Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 5(172) | 93–127
Tytuł artykułu

Prawotwórcza działalność ministra finansów pod pozorem interpretacji ogólnej przepisów ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Law making activity of the Minister of Finance under the guise of a general interpretation of the provisions of the Act on supporting new investments
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
In order to ensure uniform application of the tax law by tax authorities, the minister responsible for public finance (Minister of Finance, MoF) may issue general interpretations of the tax law ex officio or at the request of a taxpayer. When issuing general interpretations, the MoF is subject to the same rules of interpretation as any interpreter. In particular, when interpreting tax law, the MoF cannot change the content of the interpreted provisions of law, as such action would exceed the limits of interpretation and encroach on the territory reserved for the legislator. This article positively verifies the hypothesis that the MoF, in its general interpretation of 25 October 2019, while clarifying the scope of the exemption from taxation of income from activities in the Polish Investment Zone, added to the provisions of the income tax laws a condition of “close connections” for such exemption, which never existed in tax law. Thus, it unlawfully took over the role of the legislator. The article thoroughly analyses the reasons and consequences of such an action, including the most recent legislative changes implemented within the framework of the so-called Polish Deal.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
93–127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Błażej Kuźniacki Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Polska Lazarski University, Faculty of Law and Administration, Poland University of Amsterdam, Amsterdam Centre for Tax Law, Kingdom of the Netherlands Uniwersytet w Amsterdamie, Amsterdamskie Centrum Prawa Podatkowego, Królestwo Niderlandów blazej.kuzniacki@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3459-7656
Bibliografia
 • Indywidualna interpretacja dyrektora KIS z dnia 27 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.225.2018.1.M.
 • Indywidualna interpretacja dyrektora KIS z dnia 7 lutego 2019 r., nr 0114-KDIP2-3.4010.288.2018.1.MS.
 • Interpretacja ogólna ministra finansów, inwestycji i rozwoju w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, Warszawa, dnia 25 października 2019 r., Dz. Urz. poz. 18.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Ministerstwo Finansów, Konsultacje podatkowe w zakresie projektu interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z realizacji nowej inwestycji, <https://www.gov.pl/web/finanse/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-w-zakresie-projektu-interpretacji-ogolnej-dotyczacej-zwolnienia-z-opodatkowania-dochodu-uzyskanego-z-realizacji-nowej-inwestycji>.
 • Polska Agencja Handlu i Inwestycji, Zachęty inwestycyjne: Polska Strefa Inwestycji, ostatnia aktualizacja: lipiec 2020 r., <https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji>.
 • Postanowienie TK z dnia 30 października 2007 r., sygn. akt P 28/2006.
 • Uchwała TK z dnia 16 stycznia 1996 r., sygn. akt W. 12/94, OTK ZU nr 1/1996, poz. 4.
 • Uchwała TK z dnia 15 maja 1996 r., sygn. akt W 2/96.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, tekst jedn. z dnia 27 lipca 2020 r.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, tekst jedn. z dnia 27 lipca 2020 r.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U.2020.1325, tekst jedn. z dnia 31 lipca 2020 r.
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, Dz.U. z 2020 r. poz. 1752, tekst jedn. z dnia 16 września 2020 r.
 • Uzasadnienie do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, druk nr 2307 w Sejmie VIII kadencji.
 • Uzasadnienie do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (wpis do wykazu prac Rady Ministrów – RD 354 z 2018 r.).
 • Wyrok NSA z dnia 4 maja 2004 r.,OSK 55/04.
 • Wyrok NSA z dnia 4 lipca 2004 r., OPS 4/02.
 • Wyrok NSA z dnia 28 stycznia 2008 r., sygn. akt I FPS 7/07.
 • Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 1979/11.
 • Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2230/14.
 • Wyrok NSA z dnia 20 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 696/16.
 • Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1883/16.
 • Wyrok TK z dnia 4 października 1995 r., sygn. akt K 8/95.
 • Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 1998 r., sygn. akt K 3/99.
 • Wyrok TK z dnia 10 października 1998 r., sygn. akt K 39/97, OTK ZU nr 5/1998, poz. 99.
 • Wyrok TK z dnia 5 stycznia 1999 r., sygn. akt K 27/98.
 • Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK 12/99.
 • Wyrok TK z dnia 13 lutego 2001 r., sygn. akt K 19/99, OTK ZU nr 2/2001, poz. 30.
 • Wyrok TK z dnia 22 maja 2002 r., sygn. akt K 6/02, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 33.
 • Wyrok TK z dnia 20 listopada 2002 r., sygn. akt K 41/02, OTK ZU nr 6A/2002, poz. 83.
 • Wyrok TK z dnia 11 maja 2004 r., sygn. akt K 4/03, Dz.U. 2004 nr 122, poz. 1288.
 • Wyrok TK z dnia 8 lipca 2014 r., K 7/13, OTK 2014, z. 7A, poz. 69.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Gd 1550/17.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 października 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3542/17.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 3098/1.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2019 r., sygn. akt I SA/Po 633/19.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1813/19.
 • Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 września 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1228/19.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2377/19.
 • Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 427/20.
 • Zmiana indywidualnej interpretacji przez szefa KAS z dnia 25 lipca 2019 r., nr DPP13.822.38.2019.CPIJ.
 • Zmiana indywidualnej interpretacji przez szefa KAS z dnia 25 lipca 2019 r., nr DPP13.8221.44.2019.CPIJ.
 • Bator A. i Kozak A., Wykładnia prawa w zgodzie z Konstytucją, [w:] Polska kultura prawna a proces integracji europejskiej, red. S. Wronkowska, Zakamycze, Kraków 2005.
 • Bennion F.A.R., Bennion on Statutory Interpretation, 4th ed., Butterworths Law, London 2002.
 • Brolik J., Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • Brzeziński B., Narodziny i upadek orzeczniczej doktryny obejścia prawa podatkowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2004, nr 1.
 • Brzeziński B., O wątpliwościach wokół zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, „Przegląd Podatkowy” 2015, nr 4.
 • Brzeziński B., Podła kondycja prawa podatkowego to oczywistość, <https://www.prawo.pl/podatki/slaba-kondycja-prawa-podatkowego-to-oczywistosc-opinia-prof,510656.html>.
 • Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Teoria, instytucje, funkcjonowanie, TNOiK, Toruń 2009.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Glosa do wyroku NSA z dnia 7 listopada 1991 r. SA/Po 1198/91, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1993, nr 10.
 • Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Poprawa efektywności polskiego systemu podatkowego w świetle zasad polityki podatkowej i tworzenia prawa, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego” 2020, nr 6.
 • Choduń A., Zieliński M., Uzasadnianie twierdzeń interpretacyjnych z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2020, nr 2.
 • Crownie F., Bradley A., Burton M., English Legal System in Context, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford 2005.
 • Gizbert-Studnicki T., Wykładnia celowościowa, „Studia Prawnicze” 1985, nr 3–4.
 • Grzybowski T., Spory wokół reguły clara non sunt interpretanda, „Państwo i Prawo” 2012, nr 9.
 • Gutowski M. Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, C.H.Beck, Warszawa 2017.
 • Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Jankowski J., Polska Strefa Inwestycji – kluczowe zagadnienia w zakresie ustalania wysokości dochodu zwolnionego z nowej inwestycji, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 7.
 • Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Toruń 2001.
 • Malec A., Zarys teorii definicji prawniczej, Philomath, Warszawa 2000.
 • Mastalski R., Charakter prawny interpretacji prawa podatkowego dokonywanej przez Ministra Finansów, „Jurysdykcja Podatkowa” 2007, nr 1.
 • Matczak M., Dwupoziomowość języka prawnego w derywacyjnej koncepcji wykładni i jej znaczenie dla współczesnych sporów w anglosaskiej teorii interpretacji prawniczej, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, TNOiK, Toruń 2010.
 • Niestrzębski D., Instytucja obejścia prawa podatkowego, „Glosa” 1999, nr 12.
 • Peno M., Zieliński M., Koncepcja derywacyjna wykładni a wykładnia w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, [w:] Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Sąd Najwyższy, Warszawa 2011.
 • Płeszka K., Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, red. M. Zirk-Sadowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Spyra T., Granice wykładni prawa: Znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Stawecki T., Złota reguła wykładni, [w:] W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, red. A. Choduń, S. Czepita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 • Sulivan R., Statutory Interpretation, Concord, Ontario 1997.
 • Tałasiewicz A., Co mają wspólnego objaśnienia MF w zakresie zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji z pandemią koronawirusa?, <https://www.ey.com/pl_pl/covid-19/co-maja-wspolnego-objasnienia-mf-w-zakresie-zwolnienia-podatkowego>.
 • Wróblewski B., Studia z dziedziny prawa i etyki, skład główny Kasa im. Mianowskiego, Warszawa 1934.
 • Wróblewski J., Rozumienie prawa i jego wykładnia, Ossolineum, Wrocław 1990.
 • Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • Wróblewski J., Wykładnia prawa a terminologia prawnicza, „Państwo i Prawo” 1956, nr 5–6.
 • Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1959.
 • Zalewski M.T., Obejście ustawy podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 1998, nr 7.
 • Zieliński M., Clara non sunt interpretanda – mity i rzeczywistość, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2012, nr 6.
 • Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1972.
 • Zieliński M., Aspekty reguły clara non sunt interpretanda, [w:] Wronkowska S., Zieliński M., Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1990.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Zieliński M., Wyznaczniki reguł wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, z. 3–4.
 • Zieliński M. et al., Zintegrowanie Polskich Koncepcji Wykładni Prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-bef1c914-3535-4df5-8eb8-6889af7ed565
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.