Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 10/2015 | 385-396
Tytuł artykułu

Conflicts with the Law of Former Pupils of Youth Educational Centers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Konflikty z prawem byłych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In 2012, the criminal record of 196 former pupils of three youth educational centres who stayed there in 2005–06 was examined. In the light of data from the National Criminal Record, up to the age of 20, 69.4% of them were convicted by the courts, of whom 71% were in prison or remand centre. The highest risk of breaking the law occurs up to the age of 19. Juveniles who were removed from the register of the institution due to absence Konflikty z prawem byłych wychowanków... (s. 137–148) 147 more frequently and earlier break the law than those who leave the institution as a result of a court decision. The obtained data were discussed in the context of rehabilitation in correctional facilities.
PL
W roku 2012 sprawdzono karalność 196 byłych wychowanków trzech młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy przebywali w nich w latach 2005–2006. W świetle danych z Krajowego Rejestru Karnego do ukończenia 20. roku życia zostało skazanych przez sądy 69,4%, z których 71% miało na swoim koncie pobyt w zakładzie karnym lub areszcie śledczym. Największe ryzyko konfliktu z prawem występuje do ukończenia 19 roku życia. Nieletni, którzy zostali skreśleni z ewidencji placówki z powodu nieobecności częściej i wcześniej popadają w konflikt z prawem niż opuszczający placówkę w wyniku postanowienia sądu. Uzyskane dane przedyskutowano w kontekście resocjalizacji zakładowej.
Rocznik
Numer
Strony
385-396
Opis fizyczny
Daty
wydano
2015-12-31
Twórcy
 • Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin
 • Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin
Bibliografia
 • [1] Bartkowicz Z., 1987, Efektywność resocjalizacyjna nieletnich w zakładzie poprawczym i wychowawczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • [2] Bartkowicz Z., 2013, Agresywność, kompetencje społeczne i samoocena resocjalizowanych nieletnich a ich przestępczość w okresie dorosłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 • [3] Bartkowicz Z., 2008, Korzystna zmiana jako kategoria pedagogiki resocjalizacyjnej, [in:], Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji, (eds.) Guz S., Sokołowska-Dzioba T., Pielecki A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warsaw.
 • [4] Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., 2004, Kryminologia, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk.
 • [5] Ciosek M., 2003, Psychologia sądowa i penitencjarna, LexisNexis, Warsaw.
 • [6] Gilewicz M., 2010, Analiza statystyczna danych o ewidencji spraw i orzecznictwie w sprawach nieletnich za lata 1999–2009, Wydział Statystyki DO II 0350-003/2010, Warsaw.
 • [7] Jankowski M., Kotowski A., Marczewski M., Momot S., Ostaszewski P., Siemaszko A., Ważny A., Więcek-Durańska A., 2012, Efektywność warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności mierzona powrotnością do przestępstwa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warsaw.
 • [8] Kamiński A. (eds), 2011, Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych wobec nieletnich umieszczonych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, [in:] Uwarunkowania procesu resocjalizacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „KONIKA”, Warsaw.
 • [9] Laskowski A., 2007, Centralny system kierowania nieletnich do placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, no. 2.
 • [10] Machel H., 2003, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Wydawnictwo ARCHE, Gdańsk.
 • [11] Marzec Holka K., 1999, Nieletni przestępcy czynów karalnych przeciwko zdrowiu i życiu, [in:] Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, (eds.) Machel H., Wszeborowski K., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • [12] Mulder E., Brand E., Bullens R., Van Marle H., 2010, A Classification of Risk Factors in Serious Juvenile Offenders and the Relation Between Patterns of Risk Factors and Recidivism, „Criminal Behaviour and Mental Health”, no. 20.
 • [13] Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • [14] Scottish Government, Reconviction Rates in Scotland: 2012–13 Offender Cohort, „Statistical Bulletin: Crime and Justice Series” 2015.
 • [15] Sickmund M., Puzzanchera C. (eds.), 2014, Juvenile Offenders and Victims: 2014 National Report, PA: National Center for Juvenile Justice, Pittsburgh.
 • [16] Stańdo-Kawecka B., 2007, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
 • [17] Szecówka A., 2013, Powrotność na drogę przestępczą nieletnich zwolnionych z różnych typów zakładów poprawczych, [in:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, (eds.) Jezierska B., Rejzner A., Szczepaniak P., Szecówka A., Uniwersytet Warszawski, Warsaw.
 • [18] Szymanowski T., 2010, Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Wolters Kluwer Polska, Warsaw.
 • [19] Wilson E., Hinks S., 2011, Assessing the Predictive Validity of the Asset Youth Risk Assessment Tool Using the Juvenile Cohort Study (JCS), „Ministry of Justice Research”, Series 10/1, December.
 • [20] Kulesza J., 2012, Raport: Zjawisko ucieczek wśród wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w roku szkolnym 2010/2011, Ośrodek Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl [download date: 02.06.2015].
 • [21] Kulesza J., 2014, Raport nt. zapotrzebowania na miejsca w placówkach resocjalizacyjnych resortu edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, www.ore.edu.pl [download date: 02.06.2015).
 • [22] Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 18167 w sprawie placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, Warszawa 2010, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0E9F6D86 [download date: 20.05.2015].
 • [23] Informacja o wynikach kontroli działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych w zakresie kształcenia i resocjalizacji, Najwyższa Izba Kontroli, LOP-4101-17/2010, No. 51/2011/P10159/LOP, Opole 2011, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wynikikontroli-nik/kontrole,8524.html [download date: 20.05.2015].
 • [24] Informacja o wynikach kontroli realizacji niektórych zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz dzieci przez wybrane jednostki administracji samorządowej powiatów, Najwyższa Izba Kontroli, KPZ – 41010 – 08, No. 149/2009/P/08/097/ KPZ, Warsaw 2011, https://www.nik.gov.pl/plik/id,73,vp,73.pdf [download date: 20.05.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
ISSN
2081-3767
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.desklight-551431e9-fcdf-4cdf-b858-277416a78c5b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.