Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 3 | 5-23
Tytuł artykułu

Konstrukcja osobowości prawnej samorządu terytorialnego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie istoty osobowości prawnej, jej znaczenia dla samorządu terytorialnego, przedstawienie różnych poglądów i opinii w kwestii osobowości publicznoprawnej oraz próba oceny przydatności tej konstrukcji dla samorządu terytorialnego.
Rocznik
Numer
Strony
5-23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • A. Agopszowicz: Pięciolecie samorządu w oczach naukowców, "Wspólnota" nr 24 z 17 czerwca 1995 r., s. 14.
 • A. Agopszowicz: Własność komunalna - publiczna czy prywatna, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 85.
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie terytorialnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 53-54.
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Zarys prawa samorządu terytorialnego, wyd. III, UŚ1., Katowice 1997, s. 13.
 • Art. 2 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 • Art. 2 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Art. 6 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 • Art. 28, art. 37, art. 67-70, art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: DzU z 2000 r, nr 46, póz. 543 z późn. zm.
 • T. Bigo: Stanowisko związków publiczno-prawnych w polskim systemie administracyjnym, "Przegląd Prawa i Administracji im. E.Tilla", R. LIII, 1928, s. 350-368.
 • T. Bigo: Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa, 1928 s. 33.
 • W. Dawidowicz: Jeszcze jedna reforma, czy przywrócenie samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1982, nr 3-4, s. 108.
 • W. Dawidowicz: O stosowaniu prawa administracyjnego w sprawie administracyjnej, "Państwo i Prawo" 1993, nr 4, s. 42, 43.
 • H. Dembiński: Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno, 1934, s. 19-36.
 • J. Filipek: O podmiotowości administracyjnoprawnej, "Państwo i Prawo" 1961, nr 2.
 • S. Fundowicz: Osoby prawne prawa publicznego w prawic polskim, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 3-12.
 • S. Grzybowski: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum, 1985, s. 287.
 • H. Izdebski, M. Kulkesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1998, s. 124.
 • M. Jaroszyński: Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", Warszawa 1937, z. 1 i 2, s, 22.
 • S. Kalicka: Osoba prawa publicznego, Sprawozdanie PTPN 1950-1951, nr l, s. 42.
 • S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 147 i nast.
 • L. Kieres: Problemy ustrojowoprawne samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 12, s. 12 i 14.
 • A. Klein: Ewolucja instytucji osobowości prawnej. Tendencje rozwoju prawa cywilnego, pod red, E. Łętowskiej, Ossolineum, 1983, ss. 66-67, 71.
 • J. Kosik: O podstawowych pojęciach związanych ze zdolnością osób prawnych w prawie cywilnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis", 1964, Prawo XII, nr 19, s. 151-152.
 • J. Kosik: Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego, Warszawa 1963, s. 157.
 • S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 147 i nast.
 • M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, wyd. UW, Warszawa 1987 s. 101.
 • M. Kulesza: Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego - recydywa zapomnianego pojęcia, "Glosa" 2000, nr 10, s. 10.
 • M. Kulesza: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 2, Warszawa 1983, s. 11.
 • M. Kulesza: Pozycja ustrojowa i funkcje samorządów zawodów zaufania społecznego. Wyzwanie dla ustawodawcy, "Rzeczpospolita" nr 34 z 9 lutego 1996 r., s. 18.
 • M. Kulesza: Relacje między różnymi szczeblami władz lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 42.
 • M. Kulesza: Samorząd terytorialny. Wprowadzenie M. Kuleszy, 2 wydanie, C.H. Beck, 1996, Warszawa, s. IX-XXVIII.
 • R. Longchamps de Berier: Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911, przedmowa.
 • M E. Łętowska: Podstawy prawa cywilnego, wyd. "Ecostar", Warszawa 1993, s. 66-67.
 • L. Michoud: La theorie de la personnalite morale, Paris 1924.
 • W. Miemiec i M. Miemiec: Podmiotowość publicznoprawna, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 19.
 • Z. Niewiadomski: Pięciolecie samorządu w oczach naukowców, "Wspólnota" nr 24 z 17 czerwca 1995 r., s. 14.
 • Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Wyd. Instytutu Administracji i Zarządzania, Warszawa 1988, s. 27.
 • Z. Niewiadmoski: Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, pr. zb. pod red. A. Piekary i Z. Niewiadmoskiego, Warszawa 1992, s. 157.
 • A. Oleszko: Gmina jako osoba prawna, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 6.
 • Orzeczenie TK z 24 stycznia 1995 r., K 5/94, "Państwo i Prawo" 1995, nr 4, s. 96.
 • J. Panejko: Geneza i podstawy samorządu terytorialnego, Wilno 1934, s. 108-109.
 • A. Piekara: Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a jakość życia, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 65.
 • S. Prutis: Zasady reprezentacji komunalnych osób prawnych w obrocie cywilnym, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 63.
 • T. Rabska: Pięciolecie samorządu w oczach naukowców, "Wspólnota", nr 24 z 17 czerwca 1995 r.
 • T. Rabska: Podstawowe pojęcia organizacji administracji. Prawna teoria samorządu, (w:) System prawa administracyjnego, t.I, Ossolineum, 1977, szczególnie s. 276.
 • T. Rabska: Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 16 i nast.
 • Z. Radwański; Prawo cywilne - część ogólna, wyd. C. H. Beck, PWN, Warszawa 1993, s. 129, 133-134.
 • Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna, 3 wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 128.
 • P. Radziewicz: Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia "osoba prawa publicznego", "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 6, s. 3-18.
 • J. Różański: Prawo osobowe, Kraków 1946, s. 93.
 • G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk: Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin 1989, s. 234.
 • G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek: Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. Morpol, Lublin 1996, s. 139.
 • M. Stahl: Poszukiwania modelu władzy i administracji lokalnej w Polsce, wyd. UŁ, Łódź 1989, ss. 57-58.
 • M. Sthal.: Samorząd terytorialny jako podmiot władzy publicznej, (w:) Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, FRDL, Warszawa 1994, s. 26.
 • J. Starościak: Prawo administracyjne, Warszawa, 1955, s.65.
 • A. Stelmachowski: Czy kryzys osoby prawnej, RPEiS, 1968, nr 3, s. 199 i nast, zwłaszcza s. 208.
 • M. Szewczyk: Podmiotowość prawna gminy, RPEiS, 1993, z. 3, s. 43.
 • W. Taras, A. Wróbel: Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 12.
 • R. Tupin: Określenie własności i osób prawa publicznego, "Rzeczpospolita" z 8 listopada 1994 r.
 • R. Tupin: Osoby prawa publicznego. Problem do uregulowania w nowej konstytucji, "Rzeczpospolita" nr 8 z 10 stycznia!996 r, s.17.
 • R. Tupin: Zagadnienia legislacyjne osób prawa publicznego, "Przegląd Legislacyjny" 1997, nr 1.
 • Uchwała SN z 9 marca 1992 r., III CZP 165/92, "Rzeczpospolita" z 23 marca 1992 r.
 • A. Wolter: Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955, s. 100.
 • A. Wolter: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1986, s. 179.
 • A. Wolter: Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, wyd. VI, PWN, Warszawa 1979, s. 176.
 • A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 190-191, 212.
 • F. Zoll: Prawo cywilne, Poznań, 1931, t. I (wyd. 5), s. 163 i nast.
 • F. Zoll: Prawo cywilne w zarysie, t. I, Kraków, 1948, s. 117 i nast.
 • F. Zoll: Prawo cywilne w zarysie, t. I, Część ogólna, wyd. 2, Kraków 1948, s, 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122249
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.