Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 2(44) | 127-140
Tytuł artykułu

Znaczenie badań geograficznych w poprawie jakości planowania przestrzennego w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla

Warianty tytułu
EN
The Role of Geographical Research in Improving the Quality of Spatial Planning at Various Levels of Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania geograficzne obejmują analizy przestrzenne zjawisk przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych, dlatego są tak bardzo ważne w procesie zarządzania przestrzenią. Dobre rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych stanowi podstawę prawidłowego formułowania polityki przestrzennej jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla. Nadrzędnym celem pracy jest identyfikacja obszarów problemowych w planowaniu przestrzennym, w których należy szerzej wykorzystać badania geograficzne. Przedstawiono w niej ocenę opracowań strategiczno-planistycznych wybranych gmin pod kątem jakości informacji przyrodniczej oraz zasad gospodarowania zasobami środowiska i ich ochrony. Stwierdzono, iż w wielu przypadkach treści dokumentów w tym zakresie są niepełne. Jednocześnie im niższy szczebel planowania, tym bardziej brakuje szczegółowej informacji przyrodniczej. Zwrócono również uwagę na potrzebę włączenia świadczeń ekosystemów do bilansu ekonomicznego w planowaniu i gospodarce przestrzennej, ale przy większym udziale przyrodników. Wskazano wybrane problemy związane z realizacją zapisów tzw. ustawy krajobrazowej oraz zarządzania geoparkami.
EN
Since geographical research encompasses spatial analyses of natural, economic and social phenomena, it is very important in the process of spatial management. The adequate formulation of spatial policy at various levels of local government depends on a thorough examination of natural determinants. The primary objective of the study is to identify problem areas in spatial planning where geographical research should be used more extensively. The study presents an assessment of strategic and planning documents in selected districts in terms of the quality of information concerning nature and principles of natural environment resources management and protection. We found that in many cases the content of these documents is incomplete. At the same time, the lower the level of planning, the greater the lack of detailed information on the natural environment. We also took note of the need to include ecosystem services to the economic balance in spatial planning and spatial management, although with a greater participation of natural scientists. We indicated selected problems related to the implementation of the provisions of the so-called landscape act and the management of geoparks.
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Alexandrowicz Z. (2006): Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego. „Przegląd Geologiczny”, nr 54 (1), s. 36–41.
 • Baran-Zgłobicka B. (2013): Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych w południowo-wschodniej Polsce w świetle wybranych dokumentów strategicznych. „Inżynieria Ekologiczna” (34), s. 76–88.
 • Baran-Zgłobicka B. (2014): Znaczenie środowiska przyrodniczego w procesie zarządzania rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich w południowo-wschodniej Polsce. „Studia Obszarów Wiejskich” (35), s. 197–214.
 • Baran-Zgłobicka B. (2015): Środowisko przyrodnicze i problemy jego ochrony w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski. „Inżynieria Ekologiczna” (45), s. 114–123.
 • Baran A. (2004): Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem. Białystok, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • Baranowska-Janota M. (1998): Uwarunkowania przyrodnicze w „Studium”. [w:] M. Baranowska-Janota, M. Jaśkiewicz i Z. Ziobrowski (red.): Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (przykłady, wybrane zagadnienia, komentarze ). Poradnik metodyczny, Kraków, IGPiK.O.
 • Bernaciak A., Spychała M. (2007): Programowanie ochrony środowiska w gminie czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska. Poznań, Sorus Wydawnictwo i Drukarnia Cyfrowa.
 • Borysiak J. (2012): Ecosystem Services of Extensive Wet Grasslands Wielkopolska Region (Poland). Case Study. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (2), s. 136–152.
 • Bródka S. (red.) (2010): Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii, t. 4, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Chmielewski T.J. (2012): Systemy krajobrazowe. Struktura, funkcjonowanie, planowanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cichocki Z. (2004): Metodyka prognoz oddziaływania na środowisko do projektów strategii i planów zagospodarowania przestrzennego. Warszawa, Dział Wydawnictw IOŚ.
 • Cichocki Z. (2006): Problematyka opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Warszawa, Dział Wydawnictw IOŚ.
 • Ciechanowicz-McLean J., Nyka M. (2014): Ochrona krajobrazu w Polsce w świetle prawa międzynarodowego i najnowszych inicjatyw krajowych. [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska i K. Karpus (red.): Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 • Ciupa T., Suligowski R., Ciupa S. (2011): Możliwości praktycznego wykorzystania nauk geograficznych w realizacji zadań samorządu terytorialnego, w tym na obszarach wiejskich, z zastosowaniem technologii GIS. [w:] W. Kamińska (red.): Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Wybrane problemy, Kielce, Instytut Geografii. Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
 • Degórski M. (2010): Wykorzystanie świadczeń ekosystemów w rozwoju regionów. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 85–97.
 • Degórski M. (2015): Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów? „Czasopismo Geograficzne”, nr 86 (1/2), s. 49–69.
 • Degórski M., Ostaszewska K., Richling A., Solon J. (2014): Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. „Przegląd Geograficzny”, nr 86 (3), s. 295–316.
 • Degórski M., Solon J. (2014): Ecosystem Services as a Factor Strengthening Regional Development Trajectory. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (4), s. 48–57.
 • Derucka I. (2010): Rola opracowań ekofizjograficznych w praktyce planistycznej. „Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka” (1), s. 112–128.
 • Dobrzańska B.M. (2007): Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Dubel K. (1998): Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Białystok, „Ekonomia i Środowisko”.
 • Dubel K. (red.) (1999): Strategia rozwoju gmin wiejskich na terenach przyrodniczo cennych. Krosno, Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi.
 • Dubel K. (2005): Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Fogel A. (2010): Uwzględnianie wartości przyrodniczych i kulturowych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko gminnych aktów planistycznych. [w:] Z. Cieślak i A. Fogel (red.): Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Fogel A. (2011): Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym. Warszawa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Fogel A. (2014): Uwarunkowania prawnoustrojowe ochrony i kształtowania krajobrazu. „Samorząd Terytorialny”, nr 24 (12), s. 44–54.
 • Fogel P. (2012): Wskaźniki oceny polityki i gospodarki przestrzennej w gminie. „Biuletyn KPZK PAN”, nr 250.
 • Fogel P., Kuskowski J. (2015): Ocena treści opracowań eko-fizjograficznych w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu, powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce. „Człowiek i Środowisko”, nr 39 (1), s. 43–59.
 • Gacka-Grzesikiewicz E., Wiland M. (red.) (1994): Ochrona przyrody i krajobrazu w planowaniu przestrzennym gmin. Wskazania. Warszawa, IOŚ.
 • Gawroński H. (2010): Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Harasimiuk M., Domonik A., Machalski M., Pinińska J., Warowna J., Szymkowiak A. (2011): Małopolski Przełom Wisły — projekt geoparku. „Przegląd Geologiczny”, nr 59 (4), s. 405–416.
 • Harasimiuk M., Janicki G., Baran-Zgłobicka B. (2013): Ocena zastosowań wyników badań geograficznych i ich potencjał komercjalizacji — analiza wyników ankiet jednostek geograficznych. [w:] G. Janicki (red.): Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, Lublin, UMCS.
 • Jastrzębska E. (2011): Metody wyceny wartości środowiska przyrodniczego — polskie przykłady. Rola samorządów i organizacji pozarządowych w promowaniu Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Lublin, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Keever P.J.M., Zouros N. (2005): Geoparks: Celebrating Earth Heritage, Sustaining Local Communities. „Episodes”, nr 28 (4), s. 274–278.
 • Kicińska A., Figna J. (2011): Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparków. „Problemy Ekologii Krajobrazu”, nr 29, s. 21–28.
 • Kistowski M. (2001a): Wybrane problemy metodologiczne i terminologiczne opracowań ekofizjograficznych. „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 3 (14), s. 32–39.
 • Kistowski M. (2001b): Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Część I. „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 4 (15), s. 57–66.
 • Kistowski M. (2002a): Wybrane aspekty metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze. „Człowiek i Środowisko” (3/4), s. 55–72.
 • Kistowski M. (2002b): Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Część II. „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 1 (16), s. 52–59.
 • Kistowski M. (2003a): Metody sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze (na przykładzie prognoz wpływu na środowisko projektów programu rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego ). „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 2 (21), s. 21–32.
 • Kistowski M. (2003b): Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska Polski a strategie rozwoju województw. Gdańsk-Poznań, Uniwersytet Gdański; Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kistowski M. (2003c): Rola i zakres studiów fizycznogeograficznych w procedurze sporządzania opracowań ekofizjograficznych. [w:] M. Śmigielska i J. Słodczyk (red.): Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, Opole, „Sindruk”.
 • Kistowski M. (2003d): Struktury i przepływy informacji przyrodniczej dla potrzeb planowania przestrzennego. „Człowiek i Środowisko”, nr 27 (1/2), s. 83–96.
 • Kistowski M. (2005a): Propozycja metodyczna opracowania dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Część I. „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 2 (29), s. 37–47.
 • Kistowski M. (2005b): Propozycja metodyczna opracowania dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Część II. „Problemy Ocen Środowiskowych”, nr 3 (30), s. 41–55.
 • Kistowski M. (2006): Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze. Ocena jakości i ekoinnowacyjności programów ochrony środowiska województw opracowanych w latach 2001–2005. Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 3, Warszawa-Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kistowski M. (2010): Eksterminacja krajobrazu Polski jako skutek wadliwej transformacji społeczno-gospodarczej państwa. [w:] D. Chylińska i J. Łach (red.): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
 • Kistowski M., Pchałek M. (2009): Natura 2000 w planowaniu przestrzennym. Rola korytarzy ekologicznych. Warszawa-Wiązowna, Ministerstwo Środowiska.
 • Kistowski M., Staszek W. (1999): Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Gdańsk, Pomorski Urząd Wojewódzki. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 • Knapik R., Migoń P. (2010): Karkonoski Park Narodowy z otuliną jako geopark krajowy. „Przegląd Geologiczny”, nr 58 (11), s. 1065–1069.
 • Kobielska K. (2010): Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kostrzewski A., Mizgajski A., Stępniewska M., Tylkowski J. (2014): The Use of Integrated Environmental Programme for Ecosystem Services Assessment. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (4), s. 93–101.
 • Kostrzewski A., Roo-Zielińska E., Krzemień K., Lisowski A. (2015): Geografia w okresie transformacji systemu nauki w Polsce. Aktualny stan, perspektywy rozwoju. „Czasopismo Geograficzne”, nr 86 (1/2), s. 23–47.
 • Kot J. (2003): Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Uniwersytet Łódzki.
 • Kowalczyk M., Kulczyk S. (2012): Ecosystem Services in Tourism Research. Case Study of Aquatic Recreation. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (2), s. 200–208.
 • Kowalczyk R., Szulczewska B. (2002): Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego. Biblioteka Problemów Ocen Środowiskowych, Gdańsk, „EKO-Konsult”.
 • Kozłowski S. (1996): Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej kraju, województwa i gminy. Ekologia Humanistyczna, t. 6, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Urban J., Krąpiec P. (2012): Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne. „Przegląd Geologiczny”, nr 60 (9), s. 468–479.
 • Krikke B., Zaworska-Matuga W., i inni (2001): Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska. Poradnik. K. Karaś i M. Karaś (tłum.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza „EL-Press”.
 • Kronenberg J., Bergier T., Maliszewska K. (2011): Usługi ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miast — przyroda w mieście w działaniach Fundacji Sendzimira. [w:] M. Kosmala (red.): Miasta wracają nad wodę, Toruń, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 • Kudłacz T. (2008): Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. [w:] Z. Strzelecki (red.): Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. (2012): Prawo zagospodarowania przestrzeni. Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Liszewski S. (red.) (2012): Geografia urbanistyczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Macias A., Bródka S. (2014): Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Michałowski A. (2010): Ocena działań na rzecz zachowania świadczeń ekosystemów na etapie programowania rozwoju jednostek organizacyjnych. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 98–113.
 • Michałowski A. (2011): Ocena waloryzacyjna usług środowiska. [w:] K. Michałowski (red.): Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, Białystok, Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Michałowski A. (2012): Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska. „Optimum. Studia Ekonomiczne” (1), s. 99–118.
 • Michałowski A. (2013): Usługi środowiska w badaniach ekonomiczno-ekologicznych. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 29–51.
 • Michałowski A. (2014): Ochrona przyrodniczych procesów usług środowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego rozwoju. „Przyszłość. Świat-Europa-Polska” (2), s. 120–139.
 • Mizgajski A. (2008): Zarządzanie środowiskiem i jego pozycja w badaniach geograficznych. „Przegląd Geograficzny”, nr 80 (1), s. 23–37.
 • Mizgajski A. (2010): Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 10–19.
 • Mizgajski A. (2011): Kompleksowe i aplikacyjne podejścia badawcze w geografii. [w:] Z. Długosz i T. Rachwał (red.): Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Mizgajski A., Bernaciak A., Kronenberg J., Roo-Zielińska E., Solon J., Śleszyński J. (2014): Development of the Ecosystem Services Approach in Poland. „Ekonomia i Środowisko”, nr 4 (51), s. 10–19.
 • Mizgajski A., Stępniewska M. (2009): Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju. [w:] D. Kiełczewski i B.M. Dobrzańska (red.): Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, Białystok, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej.
 • Mizgajski A., Stępniewska M. (2012): Ecosystem Services Assessment for Poland. Challenges and Possible Solutions. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (2), s. 54–73.
 • Mizgajski A., Stępniewska M. (2013): Usługi ekosystemowe i ich potencjał aplikacyjny dla geografów. [w:] G. Janicki (red.): Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, Lublin, UMCS.
 • Myga-Piątek U. (2012): Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice, Uniwersytet Śląski.
 • Myga-Piątek U. (2014): Ocena wartości i zagrożeń krajobrazów kulturowych Polski. Perspektywa Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. „Samorząd Terytorialny”, nr 24 (12), s. 7–19.
 • Myga-Piątek U., Nita J. (2015): Polityka krajobrazowa Polski. U progu wdrożeń. „Przegląd Geograficzny”, nr 87 (1), s. 5–25.
 • Niewiadomski Z. (red.) (2009): Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Komentarze Becka, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Nowak M.J. (2013): Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy szczególne. Komentarz. Warszawa, CeDeWu.
 • Ostaszewska K. (2002): Geografia krajobrazu. Wybrane zagadnienia metodologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Otawski P. (2010): Ochrona środowiska jako wartość planowania przestrzennego. [w:] Z. Cieślak i A. Fogel (red.): Wartości w planowaniu przestrzennym, Warszawa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.
 • Parysek J.J. (2007): Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty praktyczne. Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Pchałek M., Behnke M. (2009): Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE. Monografie Prawnicze, Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck.
 • Pietrzak M. (2010): Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu. Teoria i metodologia. Leszno, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego.
 • Poskrobko B. (2010): Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 20–30.
 • Racinowski R. (1987): Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa. Warszawa-Łódź, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Richling A. (red.) (1993): Metody szczegółowych badań geografii fizycznej. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Richling A., Solon J. (2011): Ekologia krajobrazu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rosin Z.M., Takacs V., Banaszak-Cibicka W., Dajdok Z., Dolata P.T., Kwieciński Z., Łangowska A., Moroń D., Skórka P., Tobółka M., Tryjanowski P., Wuczyński A. (2011): Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie w ochronie przyrody polskiego krajobrazu rolniczego. „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, nr 67 (1), s. 3–20.
 • Shculler A., Reh W. (2008): Vulkaneifel European Geopark: from Single Activities to Joint Business. www.globalgeopark.org, Global Geoparks Network, [dostęp: 2016.06.09], [@:] http://www.globalgeopark.org/Articles/6345.htm.
 • Skrzypski J. (2003): Programowanie ochrony środowiska jako instrument zintegrowanego zarządzania środowiskiem. Regionalne programy ochrony środowiska — aspekty realizacyjne. [w:] J. Skrzypski (red.): Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej, Łódź, PAN Oddział w Łodzi; Komisja Ochrony Środowiska.
 • Solon J. (2008): Koncepcja „Ecosystem Services” i jej zastosowania w badaniach ekologiczno-krajobrazowych. „Problemy Ekologii Krajobrazu”, nr 21, s. 25–44.
 • Sołowiej D. (1992): Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Stala Z. (1990): Ekofizjograficzne zasady kształtowania struktury przestrzennej miast w planach zagospodarowania przestrzennego. Warszawa, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • Stala Z. (2001): Opracowania ekofizjograficzne. „Człowiek i Środowisko” (2), s. 217–229.
 • Staniewska A. (2014): Potrzeba ochrony, zarządzania krajobrazem i racjonalnego kształtowania krajobrazu w odniesieniu do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i prezydenckiego projektu tzw. ustawy krajobrazowej. „Samorząd Terytorialny”, nr 24 (12), s. 32–43.
 • Stępniewska M. (2010): Wycena świadczeń ekosystemów jako instrument programowania gospodarki ściekowej. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 157–166.
 • Sudra P. (2015): Usługi ekosystemowe na tle wybranych koncepcji ekologii miasta. „Człowiek i środowisko”, nr 39 (1), s. 61–73.
 • Szlachetko J.H. (2014): Wpływ braku opracowania ekofizjograficznego na proces planistyczny. Poglądy judykatury. „Samorząd Terytorialny”, nr 24 (10), s. 16–20.
 • Szponar A. (2003): Fizjografia urbanistyczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szuma K. (2014): Prawne uwarunkowania ochrony krajobrazu w planowaniu przestrzennym. [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska i K. Karpus (red.): Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora.
 • Szumacher I. (2010): Funkcje terenów zieleni miejskiej a świadczenia ekosystemów. „Prace i Studia Geograficzne”, nr 46, s. 169–176.
 • Śleszyński P. (2014): Głos w dyskusji w sprawie „ustawy krajobrazowej”. „Samorząd Terytorialny”, nr 24 (12), s. 65–68.
 • Teisseyre-Sierpińska M. (1997): Problematyka przyrodnicza w toku sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. [w:] M. Teisseyre-Sierpińska (red.): Problematyka przyrodnicza w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wybrane zagadnienia, Warszawa, IGPiK.
 • Wysocka E., Koziński J. (2000): Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa. Warszawa, „Difin”.
 • Zgłobicki W., Warowna J., Baran-Zgłobicka B., Gajek G., Jezierski W. (2015): Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce. „Turystyka Kulturowa” (6), s. 51–67.
 • Ziółkowski M. (2005): Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. [w:] A. Zalewski (red.): Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Żylicz T. (2004): Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Żylicz T. (2010): Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (1), s. 31–45.
 • Żylicz T. (2012): Valuating Ecosystem Services. „Ekonomia i Środowisko. Rocznik Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych” (2), s. 18–38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-56125455-13fa-4523-9b2c-1a794c9de7cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.