Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2022 | 5(172) | 201–223
Tytuł artykułu

Problem statusu prawnego członków obwodowych komisji wyborczych jako funkcjonariuszy publicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The issue of the legal status of members of precinct electoral commissions as public officials
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The purpose of this paper is to answer the question whether the members of precinct electoral commissions should be public officials. In this article, the author presents arguments for both an affirmative and a negative answer to this question. In the conducted research, the legal and historical method was used in order to show the legal regulations adopted during the Second Polish Republic. In addition, a linguistic and doctrinal method was used, in an effort to determine the wording of contemporary legal norms. The author hopes that the result of his research will prove valuable and useful for the purposes of further scientific discourse.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
201–223
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dr Radosław Zych Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Polska University of Szczecin, Institute of Political and Security Sciences, Poland radzy84@o2.pl, https://orcid.org/0000-0002-1221-9136
Bibliografia
 • Biuletyn nr 488/ III, <http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/B3?Open>.
 • Dekret z dnia 12 czerwca 1989 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993, Dz.U. nr 36, poz. 198.
 • Druk nr 2001 z 2017 r. Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, <http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001>.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
 • Lenczowska-Soboń K., Pielęgniarka i położna jako funkcjonariusze publiczni, <https://sip.lex.pl/#/publication/469881437/lenczowska-sobon-katarzyna-pielegniarka-i-polozna-jako-funkcjonariusze-publiczni?cm=URELATIONS>.
 • Opinia prawna Dot. pełnienia przez funkcjonariusza SG funkcji członka komisji wyborczej, <http://zonadwislanski.pl/opinia-prawna-dot-pelnienia-przez-funkcjonariusza-sg-funkcji-czlonka-komisji-wyborczej/>.
 • Poselski projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do organów stanowiących samorządu terytorialnego (druk nr 215 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji), <https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/215/$file/215.pdf>.
 • Poselski projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin (druk nr 193 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji), <https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/193/$file/193.pdf>.
 • Poselski projekt ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i województw (druk nr 213 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji), <https://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/213/$file/213.pdf>.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 1999, nr 1–2.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 1999, nr 8–9.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2001, nr 5.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2007, nr 9–10.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2007, nr 11–12.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2009, nr 9–10.
 • „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2010, nr 5.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., sygn. akt I KZP 24/05, OSNKW 2005, nr 10, poz. 89, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia1/i%20kzp%2024-05.pdf>.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r., sygn. akt I KZP 6/06, OSNKW 2006, nr 6, poz. 56, <Uchwała SN > I KZP 6/06 > Izba Karna > Orzecznictwo Sądu Najwyższego > Prawo.Money.pl>.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu, Dz.U. nr 66, poz. 590.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. – Ordynacja wyborcza do Senatu, Dz.U. nr 68, poz. 591.
 • Ustawa z dnia 12 lutego 1930 r. o ochronie swobody wyborów przed nadużyciem władzy urzędników, Dz.U. nr 17, poz. 123.
 • Ustawa z dnia 22 września 1946 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Ustawodawczego, Dz.U. nr 48, poz. 274.
 • Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. – Ordynacja wyborcza do rad narodowych, Dz.U. nr 8, poz. 32, tekst jedn. Dz.U. z 1988 r. nr 7, poz. 55.
 • Ustawa z dnia 29 maja 1985 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. nr 26, poz. 112.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji, na lata 1989–1993, Dz.U. nr 19, poz. 102.
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. nr 19, poz. 103.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, Dz.U. nr 16, poz. 96.
 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 67, poz. 398, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 72, poz. 467, ze zm.
 • Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 58, poz. 246.
 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 59, poz. 252, ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 maja 1993 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 45, poz. 205.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, Dz.U. z 2020 r. poz. 568, 875, 1086, Dz.U. z 2021 r. poz. 53.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Dz.U. nr 95, poz. 602, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190, ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 46, poz. 499, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360, ze zm.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, Dz.U. nr 113, poz. 984, ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, Dz.U. nr 25, poz. 219, ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji, Dz.U. nr 240, poz. 1602.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, Dz.U. nr 21, poz. 112, ze zm.
 • Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. poz. 130.
 • Uzasadnienie do Druku nr 2986 Sejmu VI kadencji, <http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/2986>.
 • Walencik I., 100 posiedzeń Sejmu: dużo ustaw, słaba jakość, „Rzeczpospolita”, 16 IX 2011, nr 218(9034).
 • Warcholak D., Pracownicy organów administracji publicznej są osobami pełniącymi funkcje publiczne, nawet gdy nie posiadają upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu tego organu. Wyrok NSA z 14 lipca 2020 r., sygn. akt I OSK 2842/19, „In gremio. Miesięcznik Szczecińskich Środowisk Prawniczych” 2020, nr 9.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2020 r., sygn. akt I OSK 2842/19, <https://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/i-osk-2842-19/dostep_do_informacji_publicznej/2cf6f75.html?pth=%2Fszukaj%2F8>.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2000 r., sygn. akt WKN 27/00, OSNKW 2001, nr 3–4, poz. 21, <https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/520139172/1/wkn-27-00-wyrok-sadu-najwyzszego?keyword=%20WKN%2027~2F00&cm=SFIRST>.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2008 r., sygn. akt V CSK 377/07, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia2/v%20csk%20377-07-1.pdf>.
 • Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., stanowiące załącznik do Uchwały nr 183/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., <https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/statics/prezydent_20200628_uchwaly/uploaded_files/1591912764_uchwala-nr-183-2020-pkw.pdf>.
 • Banaszak B., Komentarz do art. 19, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. B. Banaszak, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2018.
 • Błachnio-Parzych A., Przepisy odsyłające systemowo, „Państwo i Prawo” 2003, nr 1.
 • Błaszkowski M., Ograniczenia wolności sumienia i religii funkcjonariuszy publicznych, „Rocznik Teologiczny” 2014, t. 56, z. 1.
 • Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. nauk. M. Mozgawa, wyd. 6 zaktualizowane i uzup., Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Burda A., Klimowiecki R., Prawo państwowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 • Czaplicki K.W., O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy, red. A. Frydrych, A. Sokala, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
 • Czaplicki K.W., Wybrane zagadnienia organizacji i przeprowadzania wyborów w Polsce, „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 2000, nr 6.
 • Declaration on Criteria for Free and Fair Elections, tłum. H. Bielski „Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny” 1995, nr 1.
 • Filipek J., Sankcjonowane i sankcjonujące stosunki administracyjno-prawne, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 • Grzelka M., Instytucja pełnomocnictwa w kodeksie wyborczym, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, P. Kardas, P. Wiliński, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2014.
 • Grześkowiak A., Przestępstwo „porwania dla okupu” w polskim prawie karnym. Wybrane zagadnienia, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” 2014, t. 4.
 • Hauser R., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa – uwagi porządkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2005, t. 65.
 • Jaworski S.J., Status obwodowej komisji wyborczej w systemie polskich organów wyborczych, [w:] Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa poświęcona sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, red. P. Hofmański, P. Kardas, P. Wiliński, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2014.
 • Kisielewicz A., Komentarz do art. 21, [w:] Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006.
 • Kisielewicz A., Komentarz do art. 21, [w:] Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, B. Dauter, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Kisielewicz A., Zbieranek J., Komentarz do art. 154, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz, red. K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, J. Zbieranek, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Lis W., Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G” 2017, t. 64, nr 2, <https://doi.org/10.17951/g.2017.64.2.121>.
 • Łętowska E., Łętowski J., Prawo w systemie funkcjonowania współczesnego państwa, [w:] Księga pamiątkowa profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 • Majchrowski J., Ordynacje wyborcze do Sejmu w procesie krystalizacji systemu partyjnego w Polsce, „Studia Iuridica Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego” 1998, t. 36.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2002.
 • Mrozek J.J., Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca?, „Civitas et Lex” 2018, nr 1(17).
 • Muskała M., Kusztal J., Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie resocjalizacji, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2018, t. 21, nr 1, <https://doi.org/10.12775/SPI.2018.1.001>.
 • Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 roku, tekst ustawy, wstęp i krótki komentarz A. Sokala, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
 • Pauch D., Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny czy przedsiębiorca? Problem opodatkowania podatkiem od wartości dodanej czynności wykonywanych przez komorników sądowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, nr 5(83), cz. 2, <https://doi.org/10.18276/frfu.2016.5.83/2-20>.
 • Rakowska-Trela A., Komentarz do art. 154, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, red. A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Sobczyk M., Sokala A., Prawo wyborcze II Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2004.
 • Sokala A., Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim. Struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2010.
 • Sokala A., Obwodowa komisja wyborcza, [w:] A. Sokala, B. Michalak, P. Uziębło, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, wyd. 2, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
 • Sokala A., Zmiany w systemie polskiej administracji wyborczej, „Studia Wyborcze” 2018, t. 25, <https://doi.org/10.26485/SW/2018/25/4>.
 • Sypniewski P., Mężowie zaufania w procesach wyborczych, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, Warszawa 2005.
 • Szarek K., Obwodowe komisje wyborcze jako najniższy szczebel w strukturze polskich organów wyborczych, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, nr 3(13), <https://doi.org/10.15584/polispol.2015.3.4>.
 • Szczepankowska M., Ewolucja prawa wyborczego do samorządu terytorialnego w latach 1990–2006 w perspektywie partii politycznych, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, t. 11.
 • Szonert Z., Kryteria osobowe (aksjologiczne) w polskim systemie wyborczym, [w:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, red. F. Rymarz, Wydawnictwo Krajowego Biura Wyborczego, Warszawa 2005.
 • Witkowski Z., Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego. Wykład VII, red. A. Frydrych, A. Sokala, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2015.
 • Zabłocki S., Zabezpieczenie praworządności wyborów, [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Prawo wyborcze i system prawny na Litwie i w Polsce. Teoria i praktyka, [red.] Z. Vaigauskas, Główna Komisja Wyborcza Republiki Litewskiej, Wilno 2013.
 • Zych R., Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2016.
 • Zych R., Rozważania o społecznej szkodliwości czynu na podstawie art. 497a Kodeksu wyborczego. Teoria i praktyka, „Przegląd Sejmowy” 2021, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-70c09fd1-c7d0-4906-8060-418e39ec3890
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.