PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 2(351) | 3-31
Tytuł artykułu

Farms’ production and economic results difference in the environmental pressure

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The main purpose of agricultural activity, which also applies to other economic activities, is to obtain economic benefits. Economic outcome of agricultural activity is a result of the production potential of the farm, organisation of agricultural production as well as various types of financial support to agricultural producers. At the same time, farm’s organisation determines its scope and scale of natural environment effect. The aim of the article is to establish the diversification of the changes in production potential and production and economic results of farms that affect to varying degrees the natural environment. The research covers the period between 2004 and 2013.
PL
Podstawowym celem działalności rolnej, tak jak ma to miejsce także w przypadku innych działalności gospodarczych, jest uzyskanie korzyści ekonomicznych. Wynik gospodarowania jest efektem potencjału produkcyjnego gospodarstwa, organizacji produkcji rolnej, a także różnego rodzaju wsparcia finansowego skierowanego do producentów rolnych. Organizacja gospodarstwa warunkuje także zakres i skalę jego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Celem artykułu jest ustalenie zróżnicowania zmian potencjału produkcyjnego oraz wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze. Okres badań obejmuje lata 2004-2013.
Twórcy
Bibliografia
 • Altieri, M.A. (1995). Agroecology: principles and strategies for designing sustainable farming systems. Berkeley: University of California.
 • Bieńkowski, J. (2010). Regionalne zróżnicowanie emisji amoniaku w polskim rolnictwie w latach 2005-2007. Fragm. Agron. 27(1).
 • Bocian, M., Malanowska, B. (2014). Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Bołtromiuk, A. (1999). Popyt na produkty rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3(271-272).
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu (2006). Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym. Poradnik dla rolnika. Radom: CDR.
 • Compassion in World Farming (2009). Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych. Raport stowarzyszenia Compassion in World Farming. Wilkowice: Klub Gaja.
 • Czarnota, P. (2013). Struktura działalności pozarolniczej w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERIA t. XV, z. 3.
 • Czubak, W., Góral, J., Kulawik, J., Osuch, D., Płonka, R., Soliwoda, M., Wąs, A. (2016). Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych (2). Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 37. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • European Commission (2005). Perspective Analysis of Agricultural Systems. Technical Report EUR 21311, Brussels, Luxembourg: European Commission, Directorate General Joint Research Centre.
 • Faber, A., Pudełko, R., Filipiak, K., Borzęcka-Walker, M., Borek, R., Jadczyszyn, J., Kozyra, J., Mizak, K., Świtaj, Ł. (2010). Ocena stopnia zrównoważenia rolnictwa w Polsce w różnych skalach przestrzennych. W: A. Harasim (red.), Ocena zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach, powiatach i województwach. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 20. Puławy: IUNG-PIB.
 • Goraj, L., Mańko, S. (2009). Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Warszawa: Difin.
 • Góral, J. (2016). Oddziaływanie dotacji na efektywność techniczną gospodarstw wielkotowarowych. Studia i Monografie, nr 166. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. Puławy: IUNG-PIB.
 • Harasim, A. (2013). Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych (na przykładzie RZD IUNG). W: A. Harasim (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 32(6). Puławy: IUNG-PIB.
 • Harasim, A., Kopiński, J., Madej, A., Matyka, M. (2014). Ocena stopnia zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji. W: A. Harasim (red.), Wybrane problemy rolnictwa polskiego z uwzględnieniem stanu jego zrównoważenia. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 40(14). Puławy: IUNG-PIB.
 • Harasim, A., Krasowicz, S., Madej, A. (2014). Ocena stopnia zrównoważenia uspołecznionych gospodarstw towarowych o różnych kierunkach produkcji. W: A. Harasim (red.), Wybrane problemy rolnictwa polskiego z uwzględnieniem stanu jego zrównoważenia. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 40(14). Puławy: IUNG-PIB.
 • Herbut, E., Walczak, J., Krawczyk, W., Szewczyk, A., Pająk, T. (2010). Badania emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich. W: M. Szynkowska, J. Zawoździak (red.), Współczesna problematyka odorów. Warszawa: WNT.
 • Jugowar, J.L., Rzeźnik, W., Mielcarek, P. (2015). Emisje z sektora rolniczego - problem, którego nie unikniemy. Ogólnopolska konferencja upowszechnieniowo-wdrożeniowa Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa. Warszawa: ITEP.
 • Kopiński, J. (2006). Porównanie grup gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej Wrocław. Rolnictwo, nr 540(87).
 • Kopiński, J. (2007). Bilans azotu brutto na powierzchni pola jako agrośrodowiskowy wskaźnik zmian intensywności produkcji rolnej w Polsce. W: A. Harasim, I. Marcinkowska (red.), Monitoring skutków środowiskowych planu rozwoju obszarów wiejskich. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 4. Puławy: IUNG-PIB.
 • Kopiński, J. (2010). Bilans azotu w Polsce na tle zmian intensywności produkcji rolniczej. W: A. Harasim (red.), Ocena zrównoważenia gospodarowania zasobami środowiska rolniczego w wybranych gospodarstwach, gminach, powiatach i województwach. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 20. Puławy: IUNG-PIB.
 • Kopiński, J. (2013). Ocena produkcyjno-ekonomiczna wybranych gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. W: A. Harasim (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 32(6). Puławy: IUNG-PIB.
 • Kośmicki, E. (1993). Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. W: U. Sołtysiak (red.), Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
 • Krasowicz, S. (2005). Cechy rolnictwa zrównoważonego. W: J.St. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Monografie Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 11. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kuś, J. (2006). Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2/2006.
 • Kuś, J. (2012). Produkcyjne i środowiskowe następstwa specjalizacji gospodarstw rolniczych. W: A. Harasim (red.), Problemy zrównoważonego gospodarowania w produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 29(3). Puławy: IUNG-PIB.
 • Kuś, J. (2014). Stan rolnictwa ekologicznego na świecie w Unii Europejskiej i Polsce. W: A. Harasim (red.), Wybrane problemy rolnictwa polskiego z uwzględnieniem stanu jego zrównoważenia. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 40(14). Puławy: IUNG-PIB.
 • Kuś, J., Krasowicz, S., Kopiński, J. (2008). Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw bezinwentarzowych. W: J.St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [5]. Monografie Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 87. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kwasek, M., Obiedzińska, A. (2013). Spożycie żywności a środowisko. W: J.St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [20]. Wybrane zagadnienia zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 93. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Kwiatkowski, C.A., Harasim, E., Maziarz, P. (2013). Gospodarstwa ekologiczne w strategii zrównoważonego rozwoju. W: A. Harasim (red.), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i specjalizacji gospodarstw rolnych. Studia i Raporty IUNG-PIB, nr 32(6). Puławy: IUNG-PIB.
 • Lampkin, N.H. (1994). Organic Farming: Sustainable Agriculture in Practice. W: N.H. Lampkin, S. Padel (red.), The Economics of Organic Farming. An International Perspective. Wallingford: CAB International.
 • Loon van, G.W., Patil, S.G., Hugar, L.B. (2005). Agricultural Sustainability. Strategies for Assessment. New Delhi/Thousand Oaks/London: SAGE Publications.
 • Niezgoda, D. (2005). Funkcje gospodarstwa rolniczego i jego złożoność. W: J.St. Zegar (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Monografie Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 11. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Majewski, E. (2002). Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Perepeczko, B. (2011a). Edukacja ekologiczna: dokumenty, badania, refleksje. W: A. Bołtromiuk (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Perepeczko, B. (2011b). Świadomość ekologiczna mieszkańców i ich postawy proekologiczne. W: A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000. Warszawa: IRWiR PAN.
 • Romaniuk, W., Domasiewicz, T., Karbowy, A., Wardal, W.J. (2009). Ograniczenie wpływu produkcji zwierzęcej na środowisko. Inżynieria Rolnicza, nr 1(110).
 • Sapek, A. (2013). Emisja amoniaku z rolnictwa w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2(335).
 • Sołtysiak, U. (1995). O kryteriach w rolnictwie ekologicznym. W: U. Sołtysiak (red.), Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
 • Toczyński, T., Wrzaszcz, W., Zegar, J.St. (2009). Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Tyburski, J. (red). (2013). Żywność Ekologiczna. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 • Tyburski, J., Żakowska-Biemans, S. (2007). Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Warszawa: SGGW.
 • Wrzaszcz, W. (2012). Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). Studia i Monografie, nr 155. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wrzaszcz, W. (2016). Ekonomika gospodarstwa rolnego a środowisko przyrodnicze. W: A. Kowalski, M. Wigier, B. Wieliczko (red.), Ekonomia versus środowisko - konkurencyjność czy komplementarność. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 23. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wrzaszcz, W., Zegar, J.St. (2014). Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo. W: J.St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [23]. Monografie Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 158. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Wrzaszcz, W., Zegar, J.St. (2016). Wspólna Polityka Rolna a zrównoważenie ekonomiczne gospodarstw rolnych. W: J.St. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [35]. Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, nr 24. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zegar, J.St. (1986). Czynniki różnicujące sprawność gospodarstw indywidualnych w świetle danych rachunkowości rolnej. W: J.St. Zegar (red.), 60-lecie systemu rachunkowości rolnej w Polsce. Warszawa: IERiGŻ.
 • Zegar, J.St. (2008). Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Zegar, J.St. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zegar, J.St. (red.). (2013). Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. Warszawa: GUS.
 • Ziętara, W. (1998). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. Warszawa: FAPA.
 • Ziętara, W. (2014). Koncentracja i specjalizacja gospodarstw rolniczych w procesie integracji z Unią Europejską. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego t. 14(29), z. 1.
 • Zimny, L. (2003). Encyklopedia ekologiczno-rolnicza. Wrocław: Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
 • Zimny, L. (2014). Leksykon przyrodniczy polsko-angielski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • www.agronews.com.pl/pl/0,58,21378,zbliza_sie_worldfood_warsaw_sektor_eco_ma_byc_ hitem.html (data dostępu: 18.01.2017).
 • www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne (data dostępu: 12.01.2017).
 • www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa (data dostępu: 10.01.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6df250f2-9f4a-431d-994a-0c49bdd84f92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.