Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 50 | 1 | 5-31
Tytuł artykułu

Social and Biological Context of Physical Culture and Sport

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Author underlines that biological sciences connected with the human being are traditionally - after MacFadden, among others - counted among physical culture sciences. Because of the bodily foundations of human physical activity, they perform - shortly speaking - a significant cognitive function: they describe natural foundations of particular forms of movement. In spite of the fact that knowledge in that respect is extremely important for multiform human activity in the field of physical culture, it is not knowledge of cultural character. From the formal (that is, institutional) viewpoint it is strictly connected with culture studies, but it has separate methodological and theoretical assumptions. Knowledge of that type is focused on the human organism and not on effects of mental, axiocreative, symbolic activity of the human being entangled in social relations. It includes auxiliary data which support practical - that is, in that case, physical, bodily - activity. Its reception of axiological (ethical and aesthetical), social (philosophical, sociological, pedagogical, historical {universal or strictly defined - referring e.g. to art and literature with the connected theories} or political) character is dealt with by the humanities (in other words: social sciences) constituting an immanent and the fundamental - and hence the most important - part of culture studies. Putting stress on alleged superiority and the dominating role of natural (biological in that case) sciences within physical culture sciences and the connected marginalization of the humanities - which constitute, after all, a necessary and hence an unquestionable foundation for culture studies, their essence and objectivisation - is, euphemistically speaking, a clear shortcoming in the field of science studies.The abovementioned exaltation and aspirations for superiority, as well as deepening and more and more aggressive marginalization of the humanities (understood in that paper as a synonym for social sciences) in the field of physical culture sciences may lead to the separation of biological sciences.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Tom
50
Numer
1
Strony
5-31
Opis fizyczny
Daty
wydano
2010-12-01
online
2010-12-23
Twórcy
 • Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Amusa L. O. (2009) Towards a Social Philosophy of Achievement in Sport. International Journal of Eastern Sports & Physical Education, 1(7).
 • Bertalanffy von, L. (1973). General System Theory. New York: George Braziller.
 • Breivig, K. (2009a). Can Sport Became Ecologically Sound? In S. Loland, K. Bo, K. Fasting, J. Halen, Y. Ommundsen, G. Roberts, E. Tsolakidis (Eds.), Sport Sciences: Nature, Nurture and Culture. Oslo: Gamlebyen Grafiske AS.
 • Breivig, K. (2009b). Friluftsliv and Outdoor Education - the Deep Ecological Approach. In S. Loland, K. Bo, K. Fasting, J. Halen, Y. Ommundsen, G. Roberts, E. Tsolakidis (Eds.), Sport Sciences: Nature, Nurture and Culture. Oslo: Gamlebyen Grafiske AS.
 • Bouchard, C. (1976). The Physical Activity Sciences: A Basic Concept for the Organization of the Discipline and the Profession. International Journal of Physical Education, 3.
 • Cameron, I. (1979). Scientific Images and Their Social Uses. An Introduction to the Concept of Science. London: Butterworth.
 • Coakley, J., Dunning, E. (2000). Handbook of Sport Studies. London: Sage.
 • Demel, M. (1972). System wychowania fizycznego w szkole polskiej. Krytyka i propozycje modelowe /System of Physical Education in Polish School. Criticism and Model Propositions/. In W. Adamski, S. Drążdżewski, Z. Krawczyk (Eds.) Stan obecny i założenia dalszego rozwoju kultury fizycznej /The Present-Day State of Physical Culture and Assumptions for Its Further Development/. Warszawa: AWF.
 • Demel, M. (2006). 100 lat - Od "Ruchu" do "Kultury Fizycznej" /100 Years - from "Movement" to "Physical Culture". Kultura Fizyczna, 1-2.
 • Dudek, D. (Ed.) (2005). Józef Piłsudski protektor polskiego sportu /Józef Piłsudski as the Protector of Polish Sport/. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk.
 • Duhem, P. (1904). Ewolucja mechaniki /Evolution of Mechanics/. Warszawa.
 • Duhem, P. (1906). La theorie phisuque, son objet et sa structure. Paris.
 • Dunning, E. (2002). Figurational Contributions to the Sociological Study of Sport. In J. Maguire, K. Yung (Eds.), Theory, Sport & Society. London: Jai.
 • Dupperon, G. A. (1925). Teoriya fizitcheskoy kultury. Moskwa.
 • Eichberg, H. (1998). Body Culture. Essays on Sport, Space and Identity. London: Routledge.
 • Eichberg, H. (2004). The People of Democracy. Understanding Self-Determination on the Basis of Body and Movement. Arhus: Klim.
 • Eichberg, H. (2009). Body Culture. In S. W. Pope & J. Nauright (Eds.), The Routlege Companion to Sport History. London: Routledge.
 • Elias, N., Dunning, E. (1986). Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process. Oxford: Basil Blackwell.
 • Faarlund, N. (1993). A Way Home. In P. Reed & D. Rottenberg (Eds.), Wisdom in the open air (pp. 157-175). Minneapolis: Minnesota University Press.
 • Fasting, K. (2009). Born to Move? Perspectives from the Social Sciences. In S. Loland et al. (Eds.), Sport Sciences: Nature, Nurture and Culture. Oslo: European College of Sport Sciences.
 • Feuerbach, L. (1959). O istocie chrześcijaństwa /On the Essence of Christianity/. Warszawa: PWN.
 • Feyerabend, P. (1970). Against the Method. Minnesota Studies for the Philosophy of Science, 4.
 • Feyerabend, P. (1979). Jak być dobrym empirystą /How to Be a Good Empiricist/. Warszawa: PWN.
 • Fleck, L. (1986). Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o kolektywizmie myślowym /Coming into Existence and Development of the Scientific Fact. Introduction into Science on Intellectual Collectivism/. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Freud, Z. (1967). Człowiek, religia, kultura /Man. Religion. Culture/. Warszawa: PWN.
 • Freud, Z. (1975). Poza zasadą przyjemności /Beyond the Pleasure Principle/. Warszawa: PWN.
 • Freud, Z. (1982). Wstęp do psychoanalizy /Introduction into Psychoanalysis/. Warszawa: PWN.
 • Freud, Z. (1995). Kultura jako źródło cierpień /Civilization and Its Discontents/. Warszawa: "KR".
 • Godlewski, P. (2005). "Kultura fizyczna" - termin i system na usługach marksistowskiej ideologii /"Physical Culture" - a Term and a System Serving Marxist Ideology/. In Dziubiński, Z. (Ed.) Sport jako kulturowa rzeczywistość /Sport as a Cultural Reality/ (pp. 520-527). Warszawa: Wydawnictwo Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.
 • Gratton, C. & Taylor, P. (2000). Economics of Sport and Recreation. London: Routledge.
 • Grössing, S. (1993). Bewegungskultur und Bewegungserziehung. Schondorf: Hofmann.
 • Grössing, S. (2003). Bewegungskultur. In P. Röthig (Ed.), Sportwissenschaftliches Lexikon 7. Schondorf: Hofmann.
 • Guttmann, A. (2004). From Ritual to Record: The Nature of Modern Sport. Rev. edn. New York: Columbia University Press.
 • Hądzelek, K. (Ed.) (1998). Marszałek Józef Piłsudski - patron Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie /Field Marshall Józef Piłsudski - the Patron of University of Physical Education in Warsaw/. Warszawa: AWF.
 • Hądzelek, K., Rotkiewicz, M., Chełmecki, J., Dorcz, W., Dudek, D. (1998). Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego /Józef Piłsudski's Role in Development of Physical Culture in Poland and Foundation of the Central Institute for Physical Education/. In Marszałek Józef Piłsudski patron Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie /Field Marshall Józef Piłsudski as the Patron of the University of Physical Education in Warsaw/. Warszawa: AWF.
 • Hądzelek, K. (2006). Włodzimierz Humen (1944-1972) redaktor naczelny "Wychowania Fizycznego" 1937-1939 /Włodzimierz Humen (1944-1972) as the Editor-in-Chief of "Physical Education" 1937-1939/. Kultura Fizyczna, 9-12.
 • Hądzelek, K., Rotkiewicz, M., Chełmecki, J., Dorcz, W., Dudek, D. (2009). Rola Józefa Piłsudskiego w rozwoju kultury fizycznej w Polsce i powołaniu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego /Józef Piłsudski's Role in Development of Physical Culture in Poland and Foundation of the Central Institute for Physical Education/. Lider, no. 12.
 • Hołówka, J. (1981). Relatywizm etyczny /Ethical Relativism/. Warszawa: PWN.
 • Huizinga, J. (1995). The Nature of Play. In W. J. Morgan & K. V. Meier (Eds.), Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics.
 • Hume, D. (1947). Badania dotyczące rozumu ludzkiego /Enquiry concerning Human Understanding/. Kraków: PWN.
 • Hume, D. (1963). Traktat o naturze ludzkiej /A Treatise of Human Nature/. Warszawa: PWN.
 • Hume, D. (1974). Związek konieczny /Necessary Connection/. In S. Jedynak Hume. Warszawa: Wydawnictwo "Mysli i Ludzie".
 • Jirásek, I. (2005). Filosofocka kinantropologie: sekani filosofie, tela a pohyblu. Olomouc: Vydala Univerzita Palackeho v Olomouci.
 • Kant, I. (1971). Uzasadnienie metafizyki moralności /Groundwork of the Metaphysics of Morals/. Warszawa: PWN.
 • Kant, I. (1984). Krytyka praktycznego rozumu /Critique of Practical Reason/. Warszawa: PWN.
 • Kant, I. (1986). Krytyka czystego rozumu /Critique of Pure Reason/. Warszawa: PWN.
 • Kmita, J. (1982). O kulturze symbolicznej /On Symbolic Culture/. Warszawa: PWN.
 • Kołakowski, L. (2000). Zakresowe i funkcjonalne rozumienie filozofii /Range-Related and Functional Understanding of Philosophy/. In Kultura i fetysze /Kultur and Fetishes/. Warszawa: PWN.
 • Kosiewicz, J. Kultura fizyczna, osobowość, wychowanie. Zagadnienia metodologiczne /Physical Culture, Personality, Education. Methodological Issues/. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 • Kosiewicz, J. (1995). W stronę radykalnego i powszechnego agnostycyzmu /Towards Radical and Universal Agnosticism/. Edukacja Filozoficzna, 20.
 • Kosiewicz, J. (1996). Metodologia jako forma agnostycyzmu /Methodology as a Form of Agnosticism/. Edukacja Filozoficzna, 22.
 • Kosiewicz, J. (2004a). Filozoficzne aspekty kultury fizycznej i sportu /Philosophical Aspects of Physical Culture and Sport/. Warszawa: Wydawnictwo "BK".
 • Kosiewicz, J. (2004b). The Universals of Sport - from Realism to Nominalism. In D. Macura, M. Hosta (Eds.), Philosophy of Sport and Other Essays. Ljubljana: Faculty of Sport, University of Ljubljana.
 • Kosiewicz, J. (Ed.) (2006). Movement Recreation for All. Legionowo: Economical and Technical College in Legionowo.
 • Kosiewicz, J. (2008). Physical Culture and Sport as a Title of a Periodical and Research Problem. Physical Culture and Sport. Studies and Research, vol. XLV.
 • Krajewski, W. (Ed.) (1972). Pojęcie prawa nauki a konwencjonalizm XX wieku /The Notion of the Scientific Law and the 20th Century's Conventionalism/. Wrocław.
 • Kretchmar, R. S. (2009). Do Games Require Artificial Problems that are Neither Too Hard Nor Too Easy?. Typescript of International Association for the Philosophy of Sport Conference Presentation. Seattle Washington, August, 2009.
 • Kvaløy, Soetereng, S. (1993). Complexity and Time: Breaking the Pyramid's Reign. In P. Reed & D. Rottenberg (Eds.), Wisdom in the open air. Minneapolis: Minnesota University Press.
 • Kuhn, T. (1968). Struktura rewolucji naukowych /The Structure of Scientific Revolutions/. Warszawa: PWN.
 • Lakatos, I. (1995). Pisma z filozofii nauk empirycznych /Works on Philosophy of Empirical Sciences/. Warszawa: PWN.
 • Leonard Nelson in der diskussion (1994). "Sokratische Philosophieren". Schriftenreihe der Philosophish-Politisclien Akademie Herausgegeben von Silvia Knappe, Dieter Krohn, Nora Walter, Band I Herausgegeben von Reingard Kleinknecht i Barbara Neifter. Frankfurt am Main: Dipa-Verlag, Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme.
 • MacFadden, B. (1926). MacFadden's Encyclopedia of Physical Culture. New York: MacFadden's Publications, INC.
 • Malcolm, D. (2008). Introduction. In D. Malcolm (Ed.), The Sage Dictionary of Sport Studies. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage.
 • Matvyeyeff, L. P. (1980). The Formation of the General Theory of Physical Culture. Social Sciences, USSR Academy of Sciences, vol. XI, no. 1.
 • Matvyeyeff, L. P. (1983). Wwiedienje w teoriu fizyczeskoj kultury. Moskwa: Fizkultura i Sport.
 • Matvyeyeff, L. P. (1984). Niekatoryje itogi i perspektywy razrabotki obszczejuszczej teorii fizyczeskoj kutury w SSSR. In L. P. Matvyeyeff (sostawitiel i obszczyj redaktor), Oczerki po teorii fizyczeskoj kultury. Moskwa: Fizkultura i Sport.
 • McNamee, M. & Bloodworth, A. (2009). Health, Sport and the Good Life: Some Philosophical Remarks. In British Philosophy of Sport Association - 6th Annual Conference. Dundee: University of Abertay Dundee.
 • McPherson, B. D., Curtis, J. E. & Loy, J. W. (1989). Defining sport. In B. D. McPherson, J. E. Curtis, J. W. Loy (Eds.), The Social Significance of Sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • Meier, K. V. (1995). Triad Trickery: Playing with Sport and Games. In W. J. Morgan & K. V. Meier (Eds.), Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics.
 • Merghautowa, J., Joachimstaler, F. (1984). Formirowanie teorii fizyczeskoj kutury w CSRR. In L. P. Matvyeyeff (sostawitiel i obszczyj redaktor), Oczerki po teorii fizyczeskoj kultury. Moskwa: Fizkultura i Sport.
 • Merghautowa, J., Joachimstaler, F. Cechak, W. (1984). Kriticzeskij obzor niekatorych niemarksistkich koncepcij w teorii fizyczeskoj kultury i sporta. In L. P. Matvyeyeff (sostawitiel i obszczyj redaktor), Oczerki po teorii fizyczeskoj kultury. Moskwa: Fizkultura i Sport.
 • Moeller, V. (2003). What is sport: Outline to a Redefinition. In V. Moeller & J. Nauright (Eds.), The Essence of Sport. Odense: University Press of Southern Denmark.
 • Nelson, L. (1994). O sztuce filozofowania /On Art of Philosophising/. Kraków: Wydawnictwo Baran i Szuszczyński.
 • Pearson, K. (2004). The Scientific Life in a Statistical Age. Paris.
 • Pfister, G. (2007). Local Sport in Europe - National and International Perspectives. Paper presented on 4th European Association for Sociology of Sport Conferences, 31 May - 3 June 2007 Munster, Germany.
 • Piątkowska, M. (2006). Rozumienie pojęcia kultura fizyczna na świecie /Understanding of the Notion of Physical Culture Across the World/. Kultura Fizyczna, 9-12.
 • Piłdsudski, J. (1999). W sprawie wychowania fizycznego i sportu /On Physical Education and Sport/. Warszawa: Heliodor.
 • Poincarè, H. (1908). Nauka i hipoteza /Science and Hypothesis/. Warszawa.
 • Poincarè, H. (1911). Nauka i metoda /Science and Method/. Warszawa.
 • Popper, K. (1935). Logik der Forschung. Vienna.
 • Popper, K. (1977). Logika odkrycia naukowego /The Logic of Scientific Discovery/. Warszawa.
 • Popper, K. (1992). Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna /Objective Knowledge. An Evolutionary Epistemological Theory/. Warszawa.
 • Przegląd Sportowy (1929). 83.
 • Reinchenbach, H. (1936). Logistic Empiricism in Germany and the Present State of its Problems. Journal of Philosophy, vol. 33.
 • Renson, R. (2009). Traditional Sport Games: a Critique of the Western Ethnocentric Approach to Movement. In The Pan-Asian Congress of Sport & Physical Education. Taipei.
 • Schmid, S. (2009). Reconsidering Autotelic Play. Journal of the Philosophy of Sport, XXXVI(2).
 • Sieger, W., Neidhard, H. (1984). O sostojanii i zadaczach teorii fizyczeskoj kutury w GDR. In L. P. Matvyeyeff (sostawitiel i obszczyj redaktor), Oczerki po teorii fizyczeskoj kultury. Moskwa: Fizkultura i Sport.
 • Suits, B. (1995a). The Elements of Sports. In W. J. Morgan & K. V. Meier (Eds.), Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics.
 • Suits, B. (1995b). Tricky Triad: Play, Game and Sport. In W. J. Morgan & K. V. Meier (Eds.), Philosophic Inquiry in Sport. Champaign: Human Kinetics.
 • Tomc, G. (2008). The Nature of Sport. In T. Mojca Doupona & S. Licen (Eds.), Sport, Culture & Society. Ljubljana: University of Ljubljana.
 • Wieroński, T. (1937). Testament ideowo-wychowawczy Józefa Piłsudskiego w świetle pism i przemówień / Józef Piłsudski's Ideological Testament in the Light of His Works and Speeches/. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10141-010-0021-1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.