PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 1(350) | 50-74
Tytuł artykułu

The importance of agriculture in the renewable energy production in Poland and EU

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Miejsce i rola rolnictwa w produkcji energii odnawialnej w Polsce i UE
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
EN
The study attempts to assess the importance of agriculture in the process of renewable energy development in Poland and the EU. It was pointed out that, despite the large production potential, the share of agriculture in the production of renewable energy is relatively small in many countries, including Poland. It was stressed that a special role in the process of renewable energy production in agriculture can be played by agricultural biogas plants. Production of agricultural biogas is not only a way of generation of renewable energy, but also a manner of reduction of methane emissions which usually takes place when manure is stored on the farm. This is particularly important from the point of view of the EU climate policy. The experience of many countries shows that the rise of renewable energy, particularly in the early stages of development of specified technology depends on the support from public funds. Available statistics suggests that the EU Member States present very different approaches to the policy of RES support. In some EU countries (including Poland), a large part of public funds is directed to support “traditional” energy based on fossil fuels.
PL
W opracowaniu podjęto próbę oceny znaczenia rolnictwa w procesach rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i UE. Wskazano, że w wielu krajach, w tym w Polsce, pomimo dużego potencjału produkcyjnego udział rolnictwa w produkcji energii odnawialnej jest stosunkowo niewielki. Podkreślono, że szczególną rolę w procesie zwiększania znaczenia rolnictwa w rozwoju energetyki odnawialnej mogą odegrać biogazownie rolnicze. Produkcja biogazu rolniczego stanowi nie tylko sposób na pozyskiwanie energii odnawialnej, ale przekłada się też na ograniczenie emisji metanu powstającego w trakcie przechowywania nawozów organicznych, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia unijnej polityki klimatycznej. Doświadczenia wielu krajów wskazują, że wzrost znaczenia energetyki odnawialnej, zwłaszcza w początkowych fazach rozwoju poszczególnych technologii, uzależniony jest od wsparcia środkami publicznymi. Dostępne dane statystyczne wskazują, że poszczególne państwa UE prowadzą bardzo różną politykę w zakresie wsparcia sektora energetyki odnawialnej. W niektórych krajach UE (w tym w Polsce) znaczną część środków publicznych kierowano na wsparcie energetyki bazującej na paliwach kopalnych.
Twórcy
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, piotr_sulewski@sggw.pl
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, edward_majewski@sggw.pl
autor
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland, adam_was@sggw.pl
Bibliografia
 • Adamczyk, F., Frąckowiak, P., Zbytek, Z. (2010). Sposoby wykorzystania biomasy stałej na cele energetyczne. Część 1. Oleje roślinne. Technika Rolnicza i Leśna, nr 5/2005.
 • Baldock, D., Hart, K., Scheele, M. (2010). Dobra publiczne i interwencja publiczna w rolnictwie. Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Burrell, A. (2010). Renewable energies from the rural sector: the policy challenges. http://www.oecd.org/greengrowth/sustainable-agriculture/48309185.pdf
 • CEER (Council of European Energy Regulators) (2015). Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe in 2012 and 2013. Ref: C14-SDE-44-03, Brusseles.
 • Ecofys (2014). Subsidies and costs of EU energy. Raport dla Komisji Europejskiej.
 • Elbersen, B., Startisky, I., Naeff, H., Hengeveld, G., Schelhaas, M.J., Böttcher, H. (2010).Spatially detailed and quantified overview of EU biomass potential taking into account the main criteria determining biomass availability from different sources. Deliverable 3.3 – Projekt: Biomass role in achieving the Climate Change & Renewables EU policy targets. Demand and Supply dynamics under the perspective of stakeholders . IEE 08 653 SI2. 529 241.
 • Epstein, P. R., Buonocore, J.J., Eckerle, K., Hendryx, M., Stout, B.M., Heinberg, R., Clapp, R.W., May, B., Reinhart, N.L., Ahern, M.M., Doshi, S.K., Glustrom, L. (2011).Full cost accounting for the life cycle of coal. Annals of The New York Academy of Sciences, issue: Ecological Economics Reviews.
 • EuroObserv’ER (2014). Biuletyn Energii Odnawialnej – Biogaz.
 • European Commission (2014). Communication From the Commission to the European Parliament and the Council. Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy. COM(2014) 520 final, Brussels, 23.7.2014.
 • European Commission (2016). Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021-2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego, oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu. Bruksela, dnia 20.07.2016 r. COM(2016) 482 final 2016/0231 (COD).
 • Eurostat (2015). Renewable energy statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics‑explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Consumption
 • Eurostat:http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/File:Contribution_of_agriculture_to_total_GHG_emissions_(%25),_2010,_EU_27_.png
 • Gradziuk, P. (2015). Gospodarcze znaczenie i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne w Polsce. Monografie i Rozprawy Naukowe, nr 45, Puławy: IUNG.
 • Held, A., Ragwitz, M., Gephart, M., Visser, de E., Klessmann, C. (2014). Design features of support schemes for renewable electricity. Ecofys 2013 by order of: European Commission.
 • Hermann, W.A. Quantifying global exergy resources. Energy 331(12).
 • http://cait.wri.org/historical
 • http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:PL:PDF
 • http://ozerise.pl/pl/oze-w-gospodarstwach-rolnych-i-mikrosieciach: Odnawialne źródła energii (OZE) w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach.
 • International Energy Agency (2014). World Energy Outlook. http://www.worldenergyoutlook.org/resources/energysubsidies/fossilfuelsubsidydatabase/
 • IPCC (2007). Climate Change (2007). Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva, Switzerland.
 • IRENA 2012: Renewable Energy Technologies: Cost Analysis Series. Biomass for Power Generation, vol. 1, issue 1/5.
 • Klugmann-Radziemska, E. (2008). Praktyczne wykorzystanie energii słonecznej. Artykuł w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny” nr 1/POKL/8.2.1/2008*
 • KOBiZE (2014). Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015. Warszawa.
 • Kuś, J. (red.), Faber, A., Matyka, M. (2009). Uprawa roślin na potrzeby energetyki. Warszawa: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.
 • LAZARD (2014). Lazard‘s levelized cost of energy analysis – version 8.0.
 • Leszczyński, T.Z. (2010). Perspektywy energetyki słonecznej w Unii Europejskiej. Ziemia na rozdrożu – artykuł nr 1069.
 • Malec, A., Borowski, G. (2016). Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego. Inżynieria Ekologiczna, vol. 50, Grudzień 2016.
 • Małażewska, S. (2015). Środowiskowe dobra publiczne w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Ekonomia i Środowisko, nr 1(52).
 • Michalski, M.Ł. (2006). Światowe zasoby energii słonecznej i kierunki ich wykorzystania. Czysta Energia.
 • Ministerstwo Środowiska (2016). Odpowiedź na interpelację nr 5168 Pana posła Tomasza Nowaka w sprawie włączenia pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy do systemu handlu emisjami w Unii Europejskiej K8INT5168. http://orka2.sejm.gov.pl /INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i05168-o1.pdf
 • Mirosz, L., Amrozy, A., Trząski, A., Wiszniewska, A. (2015). Co decydenci polityczni powinni wiedzieć o mikrobiogazowniach?. Publikacja BioEnerg Farm II, Warszawa: NAPE.
 • Pedroli, B., Langeveld, H. (2011). Impacts of Renewable Energy on European Farmers. Final Report for the European Commission Directorate-General Agriculture and Rural Development, AGRI-2010-EVAL-03.
 • Rządowe Centrum Legislacji (2016). Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu z 20 grudnia 2016 r.
 • Sulewski, P., Majewski, E., Wąs, A., Szymańska, M., Malak-Rawlikowska, A., Fraj, A., Trząski, A., Wiszniewski, A., Amrozy, M. (2016). Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1/(346).
 • Swatowska, B. (2016). Fotowoltaika. Rodzaje ogniw słonecznych. Charakterystyki I-V i diagnostyka ogniw. AGH.cWykład.
 • Teraz Środowisko (2014). Produkcja mięsa gorsza dla klimatu niż transport. http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Produkcja-miesa-gorsza-dla-klimatu-niz-transport-329.html.
 • Ustawa z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2015 r., poz. 478 z poź. zm.
 • Ustawa z dn. 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033.
 • Wiśniewski, G., Michałowska-Knap, K., Kunikowski, G. (2013). Ocena skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą. Warszawa: IEO.
 • www.wyborcza.biz.pl: Chińczycy ograniczą jedzenie mięsa. Chcą ograniczyć efekt cieplarniany. http://wyborcza.biz/biznes/1,147750,20281403,spozycie miesa a efektcieplarniany.html#ixzz4Eqc3FWpb (data dostępu: 15.09.2016).
 • Zillman, D.N., Redgwell, C., Omorogbe, Y.O., Barrera-Hernandez, L.K. (2008). Beyond the Carbon Economy. Energy Low in Transistion. New York: Oxford University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-6981aa6a-57d0-4441-9bad-19ba55d91319
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.