PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 9 | 1(16) | 211-238
Tytuł artykułu

Informacja o nowych publikacjach polskich bibliologów i informatologów w przestrzeni sieciowej (część 1)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Information about New Publications of Polish Specialists in Information and Library Science (part 1)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dynamicznie rozwijająca się polska bibliologia i informatologia nie dysponuje bieżącą bibliografią („Polska Bibliografia Bibliologiczna”, ostatnia aktualizacja na dzień 18 stycznia 2013 r.). Informacja na temat nowych publikacji jest widoczna w Sieci poprzez bazy dorobku pracowników poszczególnych uniwersytetów, repozytoria instytucjonalne czy dziedzinowe (E-LIS). Sami autorzy udostępniają również dane na temat swoich publikacji w oparciu o narzędzia Web 2.0 (blogi, strony internetowe), jak również na bieżąco aktualizują swoje profile w społecznych serwisach naukowych (Akademia.edu, ResearchGate). Agregatorem treści naukowych jest również Google Scholar, gdzie są tworzone profile przedstawicieli nauki. W celu przedstawienia informacji o nowych publikacjach w przestrzeni sieciowej przeanalizowano obecność 261 informatologów i bibliologów (stan na marzec 2015 r.) i stopień wykorzystania różnego typu kanałów do prezentacji własnego dorobku naukowego. W pierwszej części badań zostaną zaprezentowane instytucjonalne kanały upowszechniania badań oraz dziedzinowe bazy bibliograficzne i pełnotekstowe.
EN
The rapidly expanding Polish library and information science does not have a current bibliography (“Polska Bibliografia Bibliologiczna”, last updated 01/18/2013). Information on new publications is visible on the network through the base of achievements of individual researchers of universities, institutional repositories or specific databases (E-LIS). The same authors also provide data on their publication based on Web 2.0 tools (blogs, websites) as well as continuously updating their profiles on the social scientific services (Akademia.edu, ResearchGate). Aggregator of scientific works is also Google Scholar, where some of scientists created their own profiles. In order to present information on new publications in the network the author analyzed the presence of 261 Polish scientists of information and library science (state of March 2015) and the degree of utilization of different types of channels to present their scientific achievements. In the first part of the study will be presented institutional channels for disseminating research, and a disciplinary bibliographic and full-text databases.
Rocznik
Tom
9
Numer
Strony
211-238
Opis fizyczny
Daty
wydano
2016-06
Twórcy
 • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , biwanska@ukw.edu.pl
Bibliografia
 • Arianta. Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.arianta.pl/.
 • Babik Wiesław, Sikorska Marta, Blogi naukowe narzędziem upowszechniania informacji i wiedzy, [w:] Człowiek, media, edukacja, red. Janusz Morbitzer, Emilia Musiał, Kraków 2013, s. 26–34.
 • BazHum. Lista czasopism [online] [dostęp 27 listopada 2015] Dostępny w World Wide Web: http://www.bazhum.pl/bib/list/.
 • Bednarek-Michalska Bożena, Derfert-Wolf Lidia, E-LIS – archiwum publikacji z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. „Biuletyn EBIB” [online] 2006, nr 3 (73) [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2006/73/michalska_wolf.php.
 • Bibliografia Zawartości Czasopism [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-zawartosci-czasopism.
 • Cisek Sabina, Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/archive/00012894/01/nauka_2.0.pdf.
 • Cisek Sabina, Sapa Remigiusz, Komunikacja naukowa w Internecie – mity i rzeczywistość [online] [dostęp 27 listopada 2015] Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/9148/1/ cisek_sapa_2006.pdf.
 • Cisek Sabina, Weblogi (blogi) – nowe narzędzie komunikacji w nauce, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, pod red. Diana Pietruch-Reizes, Katowice 2008, s. 170–177.
 • Dadek Paweł, Polska Bibliografia Bibliologiczna w latach 1968–2003, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski” 2008, nr 1, s. 50–58.
 • Das Anup Kumar, Module 1. Scholarly Communicators. W: Curriculum for Researchers [online]. Paris: UNESCO, 2015, 69 s. [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231938e.pdf.
 • Das Anup Kumar, The 7 Habits of Highly Effective Research Communicators, [w:] Charaibeti: Golden Jubilee Commemorative Volume, ed. by GoutamMaity, Kolkata 2014, s. 356–365.
 • E-LIS – e-prints in library and information science [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org.
 • Grygorowicz Anna, Polska Bibliografia Naukowa POL-on: możliwości współpracy, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2 (12), s. 201–204.
 • Haliniak Teresa, Legeżyńska Aleksandra, Baza danych „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego” jako element zarządzania informacją, [w:] Zarządzanie informacją w nauce, pod red. Diana Pietruch-Reizes, Katowice 2008, s. 376–389.
 • Haliniak Teresa, Zawadzka Aleksandra, Baza publikacji pracowników UWr – jej znaczenie i możliwości, „Przegląd Uniwersytecki: pismo Uniwersytetu Wrocławskiego” 2009, nr 12, s. 32.
 • Juszczyk Urszula, Publikujesz? Pochwal się tym, co robisz: czyli o wdrażaniu modelu open access w Repozytorium Instytucjonalnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, „Notes Biblioteczny” 2013, nr 3, s. 10–13.
 • Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Badania, zasoby, użytkownicy, pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak, Warszawa 2014.
 • Kowalska Małgorzata, „Polska Bibliografia Bibliologiczna” jako źródło badań bibliometrycznych na przykładzie bibliotek toruńskich, „Folia Toruniensia” 2012, t. 12, s. 85–97.
 • Kowalska Małgorzata, Crowdsourcing – generowanie i zarządzanie innowacjami w świecie wikinomii, „Roczniki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2012, nr 11, s. 219–232.
 • Kowalska Małgorzata, Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy - przykład E-LIS, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2012, nr 2 (98), s. 34–47.
 • Kulczycki Emanuel, Blogi i serwisy naukowe. Komunikacja naukowa w kulturze konwergencji W: III Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce „Otwarta nauka i edukacja”13–14 kwietnia 2012, Bydgoszcz, Polska („Materiały konferencyjne EBIB”, red. I. Sójkowska; nr 22) [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://hdl.handle.net/10593/2520.
 • Kulczycki Emanuel, Na jakim portalu naukowiec powinien mieć konto. W: Warsztat badacza [online] 12.06.2012 [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/na-jakim-portalu-naukowiec-powinien-miec-konto/.
 • Kulczycki Emanuel, Polska Bibliografia Naukowa. Pomysł dobry… W: Warsztat badacza [online] 4.12.2012 [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/ warsztat_badacza/polska-bibliografia-naukowa-pomysl-dobry/.
 • Kulczycki Emanuel, Porównanie skuteczności promocji: repozytorium, Academia.edu, ResearchGate. W: Warsztat badacza [online] 15.03.2015 [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/porownanie-skutecznosci-promocji-repozytorium-acadamia-edu-researchgate-net/.
 • Mikołajuk Lidia, Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji naukowej, „Podkarpackie Studia Bibliologiczne” 2014, nr 3, s. 15–23.
 • Morawiec Barbara, Czasopisma biblioteczne na wykazie czasopism punktowanych [online]. Lustro biblioteki [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lustrobiblioteki.pl/2014/12/ czasopisma-biblioteczne-na-wykazie.html.
 • Nahotko Marek, Ewaluacja uczonych i ich publikacji w otwartej e-Nauce, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2013, nr 1 (195), s. 45–66.
 • Nahotko Marek, Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa 2010.
 • Nogajska Barbara, Możliwości Polskiej Bibliografii Naukowej POL-on, „Bibliotekarz Opolski” 2014, nr 4 (58), s. 62–63.
 • Osiński Zbigniew, Narzędzia pracy historyka w świecie cyfrowym, [w:] Historia 2.0, red. Anna Sobczak, Marta Cichocka, Piotr Frąckowiak, Lublin 2014, s. 15–30.
 • Osiński Zbigniew, Sprawność internetowych narzędzi wyszukiwawczych z punktu widzenia badacza dziejów Polski [online]. Centrum Otwartej Nauki [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/2366.
 • Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza, pod red. Jakuba Szprota [online]. Warszawa: Wydawnictwa ICM, 2014, 118 s. [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13.
 • Otwarte zasoby wiedzy – nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej. Materiały konferencyjne, 15–17 czerwca 2011, pod red. Marka M. Górskiego i Marzeny Marcinek, Kraków 2011.
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografie-specjalne/polska-bibliografia-bibliologiczna.
 • Polska Bibliografia Naukowa [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: https://pbn.nauka.gov.pl/?siteLanguage=pl.
 • Projekt rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce [online] [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia_projekty/projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-systemu-informacji-o-nauce.html.
 • Przybysz Marzena, Polska Bibliografia Bibliologiczna. W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 [online]. Warszawa: Komisja Wydawnictw Elektronicznych SBP, 2009 [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/51.
 • Sapa Remigiusz, Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji, Kraków 2009.
 • Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, oprac. Bożenna Bojar, Warszawa 2002.
 • Stępniak Jolanta, Centralne i lokalne systemy informacji naukowej na potrzeby zarządzania nauką i upowszechniania jej wyników, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, nr 2 (12), s. 188–200.
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz.1198.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015, poz. 249.
 • Van Noorden R., Online collaboration: Scientists and the social network. „Nature” [online] 2014, vol. 512, iss. 7513 [dostęp 27 listopada 2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711.
 • Znajomski Artur, Bibliografie zespołów osobowych – instytucji. Stan i potrzeby, [w:] Bibliografia. Teoria – praktyka – dydaktyka, pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego, Warszawa 2009, s. 117–129.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6b66acef-c6bb-4e01-8cda-0a9474dd6d54
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.