czystszej Produkcji, Katowice 1996.
 • Nowe metody organizacji i zarządzania, praca zbiorowa pod red. Z. Martyniaka, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 • Nowoczesne tendencje w nauce i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Materiały konferencyjne pod red. J. Kortana, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1997.
 • Nowy leksykon PWN, PWN, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • Ocena wpływu przekształceń własnościowych na sytuację ekologiczną przedsiębiorstw, PIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 1996 (praca nie publikowana).
 • Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 1996, 1998, 1999.
 • Olfert K., Investition, "Ludwigshafen" 1993.
 • Ostój J., Rynek wartości negatywnych, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996.
 • Pazio W., Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, PWN, Warszawa 1994.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Picot A., Betriebswirtschaftliche Umweltbeziehungen und Umweltinformationen, Berlin 1977.
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 • Piontek F., Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 1996.
 • Piontek B., Piontek F., Piontek W., Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 1997.
 • Piontek F., Lorek E., Lorek D., Proekologiczna strategia przedsiębiorstw w Polsce w aspekcie zjednoczenia z Unią Europejską na przykładzie przemysłu metali nieżelaznych, "Problemy Ekologii" 1997, nr 2.
 • Pluta W., Jajuga T., Inwestycje. Capital Budgeting - budżetowanie kapitałowe, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1995.
 • PN-EN ISO 14001. Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania, PKN , wrzesień 1998.
 • PN-EN ISO 14004. Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad systemów i technik wspomagających, PKN, sierpień 1998.
 • PN-EN ISO 14010. Wytyczne do auditowania środowiskowego. Ogólne zasady, PKN, wrzesień 1998.
 • PN-EN ISO 14011. Wytyczne do auditowania środowiskowego. Procedury auditu. Auditowanie systemów zarządzania środowiskowego, PKN, wrzesień 1998.
 • PN-EN ISO 14012. Wytyczne do auditowania środowiskowego. Kryteria kwalifikowania auditorów środowiskowych, PKN, wrzesień 1998.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, praca zbiorowa pod red. W. Lenarta i A. Tyszeckiego, Eko-Konsult, Gdańsk 1998.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Problematyka przestrzeni europejskiej, praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego, Euroreg, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 1997.
 • Program Wspólnot Europejskich w zakresie polityki i działań w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, MOŚŻNiL, 1997 (praca nie publikowana).
 • Pylka-Gutkowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wyd. Oświata, Warszawa 1996.
 • Radecki W., Instrumenty prawne ochrony przed odpadami według nowej ustawy, "Problemy Ekologii" 1997, nr 6.
 • Radecki W., Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska w Polsce, "Problemy Ekologii" 1997, nr 5.
 • Radecki W., Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku, PWN, Warszawa 1995.
 • Raffee H., Förster F., Fritz W., Umweltschutz in Zielsystem von Unternehmen [w:] Handbuch des Umweltmanagements, München 1992.
 • Raport o stanie środowiska w województwie krakowskim, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków 1997.
 • Raport o stanie świata 1984, praca zbiorowa pod red. L.R. Browna, PWE, Warszawa 1986.
 • Raport rządowy na I Konferencję Stron Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu, RP, Warszawa 1994.
 • Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1996.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa 1999.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 czerwca 1997, Dz.U. nr 64, póz. 408.
 • Sachs I., Environmental Quality Management and Development Planning: Some Suggestions/or Action [w:] Development and Environment, Mouton, Paris 1972.
 • Schreiner M., Umweltmanagement in 22 Lektionen. Ein ökonomischer Weg in eine ökologische Zukunft, Wiesbaden 1998.
 • Schreyögg G., Planung, Planung II: Strategische Planung, Fernuniversität - Gesamthochschule in Hagen, 1988.
 • Semkow J., Ekonomia a ekologia, PWN, Warszawa-Łódź 1980.
 • Siebert H., Ökonomische Theorie der Umwelt, Tübingen 1978.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Simmons I.G., Ekologia zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1979.
 • Skolimowski H., Filozofia żyjąca, Wyd. "Pusty Obłok", Warszawa 1993.
 • Słownik języka polskiego, PWN, t. II, Warszawa 1979.
 • Slownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
 • Smith A.N.,Medley D.B., Information Resource Management, South-Western Co., Cincinnati, Ohio 1987.
 • Sołtysiński S., Dostosowanie prawa polskiego do wymagań Układu Europejskiego, "Państwo i Prawo" 1996, nr 4-5.
 • Spruch W., Strategia postępu technicznego, PWN, Warszawa 1973.
 • Stabryla A., Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Antykwa, Kra-ków-Kluczbork 1997.
 • Stabryla A., Rozwój jako przedmiot zarządzania [w:] Rozwój organizacji, Księga jubileuszowa, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Stacewicz J., Ekonomia na rozdrożu, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Poznań 1991.
 • Stacewicz J., Problemy wyboru długofalowej strategii rozwoju, "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 4.
 • Statistica for Windows. StaSoft Inc., Tulusa 1995.
 • Stan środowiska w Polsce, Raport Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, "Biblioteka Monitoringu Środowiska", Warszawa 1998.
 • Stanowisko "Polskiej Chemii" w kwestii polityki ekologicznej i przemy- słowj wypracowane podczas seminarium "Trendy Ekorozwoju", "Chemik" 1999, nr 11.
 • Starzewska-Sikorska A., Ocena oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju, Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 1994.
 • Statystyka ogólna, praca zbiorowa pod red. M. Woźniaka, AE w Krakowie, Kraków 1997.
 • Statystyczne metody analizy danych, praca zbiorowa pod red. W. Ostasiewicza, AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Steinmann H., Zur Lehre von der Gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmensführung, In: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium 2,1973.
 • Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1995.
 • Sterowanie ekorozwojem. Materiały konferencyjne pod red. B. Poskrobki, t. I-III, Politechnika Białostocka, Białystok 1998.
 • Stodulski W., Zielone fundusze powiernicze, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 20 i 21.
 • Stodulski W., Starczewska G., Przekształcenia własnościowe w przemyśle a ochrona środowiska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1993, raport 2.
 • Stoner J.A.F, Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Stoner J.A.F., Wankel C, Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. S. Kiełczewskiego, AE we Wrocławiu, Wrocław 1992.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku. Wytyczne dla resortów, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1999.
 • Sudoł S., Zmiany paradygmatów w działalności przedsiębiorstwa w procesie transformacji ustrojowej [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne pod red. R. Borowieckiego, AE-TNOiK, Kraków 1996.
 • Syryczyński P., Tarnowski A., Ekologia a transakcje rynku kapitałowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • Szacunek kosztów dostosowania ustawodawstwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej do wymogów Unii Europejskiej, EPEabs, Bruksela, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1997.
 • Sztumski W., Globalny kryzys ekologiczny i kształtowanie sumienia ekologicznego, "Problemy Ekologii" 1999, nr 3.
 • Szyszko J., Nowa polityka ekologiczna państwa, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 21.
 • Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza "Aries", Warszawa 2000.
 • Tischler K., Ökologische Betriebswirtschaftslehre, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1996.
 • Tischler K., Umweltökonomie, R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 1994.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
 • Tomczyk-Tolkacz J., Etyka biznesu - Wybrane problemy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Töpfer A., Umwelt- und Benutzerfreundlichkeit von Produkten als startegische Unternehmensziele, " Marketing ZfP" 1985, nr 4.
 • Trzaskowski S., Zielone podatki, "Nowe Życie Gospodarcze" 1999, nr 106.
 • Uchwala Sejmu RP w sprawie polityki ekologicznej z 10 maja 1991 r., Monitor Polski 1991, nr 18, póz. 118.
 • Uchwała Sejmu RP w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju z 19 stycznia 1995 r., Monitor Polski 1995, nr 4.
 • Uchwała Senatu RP w sprawie polityki ekologicznej państwa z 4 listopada 1994 r., Monitor Polski 1994, nr 59, póz. 510.
 • Umweltprogram der Deutschen Ausgleichbank, "Wirtschaft und Wettbewerb" 1995, nr 3.
 • Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. E. Kawec-kiej-Wyrzykowskiej i E. Synowiec, IKiCHZ, Warszawa 1997.
 • United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, 3E l .1, November 1994.
 • Urlich P., Systemsteuerung und Kulturentwicklung, "Die Unternehmung" 1984, nr 4.
 • Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz.U. 1994, nr 49, poz. 196.
 • Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Tekst jednolity, Dz.U. 1991, nr 18, poz. 80).
 • Ustawa z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, Dz.U. nr 41, poz. 324 ze zm.
 • Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Dz.U. nr 97, poz. 335 z późn. zm.
 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. nr 121, poz. 769.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, Dz.U. nr 133, poz. 885.
 • Vasanthakumar N.B., Total Quality Environmental Management, Qvorum Books, Westport, Connecticut, London 1998.
 • Walczak-Duraj D., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Materiały konferencyjne, UL, Łódź 1995.
 • Waśniewski T., Konieczność dostosowania analizy finansowej do zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998.
 • Wawrzyniak B., Przedsiębiorczość -legitymacja do przyszłości, "Przegląd Organizacji" 1998, nr 7.
 • Wawrzyniak B., Zarządzanie na rozdrożu [w:] Rozwój organizacji, Księga jubileuszowa, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Welford R., Gouldson A., Environmental Management and Business Strategy, Pitman Publ., London 1994.
 • Wersty В., Założenia metodyczne analizy decyzyjnej. Analiza decyzyjna w zarządzaniu. Materiały konferencyjne pod red. nauk. S. Wrzoska, AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Wever G.H., Strategie Environmental Management, Wiley and Sons, New York 1996.
 • Wielka encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1976.
 • Winpenny J.T., Wartość środowiska, PWE, Warszawa 1995.
 • Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, PWN, Warszawa 1995.
 • Wskaźniki ekorozwoju, praca zbiorowa pod red. T. Borysa, Wyd. "Ekonomia i Środowisko", Białystok 1999.
 • Wunsch G., Pojęcie związku przyczynowego w modelowaniu zależności przyczynowych, "Ekonomista" 1987, nr 1.
 • Zagrożenia i ochrona środowiska w województwie krakowskim, WUS, Kraków 1998 (praca nie publikowana).
 • Zarobić na ochronie środowiska, rozmowa z T. Żyliczem, "Nowe Życie Gospodarcze" 1996, nr 24.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 1995.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
 • Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
 • Źródła finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. Program na rzecz Ekonomii Środowiska i Polityki Ekologicznej w Europie Centralnej i Wschodniej (CEP) oraz Program działania na rzecz Ochrony Środowiska (EPAS), Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000052749765
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.